6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Porezni sustav

Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Knin)

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak (Grad Sv. Ivan Zelina)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak (Grad Vinkovci)

Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Ervenik

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Ljubešćica

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

Odluka o općinskim porezima Općine Župa dubrovačka

Odluka o nepravovaljanosti Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i kala u slatkovodnom uzgoju riba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bilje

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Belog Manastira

Odluka o porezima Općine Tisno

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu porezu na dohodak (Općina Vižinada)

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Petrijanec

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima (Grad Drniš)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godini

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Grad Otočac)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Uredba o visini trošarine za motorni benzin i plinsko ulje

Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

Odluka o gradskim porezima grada Trogira

Zakon o dopuni Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Uredba o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec

Ispravak Uredbe o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

Odluka o porezima Općine Jelsa

Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Starog Grada

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj

Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Čepin

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Uredba o visini trošarine na cigarete i sitno rezani duhan

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje boja i lakova

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta

Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Uredba o dopuni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Dubrovnika

Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe

Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika (pročišćeni tekst)

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

Program polaganja ispita za poreznog savjetnika

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Žminj

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom

Zakon o trošarinama

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu

Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 3. travnja 2013.

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Pravilnik o trošarinama

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama

Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom pri prodaji robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Lukač

Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

Uredba o visini trošarina na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin

Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda

Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za prigodnu prodaju na sajmovima, priredbama i izložbama, do 1. listopada 2013. godine

Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za djelatnost ovlaštenih mjenjača, do 1. listopada 2013. godine

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3861/2013. od 16. srpnja 2013.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Sveta Nedelja

Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Sveti Ilija

Odluka o prirezu porezu Općine Vladislavci

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 18. rujna 2013.

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Požege

Odluka o porezima Općine Primošten

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Sv. Lovreč

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Iloka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Antunovac

Odluka o porezima Općine Lanišće

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Škabrnje

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

Odluka o porezima Grada Benkovca

Odluka o porezima Grada Pazina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda

Odluka o porezima Grada Daruvara

Odluka o općinskom prirezu poreza na dohodak Općine Perušić

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu

Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Sveti Ivan Zelina

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Primošten

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Odluka o porezima Općine Motovun-Montona

Stupa na snagu Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5294/2013 i dr. od 18. lipnja 2014.

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrovačko primorje

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Klis

Odluka o općinskim porezima u Općini Vrhovine

Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak Grada Donja Stubica

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Okučani

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina

Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Jelsa

Ispravak Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Klis

Odluka o porezima Grada Senja

Odluka o porezima Grada Komiže

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Donji Kukuruzari

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina

Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca

Odluka o gradskim porezima (Grad Petrinja)

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula - Pola

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Odluka o izmjenama Odluke o prirezu poreza na dohodak (Općina Kanfanar)

Odluka o porezima Grada Buzeta

Odluka o izmjeno Odluke o općinskim porezima (Općina Konavle)

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

Odluka o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak (Grad Duga Resa)

dluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Belog Manastira

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Preseka

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Konjščina

Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru

Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Sv. Filip i Jakov

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurđenovac

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Vrbovskog

Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o trošarinama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra

Odluka o porezima Općine Pisarovina

Odluka o gradskim porezima Grada Vodnjana - Dignano

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Milna

Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Ilok)

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Hrvatska Dubica

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Jakšić

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom

Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kula Norinska

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima (Općina Hrvatska Dubica)

Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Pisarovina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Motovun - Montona

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Zakon o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine

Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

Odluka o porezima Općine Lanišće

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Daruvara

Pravilnik o trošarinama

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara

Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu

Odluka o dopuni Odluke o porezima Općine Tisno

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Lepoglave

Odluka o lokalnim porezima Općine Klis

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

Odluka o općinskim porezima Općine Janjina

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Strizivojna

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Brinje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Barban

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika (pročišćeni tekst)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Majur

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica

Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera

Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Martijanec

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Martijanec

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić

Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje

Odluka o porezima Općine Bilice

Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opći porezni zakon

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

Zakon o porezu na promet nekretnina

Zakon o lokalnim porezima

Zakon o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pregrade

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra

Pravilnik o trošarinama

Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina

Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

Pravilnik o priređivanju zabavnih igara

Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

Program polaganja ispita za poreznog savjetnika

Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

Pravilnik o porezu na dohodak

Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice

Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline

Odluka o općinskim porezima Općine Ribnik

Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti

Odluka o općinskim porezima Općine Križ

Odluka o općinskim porezima Općine Konavle

Odluka o gradskim porezima Grada Kutine

Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca

Odluka o porezima Grada Rijeke

Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada

Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci

Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Ispravak Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje

Odluka o općinskim porezima Općine Dragalić

Odluka o općinskim porezima Općine Muć

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bistra

Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica

Odluka o porezima Općine Primošten

Odluka o gradskim porezima Grada Garešnice

Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Stara Gradiška

Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje

Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić

Odluka o porezima Grada Vinkovaca

Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca

Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani

Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Odluku o porezima Općine Karojba

Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica

Odluka o porezima Grada Pazina

Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese

Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama

Odluka o porezima Općine Jelsa

Odluka o porezima Općine Stupnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Odluka o gradskim porezima Grada Lepoglave

Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora

Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika

Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina

Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka

Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda

Uredba o izmjenama Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

Odluka o porezima Općine Bedenica

Odluka o porezima Općine Vrhovine

Odluka o općinskim porezima Općine Gunja

Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Filip i Jakov

Odluka o gradskim porezima Grada Kaštela

Odluka o porezima Općine Podstrana

Odluka o porezima Općine Pisarovina

Odluku o porezima Općine Rakovec

Odluka o porezima Grada Zlatara

Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica

Odluka o porezima Općine Zagvozd

Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo

Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o porezima Grada Ivanca

Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad

Odluka o porezima Grada Vrbovca

Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira

Odluka o porezima Grada Daruvara

Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava

Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela

Odluka o gradskim porezima Grada Novog Marofa

Odluka o porezima Općine Petrijevci

Odluka o porezima Općine Semeljci

Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Odluka o porezima Grada Virovitice

Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca

Odluka o porezima Općine Borovo

Odluka o porezima Općine Ljubešćica

Odluka o lokalnim porezima Grada Siska

Odluka o porezima Grada Požege

Odluka o porezima Grada Klanjca

Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak

Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac

Odluku o porezima Općine Dubrovačko primorje - Slano

Odluku o općinskim porezima (Općina Kneževi Vinogradi)

Odluka o općinskim porezima Općine Majur

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade

Odluka o gradskim porezima Grada Solina

Odluka o općinskim porezima Općine Selnica

Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci

Odluka o porezima Općine Staro Petrovo Selo

Odluka o lokalnim porezima Općine Bale

Odluka o porezima Općine Polača

Odluka o općinskim porezima Općine Breznica

Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec

Odluka o općinskim porezima Općine Breznički Hum

Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića

Odluka o gradskim porezima Grada Županje

Odluka o porezima Općine Mali Bukovec

Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo

Odluka o gradskim porezima Grada Županje

Odluka o porezima Općine Mali Bukovec

Odluka o porezima Grada Otoka

Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo

Odluka o općinskim porezima Općine Lukač

Ispravak Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca

Odluka o porezima Grada Buja - Buie

Odluka o porezima Grada Čakovca

Odluku o porezima Općine Murter-Kornati

Odluka o porezima Općine Kloštar Podravski

Odluka o porezima Općine Pirovac

Odluka o porezima Općine Marčana

Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja

Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec

Odluku o gradskim porezima Grada Lipika

Odluka o gradskim porezima Grada Senja

Odluka o gradskim porezima Grada Visa

Odluka o općinskim porezima Općine Dugopolje

Odluku o općinskim porezima Općine Gundinci

Odluka o općinskim porezima Općine Klenovnik

Odluka o porezima Općine Ližnjan - Lisignano

Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci

Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje

Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj

Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja

Odluka o općinskim porezima Općine Cerna

Odluka o porezima Općine Raša

Odluka o porezima Općine Satnica Đakovačka

Odluka o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik

Odluka o općinskim porezima Općine Lovas

Odluka o gradskim porezima Grada Knina

Odluka o općinskim porezima (općina Lipovljan)

Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci

Odluka o gradskim porezima Grada Omiša

Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci

Odluka o porezima Općine Tisno

Odluka o porezima Općine Brinje

Odluka o porezima Grada Imotskog

Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić

Odluka o porezima Općine Martijanec

Odluka o porezima Općine Markušica

Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci

Odluka o općinskim porezima Općine Čepin

Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko

Odluka o općinskim porezima Općine Sibinj

Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec

Odluka o gradskim porezima Grada Komiže

Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić

Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci

Odluku o porezima Općine Viškovci

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita

Odluka o porezima Općine Tučepi

Odluku o porezima Grada Skradina

Odluka o porezima Grada Varaždina

Odluka o porezima Općine Barban

Odluka o općinskim porezima Općine Bol

Odluka o gradskim porezima Grada Drniša

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Lukač

Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje

Odluka o porezima Općine Maruševec

Odluka o porezima Općine Drenje

Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca

Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Vrhovine

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina

Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak

Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet

Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno

Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo

Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bošnjaci

Odluka o porezima Grada Zaprešića

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

Odluka o porezima Općine Fužine

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Staro Petrovo Selo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Komiže

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec

Odluka o općinskim porezima Općine Bol

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Tordinci

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pirovac

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Križ

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina

Odluka o lokalnim porezima Općine Darda

Odluka o porezima Grada Crikvenice

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban

Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac

Odluka o porezima Općine Marija Gorica

Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Daruvara

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Sračinec

Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Gunja

Odluka o gradskim porezima Grada Jastrebarskog

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o porezima Općine Raša

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Bedenica

Odluka o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika

Odluka o gradskim porezima Grada Makarske

Odluka o gradskim porezima Grada Supetra

Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje

Odluka o lokalnim porezima Općine Gračac

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kistanje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

Uredba o izmjenama Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Odluka o porezima Grada Splita

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Pule – Pola

Odluka o porezima Općine Brdovec

Odluka o općinskim porezima Općine Svetvinčenat

Odluka o porezima Općine Negoslavci

Odluka o porezima Općine Podgorač

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

Odluka o porezima Grada Novske

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Rovinja - Rovigno

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Preseka

Odluka o porezima Općine Sveta Nedelja

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Rakovec

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Drniša

Odluka o lokalnim porezima Grada Labina

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja

Odluka o porezima Grada Slunja

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci

Odluka o lokalnim porezima Općine Bizovac

Odluka o lokalnim porezima Općine Čaglin

Odluka o lokalnim porezima Općine Draž

Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Tribunj

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Novog Marofa

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pregrade

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Skradina

Odluka o lokalnim porezima Grada Vodnjana - Dignano

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Odluka o gradskim porezima Grada Lipika

Odluka o porezima Općine Zmijavci

Odluka o općinskim porezima Općine Budinščina

Odluka o općinskim porezima Općine Petrijanec

Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina

Odluka o lokalnim porezima Općine Fažana

Odluka o porezima Općine Brtonigla

Odluka o porezima Općine Cerovlje

Odluka o izmjenama općinskih poreza Općine Nova Kapela

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Breznički Hum

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Erdut

Odluka o porezima Grada Ludbrega

Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva

Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice

Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća

Odluka o općinskim porezima Općine Jakovlje

Odluka o porezima Općine Oprtalj

Odluka o gradskim porezima Grada Hvara

Odluka o porezima Grada Malog Lošinja

Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Virovitice

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Duge Rese

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Knina

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Karojba

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Cerna

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Stupnik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Lasinja

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Gundinci

Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ljubešćica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Ivanca

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Otoka

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Požege

Odluka o porezima Općine Runovići

Odluka o porezima Općine Trnava

Odluku o općinskim porezima Općine Ribnik

Odluka o općinskim porezima Općine Gradina

Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina

Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Žakanje

Odluka o II. izmjenama Odluke o Općinskim porezima Općine Lukač

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Maruševec

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Farkaševac

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Ivankovo

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Vidovec

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Vođinci

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Satnica Đakovačka

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec

Odluka o gradskim porezima Grada Đakova

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Đakova

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Siska

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec

Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca

Odluka o lokalnim porezima Općine Krašić

Odluka o porezima Općine Primošten

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Omiša

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Semeljci

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci

Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Zagvozd

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Komiže

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor

Odluka o porezima Općine Garčin

Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica

Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Klanjca

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Petrijanec

Odluku o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Podgora

Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci

Odluka o općinskim porezima Općine Štitar

Odluka o porezima Općine Borovo (pročišćeni tekst)

II. Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana

Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Tučepi

Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Drenovci

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca

Odluka o porezima Općine Sutivan

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kamanje

Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina

Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Odluka o porezima Općine Lokvičići

Odluka o porezima Općine Proložac

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira

Odluka o porezima Općine Lupoglav

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Senja

Odluka o općinskim porezima Općine Žminj

Odluka o porezima Općine Pićan

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

Odluka o porezima Grada Benkovca

Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje

Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Murter – Kornati

Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca

Odluku o gradskim porezima Grada Metkovića

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor

Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Popovac

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina

Zakon o trošarinama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec

Odluku o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Knina

Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Murter – Kornati

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Radoboj

Odluka o porezima Općine Dicmo

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča

Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o trošarinama

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu

Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Fužine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čakovca

Ispravak Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

Odluka o općinskim porezima Općine Pušća

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina

Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Breznica

Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima općine Donji Andrijevci

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Odluka o općinskim porezima Općine Otok

Odluka o općinskim porezima Općine Luka

Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji

Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje

Odluka o općinskim porezima Općine Orle

Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Odluka o porezima Grada Zadra

Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Crikvenice

Odluka o općinskim porezima Općine Petlovac

Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac

Odluka o porezima Općine Marija Gorica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Omiša

Odluka o porezima Općine Petrijevci

Odluka o porezima Općine Ravna Gora

Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice

Odluka o lokalnim porezima Grada Labina

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Lovreč

Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan

Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada

Odluka o porezima Općine Belica

Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo

Odluka o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Odluka o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice

Odluka o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Opatije

Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Bukovlje

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pisarovina

Odluka o porezima Općine Podstrana

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Kopanica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Odluka o II. izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Odluka o porezima Grada Buja – Buie

Odluka o porezima Grada Metkovića

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Novske

Odluka o općinskim porezima Općine Brestovac

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar

Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Okučani

Odluka o porezima Općine Vrhovine

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu

Odluka o porezima Grada Popovače

Odluka o porezima Grada Rijeke

Odluka o lokalnim porezima Grada Sinja

Odluka o općinskim porezima Općine Davor

Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov

Odluka o općinskim porezima Općine Vrbje

Odluka o porezima Grada Benkovca

Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina

Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Odluka o lokalnim porezima Grada Našica

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje

Odluka o porezima Grada Virovitice

Odluka o porezima Grada Vrlike

I. izmjene i dopune Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani

Odluka o porezima Općine Hrvace

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Promina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

Odluka o porezima Općine Škabrnja

Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ravna Gora

Odluka o porezima Grada Vrlike

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Odluka o lokalnim porezima Općine Bol

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica

Odluka o porezima Općine Vidovec

Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Staroga Grada

Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica

Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Ivanca

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Našica

Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina

Odluka o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dugopolje

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Valpova

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ivanca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo

Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi