6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama

Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo

Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca

Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova (2012.)

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 15. - Sredstva za signalizaciju (2012)

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za navigaciju (2012)

Uredba o izmjeni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.) - Izmjene i dopune broj 1 (2012.)

Pravilnik o upravljanju i nadzoru balastnih voda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

Pravilnik o dopuni Pravilnika o plutajućim objektima

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita broda (2012)

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2012.)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti

Pravilnik o upisniku lučkih korisnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče

Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.) - Izmjene i dopune broj 2 (2013.)

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - Sredstva za spašavanje (2009.) - Izmjene i dopune broj 2 (2012.)

Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2013.)

Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala (2013.)

Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju lučkog područja luke Osijek

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka

Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični obalni objekti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Naredba o dopuni Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za navigaciju (2012.) - Izmjene i dopune broj 1 (2013)

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2013.) - Izmjene i dopune broj 1 (2013)

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2013)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe

Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

Naredba o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Izmjene i dopune Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe

Odluka o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu i o visini naknade za baždarenje čamaca

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

Odluka o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule

Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije

Odluka o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o čamcima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje

Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području zadarske županije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

Naredba o visini naknade za tehnički pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari

Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

Pravilnik o brodarskim knjižicama

Naredba o visini naknade za pregled i baždarenje čamaca koje provode lučke kapetanije unutarnjih voda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom

Naredba o izmjenama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali Ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjega kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Pravilnik o plutajućim objektima

Pravilnik o čamcima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o čamcima

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, Baždarenje

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno

Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruž

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis

Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata

Pravilnik o dopunama Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

Pravilnik o tovarištima

Naredba o dopuni Naredbe o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe

Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

Pravilnik o dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja

Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Zakon o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog prijevoza unutarnjim vodnim putovima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, prijevoz tereta

Pravilnik o načinu, uvjetima i ovlastima za obavljanje upravne istrage pomorske nesreće

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta

Pravilnik o pomorskoj opremi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čamcima

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjestima zakloništa

Naredba o izmjeni i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prilaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

Pravilnik o naknadi za sigurnost plovidbe

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra

Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita

Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče

Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/66, urbroj: 425-02/2-17-7 od 14. travnja 2017.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu

Naredba o izmjeni Naredbe o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta

Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju

Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brela

Pravila za statutarnu certifikaciju kontejnera

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Pravilnik oTehničkom nadzornom tijelu i uvjetima za priznavanje klasifikacijskih društava

Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe

Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije

Naputak o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Zakon o lučkim kapetanijama

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, radiooprema

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Greben

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka

Naputak o dopuni Naputka o donošenju i izvršavanju programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ

Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika

Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce

Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

Pravilnik o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama

Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik

Pravilnik o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sigurnosna zaštita brodova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe

Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom registru brodova

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije