6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Javna nabava - Cijene

Uredba o objavama javne nabave

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Repub-like Hrvatske u inozemstvu

Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Odluka o izmjenama Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Odluka o donošenju Strategije razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013. - 2016. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

Odluka o plaći članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013.

Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji

Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Uredba o izmjeni Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

Zakon o javnoj nabavi

Odluka o dopuni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Odluka o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi

Odluka o dopunama Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave