Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO – PRAVO VLASNIŠTVA – SUBJEKTI I OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA – OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA – OSTALO
Stjecanje prava vlasništva na geometrijski odijeljenom dijelu nekretnine i upis stečenog prava vlasništva u zemljišnoj knjizi
(Čl. 2., čl. 5., čl. 9., čl. 14. i čl. 130. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 te čl. 2., čl. 19., čl. 145. do čl. 162. Zakona o zemljišnim knjigama – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, 60/13 i čl. 53. i čl 102. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – "Narodne novine", br. 116/07, 124/10, te čl. 161. st. 1. toč. 3. Zakona o prostornom uređenju – "Narodne novine", br. 153/13).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – PRAVO VLASNIŠTVA – STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA – ORIGINARNO STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA – DOSJELOST – STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA – DOSJEDANJEM NA NEPOKRETNOJ STVARI
Rok dosjelosti
(Čl. 159., čl. 160., čl. 388. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06 i čl. 29. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 9/92 i 77/92).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA – PRAVA VLASNIČKA TUŽBA – POSJEDNIKOVI PRIGOVORI – PRIGOVORI KOJI TUŽBENI ZAHTJEV ODGAĐAJU
Pravo zadržanja nekretnine od strane kupca po raskidu ugovora o prodaji
(Čl. 163. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 u svezi s čl. 72. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA – TUŽBA ZBOG UZNEMIRAVANJA (ACTIO NEGATORIA) – PRETPOSTAVKE ZA TUŽBU
Sadržaj tužbenog zahtjeva, zahtjev na utvrđenje prava vlasništva – deklaratorni preambul kondemnatornom zahtjevu
(Čl. 167. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/07, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – PRESTANAK OBVEZA – PRESTANAK ISPUNJENJEM – URAČUNAVANJE ISPUNJENJA
Smisao pravila o redoslijedu uračunavanja
(Čl. 279. st. 2. i čl. 313. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Početak tijeka zastare kod dvostranoobveznih ugovora
(Čl. 122. st. 1., čl. 324. st. 1., čl. 361. st. 1. i čl. 371. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - OPĆI ROK ZASTARE - POJEDINI SLUČAJEVI PRIMJENE OPĆEG ROKA
Subrogacija – tražbina jamca prema korisniku kredita
(Čl. 225. u svezi s čl. 110. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – NIŠTETNI UGOVORI – NAKNADNI NESTANAK UZROKA NIŠTETNOSTI
Konvalidacija ništavih pravnih poslova
(Čl. 8. Zakona o građevinskom zemljištu - "Narodne novine", br. 54/80, 42/86, 41/88, 48/88, 16/90 i 53/90 i čl. 18. st. 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVOR O NAJMU – NAJAM STANA SA ZAŠTIĆENOM NAJAMNINOM – PRESUDA KOJA NADOMJEŠTA UGOVOR
Što se smatra stanom
(Čl. 2. st. 1., čl. 30., čl. 31. i čl. 33. Zakona o najmu stanova - "Narodne novine", br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06).
Otvori odluku

UGOVOR O OSIGURANJU – OSIGURANJE OSOBA – OPĆENITO
Ugovor o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja – neživotno osiguranje, zastara
(Čl. 234. st. 1., čl. 966., čl. 967. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i čl. 3. st. 1. i st. 2. Zakona o osiguranju – "Narodne novine", br. 151/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST DRŽAVE – ZA NEPRAVILAN RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Okolnost da je bračnim drugovima dviju članica trgovačkog društva određen pritvor
(Čl. 13. Zakona o sustavu državne uprave - "Narodne novine", br. 75/93, 92/96 i 48/99, čl. 5. Zakona o unutarnjim poslovima – "Narodne novine", br. 99/91 i čl. 6. Zakona o državnom odvjetništvu – "Narodne novine", br. 75/95).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – OSTALO – OPSEG NAKNADE ŠTETE
HZMO ima pravo na isplatu razlike između visine invalidske i starosne mirovine nakon što je osiguranik navršio 65 godina života
(Čl. 211. i čl. 213. st. 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju - "Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 71/91, 26/93, 96/93, 29/94, 37/94, 44/94, 59/96, 20/97 i 102/98).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE – ZBOG POVREDE PRAVA OSOBNOSTI – UTVRĐIVANJE VISINE
Sud nije prekoračio tužbeni zahtjev ako je izrekom presude odlučio u okviru ukupno postavljenog tužbenog zahtjeva tužitelja
(Čl. 1100. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08 i čl. 354. st. 2. toč. 12. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - STJECANJE BEZ OSNOVE - KADA SE NE MOŽE TRAŽITI VRAĆANJE
Plaćanje ostaviteljevog duga u ovršnom postupku preko vrijednosti naslijeđene imovine
(Čl. 1112. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE - ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA
Određivanje subjekata odgovornih za naknadu štete
(Čl. 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47).
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO – UČINAK PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU I ZAPISU
Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju veže stranke koje su sudjelovale u ostavinskom postupku
(Čl. 232. st. 1. i st. 5. Zakona o nasljeđivanju - "Narodne novine", br. 48/03, 163/03 i 35/05).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - BRAK - SKLAPANJE BRAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na izbor partnera i sklapanje braka
(Čl. 12. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ
Korištenje službenog telefona u privatne svrhe kao razlog za izvanredni otkaz
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 i čl. 107. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95 i 17/01)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - SPORAZUM RADNIKA I POSLODAVCA
Potpis neovlaštene osobe
(Čl. 127. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09 i 61/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Napuštanje radnog mjesta od strane radnika koji ima potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad
(Čl. 108. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 i 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – IZVANREDNI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ
Okolnost da medicinska sestra nije izdvajala lijekove kojima je protekao rok upotrebe
(Čl. 108. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – SUDSKA ZAŠTITA
Pogrešna uputa poslodavca o pravomoćnom lijeku.
(Čl. 83. st. 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa - "Narodne novine", br. 34/91).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA - PRAVA I OBVEZE SINDIKALNOG POVJERENIKA I SINDIKATA (USTAVNO PRAVO)
Pravo pojedinca da mu radni odnos ne prestane na način suprotan zakonu
(Čl. 54. st. 1. Ustava Republike Hrvatske – "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ – TERET DOKAZIVANJA
Na radniku je teret dokazivanja da poslodavac prilikom otkazivanja ugovora o radu nije primijenio sve zakonom propisane kriterije
(Čl. 115. st. 1. toč. 1., st. 2. i čl. 135. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO- NAČINI PRESTANKA UGOVORA O RADU - SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU
Postojanje pravnog interesa
(Čl. 117. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA - OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
Trošak obrazovanja radnika
(Čl. 24. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04-pročišćeni tekst i 68/05).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM
Zabrana natjecanja radnika sa poslodavcem ne obvezuje radnika koji radi u inozemstvu
(Čl. 94. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO-UGOVORNA ZABRANA NATJECANJA
Opseg zabrane natjecanja
(Čl. 94. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - GODIŠNJI ODMOR
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor radnika kod prijenosa ugovora o radu radnika
(Čl. 137. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - GODIŠNJI ODMOR (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na plaćeni godišnji odmor koje ovisi o radnikovom radnom stažu kod poslodavca
(Čl. 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47) i čl. 7. st. 1. Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL 2011., L 141, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 264.).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PLAĆE – ODREĐIVANJE PLAĆE – ISPLATA PLAĆE
Isplata plaće za faktično obavljeni rad
(Čl. 3. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03, 30/04 i 68/05 i čl. 5. st. 1. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – PRETPOSTAVKE ODGOVORNOSTI – ODGOVORNOSTI POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Naknada štete zbog mobinga - teret dokazivanja
(Čl. 4., čl. 8., čl. 1100., l107,. 1047., čl. 1048., čl. 1095. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", broj 35/05, 41/08).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – ISPLATA PLAĆE – ZAŠTITA POTRAŽIVANJA RADNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU, PRIMJENA PROPISA
Dužnost tužitelja izmijeniti kondemnatorni tužbeni zahtjev u deklaratorni
(Čl. 178., čl. 179. i čl. 180. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 177/03, 187/04, 82/06 i 133/12 te čl. 2. st. 2., čl. 187., čl. 190. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/05, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ŠTETA NA RADU I U SVEZI S RADOM
Troškovi liječenja radnika zbog ozljede na radu
(Čl. 102. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 38/95 i dr.)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – SUODLUČIVANJE – SUDSKA ODLUKA KOJA NADOMJEŠTA SUGLASNOST RADNIČKOG VIJEĆA
U postupku radi nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća poslodavac ne mora dokazivati postojanje opravdanog razloga za otkaz
(Čl. 151. st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – OBVEZA OBAVJEŠĆIVANJA – OBVEZA SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA ODLUKE – SUODLUČIVANJE – ODNOS SA SINDIKATOM
Okolnost da sindikat nije ispunio svoju zakonsku obvezu i obavijestio poslodavca o imenovanju radnika sindikalnim povjerenikom
(Čl. 248. st. 2. i st. 7., čl. 249. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UDRUGE RADNIKA I POSLODAVACA – SINDIKALNI PREDSTAVNIK I POVJERENIK – ZAŠTITA SINDIKALNOG POVJERENIKA
Odluka poslodavca (direktora) o umanjenju plaće
(Čl. 249. st. 1. t. 2. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – NAKNADE PO DRUGIM OSNOVAMA – NAGRADE I SL. – KOLEKTIVNI UGOVORI – SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA
Jubilarna nagrada, visina osnovice, primjena povoljnijeg prava
(Čl. 7., čl. 255. i čl. 257. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13 i čl. 37. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – "Narodne novine", br. 66/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO- OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
Odbijanje zahtjeva radnika za premještaj
(Čl. 7. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
Teret dokazivanja
(Čl. 20. Zakona o suzbijanju diskriminacije – "Narodne novine", br. 58/08).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
Pravo na naknadu štete zbog povrede prava osobnosti
(Čl. 130. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09 i 61/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - OTPREMNINA
Izvanredni otkaz zbog neisplate plaće kao neosnovani razlog za traženje otpremnine
(Čl. 126. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA
Pribavljanje suglasnosti za otkaza od strane školskog odbora
(Čl. 130. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 14/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04-pročišćeni tekst i 68/05).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA
Pokretanje ustavnosudskog postupka prije iscrpljivanja dopuštenog pravnog puta
(Čl. 63. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Pravo na pravično suđenje
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda medija
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - PREBIVALIŠTE
Prijava prebivališta
(Čl. 2. st. 1. i čl. 10. st. 6. Zakona o prebivalištu – "Narodne novine", br. 144/12 i 158/13 i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 18/97, 6/99 – pročišćeni tekst, 8/99 – ispravak, 14/02 i 1/06).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA – PREBIVALIŠTE
Odjava prebivališta po službenoj dužnosti
(Čl. 12. st. 1. Zakona o prebivalištu – "Narodne novine", br. 144/12 i 158/13 i čl. 46. st. 5. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI – POREZI NA DOHODAK
Porez na dohodak - nedokazani izvor stjecanja imovine
(Čl. 63. st. 7. Zakona o porezu na dohodak – "Narodne novine", br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI – POREZI NA DOHODAK
Porez na dohodak - osobni odbitak za dijete
(Čl. 36. st. 1. Zakona o porezu na dohodak – "Narodne novine", br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13 i 83/14; čl. 53. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak – "Narodne novine", br. 95/05, 148/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 173/11, 61/12, 79/13, 160/13, 96/16 i 68/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ NA DOHODAK (EUROPSKO PRAVO)
Jednako postupanje - mirovina koja se prima u državi članici koja nije država članica rezidentnosti
(Čl. 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - VODNA NAKNADA
Obveza plaćanja – prostor za obavljanje djelatnosti
(Čl. 90. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva – "Narodne novine", br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15 i 120/16, čl. 17. st. 1. i čl. 35. st. 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva – "Narodne novine", br. 107/95, 19/96, 88/98 i 105/05).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE – NAKNADA - VODNA
Zastara izvršenja (ovrha)
(Čl. 75. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva – "Narodne novine", br. 107/95, 19/96, 88/98, 150/05 i 153/09 i čl. 129. st. 1. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 147/08).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
Provođenje poreznog nadzora
(Čl. 17. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – "Narodne novine", br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12 i 136/12).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza države da uspostavi regulatorni okvir koji će obvezivati zdravstvene ustanove da usvoje odgovarajuće mjere za zaštitu života pacijenata
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - DENACIONALIZACIJA
Prijenos dionica
(Čl. 45. st. 3. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – "Narodne novine", br. 92/96, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02, čl. 77. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske – "Narodne novine", br. 94/13 i čl. 2. st. 2. i 7. st. 4. Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća – "Narodne novine", br. 36/03 i 33/06).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Posebna izuzeća za ugovore o nabavi usluga
(Čl. 10. toč. (h) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. te ispravci SL 2015., L 27, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Obrada osobnih podataka i slobodan protok takvih podataka
(Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88).
Otvori odluku

MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE – OSTALO – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
(Čl. 4., čl. 16. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama - "Narodne novine", br. 25/13, čl. 2. st. 1. toč. 1., čl. 7. st. 1. podst. 1. do 8., čl. 11. st. 3. i čl. 15. st. 2. toč. 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka – "Narodne novine", br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12, čl. 3., čl. 5. st. 3. Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava – "Narodne novine", br. 72/13 i 47/14, čl. 10., čl. 23. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak – "Narodne novine", br. 138/06 i 25/13 i čl. 156., čl. 157. Zakona o kreditnim institucijama – "Narodne novine", br. 159/13, 19/15 i 102/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO PROMET - CESTOVNI
Sigurnost prometa - postavljanje reklama
(Čl. 59. st. 1. Zakona o cestama – "Narodne novine", br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA - OBLICI OBAVJEŠĆIVANJA - OSOBNA DOSTAVA
Osobna dostava- ostavljanje pismena u sandučiću
(Čl. 85. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - DRUGOSTUPANJSKO RJEŠENJE
Drugostupanjsko rješenje - ovrha
(Čl. 96., čl. 117.i čl. 120.st. 1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09 i čl. 129. st. 1. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 147/08).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - PRIGOVOR - IZJAVLJIVANJE PRIGOVORA I POSTUPANJE PO PRIGOVORU
Prigovor- šutnja uprave
(Čl. 42. st. 4. i čl. 122. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09, čl. 24. st. 2. Zakona o upravnim sporovima – "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17 i čl. 16. Zakona o građevinskoj inspekciji – "Narodne novine", br. 153/13
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO KAZNENOG ZAKONA - KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI
Nisu ostvareni elementi kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti
(Čl. 337. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OSTALO
Opoziv uvjetne osude
(Čl. 384. st. 1. u svezi s čl. 58. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – SLUŽENJE SVOJIM JEZIKOM U POSTUPKU
Pravo na prevođenje dokumenta na pismo koje je u službenoj uporabi
(Čl. 8. Zakona o kaznenom postupku – Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Pokretanje postupka za rješavanje sukoba nadležnosti
(Čl. 30. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokaz – iskaz svjedoka koji je postao optuženik
(Čl. 10. st. 2. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – MJERE OPREZA
Trajanje mjera opreza
(Čl. 98. st. 6. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (USTAVNO PRAVO)
Osnove za određivanje istražnog zatvora
(Čl. 123. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - DOKAZNE RADNJE - PREPOZNAVANJE
Prepoznavanje kada je počinitelj kaznenog djela nepoznat
(Čl. 214. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - RASPRAVA - PRETPOSTAVKE ZA ODRŽAVANJE RASPRAVE
Suđenje u odsutnosti
(Čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Ocjena dokaza u obrazloženju odluke
(Čl. 470. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Pogrešno utvrđeno činjenično stanje
(Čl. 483. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Tzv. privilegirani svjedoci nisu pravilno upozoreni
(Čl. 468. st. 2. u svezi s čl. 285. st. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA - RELATIVNO BITNE POVREDE
Nije ostvarena relativno bitna povreda, sud je mjesno nadležan
(Čl. 468. st. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u svezi čl. 72. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima – "Narodne novine", br. 178/04).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – UKIDANJE PRAVOMOĆNE ODLUKE
Razdvajanje postupka kod supočiniteljstva
(Čl. 513. u svezi s čl. 26. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ŽALBA PROTIV RJEŠENJA - PRIHVAĆANJE ŽALBE I UKIDANJE PRVOSTUPANJSKOG RJEŠENJA
Produljenje pritvora kod izručenja
(Čl. 494. st. 4. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl. 48. i 49. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima – "Narodne novine", br. 178/04).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
Postupak davanja suglasnosti
(Čl. 41. st. 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 67/18).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na neovisni i nepristrani sud
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Nečovječno i ponižavajuće postupanje policijskih službenika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Miješanje procesnih uloga jedne osobe
(Čl. 195. st. 1. toč. 10. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Miješanje procesnih uloga jedne osobe
(Čl. 195. st. 1. toč. 10. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Tiskani formular
(Čl. 195. st. 1. toč. 10. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POSTUPOVNE ODREDBE - ISPITIVANJE SVJEDOKA I VJEŠTAKA
Vještačenje
(Čl. 309. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – ''Narodne novine'', br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI I IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - SADRŽAJ ŽALBE
Nove činjenice i dokazi
(Čl. 193. st. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Pozivanje putem oglasne ploče
(Čl. 195. st. 1. toč. 3. u vezi s čl. 145. st. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – REDOVNI I IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - BITNE POVREDE POSTUPKA
Prekoračenje optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Psihičko nasilje
(Čl. 196. toč. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 u vezi s čl. 22. st. 1. i čl. 10. toč. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - ''Narodne novine'', br. 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI I IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Oslobođenje od kazne
(Čl. 196. toč. 5. u vezi s čl. 38. st. 2. toč. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Radnja prekršaja
(Čl. 196. toč. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 u vezi sa čl. 37. st. 3. i 4. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - "Narodne novine", br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI – DEVIZNO POSLOVANJE
Prijenos gotovine preko državne granice
(Čl. 69. st. 1. Zakona o deviznom poslovanju – ''Narodne novine'', br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10 i 76/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - DEVIZNO, CARINSKO, POREZNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE - CARINSKO POSLOVANJE
Korištenje vozila stranih registarskih oznaka u carinskom području RH
(Čl. 241. st. 1. toč. 11. Carinskog zakona – ''Narodne novine'', br. 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09, 56/10 i 54/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – OSTALO
Redar na športskom natjecanju
(Čl. 38.a Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - "Narodne novine", br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM – TUŽBA – POSTUPAK PRIJE PODNOŠENJA TUŽBE KAD JE STRANKA U POSTUPKU REPUBLIKA HRVATSKA
Mirno rješavanje sprova u smislu odredbe čl. 186.a ZPP-A
(Čl. 186.a st. 1. i st. 6. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – PRESUDA – ISPRAVLJANJE PRESUDE
Pogreške koje su posljedica dispozicije samih stranaka
(Čl. 342. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 25/13).
Otvori odluku

POSEBNI POSTUPCI – POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA POSJEDA – OGRANIČENJE RASPRAVLJANJA
Posjedovna zaštita prema posljednjem stanju posjeda i nastalom činu smetanja
(Čl. 443. st. 4. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

OVRHA – OVRŠNA ISPRAVA – OVRŠNA ODLUKA DONESENA U UPRAVNOM POSTUPKU I OVRŠNA NAGODBA SKLOPLJENA U UPRAVNOM POSTUPKU
Rok u kojem se može zahtijevati u sudskom postupku izvršenje na temelju izvršnog zaključka donesenog u upravnom postupku - primjena ZUP-a
(Čl. 270. st. 1. i st. 7., čl. 271. do čl. 283. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 103/96 i čl. 21. toč. 3. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 i 139/10).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK – OVRHA – OVRŠNA ISPRAVA – OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE – OVRHA NA NEKRETNINI
Ovrha na nekretninama koje nisu navedene u ovršnoj ispravi
(Čl. 75. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA (USTAVNO PRAVO)
Ponašanje stranka u parničnim postupcima
(Čl. 382. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA
Dokazivanje
(Čl. 8. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - POSEBNI POSTUPCI - ARBITRAŽA
Arbitrabilnost
(Čl. 3. st. t. Zakona o arbitraži – "Narodne novine", br. 88/01).
Otvori odluku

OVRHA – OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE – OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVRŠENIKA – OČEVIDNIK REDOSLIJEDA OSNOVE ZA PLAĆANJE – POSTUPAK I NAČIN IZVRŠENJA OSNOVE ZA PLAĆANJE
Ovlaštenje suda da obustavi ovrhu ako posebnim zakonom nije iskljčena primjena općeg zakona
(Čl. 180.a st. 4. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 173/03, 151/04, 88/05 i 67/08 te čl. 9., čl. 36. i čl. 37. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima – "Narodne novine", br. 91/10).
Otvori odluku