6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Financiranje javnih interesa uz državnu potporu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za zapošljavanje

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (za 2012.)

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/07-02/12 od 13. listopada 2011.kojim se odobrava državna potpora za restrukturiranje sadržana u Programu restrukturiranja Brodograđevne industrije 3. Maj d.d., sa sjedištem u Rijeci, kojeg je izradio poduzetnik Jadranska ulaganja, d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2011-05/001 od 6. veljače 2012. kojim se utvrđuje da se prijedlog za financiranje projekta Inkubacijski centar za bio-znanosti (Biocentar), ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-02/002 od 26. ožujka 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-02/002 od 12. siječnja 2012.

Ispravak Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/11-115/001, urbroj: 580-03-2011-80-16 od 20. listopada 2011. kojim se odobrava državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva Imunološkom zavodu d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad sa sjedištem u Zagrebu, Rockefellerova 2

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2011-04/088 od 26. siječnja 2012. kojim se odobrava državna potporu u obliku subvencije sadržana u Odluci o izmjeni Odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2009. – 2013., klasa: 343-03/09-01/05, urbroj: 530-09-12-3 od 10. siječnja 2012., kako slijedi: za 2009. u iznosu od 4.140.789,00 kuna, za 2010. u iznosu od 3.477.788,00 kuna, za 2011. u iznosu od 3.650.496,00 kuna, za 2012. u iznosu od 3.550.000,00 kuna, te za 2013. u iznosu od 3.300.000,00 kuna, jer je u skladu sa Zakonom o državnim potporama (Nar. novine, br. 140/05 i 49/11)

Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija

Pravilnik o obliku i sadržaju te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija o državnim potporama

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Odluka o usvajanju jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Pravilnik o posebnom priznavanju organizacija proizvođača u sektoru ribarstva čiji je cilj poboljšanje kakvoće njihovih proizvoda

Pravilnik o utvrđivanju pravila za izračunavanje potpore organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u 2012. godini

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012. godini

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-09-1/17-2012-007 od 3. srpnja 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-09-1/17-2012-055 od 28. lipnja 2012.

Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama

Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 430-01/2012-02/12, urbroj: 580-09-1/17-2012-02 od 6. rujna 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja broj: klasa: UP/I 430-01/11-83/002, urbroja: 580-09-1/43-2012-019 od 25. listopada 2012.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015. godini

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za prosinac 2015. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj 2016. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mreži za ruralni razvoj

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/005, urbroj: 580-09-1/43-12-013 od 26. srpnja 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2011-59/001, urbroj: 580-09-2/80-2012-010 od 3. srpnja 2012.

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/12-06/15, urbroj: 580-09-1/17-2012-15 od 30. srpnja 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I 430-01/12-02/003, urbroj: 580-09-1/17-12-012 od 18. srpnja 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, urbroj: 580-09-1/17-2012-23 od 12. srpnja 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, urbroj: 580-09-1/17-2012-03 od 17. rujna 2012.

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Pravilnik o uvjetima priznavanja međustrukovnih organizacija u sektoru ribarstva i akvakulture

Odluka o dopunama Odluke objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u male i srednje poduzetnike

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o objavljivanju pravila o regionalnim potporama

Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

Pravilnik o prikupljanju i izvještavanju o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/008, urbroj: 580-09-01/89-2012-007 od 25. listopada 2012.

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/013, urbroj: 580-09-2/80-2012-002 od 25. listopada 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/004, urbroj: 580-09-1/43-2012-014 od 20. studenoga 2012.

Izmjene Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-83/006 od 20. studenoga 2012.

Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2012-02/019, urbroj: 580-01/17-2013-04 od 1. veljače 2013.

Odluka o karti regionalnih potpora

Odluka o usvajanju jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

Odluka o usvajanju Izmjena jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo

Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija

Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja

Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-430-01/2007-00/39, urbroj: 580-09-01/43--2013-79 od 28. ožujka 2013.

Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2013-02/006, urbroj: 580-09-1/31-2013-006 od 28. ožujka 2013.

Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima

Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2013. godini

Zakon o državnim potporama

Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2012. godinu

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Pravilnik o provedbi mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama

Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju

Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikro kreditiranje - prvi korak u poduzetništvo"

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2013-02/004, urbroj: 580-09-2/80-2012-004 od 9. svibnja 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/019, urbroj: 580-09-01/89-2013-007 od 28. lipnja 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/007, urbroj: 580-09-1/17-2013-20 od 27. lipnja 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2013-04/001, urbroj: 580-09-01/89-2013-008 od 27. lipnja 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/018, urbroj: 580-09-01/89-2013-002 od 27. lipnja 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01, urbroj: 580-09-01/43-2013-84 od 25. travnja 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/11-00/002, urbroj: 580-09-1/17-2013-031 od 27. lipnja 2013.

Uredba o izmjeni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2014. - 2016.

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. - 2020.

Pravilnik o ustroju i organizaciji Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim potporama

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne otpore za 2013. godinu

Zakon o izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi

Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima

Zakon o izmjeni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Pravilnik o obliku i sadržaju Obrasca Kontrolne liste

Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

Odluka o usvajanju Izmjena Jamstvenog programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

Odluka o izmjenama Odluke o karti regionalnih potpora

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o indeksu razvijenosti

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o državnim potporama

Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu

Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Rekonstrukcija TE Plomin - zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta, strateškim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, komponenta Projekta Rijeka Geteway, strateškim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini

Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, strateškim projektom Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

Odluka o donošenju Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2014. godini

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi"

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta

Uredba o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi Mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", Podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini

Odluka o usvajanju izmjena Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. - 2017.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2014. godinu

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovne aktivnosti"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovnih aktivnosti"

Odluka o usvajanju "Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Odluka o usvajanju Kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Odluka o usvajanju "Programa sufinanciranja troškova sudjelovanja na sajmovima CeBIT HANNOVER 2015 i INTEROP LAS VEGAS 2015" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi

Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za investicije i konkurentnost

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Pravilnik o dodjeli državne potpore sektoru ribarstva i akvakulture

Pravilnik o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.1. "Pripremna pomoć" u okviru Mjere 19. "LEADER - CLLD" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje

Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Energetska obnova zgrada javnog sektora" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Odluka o usvajanju izmjena Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Odluka o usvajanju izmjena Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Naputak o načinu provedbe postupka prijave i administrativne provjere temeljem odredbi Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 133/13 i 152/14)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Izmjene Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Odluka o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1 "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"

Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Odluka o usvajanju Programa "STARTCO - realiziraj vlastitu poslovnu ideju"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1 "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Zakon o poticanju ulaganja

Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Portfeljna jamstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Pravilnik o provedbi Mjere 03 "Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode", Podmjere 3.1. "Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete" i Podmjere 3.2. "Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti" unutar Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja

Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja

Pravilnik o provedbi mjere M02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2015. godini

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama - koćama

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2014. godinu

Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske

Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016.

Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Odluka koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i sustavnom praćenju razvojnih inicijativa i projekata od osobitog strateškog značaja

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpora u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Uredba o poticanju ulaganja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine

Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

Pravilnik o provedbi mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske

Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini

Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini

Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Odluka o sastavnim dijelovima Sporazuma o pripremi i provedbi projekata

Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Odluka o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zaj­movi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj 2016. godine

Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o provedbi mjere M09 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"

Odluka o proglašenju projekta "Autokamp Punta Nova - Eko Kamp Nove" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta "Hotel Park 5*, Rovinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnosti"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9 "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama - kočama za rujan/listopad 2016. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"

Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19. "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"

Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini

Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"

Odluka o proglašenju Projekta "Hoteli Plat" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu" za razdoblje 2017. – 2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. – 2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2017. godine

Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potprore u okviru Mjere III.1. "Pripremna potpora"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Đakovo« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Metkovića, projekt Metković – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Velike Gorice« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. "Partnerstva između znanstvenika i ribara"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. - 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama

Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju

Odluka o proglašenju projekta "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta "Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zabok i Zlatar, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje i Zlatar Bistrica" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta "Zaštita voda Rijeka - Odvodnja i uređaj za pročišćavanje voda (UPOV) u sklopu sustava javne odvodnje Grad" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore "Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti" – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. "Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2017. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

Izmjena Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Poljoprivrednici"

Pravilnik o provedbi mjere 16 "Suradnja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 16 Suradnja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

Uredba o indeksu razvijenosti

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine

Odluka o proglašenju projekta »Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta »Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta »Aglomeracija Umag - Savudrija – Novigrad istarski« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima", i tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"

Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Odluka o usvajanju Programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj"

Odluka o usvajanju Programa "Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj"

Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini

Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj

Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

Pravilnik o provedbi mjere 9 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020.

Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Naputak o način u korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu" za razdoblje 2017. – 2020.

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. – 2020.

Odluka o proglašenju projekta »Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Sinj« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta »Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja

Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

Zakon o otocima

Zakon o brdsko-planinskim područjima

Zakon o potpomognutim područjima

Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2019. – 2021.

Odluka o donošenju Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. "Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini

Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Odluku o proglašenju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. "Partnerstva između znanstvenika i ribara"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje

Pravilnik o darovanju građevnog materijala

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

Pravilnik o najmu stambenih jedinica

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora

Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove

Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "PLUS"

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava - tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2019. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede

Pravilnik o provedbi programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode

Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća

Odluka o proglašenju projekta »Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta«

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2019. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. "Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište"

Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

Zakon o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Odluka o proglašenju 1. faze Projekta Turističko naselje "Uvala Livka, Otok Šolta" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"

Pravilnik o potpori za privatno skladištenje

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020. – 2022.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

Odluka o donošenju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024.

Odluka o izmjeni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

Odluka o usvajanju Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«

Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Uredba o osiguranju izvoza

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja«

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Odluku o usvajanju dopuna programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

Uredba o izmjeni Zakona o otocima

Pravilnik o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu«

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu