6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Zaštita okoliša

Zakon o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka "Krka"

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2020. godinu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Odluka o proglašenju Park-šume Kanovci

Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode na području Republike Hrvatske

Odluka o određivanju Referentnog centra za more Agencije za zaštitu okoliša

Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvozu i izvozu opasnih kemikalija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima

Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode na području Republike Hrvatske

Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja

Izmjena i dopuna Liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša

Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode

Pravilnik o dopuni Pravilnilnika o gospodarenju otpadnim uljima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Vransko jezero

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

Izmjene i dopune Popisa osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Odluka o proglašenju "Stoljetne lipe u Desiniću" spomenikom parkovne arhitekture - pojedinačno stablo

Odluka o proglašenju "Hrasta Galženjaka" spomenikom prirode - rijetki primjerak drveća

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća utvrđenih Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša i izradu i provedbu morske strategije

Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela

Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2013. godinu

Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova

Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Zakon o kemikalijama

Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima

Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka

Pravilnik o granicama ozračenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište

Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti okoliša

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Odluka o osnivanju Hrvatskog IPPC foruma

Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu

Uredba o ekološkoj mreži

Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

Odluka o proglašenju Sunjskog polja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz

Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske

Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije

Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova

Uredba o okolišnoj dozvoli

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu

Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže

Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telašćica

Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku obavljanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza

Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Zakon o izmjeni Zakona o genetski modificiranim organizmima

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera

Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom

Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda

Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara pri­rode

Izmjene i dopune Statuta fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)

Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama

Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinaca i izboru dražbenog sustava

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero"

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Papuk"

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Učka"

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Medvednica"

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lastovsko otočje"

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje"

Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit"

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Velebit"

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje"

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel

Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama

Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada

Pravilnik o stručnom vijeću

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Odluka o donošenju Prostornoga plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi

Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu

Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Akcijski program Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (pročišćeni tekst)

Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu

Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno

Standardni operativni postupak o opsegu i načinu provedbe jodne profilakse u slučaju izvanrednog događaja u Nuklearnoj elektrani Krško

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije

Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

Izmjene Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

Uredba o dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine

Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda

Program izobrazbe o gospodarenju otpadom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

Naputak o glomaznom otpadu

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

Pravilnik o katalogu otpada

Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom

Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2016. godinu

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti

Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište

Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja

Odluka o proglašenju Baraćevih špilja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke

Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Odluka o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj

Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Odluka o izmjenama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest

Odluka o prestanku zaštite za Značajni krajobraz Petehovac

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Pravilnik o termičkoj obradi otpada

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine

Odluka o proglašenju "Kanjona rijeke Cetine" značajnim krajobrazom

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama

Uredba o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja

Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja

Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti

Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Odluka o proglašenju "Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru" spomenikom prirode – geološkim

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Pravilnik o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Odluka o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom

Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja

Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja

Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka"

Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta

Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Uredba o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli

Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša

Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o nuklearnom osiguranju

Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije

Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja

Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti

Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj

Odluka o određivanju Referentnog centra za more

Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Uredba o izmjenama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim organizmima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. - 2024.

Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2019. godinu

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Zakon o izmjenama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Odluka o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj odori čuvara prirode

Zakon o genetski modificiranim organizmima

Zakon o zaštiti zraka

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode

Odluka o proglašenju područja "Risovac – Grabovača" zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom