Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
POSJED - ZAŠTITA POSJEDA - SUDSKA ZAŠTITA - SAMOVLASNOST SMETANJA
Radnja suda u sudskom ovršnom postupku - skidanje lokota i promjena brave od ulaznih vrata
(Čl. 20. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA - GRAĐENJE - GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU - KAD SU GRADITELJ I VLASNIK ZEMLJIŠTA NESAVJESNI
Okolnost da su i graditelj i vlasnik zemljišta nesavjesni
(Čl. 24., čl. 25. st. 1., st. 2. i st. 5. i čl. 26. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91 i čl. 371. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - TABULARNA ISPRAVA - OBVEZA IZDAVANJA - PRETPOSTAVKE ZAHTJEVA
Obveza izdavanja tabularne isprave
(Čl. 30. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08 i čl. 36. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Tražbine utvrđene sudskom odlukom
(Čl. 361. st. 1. u svezi s čl. 379. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - POVREMENE TRAŽBINE
Tražbine s osnove osobne invalidnine i posebnog dodatka
(Čl. 372. st. 1. i čl. 379. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA - RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI
Raskid ugovora o stipendiranju - poništenje odluke o dodjeli stipendije
(Čl. 369. st. 1. i st. 3. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - OBVEZNO OSIGURANJE - OSIGURANA OSOBA
Počekni rok za vozilo
(Čl. 8. st. 5., čl. 6. i čl. 7. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu - "Narodne novine", br. 151/05, 36/09 i 75/09).
Otvori odluku

OBVEZNI PRAVO - POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI - ODGOVORNOST U SVEZI S OBAVLJANJEM POSLOVA OD JAVNOG INTERESA - ODRŽAVANJE CESTA
Ugovorno prenošenje radova redovitog održavanja državne ceste
(Čl. 23. st. 1. i čl. 24. st. 3. Zakona o javnim cestama - "Narodne novine", br. 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10 u svezi s čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST DRŽAVE - ZA NEPRAVILAN RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Oduzimanje oružja (puške) u postupku registracije zbog krivotvorene identifikacijske oznake
(Čl. 13. Zakona o sustavu državne uprave - "Narodne novine", br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03 i 79/07 u svezi s čl. 14. Zakona o sustavu državne uprave - "Narodne novine", br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE - NAKNADA U NOVCU - NAKNADA U OBLIKU NOVČANE RENTE
Naknada štete zbog izgubljene zarade u poljoprivredi – zamjenski radnik
(Čl. 193. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA, NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA POTROŠAČA - TRGOVAČKI UGOVORI - UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Samostalnost trgovačkog zastupnika
(Čl. 1. i 2. Direktive Vijeća od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi samozaposlenih trgovačkih zastupnika - 86/653/EEZ, L 382/17).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA - ORGANI DRUŠTVA - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Odgovornost člana uprave vjerovnicima
(Čl. 252. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima – "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA - ORGANI DRUŠTVA - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Odgovornost člana uprave za naknadu štete
(Čl. 252 i 430. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA - NIŠTETNOST I POBOJNOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE - TUŽBA ZA POBIJANJE I PRIVREMENE MJERE
Privremena mjera - pravni interes
(Čl. 363. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima – "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07 i čl. 288 Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA - NIŠTETNOST I POBOJNOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE - TUŽBA ZA POBIJANJE I PRIVREMENE MJERE
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine
(Čl. 363. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Definicija duhanskih proizvoda
(Čl. 2. toč. 8. Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ - SL 2014., L 127, str. 1.).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - KOAUTORI
Koautorsko djelo
(Čl. 11. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - "Narodne novine", br. 167/03 i 79/07).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - AUTORSKO PRAVO U PRAVNOM PROMETU - OSNIVANJE DALJNJIH PRAVA ISKORIŠTAVANJA
Osnivanje prava iskorištavanja autorskog djela
(Čl. 44. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - "Narodne novine", br. 167/03 i 79/07).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - AUTORSKO PRAVO U PRAVNOM PROMETU - NAKLADNIČKI UGOVOR - ODREĐIVANJE AUTORSKE NAKNADE
Cjenik o naknadama za korištenje predmeta zaštite autorskih prava
(Čl. 162 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - "Narodne novine", br. 167/03 i 79/08, čl. 162. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12 i 152/14 te čl. 12. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - PATENTI - TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZAŠTITU PATENTOM
Izumitelj - utvrđenje prava na zaštitu patentom
(Čl. 10., 11. i 74 Zakona o patentima - "Narodne novine", br. 78/99 i 127/99 i 32/02).
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - PATENTI - POSTUPAK ZA PRIZNANJE PATENTA
Tumačenje pojma izumitelj
(Čl. 10. Zakona o patentima - "Narodne novine", br. 78/99, 127/99 i 32/02).
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - INDUSTRIJSKI DIZAJN - UVJETI ZA ZAŠTITU I PRAVO NA ZAŠTITU - OSOBE OVLAŠTENE ZAHTIJEVATI ZAŠTITU PRAVA
Pravo prethodne uporabe
(Čl. 33. Zakona o industrijskom obličju - "Narodne novine", br. 78/99).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU DJETETA S RODITELJEM (EUROPSKO PRAVO)
Kontakti oca s djetetom
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - IMOVINSKI ODNOSI - IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA
Pravna valjanost ugovora o diobi bračne stečevine
(Čl. 53. st. 1. toč. 1. Zakona o javnom bilježništvu - "Narodne novine", br. 78/93 i 29/94 i čl. 259. st. 3. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 162/98).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - IMOVINSKI ODNOSI - BRAČNI UGOVOR
Dioba bračne stečevine - nepoznata imovina u vrijeme sklapanja ugovora
(Čl. 45. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - POJAM I PRETPOSTAVKE ZA OTKAZ
Neopravdan izostanak s posla - bolovanje
(Čl. 119. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - POJAM I PRETPOSTAVKE ZA OTKAZ
Nasrtaj na direktora
(Čl. 116. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - VRSTE OTKAZA - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Sumnja na krivotvorenje svjedodžbe
(Čl. 116. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Upis stručne spreme u radnu knjižicu na temelju nevjerodostojne svjedodžbe
(Čl. 108. st. 1. i st. 2., čl. 299. u vezi s čl. 291. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Povreda obveze iz radnog odnosa nakon odluke o izvanrednom otkazu
(Čl. 116. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine ", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Nedolazak na posao nakon zakljućenja bolovanja
(Čl. 116. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - OSTALO
Dokaz za utvrđivanje vjerodostojnosti odnosno nevjerodostojnosti svjedodžbe
(Čl. 116. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 te čl. 139. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – "Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - SUDSKA ZAŠTITA
Tužbeni zahtjev za sudsku zaštitu od strane radnika
(Čl. 129. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA - POSEBNE PRETPOSTAVKE ZA POSLOVNO I OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ
Kvaliteta rada kao kriterij pri otkazivanju ugovora o radu poslovno uvjetovanim otkazom
(Čl. 115. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Pokretanje postupka izvanredne uprave nad poslodavcem- opravdanost otkaza ugovora o radu
(Čl. 37. st. 1. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku - "Narodne novine", br. 32/17 i čl. 115. st. 1.toč. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom
(Čl. 153. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA - PRAVA I OBVEZE SINDIKALNOG POVJERENIKA I SINDIKATA
Nepravilno provedeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom
(Čl. 150. st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - OBLIK I SADRŽAJ ODLUKE O OTKAZU TE NJEZINO DOSTAVLJANJE
Otkaza ugovora o radu bez obrazloženja odluke
(Čl. 120. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - OTPREMNINA U SLUČAJU OTKAZA
Opoziv imenovanja - pravo na otpremninu
(Čl. 126. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - RADNO VRIJEME TE ODMORI I DOPUSTI - PREKOVREMENI RAD
Prekovremeni rad - tumačenje prema Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i ZR/14
(Čl. 34. st. 1. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjim školama – "Narodne novine", br. 72/14 i čl. 65. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PREKOVREMENI RAD
Dopunski rad nastavnika u srednjoškolskim ustanovama u okviru radnog vremena
(Čl. 65. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i čl. 34. st. 1. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama - "Narodne novine", br. 72/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - ISPLATA PLAĆE
Pravo na isplatu plaće i na kamate na neisplaćenu plaću
(Čl. 277. st. 1. i čl. 279. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, čl. 29. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i čl. 138. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/05, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04 i 137/04).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
(Čl. 250. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - RADNIČKO VIJEĆE –-OBVEZA SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA ODLUKE
Poslodavac donio odluku o otkazu ugovora o radu prije proteka roka za očitovanje radničkog vijeća
(Čl. 149. st. 1., st. 5. i st. 6. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PREKOVREMENI RAD - KOLEKTIVNI UGOVORI
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
(Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - "Narodne novine", br. 3/02).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - ZASTARA POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA
Rok za zastaru prema ZR/14 - primjena na tražbine nastale prije stupanja na snagu ZR/14
(Čl. 139. u svezi s čl. 232. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

USTAVNA PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sudsko razmatranje okolnosti u kojima je sporna izjava iznesena
(Čl. 8. i čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POLITIČKE STRANKE
Pravo na isplatu naknade za financiranje političkih stranaka ili nezavisne liste
(Čl. 1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09, te čl. 6., čl. 7. i čl. 19. Zakona o političkim strankama - "Narodne novine", br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01, i čl. 12. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 57/11 i 148/11).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - PREBIVALIŠTE
Ograničavanje boravišta i obvezna prijava prebivališta
(Čl. 4. st. 3. Zakona o prebivalištu - "Narodne novine", br. 144/12 te čl. 5 i 32. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA
Protjerivanje iz Europskog gospodarskog prostora - boravak protivno zabrani
(Čl. 122. st. 2. toč. 1. Zakona o strancima - "Narodne novine", br. 130/11, 74/13 i 69/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA - SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Uvjetni prestanak službe - disciplinski postupak
(Čl. 96. st. 1., toč. 6. Zakona o policiji – "Narodne novine", br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 i 121/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI - POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Diskriminacija izvanbračnog druga prilikom razrezivanja poreza nastalog na temelju prometa nekretnina
(Čl. 14. i 48. st. 1. Ustava Republike Hrvatske "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 te čl. 13. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine", br. 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - NAKNADA - KOMUNALNA
Korisnik nekretnine kao obveznik plaćanja komunalne naknade
(Čl. 78. st. 6. i st. 8. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17 te čl. 19. (22.) st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - "Narodne novine", br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Pravo odbitka poreza na dodanu vrijednost
(Čl. 14. i 17. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje - SL 1977 L 145 te Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Rješenje bez saslušanja - ozakonjenje
(Čl. 19. st. 3.Zakona o građevinskoj inspekciji - "Narodne novine", br. 153/13 i čl. 42. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - "Narodne novine", br. 86/12 i 143/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Test razmjernosti i javnog interesa - bankovna tajna
(Čl. 16. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama – "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA
Izmjena zakona - primjena prava
(Čl. 197. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - "Narodne novine", br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - DENACIONALIZACIJA
Postupak za određivanje naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
(Čl. 1. st. 1. i čl. 67. toč. 2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - "Narodne novine", br. 92/96, 39/99., 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Odgodni učinak tužbe i prekid izvršenja
(Čl. 30. st. 1. Zakona o građevinskoj inspekciji - "Narodne novine", br. 153/13, čl. 26. st. 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17, čl. 42. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - "Narodne novine", br. 86/12 i 143/13 te čl. 140. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Odgodni učinak tužbe
(Čl. 26. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama - "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15 te čl. 31. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - odluka Ustavnog suda RH i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Ugovor o javnoj nabavi - posljedica neobjavljivanja
(Čl. 7. st. 2. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL 2007., L 315, str. 1.), čl. 18. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.) i čl. 36. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL 2014., L 94, str. 243.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI AKT, UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR - TROŠKOVI POSTUPKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravni lijek - zahtjev da postupak ne smije biti preskup
(Čl. 10.a st. 5. Direktive Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš - SL 1985., L 175, str. 40.), kako je izmijenjena Direktivom 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. - SL 2003., L 156, str. 17.) te čl. 3. st. 8. i čl. 9. st. 4 Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, potpisane u Aarhusu 25. lipnja 1998. i potvrđene u ime Europske zajednice Odlukom Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005. - SL 2005., L 124, str. 1.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - POSTUPANJE SUDA PO TUŽBI
Predmet upravnog spora – upravljanje gradonačelnika nekretninom u vlasništvu JLPRS-a
(Čl. 30. st. 1. t. 7. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17 te čl. 122. st. 4. Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - OBUSTAVA UPRAVNOG SPORA
Obustava spora - postupanje prema tužbenom zahtjevu
(Čl. 3. st. 1. toč. 1. i 43. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA
Troškovi - obveznost pravnog shvaćanja
(Čl. 79. st. 4. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/15 i 29/17 te čl. 40. st. 2. Zakona o sudovima - "Narodne novine", br. 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Pravni kontinuitet između kaznenih djela prema KZ/97 i KZ/11
(Čl. 3. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 u svezi s čl. 256. st. 1. i čl. 286. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Pravni kontinuitet između kaznenih djela prema KZ/97 i KZ/11
(Čl. 3. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17, u svezi s čl. 158. st. 2. i čl. 193. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11 i 77/11).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – TIJEK ZASTARE KAZNENOG PROGONA
Trenutak početka računanja zastare prema KZ/11
(Čl. 82. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI
Dosuđenje imovinskopravnog zahtjeva
(Čl. 77. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENA DJELA PROTIV GOSPODARSTVA
Elementi kaznenog djela- utaja poreza ili carine
(Čl. 256. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MJESTO IZVRŠENJA KAZNENOG DJELA
Objava inkriminiranog sadržaja na Facebooku
(Čl. 9. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - NOVČANA KAZNA
Prosječni dnevni dohodak.
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Doživotna zatvorska kazna bez pomilovanja
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - STJECAJ KAZNENIH DJELA
Heterogeni realni stjecaj kaznenih djela
(Čl. 51. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (EUROPSKO PRAVO)
Postupak ispitivanja zakonitosti mjere određivanja istražnog zatvora
(Čl. 3., čl. 4. st. 1. i čl. 10. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku - SL 2016., L 65, str. 1. te čl. 47. i 48. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ISTRAŽNI ZATVOR
Istražni zatvor i njegovo produljenje
(Čl. 106. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17, čl. 123. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl. 22. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - KAZNENA PRIJAVA (EUROPSKO PRAVO)
Kaznena prijava - rasizam i nasilje
(Čl. 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Objedinjavanje kazne i izricanje jedinstvene
(Čl. 469. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA ŽALBA PROTIV RJEŠENJA - ODBACIVANJE ŽALBE - KAO NEDOPUŠTENE
Pogrešna uputa stranci
(Čl. 491. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI - OSIGURANJE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI
Ponovno određivanje privremene mjere
(Čl. 557.e st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - ODGODA PREDAJE I PRIVREMENO IZRUČENJE
ZOMPO - pretpostavke za odgodu izručenja
(Čl. 60. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima - "Narodne novine", br. 178/04).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga
(Čl. 33. st. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE ILI DOKAZA
Test razmjernosti
(Čl. 45. st. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 i 102/17 u svezi s čl. 557.e Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE I PREDMETA
Priznanje odluke presudom, a ne rješenjem
(Čl. 64. st. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Ne bis in idem- čin terorizma
(Čl. 4. Protokola br. 7 uz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Obveza države pružanja zaštite pojedincu i kazna izrečena zbog povrede tajnosti istrage
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - ORUŽJE
Ograničavanje prava vlasništva - pristupanje zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
(Čl. 48. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 te Zakona o oružju - "Narodne novine", br. 63/07).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - OSTALA PRAVILA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Oslobađenje od plaćanja sudskih pristojbi - uvjet
(Čl. 16. Zakona o sudskim pristojbama - "Narodne novine", br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03-pročišćeni tekst, 125/11, 112/12 i 157/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - APSOLUTNA NENADLEŽNOST
Odlučivanje o zahtjevu za poništenje internog oglasa u državnoj službi
(Čl. 45d. Zakona o državnim službenicima - "Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - APSOLUTNA NENADLEŽNOST
Određivanje novčane naknade za izvlaštenu nekretninu
(Čl. 46. Zakona o izvlaštenju - "Narodne novine", br. 9/94).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST
Osporavanje nadležnosti suda - rješenje
(Čl. 16. st. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 , 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SVRHOVITA DELEGACIJA
Suprug sutkinje nadležnog županijskog suda
(Čl. 68. st. 4. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUKOB NADLEŽNOSTI
Propuštanje postupanja javnopravnog tijela iz područja rada i zapošljavanja
(Čl. 23. st. 2. i st. 3. i čl. 34. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 te čl. 2. st. 2. i čl. 3. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17 i čl. 11. Zakona o ustanovama - "Narodne novine", br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUKOB NADLEŽNOSTI
Likvidacijska masa
(Čl. 23. st. 2. i st. 3., čl. 34.b. st. 1. toč. 5. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14, čl. 70. st. 18. Zakona o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 48/13, 93/14 i čl. 289. st. 4. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 71/15 i 104/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUPARNIČARI - JEDINSTVENI SUPARNIČARI - NUŽNI
Zakonski nasljednici kao jedinstveni i nužni suparničari
(Čl. 83. st. 5. i čl. 201. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 148/11 te čl. 75. Zakona o nasljeđivanju - "Narodne novine", br. 48/03).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PUNOMOĆNIK I PRIVREMENI ZASTUPNIK ZA PRIMANJE PISMENA
Imenovanje punomoćnika za primanje pismena - tužitelji u inozemstvu
(Čl. 146. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01 te čl. 43. st. 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PREINAKA TUŽBE
Promjena broja katastarske čestice
(Čl. 190., čl. 191. i čl. 191. st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 te čl. 22. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 120/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 142/12).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - ISPRAVLJANJE PRESUDE
Pogreška suda kod pisane izrade presude
(Čl. 342. st. 1. i st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA - RJEŠENJE KOJIM JE POSTUPAK ZAVRŠEN
Odbijanje zahtjeva revidenta za sudjelovanje kao umiješač u postpuku revizije
(Čl. 400. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PONAVLJANJE POSTUPKA - ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - OBJEKTIVNI
Objektivni rok od pet godina - početak tijeka
(Čl. 334. st. 2. i čl. 423. st. 2. i st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - ODREĐENA POSTUPOVNA PITANJA – PRIMJENA ODREDBI DRUGIH ZAKONA
Postavljanje privremenog zastupnika ovršeniku bez prebivališta ili boravišta u RH
(Čl. 21. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br.112/12, 25/13, 93/14 i 55/16, u svezi s čl. 84. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - PREDLAGANJE NOVOG SREDSTVA I PREDMETA OVRHE
Nedopuštenost isticanja prigovora zastare u žalbi protiv rješenja o promjeni sredstava ovrhe
(Čl. 5. st. 3. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - TROŠKOVI POSTUPKA - OVRHA RADI NAPLATE TROŠKOVA - OVRŠNA ISPRAVA - ODREĐIVANJE I NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - NA TROŠKOVE POSTUPKA
Zatezne kamate na troškove postupka
(Čl. 27. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRHA - ODGODA OVRHE - NA PRIJEDLOG OVRŠENIKA - RAZLOZI ZA ODGODU
Uvjeti za odgodu ovrhe
(Čl. 65. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE - OVRHA NA NEKRETNINI - IZUZIMANJE OD OVRHE
Založno pravo na temelju pravnog posla
(Čl. 77. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVRŠENIKA - OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA
Povrat iznosa ostvarenog izravnom naplatom - protuovrha ili posebna parnica
(Čl. 62. - 64. u svezi s čl. 210. st. 4. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - STEČAJNA MASA I STEČAJNI VJEROVNICI
Stečajna masa kao stranka
(Čl. 199. st. 4. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04 i 82/06).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA
Upućivanje na parnicu nakon otvaranja stečajnog postupka
(Čl. 179. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04 i 82/06).
Otvori odluku