Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Zadnji broj
siječanj 2018.
Ljubić Dubravko
Sadržaj slobode izražavanja misli u jurisprudenciji Europskog suda za ljudska prava
Sloboda izražavanja misli predstavlja jedan od temelja demokratskog društva. Ona pripada fizičkim i pravnim osobama. Sloboda izražavanja predstavlja kvalificirano, ali ne i apsolutno društveno dobro. Ona može biti limitirana ako je miješanje u sadržaj ove slobode bilo zakonito, legitimno te nužno u demokratskom društvu. Nedostatak bilo koje od navedenih okolnosti čini državu odgovornom za povredu zaštićene slobode izražavanja. Praksu Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) treba koristiti razumno, ne kao izvor prava, već kao metodologiju na temelju koje se mogu iz određenih pravnih situacija izvlačiti pravilnosti podobne za uporabu tijekom ustavnog sudovanja, i to samo u pomanjkanju dostatne empirije. Nekritička primjena stavova ESLJP-a, učinjena kao opravdanje za prikrivanje nepoznavanja sadržaja temeljnopravne sfere, ni u kojem slučaju ne može pozitivno utjecati na ostvarivanje načela ustavnosti i zakonitosti, niti pridonijeti uspostavi vladavine prava. U pravnom poretku utemeljenom na vladavini prava, zakoni moraju biti opći i jednaki za sve, a zakonske posljedice trebaju biti izvjesne za one na koje će se zakon primijeniti. Ujedno, zakonske posljedice moraju biti primjerene legitimnim očekivanjima adresata u svakom konkretnom slučaju u kojemu se zakon na njih neposredno primjenjuje. Od krucijalne važnosti za konačnu uspostavu pravoga ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj jest napuštanje nekritičkog preuzimanja stavova ESLJP-a preko granice metodologije pristupa utvrđivanja pojedinih neustavnih pojava. Traženje rješenja u izraženim stavovima ESLJP-a kojima se opisuje i odlučuje u konkretnom slučaju jest izvor svekolike pravne nesigurnosti, jer se u toj nekonzistentnoj praksi može naći opravdanje za gotovo svako stajalište.
Ključne riječi: Europski sud za ljudska prava, Ustavni sud, ustavno sudovanje, prava, slobode, izražavanje misli, čast, ugled, obiteljske prilike, pravično suđenje, javni prostor, novinarstvo, pravosuđe, suci.

siječanj 2018.
Borić Željko
Lojalnost poslodavcu
Predmet ovoga članka je obveza lojalnosti radnika prema poslodavcu. Autor tu specifičnu obvezu iz radnog odnosa razmatra napose u kontekstu nedavne odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, referirajući se pritom na mjerodavne odredbe Zakona o radu.
Ključne riječi: radni odnos, otkaz, lojalnost, Europski sud za ljudska prava.

siječanj 2018.
Pribanić Danijel
Medijacija u individualnim radnim sporovima
Medijacija, kako je uređena posebnim propisom, iznimno je kvalitetno sredstvo za postizanje ciljeva u situacijama koje se odnose na radne odnose. Autor u radu navodi preduvjete za jačanje uloge medijacije u individualnim radnim sporovima i odnosima, bez uvođenja zakonske obveze na provođenje medijacije, kao što je to slučaj u kolektivnim radnim odnosima.
Ključne riječi: medijacija, mirenje, mobing, radni sporovi.

siječanj 2018.
Golub Alen
Osnivanje, obnova i dopuna zemljišnih knjiga nakon novele Zakona o zemljišnim knjigama iz 2017.
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama instituti osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga uređeni su potpunije i preciznije u odnosu na dotadašnje zakonsko uređenje, a što se posebno odnosi na pravila o sastavljanju vlastovnice zemljišnoknjižnog uloška. Izmjene odredaba koje se odnose na osnivanje, obnovu i dopunu zemljišnih knjiga imaju primarnu svrhu pojednostavniti, ubrzati i pojeftiniti postupak, kako bi se što širem krugu zainteresiranih pravnih subjekata omogućilo da ažuriraju stanje svojih nekretnina, sa sekundarnom svrhom da se zemljišne knjige usklade sa stvarnim stanjem. Osnivanje, obnova i dopuna zemljišnih knjiga je učinkovit institut kojim se zemljišnoknjižno stanje nekretnina usklađuje sa stvarnim stanjem nekretnina, za što postoji kako privatni interes vlasnika nekretnina da upišu svoja knjižna prava u zemljišnim knjigama i ažuriraju upise koji se odnose na oblik, površinu i izgrađenost nekretnine, tako i javni interes da se zemljišne knjige kao javni registri usklade sa stvarnim stanjem nekretnina i na taj način što potpunije ispune svoju zakonom ustanovljenu svrhu.
Ključne riječi: nekretnina, osnivanje, obnova, dopuna, zemljišna knjiga.

siječanj 2018.
Bandalović Katarina
Specifičnosti poreza na dobit u Republici Hrvatskoj
Sustav oporezivanja dobiti u Republici Hrvatskoj uređen je nizom pojedinačnih modela koji se primjenjuju prema propisanim uvjetima oporezivanja. Porezni obveznici su uglavnom tuzemna trgovačka društva i poslovne jedinice inozemnih poduzetnika, ali u određenim okolnostima ili pod propisanim uvjetima porezni obveznik je i fizička osoba ili druga pravna osoba. U ovom radu daje se analitički pregled koji su to modeli i uvjeti oporezivanja te prikaz tko su porezni obveznici i pod kojim i kakvim uvjetima.
Ključne riječi: oporezivanje, porez na dobit, porezni obveznik, porezna osnovica.

siječanj 2018.
Jonjić Ančica
Dostava dokumenata u postupku pregleda i ocjene ponuda
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima iz dokumentacije o nabavi. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati niti nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.
Ključne riječi: ponuda, pregled, ocjena.

siječanj 2018.
Pavlović Mladen
Propusti sudionika u postupku prisilnog osiguranja tražbina
U radu se tretiraju najznačajnija pitanja koja se tiču osiguranja na imovini protivnika osiguranja kao pravnih i fizičkih osoba s naznakom dobrovoljnih i prinudnih sredstava te predmeta osiguranja. Poseban naglasak stavljen je na prinudna sredstva osiguranja, kao što su prethodne i privremene mjere. Ukazuje se na bitne procesnopravne i materijalnopravne pretpostavke koje moraju biti ispunjene za određivanje predloženih mjera osiguranja. Budući da su te mjere tegobne za protivnika osiguranja, navode se razlozi njihova trajanja i ukidanja te određivanja jamčevine s upozorenjem na štetne posljedice uslijed nezakonitog određivanja.
Ključne riječi: sredstva i predmeti osiguranja, prethodne i privremene mjere.

siječanj 2018.
Vučković Vladimir
Postupanje suda u slučaju smrti parnične stranke prije početka parničnog postupka – analiza sudske prakse
Tema ovog članka je analiza postupanja suda u situaciji kad se u stranačkoj ulozi u parničnom postupku pojavljuje osoba koja je umrla prije podnošenja tužbe. Uz prikaz relevantnih zakonskih odredaba poseban značaj pridaje se sudskoj praksi koja za rješavanje tog problema nudi različita rješenja.
Ključne riječi: smrt parnične stranke, nedostatak parnične sposobnosti, odbacivanje tužbe.

siječanj 2018.
Nemec Dragutin
Pravna izdanja
-

siječanj 2018.
Bijelić Alen
REGISTAR ČLANAKA HRVATSKE PRAVNE REVIJE
-