Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Zadnji broj
kolovoz 2018.
Savić Šime
Povijest i svrha obveznog osiguranja od odgovornosti za štete uzrokovane trećim osobama uporabom motornih vozila - uz 100. godišnjicu zakonskog obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Obvezno osiguranje od odgovornosti za štete uzrokovane trećim osobama uporabom motornog vozila najčešće je osiguranje koje se svakodnevno sklapa diljem svijeta. Tomu su svakako dva razloga. Prvi je što je broj motornih vozila u svijetu ogroman i ogromne su nesreće koje uzrokuju vozači motornih vozila, sa štetnim posljedicama s kojima se pojedinci pojedinačno nikako ne bi mogli nositi. Drugi, još važniji, razlog jest činjenica da je ta vrsta osiguranja obvezna i da su mnoge zemlje propisima obvezale vlasnike i korisnike motornih vozila na sklapanje ugovora o osiguranju od odgovornosti za štete uzrokovane uporabom motornih vozila. Ta dva razloga osiguranja od automobilske odgovornosti vuku se od samih početaka i pojave osiguranja od automobilske odgovornosti, a ono se javilo istodobno s pojavom modernog automobila koji je predstavljao i još uvijek predstavlja velik izvor rizika i šteta. Diskusije o svrsi osiguranja od automobilske odgovornosti, njezinim ciljevima i zadacima, trajna su pojava, jer se uvijek, pa i danas, propituje potreba da takva vrsta osiguranja postoji kao obveza vlasnika i korisnika motornih vozila. To propitkivanje susrećemo i kod vlasnika odnosno korisnika motornih vozila, kod kojih (ponekad) prevladava uvjerenje da se radi o nametnutoj obvezi koja ograničava ljudske i poduzetničke slobode, pretvarajući se u nepotreban porez. No susrećemo ga i kod onih koji su apsolutno za uvođenje i održavanje sustava obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, ali sustava koji će otkloniti sadašnje nedostatke pozitivnog sustava osiguranja od automobilske odgovornosti. Drugim riječima - proširiti osigurateljno pokriće preko granica koje omeđuju današnji pozitivan sustav. S obzirom na to da se 20. ožujka 2018. navršilo točno stotinu godina od prvog zakona o uvođenju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, prigoda je da se ispita povijest toga osiguranja povezana sa svrhom uvođenja njegove obveznosti i da se kritički razmotri njegovo funkcioniranje u današnjim uvjetima.
Ključne riječi: motorno vozilo, štete od motornih vozila, obvezno osiguranje od odgovornosti, povijest obveznog osiguranja.

kolovoz 2018.
Turudić Marko
Reguliranje over the top usluga u pravu Europske unije
U radu se analizira reguliranje over the top usluga u pravu Europske unije. Rad započinje definiranjem over the top usluga i analizom njihova položaja unutar regulatornog okvira za elektroničke komunikacije Europske unije. Nastavlja se utvrđivanjem utjecaja over the top usluga na pružatelje usluga elektroničkih komunikacija, s posebnim osvrtom na teškoće u odnosima između pružatelja over the top usluga i pružatelja usluga elektroničkih komunikacija, te načina na koji ti međuodnosi utječu na krajnje korisnike. Dalje se analiziraju regulatorne obveze pružatelja usluga elektroničkih komunikacija prema trenutno važećem regulatornom okviru za elektroničke komunikacije Europske unije. Također, analiziraju se i obveze pružatelja usluga informacijskog društva, kao potencijalnog pravnog okvira za pružatelje over the top usluga. Zaključno se utvrđuje koje regulatorne obveze ne vrijede za pružatelje over the top usluga, te ima li mogućnosti i potrebe proširiti njihove regulatorne obveze.
Ključne riječi: upravno pravo, elektroničke komunikacije, over the top usluge, Europska unija

kolovoz 2018.
Mijatović Nikola
Teorijsko razmatranje osnovnih odrednica poreznog sustava (III. dio)
U okviru znanstvenoistraživačkog projekta NOVI HRVATSKI PRAVNI SUSTAV Pravnog fakulteta u Zagrebu autor je u akademskoj godini 2015./2016. obradio temu “Teorijsko razmatranje nekih odrednica poreznog sustava”. U okviru projektne obrade obrađena su sljedeća područja (I. dio): vrste poreznog sustava, porezno pravo kao dio javnog prava, porezi kao najznačajniji javni prihod, porezi (određenje i ciljevi), načela oporezivanja, podjela poreza, međusobna uvjetovanost porezne i fiskalne politike. U okviru istog projekta za akademsku godinu 2016./2017. autor je nastavio s obradom sljedećih odrednica poreznog sustava (II. dio): osnovni pojmovi oporezivanja, međusobna uvjetovanost porezne politike i globalizacije (porezna politika, utjecaj globalizacije na kreiranje porezne politike, porezno opterećenje po pojedinim državama, smanjenje poreznih stopa i kretanje poreznih prihoda, porezne oaze), porezna utaja i sivo gospodarstvo, porezna sudbenost. U okviru istog projekta za akademsku godinu 2017./2018. autor obrađuje razvitak javnih prihoda (poreza), strukturu javnih prihoda te porezno pravo EU kao izvor nacionalnoga poreznog prava.
Ključne riječi: porezi, doprinosi, pravo EU.

kolovoz 2018.
Bošković Igor
Odnos menadžerskog ugovora prema aktima koji uređuju statusnopravni položaj članova uprave
U radu se analizira odnos menadžerskog ugovora prema aktima koji u trgovačkim društvima kapitala uređuju statusnopravni položaj članova uprave. Zauzima se stajalište da se menadžerskim ugovorom ne može odstupiti od tih akata, čak i onda kada ih donosi samo društvo. Obrazlaže se povezanost menadžerskog ugovora i prethodne odluke organa društva o sklapanju tog ugovora, uz tezu da na valjanost ugovora i odluke treba primijeniti posebne odredbe propisa o trgovačkim društvima koje uređuju ništetnost i pobojnost odluka organa društva. Utvrđuju se pravne posljedice koje nastaju ako menadžerski ugovor sadrži odredbe koje su suprotne statusnopravnim aktima, kao i opseg prava i obveza koje se mogu ugovoriti menadžerskim ugovorom.
Ključne riječi: menadžerski ugovor, statusnopravni akti, ništetnost, pobojnost, nepostojeći ugovor, vođenje poslova.

kolovoz 2018.
Sabljarić Stjepan
Nedostojnost za nasljeđivanje prema Zakonu o nasljeđivanju
Iako trenutno važeći Zakon o nasljeđivanju, kao i prije važeći Zakon o nasljeđivanju, institutu nedostojnosti za nasljeđivanje poklanja značajnu pažnju i nalaže tijelima koja provode ostavinski postupak da po službenoj dužnosti paze na postojanje većine razloga nedostojnosti za nasljeđivanje, analizom postojeće pravne teorije i sudske prakse može se zaključiti kako se s jedne strane navedeni institut često pogrešno izjednačuje i zamjenjuje s institutom isključenja nužnih nasljednika, dok se s druge strane pravnicima specijaliziranim za građansko pravo nameće problematičnim tumačenje odredaba Zakona o nasljeđivanju o nedostojnosti za nasljeđivanje, koje je moguće pravilno interpretirati isključivo primjenom kaznenih propisa u kojima se pobliže opisuju kaznena djela zbog čijeg je počinjenja određeni nasljednik postao nedostojan za nasljeđivanje. Ključne riječi: nedostojnost za nasljeđivanje, kazneno djelo.

kolovoz 2018.
Vuić Zoran
Primjena propisa koji uređuju javnu nabavu i utvrđene nepravilnosti
U članku se navode podaci o primjeni propisa koji uređuju područje javne nabave i utvrđenim nepravilnostima. Radi se o podacima iz Izvješća Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu, zatim o podacima iz Objedinjenoga godišnjeg izvješća u sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2016. godinu te o podacima iz Izvješća Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2016. godinu (kaznena djela/prekršaji). Ključne riječi: javna nabava, prekršaji, kaznena djela.

kolovoz 2018.
Žganec-Brajša Leon
Anticipirane naredbe i roditeljska skrb
Anticipirane naredbe izraz su potrebe uređenja određenih odnosa, ponajprije onih statusne i obiteljske prirode, u razdobljima kada, iz različitih razloga, određene osobe nisu u mogućnosti pravno relevantno očitovati volju. Razumljivo je da se među njima nalaze i odnosi između roditelja i djece. Zato su hrvatskim obiteljskim pravom anticipirane naredbe protegnute i na roditeljsku skrb, omogućujući tako roditelju da očituje volju u razdoblju kada je to još pravno i stvarno moguće, a kako bi utjecao na izbor osobe koja će biti imenovana skrbnikom njegova djeteta nakon prestanka roditeljske skrbi. Takva izjava volje, ipak, nosi i određene implikacije koje nalažu poseban postupak u tim slučajevima te je razlikuju od ostalih vrsta anticipirane naredbe. Naime, u njoj se, na različite načine, susreću tri načela prava - načelo najboljeg interesa djeteta, načelo autonomije volje te načelo prvenstvenog prava roditelja da skrbe o djeci. Ovo prožimanje zahtijeva i odgovarajući odgovor na normativnoj, ali i provedbenoj razini, na kojoj nadležna tijela imaju cilj zaštite prava i interesa djeteta, uvažavajući specifičnosti svakog slučaja. U ovome radu, nakon pojmovnog određenja anticipirane naredbe općenito i u roditeljskoj skrbi, upućivanja na navedena, relevantna načela i pravne izvore te prijepore s njima u vezi, analizira se pozitivnopravno uređenje ovoga instituta u hrvatskom obiteljskom pravu te ukazuje na određene nejasnoće i praznine trenutnog uređenja, posebno u aspektu postupka izvršenja postojeće anticipirane naredbe, ali i pitanjima njezina oblika, sadržaja te slučajeva u kojima je roditelj ovlašten izjaviti volju na ovaj način. Konačno, daju se prijedlozi de lege ferenda, koji, osim nužnih izmjena u normativnoj osnovi, predlažu i drugačije uređenje sustava izvršenja, pomičući ga od upravnog postupka pred centrom za socijalnu skrb prema sudskom postupku.
Ključne riječi: obiteljsko pravo, anticipirana naredba, roditeljska skrb, odnosi roditelja i djece, najbolji interes djeteta.

kolovoz 2018.
Đuras Ivana
Granice slobode izražavanja - zakonski okviri i praksa
Lakši pristup informacijama zbog sveopće tehnologizacije i ubrzanja protoka tih informacija na području medijske kulture pojačava jamstvo slobode mišljenja i izražavanja misli, što prije svega jamči Ustav Republike Hrvatske, a potom i mjerodavno zakonodavstvo. No s druge strane, ta sloboda nameće pravosudnom sustavu obvezu postavljanja jasnih granica između tih sloboda, s jedne strane, i negativne, uvredljive ili mrziteljske artikulacije u tim istim medijima, s druge strane. Budući da je tehnologija po prirodi stvari uvijek ispred zakonodavstva i sudske prakse, propisi de lege lata moraju biti precizni, a sudska praksa konzistentna, kako bi osigurala garantnu funkciju pravne sigurnosti i predvidljivosti. U članku su izneseni neki primjeri iz prakse Europskog suda za ljudska prava u predmetima u kojima je ocjenjivana poštena ravnoteža između relevantnih sukobljenih interesa i prikazana je korelacija između postignuća opravdanja “snažne društvene potrebe” stavljanja zaštite osobnog prava pojedinca iznad prava podnositelja zahtjeva na slobodu izražavanja, bilo u kontekstu građanske zabrane bilo u kontekstu kaznene prijave ili novčanog odštetnog zahtjeva.
Ključne riječi: sloboda govora, govor mržnje, mediji, tisak, izražavanje.

kolovoz 2018.
Nemec Dragutin
Pravna izdanja
-