6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Sustav zdravstvene zaštite stanovništva

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Za-greb

Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Izmjene Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus

Odluka o dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene i dopune Općih uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene i dopune Općih uvjeti ugovora o o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za ovisnost o drogama" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkom centru "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za melanom" Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu i Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju" Klinici za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za infekcije mokraćnog sustava" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za fonijatriju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju i adolescentnu psihijatriju" Klinici za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju hematologiju i onkologiju" Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijabetes" Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovec" Kliničke bolnice "Merkur", Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kozultativnu psihijatriju" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za arterijsku hipertenziju" Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku" Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za metaboličke bolesti kostiju" Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine

Zakon o izmjeni i dopunim Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku alergologiju djece" Dječjoj bolnici Srebrnjak, Zagreb

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Podatak o ukupnim izdacima obveznoga zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja" psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za izradu referentnih vrijednosti iz područja opće medicinske biokemije" Zavodu za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice "Merkur", Zagreb

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Mreža hitne medicine

Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za urolitijazu" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

Izmjena Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva

Naputak za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze

Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-425/2009 i dr. od 19. srpnja 2012.

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Odluka o imenovanju Državnog povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama

Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi

Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore dentalne medicine

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dermatološku mikologiju i parazitologiju" Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Klinici za dermatovenerologiju

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku alergologiju" Kliničkoj bolnici "Sveti Duh" Zagreb, Klinici za unutarnje bolesti

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroendokrinologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Mreža javne zdravstvene službe

Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava" Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za uroginekologiju" Zavodu za ginekološku kirurgiju i urologiju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju traumatologiju" Klinici za dječje bolesti Zagreb

Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje infektivnih bolesti" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za tumore prostate" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za transfuzijsku medicinu" Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i ozljede velikih zglobova" Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centara Ministarstva zdravlja za dermatološku onkologiju" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o stručnom nadzoru

Rješenje o obnovi naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za praćenje Helicobacter pylori infekcije" Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Merkur" Zagreb

Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.

Izmjena Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za medicinsko-biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja" Kliničkom zavodu za kemiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor" Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Odluke o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Odluke o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Uredba o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glaukom" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

Pravilnik o uvjetima i postupku za odobrenje nastavka rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi u slučaju prestanka koncesije

Rješenje o ukidanju Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-01/08-01/02, urbroj: 534-07-1-2/5-09-25 od 10. lipnja 2009. godine o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice" Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

Pravilnik o dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti

Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

Izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku bolesti paratireoidnih žlijezda" Odjelu za nuklearnu medicinu, zaštitu od zračenja i patofiziologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste magistralnih pripravaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste magistralnih pripravaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini

Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor

Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

Odluka o dopuni Odluke o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kronične bolesti jetre" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti plućne cirkulacije" Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju" Klinici za neurologiju, Centru za neuromuskularne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista pedijatrijske infektologije

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumetnacije te osiguranju sljedivosti svih pribavljenih, dodijeljenih i presađenih ljudskih organa

Pravilnik o načinu i uvjetima odabira, procjene i praćenja zdravstvenog stanja živog darivatelja organa

Pravilnik o načinu izvješćivanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja

Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme, kvalitete i sigurnosti za obavljanje djelatnosti uzimanja i presađivanja organa

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike

Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju" Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta" Klinici za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Pravilnik o standardima kvalitete i sigurnosti organa za presađivanje

Pravilnik o načinu procjene obilježja preminulog davatelja i organa za presađivanje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)" Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o načinu rada Državnog registra o medicinski pomognutoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog identifikacijskog broja

Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka

Pravilnik o obrascu potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka darivatelja

Pravilnik o načinu izvješćivanja te o načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima medicinski pomognute oplodnje

Pravilnik o postupcima i kriterijima procjene darivatelja spolnih stanica, postupcima uzimanja spolnih stanica i postupcima zaprimanja i pohranjivanja spolnih stanica

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinski pomognute oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim tkivima i zamecima

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje

Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica i zametaka

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljane djelatnosti banke spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka

Pravilnik o načinu davanja pristanka korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje

Rješenje o verifikaciji i dodjeli nazva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za transplantaciju bubrega" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista laboratorijske imunologije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Odluka o dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičnih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o visini troškova provođenja obdukcije

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine

Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Odluka o izmjeni dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje raka dojke" Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neurooftalmologiju" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju" Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bjesnoću" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za liječenje tumora testisa i ekstragonadnih germinativnih tumora" Odjelu za urogenitalne tumora Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite

Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca potvrde za nošenje lijeka koji sadrži drogu ili psihotropne tvari u svrhu liječenja u države Schengenskog prostora

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za izvantjelesnu oksigenaciju akutno-respiratorno ugroženih bolesnika" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju" Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ginekološku i perinatalnu patologiju" Zavodu za ginekološku i perinatalnu patologiju Kliničkog zavoda za patologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Odluka o uvođenju radne obveze doktorima medicine u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba" Centru za gerontologiju Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku neuroendokrinologiju i bolesti hipofize" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za preoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom" Zavodu za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti" Zavodu za poremećaje pokreta Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za epilepsiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za spondiloartritise" Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti uha i baze lubanje" Odjelu otologije i neurootologije Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za poremećaje sluha i ravnoteže" Klinici za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe

Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguranja i raspolaganju sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika za ovjeravanje

Dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za epidemiologiju" Službi za epidemiologiju s javnozdravstvenim laboratorijem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb

Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za nasljedne i stečene bulozne dermatoze" Klinici za dematovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za posttraumatski stresni poremećaj" Regionalnom centru za psihotraumu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za nadomještanje bubrežne funkcije, palzmaferezu i aferezu" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za minimalnu invazivnu kirurgiju kralježnice" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za autoimune bolesti središnjeg živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju štitne žlijezde" Klinici za tumore Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu

Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za debljinu" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za liječenje matičnim stanicama" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za maligne bolesti tijela maternice, jajovoda i jajnika" Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti pankreato-bilijarnog kanalnog sustava" Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kronične rane" Klinici za kožne bolesti i spolne bolesti i Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za farmakoepidemiologiju" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bjesnoću" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glomerulo-tuburalne bolesti bubrega" Zavodu za nefrologiju i arteriijsku hipertenziju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješ­ćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Odluka o stavljanju izvan snage Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6253/2013 od 4. studenoga 2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja

Pravila o izmjeni Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Izmjene Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvene ustanove koja pruža zdravstvenu zaštitu osobama lišenim slobode

Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom nadzoru

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju" Klinici za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u neurokirurgiji" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o organizaciji i načinu rada Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi

Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi

Pravilnik o sadržaju isprave o pregledu osobe za koju se predlaže prisilni smještaj

Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba

Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije«, Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava

Pravilnik o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

Ispravak Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravlja

Rješenje o verifikaciji i dodjeli nazva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku pulmologiju« Odjelu za pulmologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom gradnje

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebne skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

Rješenje o verifikaciji i dodjeli nazva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje mokrenja djece" Zavodu za nefrologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Ispravci Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

Ispravak Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Dopuna Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnove liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glavobolje" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku neurokirurgiju" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu

Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju" Zavodu za kliničku imunologiju, respiracijske i alergološke bolesti i reumatologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi za rinosinusologiju i endoskopsku sinusnu kirurgiju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju oftalmologiju i strabizam" Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice "Sveti Duh", Zagreb

Rješenje kojim se se utvrđuje da Odjel za mikrologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, ne ispunjava uvjete za obnovu i dodjelu naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravlja za mikrološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija« te mu se ukida naziv »Referentni centar Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi za mikrološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija«

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za radiološku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata" Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje autonomnog živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT" Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja i Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni cenata Ministarstva zdravlja za biologijsku psihijatriju" Zavodu za psihofarmakologiju i biologijsku psihijatriju Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za promicanje zdravlja" Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

luka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje kojim se dodjeljuje se naziv "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroimunologiju i neurogenetiku" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kohlearnu implantaciju i kirurgiju nagluhosti i gluhoće" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku otorinolaringologiju" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za upalne bolesti gušterače" Zavodu za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka,

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku sifilisa i lajmske bolesti" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za funkcijsku i stereotaktičku neurokirurgiju" Zavodu za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za praćenje kongenitalnih anomalija" Klinici za dječje bolesti Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i ozljede koljenskog zgloba" Klinici za ortopediju Lovran

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Izmjene i dopune Kodeksa medicinske etike i deontologije

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje kroničnih i hiperreaktivnih bolesti gornjih dišnih putova" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

Odluka o izmjeni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za evocirane potencijale" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza" Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini

Rješenje o verifikaciji i dodjel naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava« Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Sveti Duh« Zagreb

Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za komunikacijske bolesti« Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba« Službi za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

Mreža telemedicinskih centara

Mreža hitne medicine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb,

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova

Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/09-01/05 urbroj: 534-04-1-2/7-16-42 od 23. lipnja 2016.

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za urološku onkologiju" Klinici za urologiju i Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/15-01/31, urbroj: 534-04-1-2/7-16-15 od 14. srpnja 2016.

Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine

Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini

Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini

Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni Odluke o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu prijave primatelja organa i načinu vođenja Nacionalne liste čekanja za organe te kriterijima dodjele organa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Rješenje Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija" Centru za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi« Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za za kirurgiju glave i vrata dječje dobi" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psorijazu" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije" Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za solidne tumore dječje dobi" Odjelu za solidne tumore Klinike za dječje bolesti Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes" Zavodu za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihijatrijsku neurobiologiju" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti" Zavodu za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku kardiologiju" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za prirođene srčane bolesti odraslih" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje" Zavodu za integrativnu medicinu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta

Odluka o ustroju registra anticipiranih naredbi i punomoći u elektroničkom obliku

Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva" Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku gastroenterologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline" Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i onkoloških bolesti" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tropsku medicinu i bolesti putnika« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice" Zavodu za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Izmjena Mreže hitne medicine

Ispravak Rješenja o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i onkoloških bolesti" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za preventivnu dentalnu medicinu" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja 2017.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-13/2016 od 11. srpnja 2017.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-249/2016 od 11. srpnja 2017.

Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine

Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu Zavodu za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi Klinike za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split

Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu i Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za racionalnu psihofarmakoterapiju i druge biološke metode liječenja u psihijatriji" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za hemodinamski nadzor u intenzivnom liječenju kirurških bolesnika" Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Uredba o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u poreznoj upravi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju« Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju« Klinici za psihoošku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes« Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac Kliničke bolnice »Merkur«, Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju" Zavodu za hitnu i intenzivnu medicinu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti oralne sluznice" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore dentalne medicine

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za melanom« Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za fonijatriju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za metode psihosocijalne rehabilitacije" Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi" Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za imunodijagnostiku i imunoterapiju zloćudnih solidnih tumora" Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za infekcije mokraćnog sustava" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za transfuzijsku medicinu" Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilo o dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Ispravak Podatka o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za uroginekologiju« Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tumore prostate« Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku onkologiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Statut Hrvatske liječničke komore

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihičkih poremećaja" Odjelu za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju i druge poremećaje i Odjelu za psihoterapijsko liječenje afektivnih i anksioznih poremećaja Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", Zagreb

Rješenje o verificiranju i dodjeli naziva "Referentni centar ministarstva zdravstva za fotodermatologiju" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

Izmjene i dopune Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zakon o djelatnosti psihoterapije

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za izradu i primjenu bioloških referentnih intervala medicinsko-biokemijskih pretraga" Kliničkom zavodu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice Merkur, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za rehabilitaciju srčanih bolesnika" Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma "Thalassotherapia" Opatija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018. – 2020.

Pravilnik o dodatnom stručnom usavršavanju prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u području citodijagnostike

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za metaboličke bolesti kostiju« Zavodu za endokrinologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava« Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba« Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre« Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2018.

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za konzultativnu psihijatriju« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju traumatologiju« Klinici za dječje bolesti Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za glaukom« Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za urolitijazu« Zavodu za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti štitnjače« Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju« Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu telemedicine u neurokirurgiji« Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

Zakon o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

Zakon o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Rješenje o verifikaciji i dodjelii naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku hitnih stanja" Kliničkom zavodu za kemiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini

Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurovaskularne bolesti« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora

Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar ministarstva zdravstva za endodonciju" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatoskopiju" Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za ehokardiografiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor" Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija

Kodeks dentalne etike i deontologije

Naredba o zabrani uporabe didušikovog monoksida (N₂O)

Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za interdisciplinarni ultrazvuk u medicini« Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu i Zavoda za pulmologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o načinu pokopa te obrascu suglasnosti za pokop posmrtnih ostataka mrtvorođenog djeteta kojeg roditelji odnosno članovi obitelji odbijaju preuzeti

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje Helicobacter pylori infekcije« Zavodu za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur, Zagreb

Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju« Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)« Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti plućne cirkulacije« Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno i intenzivno liječenje srčanih bolesnika« Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za genetičke bolesti oka« Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb

Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove

Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti

Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zakon o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o psihološkoj djelatnosti

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za transplantaciju bubrega" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromodulaciju u liječenju boli" Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Osijek

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta" Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za spondiloartritise" Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantologiju" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, kirurgiju dojke i kirurgiju šake" Klinici za plastičnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku alergologiju djece« Odjelu za alergologiju i pulmologiju Dječje bolnice Srebrnjak, Zagreb

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za epidemiologiju« Službi za epidemiologiju s javnozdravstvenim laboratorijem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb

Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koji se ostvaruju na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju« Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Pravilnik o organizaciji i načinu rada vojnoga zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom« Zavodu za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za posttraumatski stresni poremećaj« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Odluka o izmjeni Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku

Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod privremenom zaštitom

Dopuna Liste zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu spavanja« Odjelu za audiologiju i bolesti uha Klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Split

Pravilnik o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta« Zavodu za integrativnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan«, Zagreb

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)

Odluka o iznosu naknade mentoru na specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje