6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju

Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju državnom imovinom

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Križarovica", sa sanacijom, izgradnju upravno-tehničkih i tehnoloških objekata, izgradnju transformatorske stanice i izmještanje pristupnog puta, u k.o. Gračišće

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za formiranje građevne čestice i građenje poslovno-proizvodne građevine - tvornice za preradu proizvoda ribarstva, u k.o. Dol

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Centra za dobrobit životinja u k.o. Breza

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Krase" na području Općine Gračišće, u k.o. Gračišće i k.o. Lindar

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za gradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Gradu Biogradu na Moru

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba

Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela

Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odluka o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 1. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 2. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 3. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju dionice državne ceste D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za građenje i rekonstrukciju međunarodnih graničnih prijelaza

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene - Doma za starije i nemoćne u k.o. Biograd na Moru

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu

Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova za sanaciju potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Grada Omiša

Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

Odluka o izmjeni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog športsko-rekreativnog i turističkog centra Platak u k.o. Cernik - Čavle i k.o. Podhum

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta "Omanovac" u k.o. Kraguj

Odluka o dopuni Odluke o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene - Dom za starije i nemoćne osobe u Kostreni u k.o. Kostrena Lucija

Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o izboru investitora i davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa Dubrovačka

Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja

Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog nteresa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu

Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu

Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom

Odluka o dopuni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa A5 u radnoj zoni R-27 Kukuljanovo

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 2 građevine u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra "Bijeli Vrh" u k.o. Rudopolje

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo (lokacija D4-17) u k.o. Zamet

Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu

Uredba o izmjenama Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu

Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta Panos u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra Bijeli Vrh u k.o. Vrhovine

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 1 žičare u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra »Bijeli Vrh« u k.o. Vrhovine i k.o. Rudopolje

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 3 žičare u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra Bijeli Vrh u k.o. Rudopolje i k.o. Vrhovine

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra Bijeli Vrh u k.o. Vrhovine

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017.

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Horvati u Zagrebu, s dvodijelnom športskom dvoranom

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju Osnovne škole Stjepan Benceković u Horvatima dogradnjom športske dvorane

Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije

Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske

Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima

Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine

Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku

Zakon o Središnjem registru državne imovine

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Dragutina Kušlana

Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA – Industrije nafte d.d.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

Odluka o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

Stategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.

Zakon o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

Odluka o izmjenama Odluke o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom

Uredba o Središnjem registru državne imovine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja

Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu