Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
PRAVO VLASNIŠTVA - OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆA DOBRA - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI
Dio nerazvrstane ceste - koji se ne iskorištava kao javna cesta
(Čl. 101. Zakona o cestama - "Narodne novine", br. 84/11).
Otvori odluku

PRAVO VLASNIŠTVA - SUVLASNIŠTVO - DIOBA - OPĆENITO
Dioba suvlasništva stana sa zaštićenim najmoprimcem
(Čl. 47. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA - ORIGINARNO STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA - NADOGRADNJA, DOGRADNJA, PREUREĐENJE
Prenamjena zajedničke prostorije
(Čl. 130. st. 1., čl. 372. st. 1. i st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09 te čl. 41. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NOVČANE OBVEZE - ZATEZNE KAMATE
Oštećenik otklonio štetu prije donošenja prvostupanjske presude
(Čl. 1086. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU - TRAŽBINE NAKNADE ŠTETE - OPĆENITO
Povrat troškova liječenja
(Čl. 121. Zakona o zdravstvenom osiguranju - "Narodne novine", br. 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 90/05 te čl. 376. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI - ZASTUPANJE - PUNOMOĆ
Opseg ovlaštenja posebne punomoći
(Čl. 315. st. 2. i 3. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI - NEVALJANOST UGOVORA - NIŠTETNI UGOVORI
Solidarna odgovornost za troškove učinjene po kreditnoj kartici
(Čl. 29. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI - NEVALJANOST UGOVORA - NIŠTETNI UGOVORI - OPĆENITO
Pristupanje dugu iz ništetnog ugovora - ugovora o zajmu strane valute
(Čl. 322. u vezi s čl. 101. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORI - UGOVOR O KUPOPRODAJI
Odgodni uvjet
(Čl. 74. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVOR O OSIGURANJU – PLAĆANJE PREMIJE – KASKO OSIGURANJE VOZILA - OSTALO
Isplata premije dospjele prije prestanka ugovora
(Čl. 937. st. 4. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – OBVEZNO OSIGURANJE – POJAM PUTNIKA – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD NEOSIGURANOG VOZILA
Pravo suputnika na naknadu štete
(Čl. 23. st. 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu - "Narodne novine", br. 151/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU - ISPRAVAK INFORMACIJE
Zahtjev za ispravak objavljene informacije glavnom uredniku, bez punomoći odvjetnika.
(Čl. 21. st. 1. i st. 2., čl. 22. st. 2., čl. 40. st. 3. Zakona o medijima - "Narodne novine", br. 59/04, 84/11 i 81/13 te čl. 38. st. 4. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst i 147/13).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE - ODGOVORNOST ZA DRUGOGA ODGOVORNOST DRŽAVE OSOBAMA NEOPRAVDANO OSUĐENIM I NEOSNOVANO LIŠENIM SLOBODE
Opseg prava na naknadu štete
(Čl. 480. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03-pročišćeni tekst, 178/04 i 115/06, čl. 1085. do 1100. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, čl. 9. st. 5. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. godine - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 12/93 te čl. 5. st. 1. i 5. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05 - Objava i 1/06).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE - POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE - U SLUČAJU TJELESNE POVREDE ILI NARUŠENJA ZDRAVLJA - TRAJNO POVEĆANJE POTREBA - TUĐA POMOĆ I NJEGA
Tuđa pomoć i njega
(Čl. 12. st. 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu - "Narodne novine", br. 151/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE - OSTALO
Vrijednost ostatka vozila
(Čl. 1090. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE – SMRT BLISKE OSOBE
Odgovornost za štetu prema posredno oštećenim osobama
(Čl. 1., čl. 3., čl. 4. st. 1.a. al. 2., čl. 5., čl. 6. i čl. 8. Konvencije o mjerodavnom pravu za prometne nezgode na cestama, potpisane u Hagu, 4. svibnja 1971. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 4/94 te čl. 201. st. 1. i st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE – SMRT BLISKE OSOBE
Okolnosti koje sud treba uzeti u obzir pri odmjeravanju visine naknade
(Čl. 200., čl. 201. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PROUZROČENJE ŠTETE - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - ZADOVOLJŠTINA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA
Pretpostavke za podnošenje tužbe prema nakladniku
(Čl. 22. st. 2. Zakona o medijima - "Narodne novine", br. 59/04).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – STJECANJE BEZ OSNOVE
Sredstva uplaćena na tekući račun nakon smrti vlasnika računa
(Čl. 210., čl. 1052. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01, čl. 1111. st. 1. i čl. 1163. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 te čl. 5. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 102/98, 71/99, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - IMOVINSKI ODNOSI - BRAČNA STEČEVINA - POJAM I SASTAV
Ugovor o stambenom zbrinjavanju
(Čl. 248. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13 te čl. 10.a st. 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi - "Narodne novine", br. 86/08 i 57/11).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO – POSTUPAK PRED SUDOM - OVRHA RADI PREDAJE DJETETA RODITELJU S KOJIM ĆE DIJETE ŽIVJETI (EUROPSKO PRAVO)
Dužnosti nadležnih tijela pri provođenju ovrhe radi predaje djeteta
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO - POSTUPAK U NASLJEDNIM STVARIMA - POSTUPAK ZA OSTAVINSKU RASPRAVU - UČINAK PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU I ZAPISU
Izvanbračni drug
(Čl. 232. Zakona o nasljeđivanju - "Narodne novine", br. 48/03).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – UGOVOR O RADU – UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME – KAD POSTAJE UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME
Posao nastavnika
(Čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - "Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12 te čl. 10. st. 7. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – NAČINI PRESTANKA UGOVORA O RADU - OTKAZ
Prokurist
(Čl. 4. st. 3. i st. 4., čl. 112., čl. 115. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14, čl. 44. st. 1., čl. 47. st. 1., čl. 78., čl. 136. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13 te čl. 322. st. 1., čl. 324. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - POJAM I PRETPOSTAVKE ZA OTKAZ
Povoljnija vrsta otkaza za radnika
(Čl. 116. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - POJAM I PRETPOSTAVKE ZA OTKAZ
Izvanredni otkaz tijekom otkaznog roka
(Čl. 116. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA
Nepravilno provedeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom
(Čl. 150. st. 1. i st. 12. u vezi s čl. 153. st. 3. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU – OTKAZ – POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA
Donošenje odluke o otkazu prije isteka roka za očitovanje sindikalnog povjerenika
(Čl. 150. st. 5. i st. 12. u vezi s čl. 153. st. 3. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Izostanak radnika s posla radi sudjelovanja u sindikalnim aktivnostima
(Čl. 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - RADNO VRIJEME TE ODMORI I DOPUSTI - RADNO VRIJEME TE ODMORI I DOPUSTI RADNIKA I VOZAČA U CESTOVNOM PROMETU
Vrijeme čekanja na utovar i vrijeme utovara robe - radno vrijeme
(Čl. 3. toč. 20. i toč. 21. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu - "Narodne novine" br. 60/08 i 124/10).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - ODREĐIVANJE PLAĆE
Hrvatska radio televizija
(Toč. II. Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava - "Narodne novine", br. 83/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU - RADNIČKO VIJEĆE - OBVEZA SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA ODLUKE
Kada kod poslodavca djeluje više sindikata
(Čl. 108. st. 1., čl. 149. st. 1., čl. 248. st. 7. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU - RADNIČKO VIJEĆE - SUODLUČIVANJE
Otkazivanje ugovora o radu povjereniku zaštite na radu
(Čl. 70. i čl. 72. st. 1. Zakona o zaštiti na radu - "Narodne novine", br. 71/14, 118/14 i 154/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - PRETHODNO OBRAĆANJE POSLODAVCU - ROKOVI
Računanje roka za podnošenje tužbe
(Čl. 133. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - PRENOŠENJE UGOVORA NA NOVOG POSLODAVCA
Kod prijenosa djelatnosti sa zatvorenog obrta na trgovačko društvo
(Čl. 129. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04-pročišćeni tekst i 68/05 te čl. 133. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - PRENOŠENJE UGOVORA NA NOVOGA POSLODAVCA
Ugovor o ustupanju operativnog upravljanja maloprodajnim mjestima
(Čl. 137. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA - OSOBE NA RADU U DRŽAVNOJ UPRAVI - DRŽAVNI SLUŽBENICI
Prestanak službe - disciplinski postupak
(Čl. 96. st. 1. toč. 7. i čl. 109. st. 3. Zakona o policiji - "Narodne novine", br. 34/11 i 130/12).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - SOCIJALNA SKRB
Privremeno uzdržavanje djece - personalna subrogacija
(Čl. 18. i 25. Zakona o privremenom uzdržavanju - "Narodne novine", br. 92/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNO OSIGURANJE - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Troškovi zdravstvene usluge u inozemstvu
(Čl. 19. st. 4. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite - "Narodne novine", br. 160/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNO OSIGURANJE - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Troškovi prijevoza pratitelja
(Čl. 64. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju - "Narodne novine", br. 80/13 i 137/13 čl. 21. st. 1. toč. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja - "Narodne novine", br. 49/14, 51/14, 11/15 i 17/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - DENACIONALIZACIJA
Imovina u vlasništvu mađarskih državljana
(Čl. 29. Ugovora o miru s Mađarskom - sklopljen u Parizu 10. veljače 1947., ratificiran Ukazom o ratifikaciji Ugovora o miru s Mađarskom – "Službeni list FNRJ", br. 72/47 te čl. 2., čl. 3. i čl. 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističkevladavine - "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GEODETSKA IZMJERA I KATASTAR ZEMLJIŠTA
Identifikacija katastarskih čestica
(Čl. 65. st. 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina - "Narodne novine", br. 16/07, 152/08 i 124/10 te čl. 63. Pravilnika o katastru zemljišta - "Narodne novine", br. 84/07 i 148/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - PRISTUP INFORMACIJAMA
Pokretanje upravnog spora
(Čl. 26. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama – "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA - DOKAZIVANJE
Prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade
(Čl. 2. st. 2. i čl. 42. st. 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - "Narodne novine", br. 86/12 te čl. 4. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 93/95).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA - POSTUPAK I OVLASTI PRVOSTUPANJSKOG TIJELA U POVODU ŽALBE
Dvostranačka upravna stvar
(Čl. 113. st. 5. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - RADNJE U UPRAVNOM SPORU - PREKID UPRAVNOG SPORA
Prethodno pitanje
(Čl. 45. st. 2. toč. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRESUDA - SADRŽAJ PRESUDE
Nedostatak obrazloženja
(Čl. 60. st. 4. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA - RAZLOZI ZA ŽALBU - BITNE POVREDE PRAVILA SUDSKOG POSTUPKA
Procesna jamstva - dostava tužbe na odgovor
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14, čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava te čl. 32. st. 1. i 3. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA - RAZLOZI ZA ŽALBU - BITNE POVREDE PRAVILA SUDSKOG POSTUPKA
Procesna jamstva - pristup sudu
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 te čl. 73. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA - RAZLOZI ZA ŽALBU - POGREŠNA PRIMJENA MATERIJALNOG PRAVA
Naknada za pravo puta - primjena Pravilnika
(Čl. 28. st. 6. i čl. 27. st. 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama - "Narodne novine", br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17 te čl. 9. st. 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta - "Narodne novine", br. 95/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA - IZVRŠENJE PRESUDA
Zahtjev za izvršenje presude
Zahtjev za izvršenje presude ne može sadržavati tužbeni zahtjev.

(Čl. 81. st. 6. i st. 8. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Pravni kontinuitet
(Čl. 246. st. 1. i čl. 3. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 u vezi s čl. 292. st. 2. i st. 1. alineja 2. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11 i 77/11).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - UVJETNA OSUDA - OPOZIV UVJETNE OSUDE
Opoziv djelomične uvjetne osude
(Čl. 58. u vezi s čl. 57. st. 5. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ZNAČENJE ZAKONSKIH IZRAZA
Isprava
(Čl. 89. st. 15. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENA DJELA PROTIV OSOBNE SLOBODE
Kvalifikatorni element kaznenog djela prijetnje
(Čl. 139. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OPĆENITO
Primjena prelaznih i završnih odredbi ZKP-2013.
(Čl. 257. st. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 145/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OSTALO
Značenje zakonskog izraza - žrtva kaznenog djela
(Čl. 202. st. 2. toč. 11. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ODBACIVANJE ŽALBE - KAO NEDOPUŠTENE
Žalba državnoga odvjetnika na odluku o imovinskopravnom zahtjevu
(Čl. 481. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ODBACIVANJE ŽALBE - KAO NEDOPUŠTENE
Neovlašteni podnositelj žalbe
(Čl. 481. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA NA RJEŠENJE NIJE DOPUŠTENA
Pravni interes za podnošenje žalbe
(Čl. 494. st. 3. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl. 55. st. 7. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA
Nema zakonskih uvjeta za obnovu postupka
(Čl. 497. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA POSTUPKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA
Obnova kaznenog postupka nakon presude ESLJP
(Čl. 502. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - OPĆE ODREDBE
Europski uhidbeni nalog – odlučivanje o dva naloga istodobno
(Čl. 30. st. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13,124/13, 26/15 i 102/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG - RJEŠENJE O PREDAJI S PRISTANKOM
Način davanja pristanka
(Čl. 24.a st. 4., čl. 24.b st. 6. i čl. 28. st. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 i 102/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE I DOKAZA
Dopuna privremene mjere
(Čl. 45. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13,124/13 i 26/15 u vezi čl. s 557.e Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - MJERE ZA OSIGURANJE NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I USPJEŠNO PROVOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - STRUKTURA TROŠKOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Troškovi opunomoćenika oštećenika tužitelja
(Čl. 138. st. 2. toč. 6. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 u vezi s čl. 15. Pravilnika o naknadi troškova u prekršajnom postupku - ''Narodne novine'', br. 123/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - TIJEK POSTUPKA DO DONOŠENJA ODLUKE - ISPITIVANJE OPTUŽNOG PRIJEDLOGA
Beznačajan prekršaj
(Čl. 161. st. 6. u vezi s čl. 24.a Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Dostavljanje zapisnika
(Čl. 195. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Prekoračenje optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. u vezi s čl. 160. st. 2. toč. 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Objektivni identitet optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. i toč. 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Prekoračenje optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Odgoda glavne rasprave
(Čl. 195. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - ODLUKA O PREKRŠAJNOPRAVNIM SANKCIJAMA
Pravomoćna osuđivanost kao otegotna okolnost
(Čl. 36. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Prometna nesreća
(Čl. 2. st. 1. toč. 86. i čl. 293. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14 i 64/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - CARINSKO POSLOVANJE
Podnošenje zapisnika o popisu zaliha cigareta
(Čl. 22. st. 9. Zakona o trošarinama - ''Narodne novine'', br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16 te čl. 3. st. 1. Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka - ''Narodne novine'', br. 11/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - CARINSKO POSLOVANJE
Duhan za pušenje
(Čl. 70. i čl. 73. st. 1. toč. 1. Zakona o trošarinama - ''Narodne novine'', br. 22/13, 32/13, 81/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - JAVNI RED I MIR
Pijančevanje
(Čl. 20. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 41/77, 55/89, 5/90- pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Nepoštivanje mjere opreza
(Čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10 i čl. 132. st. 5. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - ORUŽJE
Zdravstveni pregled
(Čl. 92. st. 1. toč. 3. Zakona o oružju - "Narodne novine", br. 63/07, 146/08 i 59/12).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - NADLEŽNOST SUDOVA - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (MEĐUNARODNA NADLEŽNOST)
Nadležnost određena ugovorom
(Čl. 27. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA
Funkcionalna nadležnost specijaliziranog - radnog suda
(Čl. 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova - "Narodne novine" br. 128/14 i čl. 17. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA
Zahtjev vlasnika za uklanjanje bespravno sagrađenog objekta
(Čl. 29. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine" br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - MJESNA NADLEŽNOST - ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD VIŠEG SUDA - SVRHOVITA DELEGACIJA
Dopuštenost žalbe
(Čl. 68., čl. 382. i čl. 348. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Spor iz autorskog prava
(Čl. 23. st. 2. i 3., čl. 34.b. toč. 8. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Prekid postupka
(Čl. 23. st. 2. i st. 3., čl. 214. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14, čl. 21. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 te čl. 6. st. 1., čl. 41. st. 1. do st. 4. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku – "Narodne novine", br. 32/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Naknade za obavljene poslove na temelju prokure
(Čl. 23. st. 2. i st. 3., čl. 34. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Spor radi proglašenja ovrhe nedopuštenom
(Čl. 23. st. 2. i st. 3., čl. 34.b. toč. 1., čl. 63. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Likvidator društva
(Čl. 23. st. 2. i st. 3., čl. 34. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - ULOGA SUDSKIH SAVJETNIKA( EUROPSKO PRAVO)
Nedostatak ovlaštenja za vođenje postupka
(Čl. 6. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ( "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - TUŽBA - PREINAKA TUŽBE - OBJEKTIVNA
Preinaka tužbe tijekom prethodnog postupka
(Čl. 190. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA
Preslike računa
(Čl. 219. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08 i 57/11).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM (EUROPSKO PRAVO)
Nepristranost vještaka
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - PRESUDA - ISPRAVLJANJE PRESUDE
Greška u pisanju
(Čl. 342. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - PRESUDA - ISPRAVLJANJE PRESUDE
Pretpostavke za ispravak
(Čl. 342. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA – ŽALBA PROTIV PRESUDE – ROK ZA ŽALBU
Pogrešna uputa suda o roku za žalbu.
(Čl. 335. st. 7. do st. 12., čl. 348. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 148/11-pročišćeni tekst).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV PRESUDE
Revizija izjavljena telefaksom
(Čl. 106. st. 1., čl. 113. st. 1. i st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - DRUGA ISPRAVA KOJA JE ZAKONOM ODREĐENA KAO OVRŠNA ISPRAVA
Zadužnica
(Čl. 33. st. 1., čl. 183.a. i čl. 183. st. 1. do st. 7. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - OVRŠNOST - JAVNOBILJEŽNIČKE ISPRAVE
Privatna isprava koju je javni bilježnik potvrdio (solemnizirao)
(Čl. 54. st. 1. i st. 6. Zakona o javnom bilježništvu - "Narodne novine", br. 78/93 i 29/94 te čl. 21. toč. 4. čl. 25. st. 1., čl. 46. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - PODOBNOST OVRŠNE ISPRAVE ZA OVRHU
Pravomoćna presuda kaznenog suda o oduzimanju imovinske koristi
(Čl. 12., čl. 21. toč. 1., čl. 23. st. 1., čl. 26. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 te čl. 181. st. 1., st. 4. i st. 6. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - ODREĐIVANJE I NAPLATA ZATEZNIH KAMATA
Naplata dospjele, a neisplaćene zatezne kamate
(Čl. 12. st. 1., čl. 35. st. 1. i st. 3. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 te čl. 31. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OSIGURANJE - OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI
Prisilno zasnivanje založnog prava
(Čl. 12., čl. 80.b. st. 1., čl. 290., čl. 295., čl. 296., čl. 298. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 te čl. 15. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 73/17).
Otvori odluku

OSIGURANJE - OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI - PRETPOSTAVKE ZASNIVANJA
Prava predlagatelja osiguranja u slučaju zakašnjenja protivnika osiguranja
(Čl. 277. st. 1., st. 5. i st. 6. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96 i 29/99 te čl. 210. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99).
Otvori odluku

OSIGURANJE - PRIVREMENE MJERE - PRIVREMENE MJERE RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE
Privremena mjera zaustavljanja broda
(Čl. 1., čl. 2., čl. 8. st. 2. Konvencije o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova, potpisane u Bruxellesu 10. svibnja 1952. - "Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 12/67 i "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 1/92, čl. 841. st. 5., čl. 953. st. 1., st. 2. i st. 3. do 12. Pomorskog zakonika - "Narodne novine" br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 25/15 te čl. 3. Ustavne odluke o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske od 1991. - "Narodne novine", br. 31/91).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - STVARNA I MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Tužba za naknadu štete zbog deliktne odgovornosti podnesene protiv članova odbora vjerovnika
(Čl. 1. st. 2. toč. (b) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PREDSTEČAJNI POSTUPAK - PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA PREDSTEČAJNOG POSTUPKA
Utjecaj na radni spor u tijeku radi naknade štete radnika zbog ozljede na radu
(Čl. 37. st. 1. i čl. 66. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 71/15 i 104/17).
Otvori odluku