6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Međunarodni odnosi

Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vije-ća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za NATO

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP i 2010/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu

Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Innsbrucku

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Luganu

Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 16-oj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)

Odluka o prestanku važenja Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Brnu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Toulouseu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u St. Pöltenu

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godini

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Međuresorskog odbora za suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu

Uredba o dopuni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora za praćenje i nadzor realizacije Ugovora o zajmu za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u Dhaki

Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Aarhusu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Aarhusu

Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici sa sjedištem u Rosariju

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Strumici

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sočiju

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Houstonu

Odluka o izmjeni Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukom Vijeća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku

Odluka o provođenju međunarodnih mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1988 (2011) i 2082 (2012) u svezi sa sankcijama protiv članova organizacije Talibana i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se s njima povezuju

Odluka o provođenju međunarodnih mjera utvrđenih rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1989 (2011) i 2083 (2012) u svezi sa sankcijama protiv članova organizacije Al-Qaide i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se povezuju Al-Qaidom

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP, 2011/299/ZVSP i 2012/35/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu

Odluka o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor

Odluka o postupku imenovanja članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Novosibirsku

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020

Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2012/739/ZVSP, 2013/109/ZVSP i 2013/186/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku

Odluka o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu

Zakon o dopunama Zakona o vanjskim poslovima

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Tallinnu

Uredba o izmjeni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu

Odluka o stavljanju izvan snage odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja donijetim sukladno Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Tbilisiju

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Salzburgu

Zaključak klasa: 022-03/13-07/206 urbroj: 50301-21/21-13-2 od 1. kolovoza 2013.

Zakon o izmjeni Zakona o vanjskim poslovima

Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Odluka o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Anchorageu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Opolama

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Göteborgu

Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Bitoli

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Malmöu

Odluka o određivanju tijela državne uprave i nositelja javnih ovlasti nadležnih za nadzor nad provedbom međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Europske unije

Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Caracasu

Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009. - 2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009. - 2014.

Odluka o osnivanju Ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju

Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u St. Johnu

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020.

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Nigeriji, sa sjedištem u Abuji

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Odluka o zatvaranju Specijalne misije Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Odluka o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli

Deklaracija u svezi s odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o privremenom puštanju optuženika Vojislava Šešelja na slobodu

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Luandi

Odluka o davanju odobrenja općinama Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i Kotoriba za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Kuvajtu, sa sjedištem u Kuvajtu

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u Seoulu

Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita

Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Aucklandu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Aucklandu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Nelsonu

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Astani

Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 17-toj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)

Uredba o izmjenama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Srednjoeuropski transportni koridor Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću"

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Genovi

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Curitibi

Odluka o pokretanju postupka za ostvarivanjem članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj investicijskoj korporaciji

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu

Odluka o zatvaranju Ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kolumbiji, sa sjedištem u Bogoti

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Praiji

Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Farou

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Valletti

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Livnu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Vitezu

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Mostaru

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci

Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike

Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 18-oj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Trondheimu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Bergenu

Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Tromsøu

Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Odluka o davanju odobrenja Gradu Murskom Središću za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja općinama Legrad, Sveta Marija i Orehovica za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije

Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u Rosariju, Provincija Santa Fe

Odluka o davanju odobrenja Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Prelogu za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima

Odluka o zatvaranju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu, kao ispostave Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu

Odluka o davanju odobrenja Osječko-baranjskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije

Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine

Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku

Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u Vancouveru, Provincija British Columbia

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa sjedištem u Dubaiju

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Ivano-Frankivsku

Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji, gradovima Prelogu i Ludbregu te Općini Domašinec za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom -odgovornošću" i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o izmjenama Zakona o vanjskim poslovima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Lyonu

Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 u Republici Hrvatskoj