6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Kazneno pravo - Prekršaji

Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izvršavanja odgojnih mjera - posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu

Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku

Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica

Odluka o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-448/2009 od 19. srpnja 2012.

Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize

Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca za dostavljanje i razmjenu podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u kaznenom postupku

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma

Zakon o probaciji

Zakon o probaciji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Pravilnik o kaznenoj evidenciji

Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka

Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod

Pravilnik o radu stručnih suradnika izvanpravne struke na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece u državnim odvjetništvima i na sudovima

Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku

Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji

Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro u prekršajnom postupku

Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Lista tvari zabranjenih u sportu

Zakon o izmjeni Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Pravilnik o obrascu zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pogodnostima zatvorenika

Uredba o izmjeni Uredbe o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni

Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage

Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija

Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku

Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina

Odluka o stavljanju izvan snage odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima

Zakon o provedbi Uredbe ( EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Odluka o donošenju Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom

Uredba o preuzimanju Direktive 2013/40/EU o napadima na informacijske sustave te Direktive 2014/62/EU o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja

Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku

Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

Zakon o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka

Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve

Uredba o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Zakon o probaciji

Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89. stavkom 7. i člankom 303. prethodnog Kaznenog zakona - sada članka 293. stavka 1. u vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima, člankom 1.a, člankom 3. i člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji i drugim međunarodnim konvencijama, člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske

Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku