Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Zadnji broj
prosinac 2017.
Matijević Berislav
Slučaj u obveznom pravu
Građansko pravo kao predmet uređenja ima u vidu one društveno-gospodarske odnose u koje pravni subjekti redovito - uobičajeno ulaze povodom stvari, činidaba, imovine i njihovih osobnih neimovinskih dobara. Takav je slučaj i s obveznim odnosima kao društvenim odnosima koji redovito - uobičajeno nastaju među ljudima u procesu razmjene dobara i usluga. Međutim, moguće je i da se u te redovite - uobičajene društvene odnose umiješaju i određene izvanredne - neuobičajene okolnosti ili događaji, kao što je to situacija kod tzv. slučaja, čiji nastup ili posljedice mogu biti odlučujući za pravnu sudbinu određenog društvenog odnosa.
Ključne riječi: slučaj, viša sila, izvanugovorne obveze, ugovorne obveze.

prosinac 2017.
Menđušić Škugor Ema
Izazovi praktične primjene likvidacije u hrvatskom pravu
Članak se bavi uređenjem likvidacije prema Zakonu o trgovačkim društvima. Cilj je raščlambom zakonskih odredaba istaknuti slabe točke tih odredaba u regulaciji i poteškoće u praktičnoj primjeni. Posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima bile su, dijelom, usmjerene i na skraćivanje postupaka likvidacija i smanjenje troškova. No mišljenja smo da u odnosu na ovu temu postoje i druga otvorena pitanja, koja analiziramo s teorijskog i praktičnog aspekta. Propitujemo je li likvidacija postupak i uživaju li njezini sudionici zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Analiziramo odnos likvidacije i stečaja u smislu njihova eventualnog preklapanja prilikom pokretanja likvidacije te mogućnosti prijenosa određenih rješenja i praksi iz stečajnog u pravo likvidacije. Jednim od važnijih pitanja smatramo pitanje zaštite vjerovnika, koje se obrađuje prije svega u vidu dužnosti likvidatora i njihova odnosa s vjerovnicima. U tom smislu u članku se naglašava potreba za snažnijom regulacijom likvidacije i smanjenjem broja imperfektnih odredaba koje nisu utužive ili koje nemaju stvarnu podlogu u pravima i obvezama zainteresiranih strana. Premda se radi o dobrovoljnom postupku, smatramo da se radi o važnom stadiju u životu trgovačkih društava kojeg je potrebno snažnije pozitivnopravno regulirati. Stava smo da bi se time pojačao stupanj zaštite vjerovnika i dioničara, odnosno članova društva, a samim time i osnažila pravna sigurnost.
Ključne riječi: Zakon o trgovačkim društvima, likvidacija, pravo na suđenje u razumnom roku, stečaj.

prosinac 2017.
Crnić Ivica
Posljedice propusta poslodavca da se savjetuje s radničkim vijećem
Autor prikazuje primjenu instituta obveznog savjetovanja poslodavca s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom, kao i posljedice propusta poslodavca da to učini, na način da nakon kratkih uvodnih napomena prikazuje primjenu tog instituta u sudskoj praksi. U tom smislu autor prikazuje i sudsku praksu koja upućuje na to kako bi poslodavac trebao postupati da ne dođe do spomenutih teških pravnih posljedica za njega. Sudska praksa, koju autor navodi, a koja je nastala u primjeni prije važećih propisa Zakona o radu, može biti korisna u primjeni važećeg Zakona o radu kroz snagu životne i pravne argumentacije, tj. ima isključivo ulogu podsjetnika kako bi se neki propis možda mogao tumačiti, jer uvijek valja imati na umu sve okolnosti konkretnog slučaja i propis koji s obzirom na vremensko važenje valja primijeniti.
Ključne riječi: poslodavac, radnik, radničko vijeće, otkaz ugovora o radu.

prosinac 2017.
Milaković Goran
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca s osvrtom na odluku Europskog suda (Suda Europske unije)
Institut prenošenja ugovora na novog poslodavca ima sve veću primjenu do koje dolazi slijedom statusnih promjena poslodavca ili zaključenjem pravnog posla kada se na novog poslodavca prenese poduzeće ili njegov dio. U članku autor razmatra bitne značajke prenošenja ugovora o radu i mjerodavne zakonske odredbe osobito vezano uz praksu Europskog suda (Suda Europske unije) koja bitno određuje način postupanja hrvatskih sudova u primjeni ovog instituta.
Ključne riječi: prenošenje ugovora o radu, statusna promjena, pravni posao, direktiva.

prosinac 2017.
Bodul Dejan, Grbić Sanja
Analiza položaja jamca u postupku stečaja potrošača
U okviru (potrošačko) stečajnog postupka svaka od kategorija vjerovnika (stečajni vjerovnici, vjerovnici stečajne mase te izlučni i razlučni vjerovnici), koje se u njemu mogu pojaviti, javlja se s identičnim interesom - zaštititi pravo na ostvarenje svojih tražbina. Njihova stajališta i očekivanja ne moraju se obvezno razlikovati, ali je to s obzirom na različit položaj i posljedice koje mogu trpjeti tijekom potrošačko-stečajnog postupka vrlo moguće. Cilj je rada prikazati i analizirati položaj jednog od sudionika postupka, odnosno položaj jamca kao “običnog” stečajnog vjerovnika u postupku potrošačkog stečaja. Pri istraživanju korišten je metodološki postupak koji podrazumijeva proučavanje domaće literature, odgovarajućih zakonskih propisa, kao i analizu sudske prakse. Posebno se analizira judikatura Europskog suda za ljudska prava (dalje: ECHR) u postupcima prema čl. 1. Protokola br. 1 uz (Europsku) Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (tzv. pravo na mirno uživanje imovine) jer se polazi od pretpostavke da saznanja o ovome mogu biti ključna za razumijevanje problematike rada.
Ključne riječi: potrošački stečaj, vjerovnici, jamac (poruk), precedentalno pravo.

prosinac 2017.
Staničić Frane
Ovlast za donošenje općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na primjeru primjene članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi
U radu se analizira ovlast za donošenje općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Naime, postavlja se pitanje ovlasti izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za donošenje općih akata. Pravna teorija smatra da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može donositi isključivo interne opće akte, kada je na to posebnim zakonom ovlašteno. U primjeni članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi javio se pravni problem nadležnosti za donošenje općeg akta kojim se uređuje jednostavna nabava. Na tom će se primjeru pojasniti nadležnost za donošenje općih akata jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u samoupravnom djelokrugu.
Ključne riječi: predstavničko tijelo, izvršno tijelo, opći akti.

prosinac 2017.
Loboja Ante
Institut sukoba interesa prema novome Zakonu o javnoj nabavi
Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama, br. 120/16, a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. Novim Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016) u hrvatski pravni sustav implementirane su Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi od 26. veljače 2014., a koje su stupile na snagu 17. travnja 2014. ZJN 2016 propisuje postupke javne nabave koje provode javni i sektorski naručitelji radi nabave robe, radova ili usluga, a to su: otvoreni postupak, ograničeni postupak, natjecateljski postupak uz pregovore (za javne naručitelje), pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje (za sektorske naručitelje), natjecateljski dijalog, pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje te partnerstvo za inovacije. Uz navedene postupke ZJN 2016 predviđa i posebne režime nabave: dodjelu ugovora za društvene i druge posebne usluge i projektne natječaje. Autor u članku obrađuje institut sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave, u smislu novoga Zakona o javnoj nabavi, s komparativnim prikazom u odnosu na prethodno zakonsko rješenje prema prethodnom Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, dalje u tekstu: prethodni ZJN). Institut sukoba interesa, kako je reguliran ZJN 2016, u bitnome donosi vrlo slično rješenje navedenoga pitanja kao i prethodni ZJN.
Ključne riječi: javna nabava, sukob interesa.

prosinac 2017.
Juras Damir
Kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti s osvrtom na policijske službenike kao počinitelje
U radu se, uz navođenje stajališta pravne teorije te sudske prakse i statističkih podataka, daje prikaz i opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti u zakonodavstvu Republike Hrvatske, s osvrtom na policijske službenike kao počinitelje ovoga kaznenog djela. Ukazuje se na to da se radi o općem i osnovnom kaznenom djelu protiv službene dužnosti, kojim se štiti službena dužnost i osigurava zakonito funkcioniranje službe. Ističe se da ovo djelo može počiniti samo službena ili odgovorna osoba, da se djelo može počiniti iskorištavanjem položaja ili ovlasti, prekoračenjem granica ovlasti ili neobavljanjem dužnosti, da je djelo dovršeno pribavljanjem koristi sebi ili drugome odnosno prouzročenjem štete drugome te da se djelo može počiniti samo s namjerom. Također, ukazuje se da nije moguć stjecaj ovog i nekog drugog kaznenog djela protiv službene dužnosti te da je i pokušaj zlouporabe položaja i ovlasti kažnjiv. Zaključak je autora da se policijski službenici, iako im je temeljna zadaća sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela i njihovih počinitelja, često pojavljuju kao počinitelji ovoga kaznenog djela, a mogu ga počiniti u svim njegovim oblicima.
Ključne riječi: odgovorna osoba, policijski službenik, ovlast, službena dužnost, službena osoba, zlouporaba položaja.

prosinac 2017.
Ivančević Ivana
Spor između država članica pred Sudom Europske unije na temelju arbitražnog sporazuma
Ove godine je prvi put pred Sudom Europske unije (u daljnjem tekstu: Sud EU-a) donesena presuda u predmetu u kojem je jedna država članica pokrenula spor protiv druge države članice na temelju članka 273. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU). Tužbu je podnijela Republika Austrija, na temelju posebnoga arbitražnog sporazuma između stranaka, protiv Savezne Republike Njemačke. Spor se odnosi na tumačenje i primjenu članka ugovora između te dvije države članice o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu. Nadležnost Suda EU-a ne proizlazi iz posebnog arbitražnog sporazuma sastavljenog posebno za rješavanje tog spora, već iz arbitražne klauzule navedenog ugovora sklopljenog prije nastanka spora na temelju kojeg su države članice, u nedostatku sporazumnog rješenja, obvezne pokrenuti postupak pred Sudom EU-a u pogledu svih poteškoća u vezi s tumačenjem ili primjenom tog ugovora. No ono što je posebno zanimljivo u tom predmetu jest da Sud prvi put ima priliku pojasniti granice svoje nadležnosti iz članka 273. UFEU a.
Ključne riječi: arbitraža, arbitražni sporazum, članak 273. UFEU-a, nadležnost Suda EU-a, praksa Suda EU-a.

prosinac 2017.
Nakić Jakob
Status domaćeg parničnog predmeta do donošenja odluke Suda Europske unije u povodu postavljenog prethodnog pitanja
Prema članku 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Sud Europske unije nadležan je odlučivati o prethodnim pitanjima koja se tiču tumačenja Ugovora te valjanosti i tumačenja akata institucija, tijela, ureda ili agencija Unije. Nacionalni sud koji upućuje zahtjev jasno i odvojeno navodi prethodna pitanja koja postavlja Sudu. Pitanja moraju biti sama po sebi razumljiva, bez potrebe za upućivanjem na obrazloženje zahtjeva za prethodnu odluku. Nacionalni sud koji upućuje zahtjev također sažeto iznosi svoje stajalište o odgovoru koji treba dati na upućena prethodna pitanja.
Ključne riječi: Sud Europske unije, prethodno pitanje.

prosinac 2017.
Sabljarić Stjepan
Povrede čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava u sporovima koji se tiču Republike Hrvatske
Autor u radu nastoji sustavno prikazati određene skupine predmeta u kojima je Europski sud za ljudska prava utvrdio da je Republika Hrvatska kao jedna od visokih ugovornih stranaka potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih protokola uz Konvenciju povrijedila pravo na mirno uživanje vlasništva iz čl. 1. Protokola br. 1. Analizom navedenih predmeta autor zaključuje da se u Republici Hrvatskoj zadovoljavajuće poštuje pravo na mirno uživanje vlasništva iz čl. 1. Protokola br. 1 te da je najveći broj povreda utvrđen u predmetima proizašlima iz odnosa nastalih vezano uz institute svojstvene isključivo nekadašnjem jugoslavenskom pravu, poput društvenog vlasništva, stanarskog prava i zaštićenog najma, što je i razumljivo imajući u vidu tešku zadaću hrvatskog zakonodavca da navedene institute prilagodi modernim imovinskim odnosima s dominantnim institutom privatnog vlasništva.
Ključne riječi: pravo vlasništva, društveno vlasništvo, stanarsko pravo, najam.

prosinac 2017.
Nemec Dragutin
Pravna izdanja
-

prosinac 2017.
Deban Krešimir
Pregled novih propisa
-