6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Obrazovanje - Znanost

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)

Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

Uredba o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini

Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Odluka o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2012. godine

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Pravilnik o dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima prosvjetnih inspektora

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama

Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi

Pravilnik o polaganju državne mature

Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine

Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika

Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini

Pravilnik o iskaznici i znaku osoba koje obavljaju inspekcijski nadzor prosvjetne inspekcije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Udžbenički standard

Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015.

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

Odluka o dopuni Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Pravilnik o pojedinostima postupka objave i provođenja javnog poziva te načinu imenovanja Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava

Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1304/2013 od 16. srpnja 2013.

Uredba o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za učenike s teškoćama u razvoju i za škole koje provode nastavu na stranome jeziku

Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole

Odluka o plaći rektora i prorektora javnih sveučilišta

Odluka o sufinanciranu međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini

Pravilnik o sadržaju studentske isprave

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Požegi

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Zdravstvenog veleučilišta

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Rijeci

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odluka o prestanku važenja Odluke o nastavnom planu i programu te organizaciji pedagoško-psihološkog obrazovanja učitelja u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja

Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

Ispravak Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2168/2013 i dr. od 15. travnja 2014.

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2014./2015.

Odluka o donošenju nastavnog Plana i programa katoličkog vjeronauka za trogodišnje srednje škole

Odluka o izmjeni Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2014./2015.

Pravilnik o studenskoj ispravi

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.

Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Odluka o određivanju cijene izrade studenske iskaznice sa standardnim grafičkim dizajnom za ak. g. 2014./2015.

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo (011704) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Odluka o promjeni dizajna studentske iskaznice

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o korištenju nastavnih zvanja i njihovih kratica na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6241/2014 od 18. ožujka 2015.

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica

Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice Sveučilišta

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2015./2016.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.

Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016.

Odluka Sveučilišta u Zagrebu kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice

Odluka Sveučilišta u Zadru kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice

Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa izborne nastave iz nastavnog predmeta Informatika za II., III. i IV. razred obrazovnog programa Opća gimnazija

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - ožujak 2016. godine

Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te Obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Odluka USRH broj: U-I-351/2016 od 20. IV. 2016.

Ispravak Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.

Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite prirode (330804) u obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri godine

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za zanimanje Grafički tehničar pripreme (210394), prilagođenog programa za učenike s teškoćama, u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje, u trajanju od četiri godine

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama

Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite prirode (330804) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri godine

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2016./2017.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Izmjene i dopune Popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2178/2015 od 8. studenoga 2016.

Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini

Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija "Vojno pomorstvo"

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

Izmjene i dopune popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.

Odluka o uvođenju strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar (130824) u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

Odluka o dopuni Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331524) u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo (041624) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku (041524) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar (090524) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar (330724) u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač (060923) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike (050624) u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar (211124) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva (011224) u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine (020224) u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar (015324) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije agrotehničar (330624) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner (120424) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije web dizajner u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije web dizajner u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner (211224) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Odluka o pokretanju postupaka za ustrojavanje diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0026 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0025 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0024 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0023 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0022 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0021 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0020 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0019 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0018 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0017 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0016 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0015 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0014 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0013 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0012 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0011 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0062 od 2. studenoga 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0063 od 2. studenoga 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Uredba o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini

Odluka o donošenju programa za izborni predmet Dramski odgoj (program dramske kulture i umjetnosti) za II. razred opće gimnazije

Odluka o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole

Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje Scenski plesač

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta

Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Izmjene i dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-04-18-0069 od 28. rujna 2018. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj. 533-04-18-0070 od 28. rujna 2018. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019.

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini

Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Psihologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Filozofije za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Politike i gospodarstva za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Sociologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Pravoslavni vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Etike za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Islamski vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o dopuni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima

Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu

Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature

Odluka o donošenju Nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Odluka o utvrđivanju prava na prehranu razine 2

Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)