Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 26.6.2019.

Sudska praksa

Kada je na raspravi pred vijećem izveden dokaz kao zakonit, predsjednik vijeća ga u obrazloženju presude ne može otkloniti kao nezakonit jer u tom stadiju postupka samo vijeće može odlučiti o nezakonitosti dokaza.

Članak 10. točku (h) Direktive 2014/24 treba tumačiti na način da iznimka od pravila o javnoj nabavi koju on predviđa obuhvaća skrb i pomoć pacijentima koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb, a koje u kolima hitne pomoći pruža sanitetski asistent odnosno viši medicinski tehničar hitne medicine, obuhvaćene oznakom CPV 75252000-7 (usluge spašavanja) kao i kvalificirani sanitetski prijevoz obuhvaćen CPV oznakom 85143000-3 (usluge kola hitne pomoći), pod uvjetom da taj kvalificirani sanitetski prijevoz doista obavlja osoblje koje je prošlo odgovarajuću obuku iz prve pomoći i da se odnosi na pacijenta za kojeg postoji opasnost od pogoršanja zdravstvenog stanja tijekom tog prijevoza.
Članak 10. točku (h) Direktive 2014/24 treba tumačiti na način, s jedne strane, da mu se protivi to da se humanitarne organizacije koje nacionalno pravo priznaje kao organizacije za civilnu obranu i zaštitu smatraju "neprofitnim organizacijama ili udruženjima" u smislu te odredbe ako se priznanje statusa humanitarne organizacije u nacionalnom pravu ne uvjetuje time da ne ostvaruju dobit i, s druge strane, da organizacije ili udruženja čiji se cilj sastoji od ispunjenja socijalnih zadaća, koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost i koje eventualnu dobit ponovno ulažu radi postizanja cilja organizacije ili udruženja čine "neprofitne organizacije ili udruženja" u smislu navedene odredbe.

Potpisivanje sporazuma o prestanku ugovora o radu od strane neovlaštene osobe na strani poslodavca nije razlog zbog kojega bi radnik mogao osnovano tražiti poništenje sporazuma.

e-HPR

Zlatović Dragan
Neke posebnosti sudskih postupaka u sporovima radi zaštite intelektualnog vlasništva od nepoštenog trgovanja – rokovi za podnošenje tužbe, sudska nadležnost i hitnost postupka prema Zakonu o trgovini i novom Zakonu o žigu
U pogledu zahtjeva za popravljanje štete u slučaju nelojalne konkurencije (nepoštenog trgovanja, nelojalne utakmice, nepoštenog tržišnog natjecanja) u Zakonu o trgovini propisan je poseban složeni zastarni rok. Tako prema odredbi čl. 65. st. 3. ZOT-u pravo na tužbu radi naknade štete zbog djela nelojalne utakmice zastarijeva protekom roka od jedne godine od dana kada je tužitelj saznao za djelo i počinitelja, a u najkasnije u roku od tri godine od dana izvršenja djela.
Ključne riječi: hitnost postupka, žig, nelojalna konkurencija, zastara, mjesna sudska nadležnost.

Pripremio: Bijelić Alen, mag. iur.
Intervju s pravobraniteljicom za djecu Helencom Pirnat Dragičević
Prava djeteta predstavljaju izrazito važan segment u sferi zaštite djece. U Republici Hrvatskoj je na snazi Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 12/93) koja predstavlja temeljni propis i sedes materiae prava djeteta, što znači da je Republika Hrvatska prihvatila visoke standarde zaštite spomenutih prava. Budući da svakodnevno putem medija svjedočimo nizu situacija u kojima su prava djeteta potencijalno ugrožena ili povrijeđena, razgovarali smo s pravobraniteljicom za djecu Helencom Pirnat Dragičević o stanju zaštite prava djeteta u Hrvatskoj. Konkretnije, osvrnuli smo se na zaštitu djece od nasilja, pravo djeteta na zdravstvenu zaštitu, samu instituciju pravobranitelja za djecu i druga goruća pitanja.

Brzi linkovi