6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Pošta - Elektroničke komunikacije

Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz

Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroni-čkim komunikacijskim mrežama

Izmjene i dopune Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikro-valne veze

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz

Izmjene Plana numeriranja

Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja

Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama

Ispravak Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz

Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

Ispravak plana dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz

Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Odluka o pokretanju projekta konsolidacije upravljanja postojećim radiokomunikacijskim mrežama za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti

Pravilnik o prenosivosti broja

Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske

Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz

Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga

Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

Zakon o poštanskim uslugama

Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Plan numeriranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora

Odluka o izboru i zadaćama nositelja operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva

Izmjene i dopune Plana numeriranja

Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Pravilnik o poštanskim markama

Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra

Odluka o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga

Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz

Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 KHz - 1492,0 MHz

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama

Odluka o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

Izmjene i dopune Plana numeriranja

Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrežama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze

Plan dodjele za frekvencijski pojas 138 - 174 MHz

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja

Pravilnik o prenosivosti broja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine

Pravilnik o standardnim ponudama

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva

Plan numeriranja

Plan dodjele za frekvencijski pojas 1452 - 1492 MHz

Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga

Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adrese, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Plan dodjele za frekvencijski pojas 28 GHz koji se koristi za mikrovalne veze

Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

Plan dodjele za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u frekvencijskom pojasu 3400 - 3800 MHz

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze

Plan dodjele za sustave točka - više točaka

Plan dodjele za frekvencijski pojas 440 - 470 MHz

Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz Opći uvjeti

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 -960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz

Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz

Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz

Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 980/2110 - 2170 MHz

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz

Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz

Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz

Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja

Izmjene i dopune Plana numeriranja

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze

Plan dodjele za frekvencijski pojas 25,5 – 26,5 GHz

Odluka o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra