6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji

Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Zakon o izmjeni Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama

Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći

Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi

Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje

Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2019. godini

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2012.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2011.

Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade

Zakon o socijalnoj skrbi

Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2012. do 2013. godine, u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koje se griju na drva u 2012. godini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama

Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika centra za socijalnu skrb, doma socijalne skrbi i druge pravne osobe koja pruža socijalne usluge

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2012. godini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (pročišćeni tekst)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini

Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini

Zakon o dadiljama

Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2012.

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2013.

Vjerodostojno tumačenje članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12)

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje

Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata

Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata

Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja

Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona

Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva

Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

Statut Hrvatske komore socijalnih radnika

Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini

Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini

Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika

Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima

Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2013. godini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća centra za socijalnu skrb i podružnice

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

Zaključak Vlade o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini

Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini

Odluka o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2014.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2013.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/14-07/82, urbroj: 50301-09/06-14-2 od 19. ožujka 2014.godine

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata

Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima

Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Zakon o privremenom uzdržavanju

Zakon o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2014. godini

Odluka o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskog trošenja sredstava

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2015.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosti boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika

Odluka o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

Pravilnik o stručnom nadzoru

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge

Pravilnik o sadržaju zbirke podataka, čuvanju, evidenciji i dokumentaciji

Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini

Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća

Zakon o humanitarnoj pomoći

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb

Odluka o izmjenama uvjeta kredita po kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika hrvatske vojske

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta

Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija

Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći

Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne ak­cije

Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći

Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine

Pravilnik o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanje usluga ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2016.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi

Statut Hrvatskoga Crvenog križa

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2017.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2016.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima

Odluka o donošenju Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine

Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata

Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava

Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2017.

Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida

Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2018. godinu

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Zaključak o prihvaćanju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta

Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Zakon o udomiteljstvu

Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za početak rada veteranskih centara

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika

Odluka o visini naknade za rad udomitelja

Zakon o djelatnosti socijalnog rada

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

Pravilnik o dodjeli braniteljskih zahvalnica

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2019.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.

Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2019. godinu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o korištenju psa pomagača

Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Pravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

Pravilnik o dodjeli nagrade udomiteljima

Pravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje

Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini