6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Mirovinski fondovi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje

Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom

Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu

Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2011. godinu

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2012. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2011. godinu

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Središnjeg registra osiguranika

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2013. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2013. godinu

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2013. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom izvješćivanju o rasporedu

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2012. godinu

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2012. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o marketingu mirovinskih fondova

Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika

Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2014. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2014. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2014. godinu

Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda

Zakon o Središnjem registru osiguranika

Odluka određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog podloga za 2013. godinu

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2013. godinu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom

Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava

Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

Odluka o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa jamstvenog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova

Pravilnik o ulaganjima društva za dokup mirovine

Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika

Statut Središnjeg registra osiguranika

Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika

Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava

Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja

Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova

Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu

Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu

Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova

Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2015. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2014. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2015. godinu

Izmjene Statuta Središnjeg registra osiguranika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

Statut Središnjeg registra osiguranika (pročišćeni tekst)

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2015. godinu

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2015. godinu

Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2017. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu

Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2016. godinu

Ispravak Pravilnika o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

Dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika

Statut Središnjeg registra osiguranika (pročišćeni tekst)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2018. godinu

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika

Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika

Izmjene i dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika

Statut Središnjeg registra osiguranika (Pročišćeni tekst)

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Odluku o najvišem postotku naknade depozitaru za 2019. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine

Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu

Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o organizacijskim uvjetima i dokumentaciji za izdvajanje poslova i funkcija mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2020. godinu