6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Energetika - Geološka istraživanja

Ispravci Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

Izmjene Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

Izmjene Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

Ispravak Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

Ispravak Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

Ispravak Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2012. godinu

Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina

Odluka o izmjeni Odluke o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za organiziranje tržišta električne energije

Izmjena Statuta Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA)

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki

Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

Odluka o izmjeni Odluke o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

Zakon o dopunama Zakona o tržištu električne energije

Izmjena Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru

Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije u neposrednoj potrošnji

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina

Izmjene i dopune Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom

Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Registra investicija

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Izmjene i dopune Pravila djelovanja tržišta električne energije

Odluka o provođenju i objavi javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu

Odluka o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu

Odluka o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Odluka o izmjenama Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

Zakon o energiji

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini

Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2013. godini

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zaprešiću

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Velika Gorica

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Samoboru

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Sisku

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku

Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz

Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/04, urbroj: 50301-05/20-132 od 17. siječnja 2013 o pokretanju Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Grijanje Varaždin d.o.o., Međimurska 31, Varaždin, u Gradu Varaždinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Zakon o tržištu električne energije

Zakon o tržištu plina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. godinu za BID kontrolu, d.o.o. iz Zagreba

Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja

Zakon o rudarstvu

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac, u gradu Karlovcu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina

Zakon o tržištu toplinske energije

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti televizora

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja

Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva

Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Uredba o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Plin VTC d.o.o., F. Rusana 2, Virovitica, u Gradu Virovitici

Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

Odluka o iznosu tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ivan Goran Kovačića 8, Ogulin, u Gradu Ogulinu

Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije

Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godinu

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija

Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina

Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika

Odluka o visini udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini

Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina

Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata

Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije

Opći uvjeti opskrbe plinom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz

Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu

Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o izmjenama Zakona o energiji

Zakon o izmjeni Zakona o tržištu toplinske energije

Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

Uredba o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene i obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina

Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom

Opći uvjeti za isporuku toplinske energije

Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Odluka o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika i članova Uprave Agencije za ugljikovodike

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

Odluka o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o provođenju postupka izdavanja dozvola i objavi javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu

Odluka o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije

Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata

Statut Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Uredba o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske

Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva enrgetskih subjekata

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distrubucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. godina

Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju

Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

Izmjene i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata

Pravilnik o podacima koje se energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu

Izmjene Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje

Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 09"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 25"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 26"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju

Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava

Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-10"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-04"

Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb

Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Uredba o dopuni Zakona o energiji

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

Zakon o dopuni Zakona o energiji

Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"

Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"

Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"

Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"

Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"

Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"

Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Pravila organiziranja tržišta električne energije

Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju

Izmjene Općih uvjeta za isporuku toplinske energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb

Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina

Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine

Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage

Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-10"

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-04"

Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

Dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Odluka o iznosu Tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina

Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom

Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova

Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Mrežna pravila prijenosnog sustava

Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za ugljikovodike

Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda

Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina

Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta

Zakon o tržištu plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine

Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

Opći uvjeti opskrbe plinom

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Pravila korištenja sustava skladišta plina

Pravila o organizaciji tržišta plina

Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

Mrežna pravila transportnog sustava

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

Mrežna pravila distribucijskog sustava

Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama

Pravilnik o rezervama

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti

Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište

Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

Odluka o izmjenama Odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

Odluka o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Izmjena Mrežnih pravila transportnog sustava

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije

Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije

Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina

Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SZH-01«

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije

Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu

Pravila organiziranja tržišta električne energije

Pravilnik o izradi analize troškova i koristi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida u istražnom prostoru ugljikovodika »DI-14«

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu

Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije

Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

Odluka o visini naknade za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Pravilnik o rudarskim projektima

Ispravak Pravilnika o rudarskim projektima

Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Izmjene i dopune Mrežnih pravila distribucijskog sustava

Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom