Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Zadnji broj
rujan 2017.
Pripremili: Bijelić Alen, Šušić Barbara
Intervju s prof. emer. dr. sc. Mihajlom Dikom – O Noveli Ovršnog zakona
Dana 3. kolovoza 2017. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. novine, br. 73/17) koji je donio značajne izmjene u hrvatsko ovršno pravo. Kao primarni ciljevi Novele navodili su se olakšavanje položaja dužnika i zaštita ovršenikova prava na dom. Značajne intervencije u zakonski tekst učinjene su glede odredaba koje uređuju ovrhu nad nekretninom, zadužnice, ograničenje ovrhe, protuovrhu i dr. Primjenom Zakona bit će jasnije hoće li Novela ispuniti očekivanja zakonodavca i stranaka u ovršnom postupku te će se jasnije iskristalizirati problemi do kojih bi moglo doći zbog novih zakonskih rješenja. Osim toga, značaj pojedinih instituta ovršnog prava je drastično izmijenjen, što može dovesti do smanjenog korištenja tih instituta. Upitna je također i ustavnost pojedinih odredaba Novele. Stoga smo s prof. emer. dr. sc. Mihajlom Dikom razgovarali o povodima za donošenje Novele, postojećim i potencijalnim problemima hrvatskoga ovršnog prava te o mogućim pristupima u svrhu rješavanja nedoumica.

rujan 2017.
Klasiček Dubravka, Dokić Iva
Odgovornost za neispravan proizvod
U radu se prikazuje uređenje odgovornosti za štete nastale od neispravnog proizvoda koja predstavlja podvrstu izvanugovorne objektivne odgovornosti za štetu. Definirani su osnovni pojmovi i pretpostavke ove odgovornosti, primjerice tko se sve smatra proizvođačem i za koju štetu odgovara; tko je oštećenik; što je to proizvod, a što je neispravan proizvod; kada će moći doći do oslobođenja od ove odgovornosti i sl. U radu se također razrađuje i specifičnost instituta odgovornosti za neispravan proizvod i s tim u vezi ukratko je objašnjeno zašto pravila koja reguliraju neke druge vrste odgovornosti, kao što su odgovornost za štete od opasnih stvari, odgovornost za materijalne nedostatke te opća pravila izvanugovorne i ugovorne odgovornosti, nisu dostatna za situacije kada šteta potječe od neispravnog proizvoda.
Ključne riječi: neispravan proizvod, objektivna odgovornost, proizvođač, imovinska šteta, oslobođenje od odgovornosti.

rujan 2017.
Matić Zvonimir
Pravična novčana naknada štete prouzročene povredom prava osobnosti I. dio
Novčana naknada štete prouzročene povredom prava osobnosti uređena je čl. 1100. Zakona o obveznim odnosima, na način da takva naknada mora biti pravična, a ovisi o težini povrede, okolnostima slučaja, o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojem služi ta naknada, a pritom ne smije pogodovati težnjama koje nisu spojive s njezinom naravi i društvenom svrhom. Na takvu pravičnu novčanu naknadu imaju pravo i pravne osobe. Svaka povreda prava osobnosti ne znači ujedno i pravo na novčano popravljanje štete. Specifičnost odredbe čl. 1100. Zakona o obveznim odnosima svakako se odražava u sadržaju norme kojom se odluka o pravu i visini novčane naknade za povredu prava osobnosti prepušta sudu. Budući da sud mora osigurati jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, osobito je važna dužnost obrazlaganja presude kao kontrola logičkog procesa pomoću kojega sud dolazi do odluke o pravnoj osnovi i visini naknade štete zbog povrede prava osobnosti. Samo tako obrazložena sudska odluka predstavlja jamstvo zaštite ustavnog prava na pravično i pošteno suđenje, ali i snagom svoje uvjerljivosti pozitivno utječe na izvansudsko rješavanje budućih odnosa nastalih povodom povrede prava osobnosti. Autor u radu želi ukazati na koji način sudovi dolaze do odluke o tome pripada li oštećeniku pravo na pravičnu novčanu naknadu, a ako pripada, na koji način sudovi odlučuju o visini novčane naknade štete za povredu pojedinih prava osobnosti. Autor ujedno pokušava odgovoriti na pitanje jesu li sudovi uspjeli provesti jamčeno pravo ravnopravnosti svih u primjeni odredbe čl. 1100. Zakona.
Ključne riječi: pravo osobnosti, neimovinska šteta, pravična novčana naknada.

rujan 2017.
Matijević Berislav
Viša sila u obveznom pravu
Određeni društveni odnos postaje građanskopravni odnos kada ga građansko pravo prizna i uredi. No da bi uopće nastao određeni građanskopravni odnos, nužno je da se prethodno ostvare određene pravno relevantne činjenice - pravne činjenice. Pravne činjenice su one činjenice kojima pravo priznaje svojstvo da dovode do nastanka, promjene ili prestanka građanskopravnog odnosa. Takav je slučaj i s institutom znanim pod nazivom “viša sila”, koji se u ugovornim odnosima razmatra u okviru nemogućnosti ispunjenja obveze dužnika, odnosno oslobođenja od odgovornosti dužnika za štetu, dok se u izvan- ugovornim odnosima razmatra u okviru oslobođenja od odgovornosti za štetu vlasnika opasne stvari ili opasne djelatnosti. Slijedom navedenog, u nastavku ovog rada, najprije ćemo se osvrnuti na povijesni razvoj ovog pojma i njegovo razgraničenje u odnosu na slične institute, zatim na njegova bitna obilježja, da bismo zatim sagledali njegovo djelovanje na ugovorne i izvanugovorne odnose.
Ključne riječi: viša sila, slučaj, odgovornost za štetu.

rujan 2017.
Milaković Goran
Elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama
Zakonom o zemljišnim knjigama bilo je propisano da se zemljišne knjige vode ručno ili elektroničkom obradom podataka. No elektroničko poslovanje kao dio naprednog poslovanja u zemljišnim knjigama sve do donošenja izmjena Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. i provedbenih propisa - Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama i njegovih dopuna, nije bilo faktično zaživjelo u praksi. Elektroničko poslovanje ima vrlo važnu funkciju u ostvarenju brzine i efikasnosti postupanja u zemljišnoknjižnim postupcima što dovodi do visoke razine pravne sigurnosti. Svrha elektroničkog poslovanja je, među ostalim, ubrzanje procesa registracije nekretnina, podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionalizacija i pojednostavnjenje poslovnih procesa te poboljšanje odnosa s korisnicima, brzina i kvaliteta pružanja usluga.
Ključne riječi: zemljišne knjige, elektroničko poslovanje.

rujan 2017.
Jurić Knežević Dunja
Zainteresirana osoba u upravnom sporu – specifična stranačka legitimacija
Upravni je spor poseban sudski postupak, gotovo u cijelosti uređen odredbama specijalnoga procesnog zakona. Taj zakon sadrži neke institute koje drugdje ne nalazimo. Autorica u članku piše o jednom od njih - o zainteresiranoj osobi.
Ključne riječi: upravni spor, zainteresirana osoba, stranačka legitimacija.

rujan 2017.
Loboja Ante, Palčić Ivan
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) - primjena u praksi
U radu se daje pregled Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi s primjerima iz prakse.
Ključne riječi: javna nabava, europska jedinstvena dokumentacija o nabavi - ESPD.

rujan 2017.
Sarvan Desanka
Porez na nekretnine ili komunalna naknada
Najnovije odgađanje uvođenja poreza na nekretnine kao rezultat protivljenja javnosti uvođenju tog poreza ukazuju da dio javnosti nije dovoljno informiran o posljedicama uvođenja poreza na nekretnine i kako je možda bilo potrebno javnosti pravodobno podastrijeti detaljnije informacije o tom porezu i njegovim učincima. S tim ciljem autorica u članku uspoređuje pravne institute komunalne naknade i poreza na nekretnine, uz napomenu da je aktualni oblik poreza na nekretnine predviđen za primjenu u prijelaznom razdoblju do donošenja pro futuro zakona kojim će se porez na nekretnine obračunavati prema vrijednosti nekretnina.
Ključne riječi: porez na nekretnine, komunalna naknada, jedinica lokalne samouprave.

rujan 2017.
Učur Marinko Đ.
Financijsko jamstvo repatrijacije pomoraca
Radnopravni odnosi pomoraca puni su specifičnosti u pogledu subjekata, uvjeta zapošljavanja, mjesta i uvjeta rada, trajanja i prestanka, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, odmora i dopusta, plaća i naknada te brojnih javnopravnih karakteristika. Taj odnos uređen je prije svega heteronomnim normama svih klasifikacija univerzalnog i nacionalnog karaktera. To se odnosi i na Konvenciju o radu pomoraca (ILO MLC 2006.) br. 186 iz 2006. godine, koja do sada na najbolji način uređuje status pomoraca, pa i pravo pomoraca na repatrijaciju po prestanku rada na brodu. Realizaciju toga prava regulira i Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine, o čemu autor piše u ovom članku.
Ključne riječi: pomorci, konvencija, pravilnik, repatrijacija, financijsko jamstvo.

rujan 2017.
Stokić Matija, Aksentijević Saša
Vještačenje u predmetima protupravnih radnji izvršenih uz uporabu informatičko-komunikacijske tehnologije
Sve je više pojava različitih vrsta i oblika štetnih radnji i kaznenih djela sa sve težim i zloćudnijim posljedicama izvršenih uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Slijedom toga pred sudove stiže sve veći broj predmeta u kojima je potrebno utvrditi na koji način i od strane koje osobe je u takvim slučajevima izvršena protupravna radnja. Budući da se u pravilu radi o činjeničnim pitanjima koja zahtijevaju specifična stručna znanja, u praksi je gotovo nezaobilazan angažman sudskih vještaka za informatiku i telekomunikacije. Uz neke općenite probleme koji opterećuju suradnju sudova i sudskih vještaka, vještačenja u ovoj vrsti predmeta obilježavaju i određene specifične teškoće procesno-pravne i tehničke prirode. U ovom se radu izlažu neki aspekti te problematike.
Ključne riječi: računalo, internet, ICT, zlouporabe, prijevare, vještačenje.

rujan 2017.
Nemec Dragutin
Pravna izdanja
-

rujan 2017.
Deban Krešimir
Pregled novih propisa
-