6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Investicijski fondovi

Odluka o izmjenama Odluke o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova za gospo-darsku suradnju

Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, s danom 3. svibnja 2012. godine briše MP-BALKAN.HR otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima

Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: 003-08/12-01/3, urbroj: 326-01-12-14 od 31. listopada 2012.

Odluka o dopunama Odluke o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati

Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društva za upravljanje i depozitne banke

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

Odluka o izmjenama Odluke o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju

Odluka o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju

Pravilnik o stjecanju i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom

Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda

Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima

Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici

Pravilnik o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova

Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova

Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske briše AC Global Utility otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljane investicijskim fondovima iz Zagreba

Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske briše otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Platinum Cash, kojim upravlja PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljane investicijskim fondovima iz Zagreba

Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda

Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu

Pravilnik o udjelima UCITS fonda

Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda

Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i dugih izvještaja UCITS fonda

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a

Pravilnik o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova

Pravilnik o statusnim promjenama otvorenih AIF-ova

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem

Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom

Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima

Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a

Pravilnik o udjelima AIF-ova

Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o likvidaciji i prestanku AIF-a

Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima o ograničenjima ulaganja UCITS fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskom zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda

Odluka o dopuni Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda

Pravilnik o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Repub­lici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS

Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda

Pravilnik o udjelima UCITS fonda

Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima

Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima

Zakon o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima

Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu

Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u

Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om

Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova

Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu

Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om

Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a

Pravilnik o udjelima AIF-ova

Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju