6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Prostorno uređenje i gradnja

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta

Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu

Zakon o izmjenama Zakona prostornom uređenju i gradnji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za čelične konstrukcije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja

Odluka o izradi Izmjene i dopune Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske

Odluka o izradi izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Zakon o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za drvene konstrukcije

Tehnički propisi o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za čelične konstrukcije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara

Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju

Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

Zakon o građevnim proizvodima

Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

Odluka o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Tehnički propis za aluminijske konstrukcije

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Odluka o izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Zakon o građevinskoj inspekciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o geodetskom projektu

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima

Pravilnik o kontroli projekata

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta

Odluka o donošenju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta

Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu

Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

Odluka o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije

Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Odluka o donošenju Programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2016. godine

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Pravilnik o održavanju građevina

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

Odluka o izmjeni Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara

Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Odluka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica, za javnu raspravu

Odluka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica, za javnu raspravu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Tehnički propis za građevinske konstrukcije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nostrifikaciji projekata

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Odluka o osnivanju Državnog komasacijskog povjerenstva za Grad Osijek, imenovanju članova i njihovih zamjenika, te naknadi za rad u tom Povjerenstvu

Tehnički propis za staklene konstrukcije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori

Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari

Tehnički propis o izmjenama tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Tehnički propis o građevnim proizvodima

Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina

Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske

Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Odluka o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019. – 2022. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju građevina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju

Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Pravilnik o manje složenim radovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje

Odluka o donošenju Izmjena i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata

Tehnički propis o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije