6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA – OSIGURANJE – OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI
Prijava poreza na dodanu vrijednost, ovršna isprava.
(Čl. 21. st. 1. toč. 6. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 i čl. 128. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – SMETANJE POSJEDA – SUDSKA ZAŠTITA
Isporučitelj vodnih usluga nije ovlašten isključiti pitku vodu korisniku zbog neplaćanja računa
(Čl. 215. i čl. 216.Zakona o vodama – "Narodne novine", br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i čl. 21. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA – GRAĐENJE NA ZEMLJIŠTU U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU
Na zemljištu u društvenom vlasništvu moglo se stjecati pravo vlasništva građenjem zgrade, u razdoblju važenja Opećg građanskog zakonika, dok se u odnosu na pitanje sjedinjenja zgrade sa zemljištem primjenjuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim prav
(Pravno pravilo iz paragrafa 418.Općeg građanskog zakonika koji se primjenjuje na temelju Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. - "Narodne novine", br. 73/91 te čl. 2., čl. 9., čl. 368. st. 1. i čl. 388. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 30/10, 17/12, 143/12, 152/14 i 81/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PRESTANAK OBVEZE - PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA) (USTAVNO PRAVO)
Izjava o prijeboju – Hrvatska narodna banka
Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91, 3/92 i 12/92).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – PREKID ZASTARE (PROGLAŠENJE OVRHE NEDOPUŠTENOM)
Arhiviranje ovršnog predmeta i pravne posljedice
(Čl. 72. i čl. 73.Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12 i čl. 379. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 te čl. 236. st. 1. Sudskog poslovnika – "Narodne novine", br. 80/97 i 20/98).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – POČETAK TIJEKA ZASTARE
Zastara tražbine kod stjecanja bez osnove počinje teći od dana kada je stjecatelj bez osnove stekao mogućnost koristiti se izvršenim ulaganjima
(Čl. 210. i čl. 371. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI – NIŠTETNI UGOVORI – POSLJEDICE NIŠTETNOSTI
Kada je ništav ugovor o zajmu kao osnovni pravni posao, ništav je i ugovor o zalogu (hipoteci)
(Čl. 10. st. 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlatom - "Narodne novine", br. 91A/93 te čl. 103. st. 1. i čl. 104. st. 1. Zakona o obveznim odnosima "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93 i 3/94).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI – NIŠTETNI UGOVORI – ODGOVORNOST ZA NIŠTETNOST
Odgovornost ugovaratelja koji je kriv za sklapanje ništavog ugovora
(Čl. 108., čl. 155. i čl. 262. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine”, br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99 te čl. 2NN 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 te čl. 24. st. 1. i st. 2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – "Narodne novine", br. 92/96).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVOR O NAJMU – NAJAM STANA SA ZAŠTIĆENOM NAJAMNINOM – ROKOVI – PRESUDA KOJA NADOMJEŠTA UGOVOR
Pojam razumnog trajanja instruktivnog roka
(Čl. 33. st. 2. i st. 3.Zakona o najmu stanova - "Narodne novine”, br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ROKOVI – PRESUDA KOJA NADOMJEŠTA UGOVOR
Rok za pokretanje parničnog postupka radi donošenja presude koja nadomješta ugovor o kupoprodaji nadstojničkog stana nije prekluzivne naravi
(Čl. 9. st. 3.Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade - "Narodne novine", br. 22/06).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – OBVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU TREĆIM OSOBAMA
Nema zbrajanja limita osiguranja po policama različitih osiguratelja
(Čl. 178. st. 4.Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO OSIGURANJE – OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE TREĆIM OSOBAMA
Osigurani slučaj – prometna nezgoda na parkiralištu poslovnog dvorišta
(Čl. 22. st. 3. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu – "Narodne novine", br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14 u svezi čl. 2.st. 1.t. 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama – "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD ŽIVOTINJA – ŠTETA KOJU UZROKUJE DIVLJAČ
Nalet na divljač (srnu) – opasna stvar
(Čl. 1063.Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

PROUZROČENJE ŠTETE – ODGOVORNOST DRŽAVE – ZA NEPRAVILAN RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Rad HZMO – propust isplate mirovine na zaštićeni račun korisnika
(Čl. 14. Zakona o sustavu državne uprave – "Narodne novine", br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE ŠTETE – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – NAKNADA U NOVCU
Izračunavanje visine naknade štete, kada postoji doprinos stranaka nastanku štete
(Čl. 192.Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE – SMRT BLISKE OSOBE
Poseban slučaj gubitka dvoje djece u istom štetnom događaju
(Čl. 201. st. 1.Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – TUĐA POMOĆ I NJEGA
Naknada koju prima majka kao njegovateljica oštećenika uračunava se u iznos tuđe pomoći i njege
(Čl. 195.Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 i čl. 70. st. 1. toč. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama – "Narodne novine", br. 105/04).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – STJECANJE BEZ OSNOVE
Pasivna legitimacija
(Čl. 1111. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO – DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA UZ SUGLASNOST DRUŠTVA
Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela
(Čl. 412. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09)
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE (EUROPSKO PRAVO)
Prijevoz putnika – Uporaba informatičkih alata i aplikacije za pametne telefone
Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL 2006., L 376, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.)
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA – MJENICA – BJANKO – MJENICA
Zastarni rok od jedne godine za potraživanje imatelja mjenice počinje teći od dana dospjelosti potraživanja iz osnovnog pravnog posla
(Čl. 78. st. 1. i čl. 79. st. 1.Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94).
Otvori odluku

POSTUPAK U NASLJEDNIM STVARIMA – POSTUPAK ZA OSTAVINSKU RASPRAVU – NADLEŽNOST ZA PROVOĐENJE OSTAVINSKOG POSTUPKA
Kada je ostavitelj strani državljanin - državljanin druge države članice Europske unije
(Čl. 177. Zakona o nasljeđivanju – "Narodne novine", br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15 i čl. 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju – "Narodne novine", br.152/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE
Građansko odijelo – policijski službenik
(Čl. 28. Zakona o policiji – "Narodne novine", br. 34/11)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PISANA POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU I PRIJAVI OSIGURANJA
Potvda o sklopljenom ugovoru
(Čl. 14. st. 3. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ UGOVORA O RADU SKLOPLJENOG NA ODREĐENO VRIJEME
Neproduživanje ugovora o radu na određeno vrijeme
(Čl. 124. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO- VRSTE OTKAZA - POSEBNE PRETPOSTAVKE ZA POSLOVNO I OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ
Ukidanje radnog mjesta
(Čl. 115. st. 2. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO- VRSTE OTKAZA - RAZLOZI ZA OTKAZ - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Ukidanje radnog mjesta i objedinjavanje u okviru drugog radnog mjesta
(Čl. 115. st. 1. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - VRAĆANJE RADNIKA NA POSAO U SLUČAJU NEDOPUŠTENOG OTKAZA
Propuštanje roka u slučaju vraćanja radnika na posao je strogi zakonski rok
(Čl. 15. d Zakona o obvezama i pravima državnih službenika – "Narodne novine", br. 93/16)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU
Određivanje sudskog raskida
(Čl. 117. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 143/09)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ISPLATA PLAĆE
Isplata više plaće radnicima
(Čl. 240. st. 2. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PLAĆE – NAKNADA PLAĆE
Naknada plaće zbog nezakonitog otkaza ne umanjuje se za prihode koje je radnik ostvario na temelju ugovora o djelu.
(Čl. 93. st. 3. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 117/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04 i 68/05 te čl. 590. do čl. 619. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Dokazivanje činjenica mobinga i štete
(Čl. 131. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 73/13)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SUDSKA ODLUKA KOJA NADOMJEŠTA SUGLASNOST SINDIKATA
Nepravilna evidencija radnog vremena
(Čl. 188. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA – PRETHODNO OBRAĆANJE POSLODAVCU – ROKOVI – SUDSKA ZAŠTITA
Kada radnik podese poslodavcu dva zahtjeva za zaštitu prava u zakonskom roku – računanje roka za sudsku zaštitu
(Čl. 129. st. 1., st. 2. i st. 3. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO- PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA
Stručnost radnika kao (ne)zaštićena osnova
(Čl. 2. Zakona o suzbijanju diskriminacije – "Narodne novine", br. 85/08 i 112/12)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA
Dostava zahtjeva za zaštitu prava radnika
(Čl. 132. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO-PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA
Dokazivanje diskriminacije
(Čl. 20. Zakona o suzbijanju diskriminacije – "Narodne novine", br. 85/08 i 112/12)
Otvori odluku

PREDSTEČAJNA - NAGODBA
Izmjena plana financijskog i operativnog restrukturiranja
(Čl. 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi – "Narodne novine", br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13)
Otvori odluku

PREDSTEČAJNA NAGODBA
Plan financijskog restrukturiranja
(Čl. 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi – "Narodne novine", br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ
Zastara prava na naplatu duga
(Čl. 94. stavke 1.,st. 4., st. 7. i st. 8., čl. 95. st. 1. i čl. 96. st. 1. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - CARINA
Rang lista ovlaštenih carinskih otpremnika - obnova postupka
(Čl. 7.Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku – "Narodne novine", br. 92/01, čl. 123. st. 1. toč. 1. Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09, čl. 58. st. 1.Zakona o upravnim sporovima – "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI - POREZ NA DOBIT (EUROPSKO PRAVO)
Dividenda koje rezidentno društvo isplaćuje rezidentnom mirovinskom fondu
(Čl. 63., čl. 64. st. 1. i čl. 65. UFEU)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KOMUNALNA NAKNADA
Upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(Čl. 22. st. 3.Zakona o komunalnom gospodarstvu – "Narodne novine", br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 36/15, čl. 16. ičl. 17. st. 1. Zakona o upravnim sporovima – "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
Naknada zbog blizine odlagališta
(Čl. 41. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – "Narodne novine", br. 94/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Podugovaranje
(Čl. 49. i 56. UFEU-a, čl. 25. Direktive 2004/18 i čl. 71. Direktive 2014/24)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRISTUP INFORMACIJAMA
Dopis inspektoru
(Čl. 10. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama – "Narodne novine", br. 25/13i 85/15, čl. 155.i 156. Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KONCESIJA
Obveznik naknade
(Čl. 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama – "Narodne novine", br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11, čl. 4. i 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru – "Narodne novine", br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PROMET – CESTOVNI (EUROPSKO PRAVO)
Univerzalna poštanska usluga
(Članak 3. stavak 1. Direktive 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga, kako je izmijenjena Direktivom 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008., člankom 13. stavkom 1. točkom (d) Uredbe br. 561/2006, kako je izmijenjena Uredbom br. 165/2004.)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Primjena blažeg zakona - opoziv uvjetne osude ako optuženik ne vrati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom
(Čl. 3. st. 2. u svezi čl. 58. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OSTALA KAZNENA DJELA
Krivotvorenje javne isprave – elementi djela
(Čl. 278. st. 1. i 3. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak.
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – PRODULJENO KAZNENO DJELO
Nisu ostvareni elementi produljenog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju
(Čl. 51. st. 1. u svezi s čl. 247. st. 2. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – DJELOMIČNA UVJETNA OSUDA
Djelomična uvjetna osuda
(Čl. 57. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI ZAKON – OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI
Sigurnosna mjera obvezno psihijatrijsko liječenje – uvjeti za izricanje
(Čl. 68. st. 1. u svezi s čl. 314. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - SLUŽENJE SVOJIM JEZIKOM U POSTUPKU (EUROPSKO PRAVO)
Korištenje jezika okrivljenika u kaznenom postupku
(Čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokaz – iskaz pouzdanika koji se odnosi na sadržaj njegovog razgovora s optuženikom
(Čl. 10. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokazi
(Čl. 10. u svezi s čl. 208. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRAVA OKRIVLJENIKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pristup sudu
(Čl. 6. st. 1. i 3. (b) i (c) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ISTRAŽNI ZATVOR (USTAVNO PRAVO)
Nedostatni i relevantni razlozi za određivanje istražnog zatvora
(Čl.123. st. 1. toč. Zakona o kaznenom postupku
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (EUROPSKO PRAVO)
Zadržavanje optuženika u istražnom zatvoru
(Čl. 6. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.) te čl. 6. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA (EUROPSKO PRAVO)
Prikupljanje podataka o podnositeljevoj mrežnoj aktivnosti bez sudskog naloga
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – PRETPOSTAVKE ZA ODRŽAVANJE RASPRAVE
Prisutnost optuženika na raspravi
(Čl. 404. st. 5. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – APSOLUTNO BITNE POVREDE
Ostvarena je bitna povreda kada je saslušan svjedok o onome što je čuo u razgovoru žrtve kaznenog djela s policajcem
(Čl. 468. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI – OSTALO
Određivanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi
(Čl. 557.a Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br.152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI – OSTALO
Osiguranje oduzimanja imovinske koristi – više mjera osiguranja na istoj nekretnini
(Čl. 557.a Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12. – odluka Ustavnog suda RH, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – MJERE OSIGURANJA PREDAJE TRAŽENE OSOBE
Ukidanje mjere opreza
(Čl. 26. st. 1. u svezi s čl. 33. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – PRIZNANJE PRESUDE I IZVRŠENJE KAZNE
Priznanje presude i izvršenje kazne - uvjeti
(Čl. 91. st. 1. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Sloboda izražavanja – povreda
(Čl. 10. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – ODLUKA U POSTUPKU PROTIV MALOLJETNIKA
Izreka rješenja
(Čl. 227. st. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Vrijeđanje na javnom mjestu
(Čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – ''Narodne novine'', br. 5/90., pročišćeni tekst, 30/90., 47/90., 29/94.)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Okolnost da je stranka u postupku brat predsjednika nadležnog suda.
(Čl. 68. st. 1.Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Okolnost da je zakonska zastupnica i majka maloljetnog tužitelja sutkinja nadležnog suda
(Čl. 68. st. 1.Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNE RADNJE - NAKNADA TROŠKOVA
Trošak postupka
(Čl. 154. st. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – TUŽBA (RADI PROGLAŠENJA OVRHE NEDOPUŠTENOM)
Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom
(Čl. 48. st. 5. u vezi s čl. 51. st. 3.Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNE RADNJE - PREKID POSTUPKA
Pokretanje radnih sporova
(Čl. 41. st. 2. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku – "Narodne novine", br. 32/17).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO- PARNIČNI POSTUPAK - NASTAVAK PREKINUTOG POSTUPKA
Pripajanje trgovačkog društva
(Čl. 215. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI – REVIZIJA PROTIV PRESUDE – ODREĐENI RADNI SPOROVI
Kumulacija tužbenih zahtjeva u radnom sporu
(Čl. 382. st. 1. toč. 2.Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK – PREDLAGANJE I ODREĐIVANJE OVRHE – PREDLAGANJE NOVOG SREDSTVA I PREDMETA OVRHE I OSIGURANJA
Okolnost da je ovrhovoditelj radi namirenja iste tražbine predložio novo sredstvo ili predmet ovrhe
(Čl. 5. st. 3.Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 37/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 67/08 i 139/10),
Otvori odluku

OVRHA – OVRŠNA ISPRAVA – PODOBNOST OVRŠNE ISPRAVE ZA OVRHU – ODREĐIVANJE I NAPLATA ZATEZNIH KAMATA
Ako zatezne kamate nisu dosuđene ovršnom ispravom, sud ne smije odrediti ovrhu izvan okvira ovršne isprave
(Čl. 21. st. 1.Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

PROVEDBA OVRHE – NADLEŽNOST – STVARNA
Nadležnost za obustavu ovrhe
(Čl.43.st.2. u svezi čl.72.st.2. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
Otvori odluku

SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI – NADLEŽNI SUD
Stvarna nadležnost – odlučivanje o prigovoru u ovrsi pravnih osoba - radi naplate zajedničke pričuve
(Čl.287.st.2. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRŠNI POSTUPAK - OVRHA - OVRHA NA NEKRETNINI - ISELJENJE OVRŠENIKA (USTAVNO PRAVO)
Prigovor treće osobe protiv provedbe ovrhe
(Čl. 59. st. 4. i čl. 60. Ovršnog zakona –"Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17).
Otvori odluku

OSIGURANJE – OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA – PRETPOSTAVKE ZASNIVANJA
Ovršna isprava – upravno rješenje o obvezi plaćanja doprinosa za mirovinska i zdravstvena osiguranja
(Čl.296. u svezi čl.23. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i čl. 239. st. 1. Zakona o doprinosima – "Narodne novine", br. 84/08,152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16).
Otvori odluku

OSIGURANJE – OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA – PRETPOSTAVKE ZASNIVANJA
Tražbina utvrđena presudom iz paulijanske parnice
(Čl.296. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK – RAZLUČNI VJEROVNICI
Do kada prvi razlučni vjerovnik u prednosnom redu može izjaviti da kupuje nekretninu i da stavlja u prijeboj svoju tražbinu s protutražbinom stečajnog dužnika po osnovi cijene u visini utvrđene vrijednosti nekretnine
(Čl. 175. i čl. 247. st. 7. Stečajnog zakona – "Narodne novine", br. 71/15 i 104/17).
Otvori odluku