Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Zadnji broj
studeni 2017.
Šimović Ivan, Majstorović Irena
Povreda prava na obiteljski život u postupcima međunarodne otmice djece: o značenju načela žurnog postupanja
Cilj je rada predložiti promjene de lege ferenda kojima bi se pridonijelo ostvarenju načela žurnosti postupanja povodom protupravnoga međunarodnog odvođenja ili zadržavanja djeteta. Autori se zalažu za sljedeća četiri smjera djelovanja: poticanje dobrovoljnih povrataka djece koja su protupravno odvedena, odnosno zadržana u državi različitoj od države u kojoj su imala uobičajeno boravište, osobito mehanizmima mirnog rješavanja obiteljskopravnih sukoba interesa; osnaživanje uloge središnjega nacionalnoga tijela, tj. ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi; ostvarivanje koncentracije sudske nadležnosti za odlučivanje u predmetima međunarodnog odvođenja ili zadržavanja djeteta te usvajanje posebnog provedbenog propisa za provedbu Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece. Zajednički nazivnik svih navedenih djelovanja jest ostvarenje načela najboljeg interesa djeteta, kao ključnoga kriterija postupanja svih tijela koja odlučuju o pravima i interesima djece.
Ključne riječi: obiteljski život, otmica djeteta, načelo žurnosti.

studeni 2017.
Marković Sandra, Grbavac Sidonija
Pretjerani formalizam kao teško premostiva prepreka pravičnog suđenja
Kada govorimo o pretjeranom formalizmu u odlučivanju, odnosno suđenju, Ustavni sud Republike Hrvatske, prihvaćajući stajalište Europskog suda za ljudska prava, u svojim odlukama ističe da pretjerani formalizam postoji onda kad su pravna stajališta proizvod “mehaničke” primjene pozitivnog prava, bez uzimanja u obzir konteksta i bez sagledavanja pravnog problema kao jedinstvene cjeline. Analizirajući razvoj prakse Ustavnog suda, kao i njegovu interpretaciju sadržaja ustavnih prava, primjećuje se da je ustavnosudski smjer modernoga europskog ustavnog suda jedan od značajnih elemenata za razvoj sudske prakse u Republici Hrvatskoj i približavanje europskom standardu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Stajališta Ustavnog suda, koja su obvezatna, važan su korektiv u rukama sudaca u zaštiti ljudskih prava i sagledavanju cjeline postupka i kroz mjerodavne zakonske odredbe, ali i kroz konvencijsko i ustavno pravo, a s druge strane snažan su alat u rukama odvjetnika u zaštiti prava stranaka.
Ključne riječi: formalizam, Ustav, Ustavni sud Republike Hrvatske, Europski sud za ljudska prava, vlasništvo, pravično suđenje.

studeni 2017.
Matić Tin
Elektronička trgovina u Sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom ugovoru između Kanade i Europske unije i njezinih država članica
U članku se daje prikaz i analiza odredbi koje se odnose na elektroničku trgovinu u Sveobuhvatnom gospodarskom i trgovačkom ugovoru između Kanade i Europske unije i njezinih država članica (CETA). Navedene odredbe imaju građanskopravno, odnosno elektroničko-pravno (materijalnopravno) normativni karakter, ekonomski i pravno obvezujući s izravnim gospodarskim učinkom, ekonomsko programatski, pravno programatski, te kombinirano pravno i ekonomski programatski karakter. CETA definira elektroničku trgovinu te elektroničku isporuku. Te dvije definicije predstavljaju doprinos u promicanju kvalitete regulative elektroničke trgovine. CETA oslobađa elektroničku trgovinu carina, što predstavlja nesumnjivo napredak u liberalizaciji elektroničke trgovine na području Europske unije i Kanade stvarajući na taj način praktički jedinstveno elektroničko tržište Europske unije i Kanade.
Ključne riječi: elektronička trgovina, Sveobuhvatni gospodarski i trgovački ugovor između Kanade i Europske unije i njezinih država članica, elektronička isporuka, carine.

studeni 2017.
Kos Branimir
Ugovor o djelu – Obveze izvođača –
Autor u radu opisuje dio ugovora o djelu koji se odnosi na obveze izvođača vezane za izvršenje djela, odgovornost za nedostatke djela te upozorenja naručitelju na nedostatke materijala, odnosno nedostatke u naručiteljevu nalogu. Uz pojmovno određenje obveza izvođača propisanih Zakonom o obveznim odnosima učinjen je i osvrt na sudsku praksu glede utvrđenja odgovornosti i naknade štete za neizvršenje ugovornih obveza sukladno sklopljenom ugovoru. Osvrt na slučajeve iz sudske prakse popunjava pravne praznine rješavajući slučajeve koje Zakon nije regulirao.
Ključne riječi: izvođač, naručitelj, nedostatak djela, odgovornost za štetu, naknada štete.

studeni 2017.
Zlatović Dragan
Nekonvencionalni žigovi u svjetlu nove europske regulative i prakse
U Europskoj uniji odvija se itekako živa rasprava o nestandardnim (nekonvencionalnim žigovima - non-traditional trade mark, unconventional trade mark). U zadnjih tridesetak godina mijenjala se ne samo sudska praksa nego je i nova europska regulativa na ovom području liberalnije koncipirana. Prva direktiva utvrdila je stajalište kako se žigovi mogu registrirati za znakove koji nisu ograničeni samo na riječi ili slike, ako takvi znakovi mogu biti prikazani grafički i sposobni su razlikovati proizvode i usluge jednog poduzeća od proizvoda i usluga drugog poduzeća.
Ključne riječi: žig, grafički prikaz, slučaj Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00).

studeni 2017.
Iljazović Bernard
Nova zakonska regulacija u sustavu koncesija
Od 22. srpnja 2017. na snazi je novi Zakon o koncesijama, koji je Republici Hrvatskoj temeljni propis (lex generalis) kojim se uređuju postupci davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja koncesije, politika koncesije te druga pitanja u vezi s koncesijama, dok se posebnim sektorskim zakonima (leges speciales) uređuju posebna pitanja davanja koncesija za određene djelatnosti i područja. U nastavku teksta daje se prikaz promjena koje proizlaze iz predmetnog Zakona te se analiziraju ključni problemi novih zakonskih rješenja.
Ključne riječi: Zakon o koncesijama, koncesije.

studeni 2017.
Mrakovčić Karmen, Močinić Lucija
Povlašteni režimi za patente i druge oblike intelektualnog vlasništva kao čimbenik porezne konkurentnosti
Autorice u radu analiziraju tzv. povlaštene porezne režime za patente (engl. patent box regimes). Riječ je o poreznim poticajima čiji je primarni cilj privlačenje inozemnih ulaganja. Početno se objašnjava pojam porezne konkurentnosti te njegova veza s aktivnostima istraživanja i razvoja. Zatim se iznosi komparativna analiza postojećih povlaštenih režima za patente i druge oblike intelektualnog vlasništva. Poseban se naglasak stavlja na aktualni trenutak i granice poreznih povlaštenja u svjetlu prava država EU-a te preporuka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Zaključno, ukazuje se na upitnu opravdanost uvođenja povlaštenih poreznih režima uz prijedlog smanjenja opće stope poreza na dobit kao učinkovitije metode privlačenja stranih ulaganja.
Ključne riječi: povlašteni porezni režimi, porezni poticaji, istraživanje i razvoj, prava intelektualnog vlasništva, državne potpore.

studeni 2017.
Čulo Ivan
Pravo na stanovanje u Europskoj socijalnoj povelji
Pravo na stanovanje usko je povezano s pravom na život i drugim građanskim, ekonomskim i socijalnim pravima, a često se sagledava i dovodi u vezu s ljudskim pravima. To je pravo sadržano u raznim međunarodnim i regionalnim instrumentima uglavnom kao dio drugih prava, a kao zasebno pravo postoji samo u Europskoj socijalnoj povelji. U radu se analizira sadržaj i opseg tog prava, te provedba tog prava u državama članicama. Razvidna je različitost nacionalnih pristupa ovom pravu, kao i intencija Povelje da na europskoj razini uspostavi bar minimalne standarde prava na stanovanje.
Ključne riječi: pravo na stanovanje, Europska socijalna povelja, Europski odbor za socijalna prava, nacionalna zakonodavstva, ljudska prava.

studeni 2017.
Moslavac Bruno
Prepoznavanje i priznavanje prava žrtava internetskog kriminaliteta
Tehnološki napredak i mogućnosti djelovanja “na mreži” donijeli su značajne koristi, ali i otvorili neslućene mogućnosti nanošenja štete pojedincu. Za razliku od prava osumnjičenika, koja se konstantno nadograđuju i šire, prava žrtava bilo kojeg oblika kriminaliteta značajno kaskaju i po postanku i po razvitku, osobito u primjeni. U ovome radu autor na empirijskoj osnovi razmatra ključne elemente internetskog kriminaliteta i njegov utjecaj na žrtve, nedovoljno prepoznate i s pravima koja im nisu priznata. Zaključno se upućuje na činjenicu da je žrtva svakog kažnjivog protupravnog ponašanja s obilježjima kaznenog delikta žrtva kaznenog djela, da uz više ili manje izraženu apatiju traži određena prava i da pravo na privatnost mora biti prepoznato kao jedno od temeljnih ljudskih prava.
Ključne riječi: žrtva, internet, privatnost, viktimizacija.

studeni 2017.
Jakelić Dinko
Nešto o tužbenim zahtjevima za izdavanje tabularne isprave
Kada je temelj stjecanja prava vlasništva pravni posao kao derivativni način stjecanja prava, takav pravni posao postaje osnova stjecanja i jedna je od pretpostavki za uknjižbu prava vlasništva nekretnina u zemljišnu knjigu. Da bi se taj upis proveo, potrebno je postojanje tabularne isprave kojom se očituje volja dotadašnjeg vlasnika o tome da se umjesto njega u zemljišne knjige kao vlasnik upiše stjecatelj, a izdavanje tabularne isprave predstavlja činidbu kao objekt obveznopravnog odnosa ili predmet obveze. U slučaju kada je stjecatelj pravo vlasništva nekretnine stekao na temelju zakona, ovlašten je to pravo upisati u zemljišne knjige te je svrhovito da najprije pozove osobu koja je kao vlasnik upisana u zemljišne knjige da mu izda tabularnu ispravu, a ako to odbije učiniti, stjecatelj prava vlasništva upis tako stečenog prava može ishoditi samo u sudskom postupku.
Ključne riječi: pravo vlasništva, upis u zemljišnu knjigu, tabularna isprava.

studeni 2017.
Đuras Ivana
Uporaba dokaza u kaznenom postupku pribavljenih povredom prava na privatnost – posebne dokazne radnje
Recentna presuda Europskog suda za ljudska prava koja se odnosi na pitanje povrede i zaštite prava na privatnost u području kaznenog postupka u kontekstu korištenja dokaza prikupljenih provođenjem posebnih dokaznih radnji popularno nazvanih “tajne mjere”, kako to propisuje Zakon o kaznenom postupku, donesena je 15. siječnja 2015. Njome su ustanovljeni pravni standardi primijenjeni u kasnijim presudama istoga suda u odnosu na isto pravno pitanje, kao i u praksi redovnih kaznenih sudova i Ustavnog suda Republike Hrvatske. U sva tri slučaja čiji prikaz slijedi ustanovljena je povreda članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pravo na privatni život i dopisivanje), dok nije utvrđena povreda 6. stavka 1. Konvencije (pravo na pošteno suđenje).
Ključne riječi: Europski sud za ljudska prava, kazneni postupak, dokazi.

studeni 2017.
Bijelić Alen, Deban Krešimir
Pregled novih propisa
-