6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija

Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom osiguranju

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidnosti investicijskih društava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga

Pravilnik o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima

Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi

Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavljivanju informacija investicijskih društava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu investicijskih društava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i obveznom sadržaju tog zahtjeva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2470/2010 i dr. od 9. srpnja 2013.

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja suglasnosti za članstvo u upravi investicijskog društva

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku

Pravilnik o izdavanju odobrenja vezanom zastupniku

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu

Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava

Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

Odluka o dopuni Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu

Odluka o dopune Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava

Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Odluka o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu

Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Uredbu o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe

Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Zakon o tržištu kapitala

Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava

Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija

Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika

Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta

Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu

Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje

Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala

Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima

Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima

Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija

Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane

Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane

Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne stran

Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 I Uredbe (EU) br. 909/2014

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu

Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja