6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti

Zakon o izmjeni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izmjenama Zakona o registru birača

Zakon o izmjeni Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim izborima

Odluka o proglašenju 21. listopada "Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa"

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj P I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj P II postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj P III obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora

Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj P V o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Obvezatne upute broj P VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj P VII o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj P VIII o načinu uređenja biračkog mjesta

Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije

Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada

Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome

Uredba o računanju vremena u 2012. godini

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Odluka o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice

Objava Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o državnom referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-X-838/2012 od 15. veljače 2012. o pravnoj snazi, prirodi i učincima ustavnih zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2012. godinu

Uredba o Uredu za zakonodavstvo

Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Ureda za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj

Uredba o Uredu za razminiranje

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Iloka, Općin-sko vijeće Općine Goričan, Općinsko vijeće Općine Klis, Općinsko vijeće Općine Lokve i Općinsko vijeće Općine Višnjan-Visignano

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano

Obvezne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe

Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Uredba o Uredu za udruge

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima povjerenstava za provedbu državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu (Nar. novine 24/2012 i 36/2012) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicije 381 Tekuće donacije u novcu

Uredba o Uredu za protokol

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupija

Obvezatne upute broj LNS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupija

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupije

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje rada Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)

Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2012. godinu

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1925/2008 od 29. svibnja 2012.

Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/12-04/11, urbroj: 524-08-03/2-12-4 od 6. lipnja 2012. za EcoMission d.o.o. iz Varaždina

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

Odluka o obavljanju poslova odnosa s javnošću

Zaključak o izvršavanju zadaća u vezi s procjenom učinaka propisa

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome

Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu

Odluka o osnivanju Vijeća za djecu

Odluka o postupku imenovanja u Izaslanstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu

Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2012. godinu

Odluka o osnivanju Savjeta za mlade

Odluka o osnivanju Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020. i određivanju odgovornosti i zadataka tijela uključenih u rad Koordinacijskog povjerenstva

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje stvarnih obveza Vlade Republike Hrvatske u realizaciji plaćanja izgradnje višenamjenske gradske dvorane Športsko-rekreativnog centra "Višnjik" u Zadru

Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Trećeg vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske za odlučivanje o ustavnim tužbama

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga rezolucije o migracijskoj politici Republike Hrvatske

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog akcijskog plana provedbe rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda: 1325 (2000) o položaju žena, mira i sigurnosti, 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima, 1888 (2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u oružanim sukobima i 1889 (2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva na nadzor nad provedbom projekta "Uvođenje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku"

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu i početak rada Muzeja Domovinskog rata

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje fascioloidoze

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Koordinativnog tijela za praćenje provedbe mjera u sustavu javne nabave

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Vijeća za opće i umjetničko obrazovanje

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku

Odluka o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog bioetičkog povjerenstva za medicinu

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu pojmovnika za službene prijevode akata Europske unije, odnosno hrvatskog zakonodavstva na službene jezike Europske unije

Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2012. godini

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Poslovnik o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droge

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Drniša

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje rada Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)

Odluka o raspodijeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

Odluka o smjernicama za uključivanje Republike Hrvatske u Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe, te u Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvitak Transeuropske prometne mreže

Zakon o registru birača

Zakon o lokalnim izborima

Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu

Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine i Akcijskog plana procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača

Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2013. godinu

Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

Uredba o računanju vremena u 2013. godini

Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora ili su uključeni u njihov rad

Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj

Izvješće o postupcima donošenja zakona i o Poslovniku Hrvatskoga sabora

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj EP III - postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj EP IV (OEP-5 do OEP-17) obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute EP V o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača-članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Pravila kojima se uređuju prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prava i obveze izbornih tijela

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2013. godinu

Izborni etički kodeks

Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj LS I, LN I i MLN I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj MLN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj LS III postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LN III postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute MLN III postupak kandidiranja za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute LS IV, LN IV i MLN IV o načinu uređenja biračkog mjesta

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe

Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu ("Narodne novine" 139/2012) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu

Odluka o pokretanju Projekta e-Građani

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Konačni službeni rezultati izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske utvrđeni i objavljeni 30. travnja 2013.

Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana hitne medicinske službe"

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora

Uredba o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora

Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni SOLVIT centar

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora

Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva "PLETER-USLUGE" d.o.o.

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015.

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

Obvezatne upute broj DLS III - postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

Obvezatne upute broj DLS IV - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika općine Kneževi vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Sopje i Općinsko vijeće Općine Ivanska

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag

Obvezatne upute broj LS i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag i članove općinskih vijeća Općine Sopje i Općine Ivanska

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/244, urbroj: 50301-05/20-13-2 od 3. listopada 2013.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora

Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske

Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-5292/2013 od 28. listopada 2013.

Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica vezanih uz ubojstvo Stjepana Đurekovića

Odluka o raspisivanju državnog referenduma

Obvezatne upute broj - DR I, provedba referenduma, redoslijed radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj - DR II, obrasci za provedbu državnog referenduma

Obvezatne upute broj - DR III, o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj - DR IV, o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj - DR V, o načinu uređenja glasačkog mjesta za provedbu državnog referenduma

Obvezatne upute broj - DR VI, o referendumskoj šutnji

Obvezatne upute broj - DR VII, o načinu glasovanja birača, osoba s invaliditetom, nepismenih te birača koji ne mogu pristupiti na glasačko mjesto

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe državnog referenduma

Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2013. godini

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu

Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o narodnom ustavotvornom referendumu o definiciji braka broj: SuS-1/2013 od 14. studenoga 2013.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Izvješće o javnoj raspravi u postupku promjene Ustava

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima povjerenstava za provedbu državnog referenduma

Odluka o provedenom državnom referendumu održanom 1. prosinca 2013.

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

Odluka o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju AFCOS mreže

Obrasci za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih za diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti postupci vode

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe

Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača na poplavljenim područjima

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci koji će se održati 12. srpnja 2015.

Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst)

Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja držanog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2., broj: SuP-O-1/2014. od 14. siječnja 2014.

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. godinu

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2014. godinu

Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije preporuke Vijeća europske unije - Garancija za mlade

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini te za općinsko vijeće i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje

Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini, te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 23. ožujka 2014.

Uredba o računanju vremena u 2014. godini

Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za ratne veterane

Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj EP II - obrasci za postupak kandidiranja

Obvezane upute broj EP III - postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj EP IV - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2014. godinu

Obvezatne upute broj EP V, Obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP VI, O načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj EP VII, O načinu uređenja biračkog mjesta

Pravila kojima se uređuju prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prava i obveze izbornih tijela

Izborni etički kodeks

Odluka o proglašenju Nacionalnog dana Nikole Tesle - dana znanosti, tehnologije i inovacije

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu ("Narodne novine" 152/2013 i 39/2014) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Obvezatne upute broj FMLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Lovinac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 8. lipnja 2014.

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje

Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 15. lipnja 2014.

Odluka o dopuni Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini

Odluka o mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad i naknadama troškova članovima Povjerenstva za fiskalnu politiku

Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2014. godini

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje stvarnih obveza Vlade Republike Hrvatske u realizaciji plaćanja izgradnje višenamjenske gradske dvorane Športsko-rekreativnog centra "Višnjik" u Zadru

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a

Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Stožer za obranu hrvatskog Vukovara"

Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka

Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Preseka u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka koji će se održati 14. rujna 2014.

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Koprivnički Ivanec u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec koji će se održati 26. listopada 2014.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2014. godini

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Odluka o priključenju baze pravnih propis Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portalu N-lex

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske Unije - Garancija za mlade

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik

Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik

Obvezatne upute FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tovarnik u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenih izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine Tovarnik koji će se održati 16. studenog 2014.

Kriteriji za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske

Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora

Obvezatne upute broj FLS I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca koji će se održati 21. prosinca 2014.

Odluka u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "U ime obitelji"

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj P I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezne upute broj P II - o obrascima za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj P III - o obrascima za provedbu izbora

Obvezatne upute broj P IV - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Obvezatne upute broj P V - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj P VI - o pravima i dužnostima promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima za predsjednika Republike Hrvatske te pravima i obvezama izbornih tijela

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta koji se obilježava 2. kolovoza

Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/481, urbroj: 50301-09/06-14-2 od 17. prosinca 2014.

Obvezatne upute broj P VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci

Obvezatne upute broj LS I i LN I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru i prijevremenih izbora za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izvorima koji će se održati 8. ožujka 2015.

Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za ratne veterane

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku i međunarodne odnose

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2015. godinu

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu

Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju

Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu

Odluka o pokretanju postupka za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu ("Narodne novine", broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj VM I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj VM II - obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj VM III - postupak kandidiranja

Obvezatne upute VM IV - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj VM V - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj VM VI - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj VM VII - obrasci za postupak izbora

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe

Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

Poslovnik o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju

Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci

Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci

Odluka o proglašenju dana 20. lipnja Danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor

Odluka o osnivanju Savjeta za suzbijanje korupcije

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi

Odluka o proglašenju Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda

Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu Odluke o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.

Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj

Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj

Zaključak o obvezi Vlade Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009.

Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja

Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

Odluka o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.

Zakon o dopunama Zakona o registru birača

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Obvezatne upute broj Z I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj Z II (OZ - 1 do OZ - 17) Obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj Z III Postupak kandidiranja

Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za dentalnu medicinu

Obvezatne upute broj Z IV (OZ - 18 do OZ - 29) Obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj Z VI o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj Z VII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj Z VIII o načinu uređenja biračkog mjesta

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Izborni etički kodeks

Obvezatne upute broj Z IX (OZ - 30 do OZ - 79) - obrasci za postupak

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline

Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka

Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava terorističkih napada u Parizu

Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline

Obvezatne upute broj FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gline u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravnima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline koji će se održati 20. prosinca 2015.

Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora

Odluka o povjeravanju mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske

Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora

Odluka o izboru predsjednika Hrvatskoga sabora

Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd

Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj FMLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te amjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji će se održati 20. žujka 2016.

Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradiški i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd koji će se održati 20. ožujka 2016.

Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2016. godinu

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2016. godini

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja

Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskog sabora za 2016. godinu

uka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca

Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca koji će se održati 5. lipnja 2016.

Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani

Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu ("Narodne novine", broj 26/16) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe

Odluka o izboru deset sudaca Ustavnog suda Repub­like Hrvatske

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora

Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana amblio­pije"

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Obvezatne upute broj Z I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj Z II Obrasci za postupak kandidiranja (OZ-1 - OZ-17)

Obvezatne upute broj Z III Postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj Z IV Obrasci za postupak izbora (OZ-18 - OZ-36)

Obvezatne upute broj Z V o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje epidemiološkog stanja i prevenciju influence ptica ("Ptičja gripa")

Obvezatne upute broj Z VI o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj Z VII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj Z VIII o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj Z IX Obrasci za postupak izbora (OZ-37 do OZ-79)

Izborni etički kodeks

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora u Općinsko vijeće Općine Čeminac

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Čeminac

Obvezatne upute broj FLS I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čeminac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Općinsko vijeće Općine Čeminac koji će se održati 2. listopada 2016.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o izmjeni Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u I. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u II. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u III. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u IV. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u V. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u VI. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u VII. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u VIII. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u IX. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u X. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XI. izbornoj jedinici

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine)

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine)

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine)

Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora

Odluka o povjeravanju mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1962/2008 od 27. rujna 2016.

Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

Odluka o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice

Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/16-07/372 urbroj: 50301-25/05-16-2 od 17. studenoga 2016.

Poslovnik o izmjenama Poslovnika Hrvatskoga sabora

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o provedbi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Obvezatne upute broj L I – Obrasci za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih povjerenstava

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2017. godinu

Uredba o ljetnom računanju vremena u 2017. godini

Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja

Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja" u Republici Hrvatskoj

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije

Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije

Odluka o proglašenju Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama

Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta koji se obilježava 2. kolovoza«

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj L-II - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj L-III - Obrasci za pripremu i provedbu izbora

Obvezatne upute broj L-IV - O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima

Obvezatne upute broj L-V - O načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj L-VI - O načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj LS-I - O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS-II - Postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatna upute broj LN-I - O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj LN-II - Postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj MLN-I - O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj MLN-II - Postupak kandidiranja kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj FL-I - O suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima koji će se održati 21. svibnja 2017.

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu ("Narodne novine", broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Obvezatne upute broj LS-III - o obrascima za provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LN-III - o obrascima za provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj MLN-III - o obrascima za provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe

Odluka o osnivanju Vijeća mladih Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora

Odluka o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020

Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

Odluka o razvoju i održavanju informacijskog sustava za upravljanje programima obnove, stambenog zbrinjavanja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Odluka o proglašenju Hrvatskog dana osviještenosti o debljini

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a

Odluka o osnivanju Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika

Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Komisije za granice

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

Odluka o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova

Poslovnik o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

Odluka o održavanju Tjedna borbe protiv tuberkuloze u razdoblju od 1. do 8. kolovoza u 2017. godini

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2017. godinu

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske unije – Garancija za mlade

Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS-II - o primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice

Obvezatne upute broj FLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Orahovice u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice koji će se održati 1. listopada 2017.

Obvezatne upute broj DLS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLS-II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 - ODLS-9)

Obvezatne upute broj DLS-III - postupak kandidiranja na dopunskim izborima

Obvezatne upute broj DLS-IV - o primjeni obvezatnih uputa na dopunskim izborima

Obvezatne upute broj FDLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na dopunskim izborima koji će se održati 1. listopada 2017.

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Obvezatne upute broj DLS-V - O obrascima za provedbu dopunskih izbora

Odluka o osnivanju Radne skupine za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru EU za razdoblje nakon 2020.

Uredba o izmjeni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

Odluka o osnivanju Upravljačkog odbora i Izvršne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama radi informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim projektima koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe - CEF, a za koje postoji izniman javni interes

Odluka o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao

Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Vijeća za djecu

Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja

Odluka o izmjeni Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Odluka o otpisu potraživanja za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o prestanku važenja Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću

Odluka o osnivanju Povjerenstva za rješavanje mogućih prometnih problema na graničnom prijelazu Metković

Uredba o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu

Odluka o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Muć

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za orofacijalnu bol" Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2018. godinu

Obvezatne upute broj LS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS-II – o primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Muć

Obvezatne upute broj FLS – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Muć u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Muć

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu ("Narodne novine", broj 124/17) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije

Rješenje Ministarstva uprave, klasa: 013-01/18-01/15, urbroj: 515-07-02/1-18-3 od 13. svibnja 2018.

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2018. godinu

Odluka o proglašenju Nacionalnog dana mirotvorstva

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna

Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna

Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj FLN – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Milna u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna koji će se održati 30. rujna 2018.

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske

Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Deklaracija Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2019. godinu

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2019. godinu

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, Gradsko vijeće Grada Iloka, Gradsko vijeće Grada Ogulina i Općinsko vijeće Općine Davor

Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor

Obvezatne upute broj LS-III - o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj FLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor koji će se održati 10. ožujka 2019.

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2019. godinu

Odluka o proglašenju 22. veljače – "Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva"

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj EP III, Postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj EP V, O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj EP I, Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj EP II, Obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj MLN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj MLN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale - Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Obvezatne upute broj MLN-III - o zaštiti osobnih podataka

Obvezne upute FMLN-I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale - Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine koji će se održati 5. svibnja 2019

Obvezatne upute broj EP IX - o načinu uređenja biračkog mjesta

Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora ili su uključeni u njihov rad

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj M-III – obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP VI – obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP VII - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izborni etički kodeks u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Odluka o izmjenama Akcijskog plana za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020

Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2019. godini

Obvezatne upute broj M-IV - o obrascu za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u općini

Uredba o preuzimanju Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP od 30. studenoga 2009. o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina

Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina

Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upite broj FLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina koji će se održati 28. srpnja 2019.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge

Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu

Odluka o određivanju središnjeg tijela u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/686 za slanje i primanje informacija povezanih s prijenosom vatrenog oružja unutar Unije elektroničkim sredstvima

Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi

Obvezatne upute broj P X - pravo promatranja u ponovljenom izboru za predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

Konačni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima