6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Zračne luke - Zračni promet

Pravilnik o padobranstvu

Pravilnik o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Izmjena Pravilnika o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova

Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Pravilnik o aerodromskim naknadama

Izmjena Pravilnika o letenju zrakoplova

Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu

Pravilnik o aerodromima

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerodromima na vodi

Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za jedinstveno europsko nebo

Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom

Pravilnik o izmjenama dopunama Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zrakoplovnog osoblja

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radnom vremenu članova posade zrakoplova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

Pravilnik o stručnom osposobljavanju zaposlenika i drugih ugovornih djelatnika aerodroma, pružatelja zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza

Pravilnik o letenju zrakoplova

Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

Pravilnik o aerodromskim naknadama

Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona

Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske

Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama

Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa

Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova

Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu

Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija

Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo

Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa

Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija

Pravilnik o upravljanju protokolom zračnog prometa

Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu

Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada

Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima kada se na te zrakoplove ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, te kojom se stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ

Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra zrakoplovnog osoblja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija

Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije

Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aerodromima na vodi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu

Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aero-droma

Naredba o izmjenama Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu

Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja

Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa

Pravilnik o padobranstvu

Naredba o izmjenama Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja

Pravilnik o letenju zrakoplova

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Pravilnik o naknadama zračnih luka

Pravilnik o padobranstvu

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama

Odluka o donošenju Nacionalnog programa za olakšice

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Pravilnik o aerodromima na vodi

Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu

Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o aerodromima

Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka

Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova

Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa

Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Odluka o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe

Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) BR. 216/2008

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o letenju zrakoplova

Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma

Rješenje o izmjenama rješenja o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače

Pravilnik o zrakoplovnim priredbama

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o helidromima

Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma