6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO – IZVRŠAVANJE OVLASTI GLEDE POSEBNOG DIJELA – ZAJEDNIČKA PRIČUVA
Suvlasnici posebnog dijela nekretnine prema ostalim suvlasnicima iste nekretnine
(Čl. 70. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 141/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09).
Otvori odluku

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO – VRSTE I PREDMET UPISA - ZABILJEŽBA
Zabilježba revizije
(Čl. 84. a. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI - OPĆENITO
Predmet pobijanja dužnikovih pravnih radnji može biti cjelokupna imovina obrtnika, a ne samo imovina koja je unesena u obrt
(Čl. 55., čl. 58. st. 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – "Narodne novine", br. 49/02, čl. 20. st. 1. Zakona o obrtu – "Narodne novine", br. 77/93, 90/96, 64/01, 71/01, 49/03, 68/07 i 79/07 i čl. 280. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01 te Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2771/08 od 17. ožujka 2010.)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI – ROK ZA TUŽBU
Tužba za pobijanje naplatnog raspolaganja između krvnih srodnika (tzv. paulijanska tužba)
(Čl. 67. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – OPĆI ROK ZASTARE
Zastara zahtjeva za ispunjenje ugovorne obveze
(Čl. 132., čl. 361. st. 1., čl. 371. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

ZASTARA – VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU – POVREMENE TRAŽBINE
Ugovor o kreditu – kada ugovor nije otkazan tijekom trajanja njegove otplate
(Čl. 226. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – NIŠTETNI UGOVORI - OPĆENITO
Ništetnost ugovora o jednokratnom kreditu, zasnivanje založnog prava, javnobilježnički akt nije ništetan zbog nedostatka forme
(Čl. 54., čl. 59. st. 1. i st. 4. Zakona o javnom bilježništvu - "Narodne novine", br. 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI – NIŠTETNI UGOVORI – POSLJEDICE NIŠTETNOSTI
Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugovora počinje teći od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ništetnost ugovora
(Čl. 323. st. 1., čl. 104. st. 1. i čl. 371. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05 i čl. 104. st. 1. i čl. 371. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI – OPASNA STVAR
Za štetu nastalu zbog požara prouzročenog padom vodiča dalekovoda koji je opasna stvar odgovara imalac opasne stvari, a ne njegov osnivač
(Čl. 174. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91 te čl. 8 i čl. 12. st. 1. Zakona o elektroprivredi – "Narodne novine", br. 31/90).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST U SVEZI S OBAVLJANJEM POSLOVA OD JAVNOG INTERESA – ODRŽAVANJE CESTA
Oštar predmet na autocesti, odgovornost prema načelu predmnijevane krivnje
(Čl. 154. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01, čl. 6. i čl. 14. Zakona o javnim cestama – "Narodne novine", br. 100/96, 76/98 i 27/01).
Otvori odluku

ODGOVORNOST U SVEZI S OBAVLJANJEM POSLOVA OD JAVNOG INTERESA – OSTALO
Šteta nastale na javnom vodnom dobru – odgovorna osoba
(Čl. 133. u svezi s čl. 15. Zakona o vodama – "Narodne novine", br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – NAKNADA U OBLIKU NOVČANE RENTE
Okolnost da se oštećenik nije pokušao zaposliti u skladu s preostalom radnom sposobnosti
(Čl. 195. st. 1. i st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine" br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE – ZBOG POVREDE PRAVA OSOBNOSTI – SMRT BLISKE OSOBE
Naknada štete zbog smrti bliske osobe i naknada štete zbog povrede prava osobnosti oštećenika odvojene su naknade koje se međusobno ne isključuju
(Čl. 1100. do čl. 1105. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNI PRAVO - OSTALE IZVANUGOVORNE OBVEZE - STJECANJE BEZ OSNOVE - OPĆE PRAVILO (USTAVNO PRAVO)
Ovršni postupak na temelju ovršne isprave odnosno nagodbe koja nije zaključena
(Čl. 214. i 277. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO - TRGOVAČKI OBIČAJI
Primjena Ujednačenih pravila Međunarodne trgovačke komore za garancije na poziv UPGP 758
(Čl. 12. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 i čl. 12. st. 2. Ujednačenih pravila Međunarodne trgovačke komore za garancije na poziv UPGP 758).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - USKRAĆIVANJE UKRCAJA (EUROPSKO PRAVO)
Izmjena rezervacije za let koji je dio zračnog prijevoza protiv putnikove volje - Dolazak putnika u njegovo konačno odredište bez kašnjenja
(Čl 4. st. 3., čl. 5. st. 1. toč. (c) podtoč. iii. i čl. 7.Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91(SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.).
Otvori odluku

PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - SUDSKI REGISTAR– ŽALBA
Pravni interes
(Čl. 59 st. 1. Zakona o sudskom registru – "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1798, 30/99, 45/99, 54705, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO – POSLOVNI UDJELI – RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM
Ništavost Sporazuma o prijenosu poslovnog udjela zbog nedostatka forme
(Čl. 412. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima – "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - VLADAJUĆI POLOŽAJ I OGRANIČAVAJUĆA DJELOVANJA (USTAVNO PRAVO)
Hrvatske šume kao prodavatelj prava
(Čl. 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja – "Narodne novine", br. 79/09 i 80/13).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA – OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Neizbježne i predvidive stavke konačne cijene koja se plaća
(Čl. 23. st. 1. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici - SL 2008., L 293, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 164.).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - FORMA AVALA
Potpis na licu mjenice
(Čl. 30. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94 i 92/10).
Otvori odluku

ŽIG
Prijava na registraciju žiga- dostava dokaza
(Čl. 6. st. 6. i čl. 27. st. 3 Zakona o žigu -"Narodne novine", br. 173/03, 54/05, 76/07, 30/09 i 49/11).
Otvori odluku

OBLICI OPORUKE – OPORUKA U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA – USMENA OPORUKA
Valjanost usmene oporuke
(Čl. 37. Zakona o nasljeđivanju – "Narodne novine", br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 35/15 i 14/19).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – IZVANREDNI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ
Alkoholiziranost radnika
(Čl. 108. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/96, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 68/05, 149/09, 61/11 i 82/12, čl. 65. Zakona o zaštiti na radu – "Narodne novine", br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – IZVANREDNI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ
Nepostupanje radnika prema odluci poslodavca o rasporedu na radu u drugo mjesto rada i neopravdani izostanak
(Čl. 116. st. 1. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I ĆUDOREĐA RADNIKA (EUROPSKO PRAVO)
Aktivnosti interventnih policijskih jedinica
(Čl. 2. st. 2. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL 1989., L 183, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 50.) te čl. 1. st. 3. i čl. 2. toč. 1. i 2. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PREKOVREMENI RAD – PRAVO NA POVEĆANU PLAĆU - DODACI
Pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada i iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi i pravo na dodatke za sate ostvarene u prekovremenom radu
(Čl. 9. st. 1., čl. 90. st. 1., čl. 94. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14, čl. 57. i čl. 59. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja – "Narodne novine", br. 143/13 i 96/15 te čl. 60. st. 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja – "Narodne novine", br. 88/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU – ŠTETA NA RADU I U SVEZI S RADOM – PRIMJENA PROPISA
Pravo na naknadu štete zbog ozljede na radu nije pravo iz ugovora o radu, izvanugovorna odgovornost poslodavca, prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
(Čl. 109., čl. 136. st. 1. i st. 2. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 137/04, čl. 15. Zakona o zaštiti na radu – "Narodne novine", br. 59/96).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PREDMET KOLEKTIVNOG UGOVORA (USTAVNO PRAVO)
Osnovica za određivanje jubilarne nagrade
(Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama – "Narodne novine", br. 141/12, Dodatak 1 Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama - "Narodne novine", br. 141/12 i Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama - "Narodne novine", br. 66/11).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO -ZAŠTITA DJECE (EUROPSKO PRAVO)
Prednosti obvezi djece da prate školski program naspram vjerskih uvjerenja
(Čl. 9. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA
Komunalni poslovi-održavanje nerazvrstanih cesta
(Čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu - "Narodne novine", br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Porez na promet nekretnina – ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
(Čl.16. Zakona o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine", br. 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNA ZAŠTITA
Novčana pomoć za opremu djeteta-prestanak prava
Čl. 2.,6. i 7. Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta Gradske skupštine Grada Zagreba - "Službeni glasnik Grada Zagreba", br. 8/09, 20/10, 6/11, 12/11 i 17/11).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (EUROPSKO PRAVO)
Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Europske unije
(Čl. 9. st. 1. i 9. Odluke Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 130, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 257.) i čl. 1. Odluke Komisije (EU) 2017/126 od 24. siječnja 2017. o izmjeni Odluke 2013/448/EU u pogledu uspostavljanja međusektorskog faktora korekcije u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2017., L 19, str. 93.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE – OSTALO - KONCESIJE
Sklapanje ugovora o koncesiji - nastanake obveza plaćanja koncesijske naknade
(Čl. 26. st. 5., čl. 28. st. 1. Zakona o koncesijama – "Narodne novine", br. 125/08 i čl. 25. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama – "Narodne novine", br. 158/03).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA
Dokazi o obavljenim radovima
(Čl. 285.st. 3 Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA
Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti- slični poslovi
(Čl. 268. st. 3. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16 i čl. 107. Zakona o vodama - "Narodne novine", br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA
Ponovni postupak- ispravljanje ESPD obrasca
(Čl. 263. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA
Niska cijena ponude
(Čl. 289. st. 1. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16 i čl. 69. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI AKT
Izbor u suradničko zvanje-asistent
(Čl. 30. st. 1. toč. 7. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10,143/12 i 152/14, čl. 97 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - "Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - PREDAJA ŽALBE
Predaja žalbe – nedostatak na potvrdi o primitku pošiljke
(Čl. 18. st. 1 i čl. 72. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA DRUGIM OSOBAMA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU
Troškovi upravnog postupka-trošak odvjetnika u disciplinskom postupku
Čl. 161. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09 i čl. 96. st. 1. toč. 1. Zakona o policiji - "Narodne novine", br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 35/15 i 121/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO . UPRAVNI SPOR - TUŽITELJ
Pravni interes
(Čl. 17. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – ZASTARA IZVRŠENJA KAZNE
Zastara kazne koja je zamijenjena radom za opće dobro
Čl. 84. stavak 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – UVJETNA OSUDA
Uvjetna osuda – izricanje uz primjenu odredaba o stjecaju.
(Čl. 56. st. 2. u svezi s čl. 51. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA
Protupravni prekid trudnoće – ostvareni su elementi djela
(Čl. 115. st. 1. Kaznenog zakona – Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV BRAKA, OBITELJI I DJECE
Ostvareni su elementi kaznenog djela povrede djetetovih prava iako je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji
(Čl. 177. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – BEZNAČAJNO DJELO
Beznačajno djelo – ispunjeni su uvjeti za njegovo postojanje.
(Čl. 33. u svezi s čl. 331. st. 3. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – VRSTE KAZNI
Djelomična uvjetna osuda nije kazna u smislu citirane odredbe čl. 40. st. 1. KZ/11
(Čl. 40. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00., 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – STJECAJ KAZNENIH DJELA
Izricanje jedinstvene kazne
(Čl. 51. Kaznenog zakona – Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokazi – prepoznavanje bez branitelja
Čl. 10. u svezi s čl. 273. st. 2., 3. i 5. Zakon o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – DOKAZNI POSTUPAK
Čitanja nalaza i mišljenja vještaka bez suglasnosti stranaka
(Čl. 431. st. 1. toč. 7. Zakon o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA
Obnova postupka – kad su ispunjeni zakonski uvjeti za odbacivanje zahtjeva.
(Čl. 506. st. 1. Zakon o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – PREINAČENJE PRAVOMOĆNE ODLUKE
Zahtjev prihvaćen – pravomoćna presuda preinačena.
(Čl. 513. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u svezi čl. 43. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11 - pročišćeni tekst, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OSIGURANJE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI
Osiguranje oduzimanja imovinske koristi na tražbini nastaloj ukidanjem jamstva
(Čl. 557.a st. 1. c Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br., 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - BRANITELJ U POSTUPKU– (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pristup odvjetniku
(Čl. 3. st. 2. Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL 2013., L 294., str. 1.) i čl. 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – SL 2016., C/202/02)
Otvori odluku

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - POJEDNOSTAVLJENO IZRUČENJE
Pojednostavljeno izručenje
(Čl. 54. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima - "Narodne novine", br. 178/04).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
Europski uhidbeni nalog – pravosudno tijelo koje ga izdaje
(Čl. 17. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – ODGODA PREDAJE I PRIVREMENA PREDAJE TRAŽENE OSOBE
Odgoda predaje jer tražena osoba ima boravište na području Republike Hrvatske
(Čl. 22. st. 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18 i 70/19)
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Pružanje odgovarajuće zdravstvene skrbi zatvorenicima
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Nemar podnositelja o saznanju pravnih lijekova
(Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE – NAČELO ZAKONITOSTI
Načelo zakonitosti
(Čl. 2. st. 3. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO, MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE, PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA I VREMENSKO VAŽENJE PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA
Primjena blažeg zakona
(Čl. 3. st. 2. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – PRIMJENA ROKOVA ZASTARE
Zastara prekršajnog progona kod obveznog prekršajnog naloga
(Čl. 13. st. 2. i čl. 239. st. 1. toč. 2. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – ODUZIMANJE PREDMETA
Valjano obrazloženje odluke o oduzimanju predmeta
(Čl. 76.a. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POSTUPOVNE ODREDBE – PRAVO OKRIVLJENIKA NA OBRANU
Sadržaj prava obrane
(Čl. 195. st. 2. i čl. 85. st. 1. i 2. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE (USTAVNO PRAVO)
Donošenje različitih odluka o podnositeljevoj prekršajnoj odgovornosti u identičnim situacijama u dva paralelna prekršajna postupka
(Čl. 39. st. 3., čl. 244 .st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18 i čl. 3. i čl. 29. st. 1. Ustav Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI – SADRŽAJ ŽALBE
Pravo na isticanje novih činjenica
(Čl. 193. st. 5. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Optužno načelo
(Čl. 83., čl. 195. t. 6. i čl. 202. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI – CESTOVNI PRIJEVOZ
Pravilna primjena materijalnog prava
(Čl. 109. st. 1. t. 2. i st.4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu – ''Narodne novine'', br. 82/13 i 41/18 i čl. 3. st. 1. 2. i 3. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MEDIJI (JAVNO PRIOPĆAVANJE) (USTAVNO PRAVO)
Odgovornost glavnog urednika za objavljeni tekst autora
Čl. 148. st. 1. i 2. Kaznenog zakon - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI – FINANCIJSKO POSLOVANJE
Dužnost potpunog i točnog utvrđenja činjeničnog stanja
(Čl. 34. st.1. t.2. i st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom – ''Narodne novine'', br. 133/12, 115/16 i 106/18 i čl. 88. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI – FINANCIJSKO POSLOVANJE
Odgovornost za prekršaj kod kojeg je zakonom propisan krajnji rok za ispunjenje obveze
(Čl. 42. st. 1.t. 34. i st. 2. Zakona o računovodstvu – ''Narodne novine'', br. 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18 i čl. 61. st. 3. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - SUDOVI – NADLEŽNOST SUDOVA – NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM
Spor o ugovoru koji nije potrošački – tuženik strana pravna osoba
(Čl. 16. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19 i čl. 4. i čl. 25. Uredbe (EU) br. 1215/2015 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Okolnost da je predmet spora naknada štete zbog nezakonitog rada nadležnog suda
(Čl. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Okolnost da je predmet spora zahtjev za predaju nekretnine na kojoj su formirana parkirna mjesta za potrebe nadležnog suda
(Čl. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SUKOB NADLEŽNOSTI
Spor između poslodavca i radnika iz radnog odnosa radi povrata stipendije
(Čl. 23. st. 1. i st. 3., čl. 47. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19 i čl. 2. toč. XV. Zakona o područjima i sjedištima sudova –"Narodne novine", br. 67/18).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – TERET DOKAZIVANJA
Krivotvorena zadužnica
(Čl. 219. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM – TUŽBA – PREINAKA TUŽBE - SUBJEKTIVNA
Pretpostavke – način iskazivanja pristanka novog tuženika
(Čl. 192. st. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – OTUĐENJE STVARI ILI PRAVA O KOJEM TEČE PARNICA
Kada je tuženik otuđio stvar ili pravo o kojem teče parnica
(Čl. 195. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – VRSTE DOKAZA - ISPRAVE
Račun kao knjigovodstvena isprava, nema značenja javne isprave u dijelu u kojem je sam izdavatelj potvrdio da je račun plaćen.
(Čl. 230. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13, čl. 8. Zakona o računovostvu – "Narodne novine", br. 78/15, 134/15 i 120/16, čl. 78. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – "Narodne novine", br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16, čl. 62. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 115/16, čl. 31. st. 1. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – DOKAZI – IZVOĐENJE DOKAZA – VRSTE DOKAZA - SVJEDOCI
Svjedoci koji nemaju neposrednih saznanja o pravno odlučnim činjenicama
(Čl. 220. st. 1., čl. 235. do čl. 249. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 1173/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PRAVO - RJEŠENJE DRUGOSTUPANJSKOG SUDA KOJIM SE PODNESENA ŽALBA ODBACUJE (EUROPSKO PRAVO)
Odbačaj žalbe – nedostatno obrazloženje
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

OVRHA – PRIJEDLOG OVRHOVODITELJA – PREDLAGANJE NOVOG SREDSTVA I PREDMETA OVRHE (PREKID ZASTARE)
Trajanje prekida zastare - pokretanje ovršnog postupka
(Čl. 5. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12 i 25/13 i čl. 233. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK – OVRHA – OVRŠNA ISPRAVA – PRIJEDLOG ZA OVRHU - OPĆENITO
U ovršnom postupku sud ne pazi po službenoj dužnosti na zastaru tražbine utvrđene pravomoćnom i ovršnom ispravom, već po prigovoru ovršenika
(Čl. 233. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK – PRIJEDLOG ZA OVRHU – OBUSTAVA OVRHE (OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE)
Prekid zastare nastaje podnošenjem prijedloga za ovrhu
(Čl. 12. st. 1., čl. 50. st. 1. toč. 11. Ovršnog zakona - "Narodne novine". br. 112/12 i 25/13, čl. 392. st. 1. i st. 3. u vezi st. 5. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OVRHA – PRIJEDLOG ZA OVRHU – OVRHA NA NEKRETNINI
Sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za ovrhu na nekretnini zbog toga što je ovrhovoditelj uz prijedlog dostavio e-izvadak iz zemljišne knjige
(Čl. 12., čl. 19., čl. 82. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).
Otvori odluku

OVRHA NA NEKRETNINI – NAMIRENJE VJEROVNIKA – NAMIRENJE OSTALIH TRAŽBINA
Tražbine založnog vjerovnika – troškovi ovrhe
(Čl. 114. st. 5. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br.112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OSIGURANJE – OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI
Prijava poreza na dodanu vrijednost ovršna je isprava
(Čl. 21. st. 1. toč. 6. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12 i 25/13, čl. 128. st. 1. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12, čl. 18. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – "Narodne novine", br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 86/01, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09 i 22/12, čl. 13. i čl. 15. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama – "Narodne novine", br. 152/08 i 88/10).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA – PRIVREMENE MJERE – RJEŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MJERE – PRIVREMENE MJERE RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE – UČINCI PRIVREMENIH MJERA
Kada je privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine ukinuta od strane suda, tada niti zabilježba privremene mjere u zemljišnim knjigama ne proizvodi pravni učinak
(Čl. 345. st. 1. i st. 5., čl. 351. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br.112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM I NJENO UNOVČENJE
Neunovčena imovina stečajnog dužnika
(Čl. 285 Stečajnog zakona – "Narodne novine", br. 71/15)
Otvori odluku