6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske

Strategija integriranog upravljanja granicom

Uredba o nazivu, sjedištu, organizaciji i upravljanju Međunarodnim središtem za obuku specijalnih zračnih snaga

Zakon o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju

Uredba o pričuvnoj policiji

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Erdut

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Batina

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Duboševica

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Baranjsko Petrovo Selo

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Donji Miholjac

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u riječnom prometu Osijek

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Beli Manastir

Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o vojnom letenju

Dopuna Popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja

Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog pomorskog prijelaza I. kategorije Rijeka

Pravilnik o postupku odobravanja većih učinaka pirotehničara, postupku kontrole odobrenih većih učinaka pirotehničara i načinu postupanja po prigovoru protiv odluke pirotehničkog nadzornika

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dragovoljnom služenju vojnog roka

Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga

Uputa o načinu prikazivanja i provođenja zaštite vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu na kartografskim proizvodima

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Dubrovnik

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice

Odluka o dopuni Odluke o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Sirijskoj Arapskoj Republici (UNSMIS)

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Agencije ALAN, Zagreb

Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

Etički kodeks policijskih službenika

Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika

Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje

Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi

Odluka o utvrđivanju visine nepovratne materijalne pomoći koju može uputiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama

Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o načinu djelovanja Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske

Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe

Pravilnik o zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće

Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova

Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst)

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova

Pravilnik o policijskim časnicima za vezu

Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

Uredba o pričuvnoj policiji

Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova

Pravilnik o policijskom obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj

Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika

Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama

Pravilnik o sadržaju izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju podataka koje te osobe dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova

Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF)

Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu tjednog i dnevnog radnog vremena djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika

Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje pružaju specifičnu zdravstvenu zaštitu policijskim službenicima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova

Zakon o izmjeni Zakona o policiji

Uredba o snimanju iz zraka

Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja

Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja

Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog riječnog graničnog prijelaza I. kategorije Osijek

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR)

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije "EU NAVFOR Somalija - Atalanta"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dragovoljnom služenju vojnog roka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice

Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika

Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika

Dopuna popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja

Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja

Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja

Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Zakon o pravu na pristup informacijama

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija

Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Miljana - II. kategorije

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

Odluka o pokretanju postupka za izbor povjerenika za informiranje

Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Macelj - I. kategorije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz mirovne misije Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF)

Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrana i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga

Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva

Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o stražarskoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće

Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu

Zakon o kritičnim infrastrukturama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja

Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/116, urbroj: 50301-05/20-13-2 od 29. svibnja 2013.

Odluka o izmjenama Odluke o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Zakon o obrani

Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

Uredba o dopunama Uredbe o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama

Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu

Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

Odluka o sadržaju odluke o rasporedu i načinu ispravljanja pogrešaka u odluci

Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o policijskom obrazovanju

Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju

Zakon o nadzoru državne granice

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu

Odluka o utvrđivanju nadležnog tijela za izdavanje i ovjeru potvrde kojom se traži suspenzija uvoznih carina na određeno oružje i vojnu opremu za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

Strateški pregled obrane

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba

Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura

Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o stražarskoj službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

Rješenje o određivanju područja graničnog prijelaza za međunarodni cestovni promet putnika Dvor

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Nova Sela

Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju

Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima

Odluka o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura

Pravilnik o stambenom zbrinjavanju

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza

Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe

Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvu i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj

Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja i smanjenja snaga

Odluka o visini naknade za stanovanje

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA"

Uredba o dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

Uredba o dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Pravilnik o registru vojnih zrakoplova i znacima državne pripadnosti vojnih zrakoplova

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a

Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu

Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika

Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Odluka o dopuni Odluke o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izobrazbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

Pravilnik o zvanjima i stručnim ispitima pomoraca u Hrvatskoj ratnoj mornarici

Pravilnik o službi na brodovima u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o policijskom obrazovanju

Pravilnik o stranim jezicima u oružanim snagama Republike Hrvatske

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske

Poslovnik Povjerenika za informiranje

Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"

Pravilnik o načinu osiguranja vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu

Pravilnik o istraživanju i izvješćivanju o nesrećama i ostalim događajima ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova

Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza

Pravilnik o vojnom padobranstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

Odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova Drugostupanjske zdravstvene komisije za držanje i nošenje oružja

Odluka o visini naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o kriterijima za klasificiranje podataka iz djelokruga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice

Pravilnik o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u pomorskom prometu Ploče

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Dubrovnik

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Korčula

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Ubli

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Karasovići

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gornji Brgat

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Čepikuće

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Prud

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Metković

Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Vela Luka

Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Cavtat

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Slano

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Unka

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac

Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

Odluka o visini naknade za zdravstveni pregled Drugostupanjske zdravstvene komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba

Odluka o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom

Pravilnik o dodjeli činova i promicanju vojnih osoba u činove

Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

Pravilnik o rasporedu radnog vremena

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.

Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

Dopuna Popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja

Pravilnik o radu inspektora obrane

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

Vjerodostojno tumačenje članka 126. stavka 1., a u vezi s člancima 60., 62. i 63. Zakona o policiji ("Narodne novine", br. 34/11. i 130/12.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima

Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/289 urbroj: 50301-09/09-14-4 od 23. srpnja 2014. i Strategija integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske

Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza

Stupa na snagu Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova

Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju osobne vojne opreme

Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze

Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Uredba o vojnom graditeljstvu

Metodologija za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o vojnim odorama

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stambenom zbrinjavanju

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara

Odluka o izmjeni Odluke o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga

Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju

Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. godine

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EUFOR ALTHEA" u Bosni i Hercegovini

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR SOMALIJA - ATALANTA"

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Uredba o izmjeni Zakona o policiji

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva

Pravilnik o ugovornoj pričuvi

Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o policijskim časnicima za vezu

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrani pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Ubli

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i robe u pomorskom prometu Šibenik

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu "Zadar"

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu "Zadar"

Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Sali

Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije "TRITON" u Sredozemlju

Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama

Zakon o sustavu civilne zaštite

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju

Odluka o naknadi za stanovanje

Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže

Odluka o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Odluka o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

Zakon o protuminskom djelovanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti

Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine

Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske

Odluka o iznosu novčane naknade za obnašanje druge dužnosti

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Zaton Doli

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Klek

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

Zakon o dopuni Zakona o nadzoru državne granice

Zakon o dopuni Zakona o obrani

Odluka o dopuni Odluke o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar

Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi

Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112

Poslovnik o održavanju elektroničke sjednice

Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

Poslovnik Povjerenika za informiranje

Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja

Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura

Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika i članova stožera civilne zaštite

Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Rješenje o ovlašćivanju društva IMT j.d.o.o. iz Karlovca, Mala Švarča 10, OIB: 75516035780, za obavljanje poslova zaštite na radu

Zakon o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Stara Gradiška

Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenja upisnika

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite

Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu

Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rješenje o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja

Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva

Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite

Uredba o snimanju iz zraka

Pravilnik o letenju vojnih zrakoplova

Pravilnik o načinu suradnje i razmjene informacija Obalne straže Republike Hrvatske i drugih tijela nadležnih za sigurnost plovidbe te ovlastima i postupku nadzora nad provedbom propisa o sigurnosti plovidbe

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA"

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "Resolute Support" u Afganistanu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

Zakon o izmjeni Zakona o policiji

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka o izmjeni Odluke o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu

Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga

Odluka o dopunama Odluke o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe

Odluka o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Vlade Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu

Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele

Pravilnik o izobrazbi

Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba

Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama

Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

Pravilnik o vojnim specijalistima

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik

Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije »EUNAVFOR MED SOPHIA«

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga »INHERENT RESOLVE«

Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice

Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu Zagreb

Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za stanovanje

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodologiji za izradu analize poslovanja kritičnih infrastruktura

Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze

Pravilnik o obrambenom planiranju u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena

Zakon o sustavu domovinske sigurnosti

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3760/2015 i dr. od 10. listopada 2017.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru RESOLUTE SUPPORT u Afganistanu

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru EU NAVFOR Somalija – ATALANTA

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a

Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije

Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Uredba o dopuni Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi

Odluka o izmjenama Odluke o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Povjerenstva za žalbe povodom prigovora savjesti i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada Povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena

Odluka o visini naknade za stanovanje

Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi

Strateški pregled obrane

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2064/2010 od 23. travnja 2018.

Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava

Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju

Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE"

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

Pravilnik o tajnosti podataka obrane

Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova

Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju

Pravilnik o policijskim časnicima za vezu

Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Brod

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Odluka o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme

Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu

Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana

Odluka o dopuni Odluke o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA"

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "NATO MISIJI U IRAKU"

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija – ATALANTA"

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite

Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju

Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Lupinjak

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Hum na Sutli

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Đurmanec

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Mali Tabor

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Razvor

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Mihanović Dol

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Miljana

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornji Čemehovec

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Plavić

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Luke Poljanske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Dubrava Križovljanska

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Otok Virje

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli činova i promicanju vojnih osoba u činove

Uredba o snimanju iz zraka

Uredba o snimanju iz zraka

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Goričan

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Mursko Središće

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Trnovec

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu, Bukovje

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Banfi

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Sveti Martin na Muri

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Preseka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe

Rješenje o određivanju područja Stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Koprivnica

Rješenje o određivanju područja Stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gola

Pravilnik o prehrani pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Rijeka

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u zračnom prometu Mali Lošinj

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Tovarnik

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok II

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac II

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gunja

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Drenovci

Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Županja

Rješenje o davanju ovlaštenja za obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stanovanju

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za stanovanje

Odluka o izmjenama Odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Lucija

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Požane

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Jelovice

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Buzet

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Pula

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Plovanija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji

Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA GUARDIAN« u Sredozemlju

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga »INHERENT RESOLVE«

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru »NATO MISIJI U IRAKU«

Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o izobrazbi

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Osijek

Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

Zakon o obradi biometrijskih podataka

Kriterij za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka