Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Ovrha na nekretnini - pravo na mirno uživanje vlasništva
(Čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

UČINCI OBVEZA - POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI - PRETPOSTAVKE POBIJANJA
Dokazivanje pretpostavki pobijanja
(Čl. 66. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

PRESTANAK OBVEZA - ZASTARA - KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Zastara potraživanja naknade štete
(Čl. 376. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - OPĆI ROK ZASTARE
Regresni zahtjev osiguratelja prema trećoj odgovornoj osobi
(Čl. 371. u vezi s čl. 380. st. 6. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - ROK ZASTARE - TRAŽBINE UTVRĐENE PRED SUDOM ILI DRUGIM NADLEŽNIM TIJELOM
Naknada za uređenje voda, zastara - Opći porezni zakon
(Čl. 94., 95. i 96. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13 te čl. 16. st. 1., čl. 73. st. 2. i čl. 74. st. 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva - "Narodne novine", br. 153/09, 90/11 i 56/13).
Otvori odluku

UGOVORI O PRIJENOSU STVARI I PRAVA - OBVEZE PRODAVATELJA - ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE STVARI - GUBITAK PRAVA
Rok za podnošenje tužbe - trenutak saznanja o uknjižbi treće osobe
(Čl. 121. st. 3. i čl. 515. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - STJECANJE BEZ OSNOVE
Pasivna legitimacija stjecatelja bez osnove
(Čl. 1111. i 1115. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - STJECANJE BEZ OSNOVE - UPORABA TUĐE STVARI U SVOJU KORIST
Korištenje suvlasničkog dijela nekretnine bivšeg bračnog druga
(Čl. 219. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI - OPASNA STVAR
Labavo postavljeni elektroenergetski vodovi
(Čl. 174. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

PRIJEVOZ ZRAČNI - SKLAPANJE UGOVORA O PRIJEVOZU PUTNIKA (EUROPSKO PRAVO)
Odvojeno iskazivanje iznosa cijene zračnog prijevoznika
(Čl. 22. st. 1. i čl. 23. st. 1. Uredbe (EZ-a) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici - SL 2008 L 293).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - ŽALBENI POSTUPAK - POSTUPANJE REGISTARSKOG SUDA PO ŽALBI
Odbačaj nepravodobne žalbe
(Čl. 59. st. 2. u vezi s čl. 70. st. 4. Zakona o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - NAGRADA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Rok zastare potraživanja naknade za rad u nadzornom odboru
(Čl. 371. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - POBOJNOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE
Razlozi za pobojnost odluke Glavne skupštine
(Čl. 441., 454. i 455. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - UPRAVA - IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE
Imenovanje privremenog upravitelja društva od strane suda
(Čl. 423. st. 5. i 6. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - ODGOVORNOST ZA ŠTETU - ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE
Uvjeti za naknadu štete - teret dokaza
(Čl. 252. st. 5. u vezi s čl. 430. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15 te čl. 221.a Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Vrijeme počinjenja štete
(Čl. 430. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje i 52/00).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST
Prava člana društva na obaviještenost
(Čl. 447. u vezi s čl. 288. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - SIGURNOST PROIZVODA (EUROPSKO PRAVO)
Cjepivo kao uzrok bolesti
(Čl. 4. Direktive Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode - SL 1985., L 210).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBAVIJEST O PROIZVODU (EUROPSKO PRAVO)
Upotreba naziva "mlijeko za biljne proizvode"
(Čl. 78. st. 2. i Prilog VII. dio III. toč. 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 - SL 2013., L 347).
Otvori odluku

ZAŠTITA KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA - IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (EUROPSKO PRAVO)
Alternativno rješavanje sporova
(Čl. 2. Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o ARPS-u) - SL 2013., L 165 te Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2008., L 136).
Otvori odluku

MJENICA - OSTALO - ZASTARA
Prigovor zastare
(Čl. 78. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94 i 92/10).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - IMOVINSKA PRAVA AUTORA - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
"Torrent" datoteke
(Čl. 3. st. 1. i čl. 8. st. 3. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001., L 167 te čl. 11. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva - SL 2004., L 157 i ispravak SL 2004., L 195).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU RODITELJA S DJETETOM (EUROPSKO PRAVO)
Ostvarivanje kontakata oca s djetetom u okolnostima kad majka ne želi surađivati te dijete ima negativan stav prema ocu
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODNOSI RODITELJA I DJECE - PRAVA I DUŽNOSTI U ODNOSIMA RODITELJA I DJECE - ODUZIMANJE DJETETA
Međunarodna otmica djeteta
(Čl. 63. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine" br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 te čl. 13. Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, potpisane u Hagu, 25. listopada 1980. - "SL SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 7/91 te "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 4/94).
Otvori odluku

ODNOSI RODITELJA I DJECE - ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA - ODLUKE SUDA
Plan roditelja o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
(Čl. 466. st. 1. i 2. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE MALOLJETNE DJECE
Obveza uzdržavanja djeteta za vrijeme nezakonitog zadržavanja od jednog roditelja
(Čl. 209. st. 2. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07).
Otvori odluku

UZDRŽAVANJE - UZDRŽAVANJE MALOLJETNE DJECE - PROMJENA IZNOSA UZDRŽAVANJA
Ispunjenje pretpostavki za promjenu iznosa uzdržavanja maloljetnog djeteta
(Čl. 285. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

UZDRŽAVANJE - UZDRŽAVANJE DJECE, RODITELJA I DRUGIH SRODNIKA - UZDRŽAVANJE UNUČADI
Tužba radi plaćanja uzdržavanja
(Čl. 99. st. 2., čl. 212. i čl. 216. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13).
Otvori odluku

UZDRŽAVANJE - UZDRŽAVANJE DJECE, RODITELJA I DRUGIH SRODNIKA - ODREĐIVANJE UZDRŽAVANJA KAD SE ONO OSTVARUJE U PARNICI
Uzdržavanje u novcu
(Čl. 309. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

UZDRŽAVANJE - ODREĐIVANJE UZDRŽAVANJA - PROMJENA IZNOSA ILI NAČINA UZDRŽAVANJA TE PRESTANAK UZDRŽAVANJA
Ispunjenje pretpostavki za promjenu iznosa uzdržavanja
(Čl. 309. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA - BRAČNA STEČEVINA
Imovina stečena na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju za vrijeme trajanja bračne zajednice
(Čl. 252. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 162/98 te čl. 248. i 249. st. 1. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 i 61/11).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - IMOVINSKI ODNOSI - BRAČNA STEČEVINA - VLASTITA IMOVINA
Vlastita imovina (stan) stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice po drugoj pravnoj osnovi
(Čl. 257. st. 2. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 162/98).
Otvori odluku

PRESTANAK UGOVORA O RADU - NAVRŠENJE GODINA ŽIVOTA I STAŽA OSIGURANJA RADNIKA (EUROPSKO PRAVO)
Dobna granica za upravljanje komercijalnim zrakoplovom
(Toč. FCL.065 (b) Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća - SL 2011., L 311).
Otvori odluku

PRESTANAK UGOVORA O RADU - REDOVITI OTKAZ - OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA
Iz istovjetnih razloga radniku dano upozorenje te naknadno uručen otkaz
(Čl. 111. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 82/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - REDOVITI OTKAZ - OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA
Davanje redovitog umjesto izvanrednog otkaza
(Čl. 115. st. 1. toč. 3. i čl. 116. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

OTKAZ - OD STRANE POSLODAVCA - OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ - OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA
Pretpostavke za redoviti otkaz
(Čl. 115. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

OTKAZ - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Pribavljanje krivotvorene diplome i dostavljanje iste poslodavcu
(Čl. 116. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

UGOVARANJE UVJETA RADA - SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU - DJELOVANJE RADNIČKOG VIJEĆA - PONIŠTENJE IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE
Poslodavac kao umješač u sporu oko izbora za radničko vijeće
(Čl. 162. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i čl. 206. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

KOLEKTIVNI UGOVORI - UČINCI, TRAJANJE I PRESTANAK KOLEKTIVNOG UGOVORA
Otkaz kolektivnog ugovora zbog promijenjenih okolnosti
(Čl. 200. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 te čl. 369. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - RADNI SPOR - POSTUPOVNA PITANJA - NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Pravo mjerodavno na ugovor o radu na temelju kojeg je radnik uobičajeno radio u jednoj državi članici, ali koji je u najužoj vezi s pravom druge države članice
(Čl. 6. st. 2. 80/934/EEZ Konvencije o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze, otvorene za potpisivanje u Rimu 19. lipnja 1980. - SL L 266).
Otvori odluku

ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Publiciranje osobnih podataka o oporezivanju
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Klevetnički komentari na internetskom blogu
(Čl. 8. i 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Odbijanje izuzeća od naplate poreza na dodanu vrijednost jer je porezni obveznik propustio dostaviti identifikacijski broj za PDV koji mu je prilikom otpreme u drugu državu članicu ona i dodijelila
(Čl. 22. st. 8. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje - SL 1977 L 145).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Naplata poreza na dodanu vrijednost na naknadu za prodaju praznih medija i uređaja za snimanje i reproduciranje
(Čl. 2., 24. st. 1. i čl. 25. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL L 347).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Imovinski odnosi izvanbračnih drugova, diskriminacija izvanbračnih drugova prilikom razrezivanja poreza nastalog na temelju prometa nekretnina
(Čl. 13. st. 1. toč. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine", br. 69/97, 26/00, 127/00, 153/02 i 22/11).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Ugovor o darovanju nekretnine radi izgradnje priključka na državnu cestu
(Čl. 5. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13 te čl. 23. st. 6. Zakona o izvlaštenju - "Narodne novine", br. 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06).
Otvori odluku

TROŠARINE (EUROPSKO PRAVO)
Obračun trošarine na duhan koji je potrebno podvrgnuti drobljenju i rezanju kako bi bio prikladan za pušenje
(Čl. 2. st. 1. toč. (c) podtoč. (ii) Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan - SL L 176).
Otvori odluku

CARINE - CARINSKI NADZOR (EUROPSKO PRAVO)
Iznos carinskog duga u okolnostima kad je obujam robe stavljene u postupak vanjskog provoza manji zbog potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka nego onaj koji je podnesen odredišnoj carinarnici
(Čl. 94. st. 1., čl. 96., 203., 204., 206. st. 1. i čl. 213. Uredbe (EZZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice - SL 1992., L 302, čl. 2. st. 1. toč. (d) i čl. 70. i 71. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL 2006., L 347).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Izuzeće od poreza za crkvenu zajednicu
(Čl. 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 (2016)).
Otvori odluku

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAŠTITA PUČANSTVA
Ovlaštenje za obavljanje zdravstvenog odgoja ustanove registrirane isključivo za obavljanje medicine rada
(Čl. 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - "Narodne novine", br. 79/07, 113/08 i 43/09, čl. 1. do 6. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica - "Narodne novine", br. 2/02 te čl. 1. Konvencije MOR-a br. 161 o službama medicine rada, Ženeva, 27. lipnja 1985. - "SL SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 14/89 te "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 2/94).
Otvori odluku

DENACIONALIZACIJA
Podnošenje zahtjeva izvan roka - uključenje u postupak koji je pokrenut u roku
(Čl. 7. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - "Narodne novine", br. 80/02 i 81/02).
Otvori odluku

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Ponovna uporaba informacija
(Čl. 27. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama - "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Informacija o postupku pred sudom
(Čl. 6. i 15. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama - "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA
Naknada troškova žalbenog postupka
(Čl. 1. i 3. Zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave -"Narodne novine", br. 74/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - KONCESIJE (EUROPSKO PRAVO)
Koncesije za igre na sreću
(Čl. 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 (2016)).
Otvori odluku

KONCESIJA
Kompenzacija prema davatelju koncesije
(Čl. 28. st. 1. i 7. Zakona o koncesijama - "Narodne novine", br. 125/08).
Otvori odluku

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Prosljeđivanje osobnih podataka koje obrađuje policija trećoj osobi radi podizanja tužbe radi naknade štete
(Čl. 7. toč. (f) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka - SL L 281).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - PODNESCI
Postupanje nenadležnoga javnopravnog tijela po podnesku - ustupanje podneska
(Čl. 18. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja - primjena blažeg zakona
(Čl. 3. st. 2. u vezi s čl. 68. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 i čl. 75. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ZASTARA KAZNENOG PROGONA
Konstitutivni elementi kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije
(Čl. 81. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 u vezi s čl. 7. st. 1. Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije - "Narodne novine", br. 57/11).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENO DJELO
Zakonsko obilježje kaznenog djela - posebna ranjivost žrtve zbog dobi
(Čl. 111. toč. 2., čl. 117. st. 2., čl. 118. st. 2., čl. 119. st. 2., čl. 154. st. 1. toč. 2., čl. 165. st. 1. i čl. 166. st. 1. i 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OSTALA KAZNENA DJELA
Nedozvoljena trgovina
(Čl. 264. Kazneni zakon - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OSTALA KAZNENA DJELA
Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari
(Čl. 234. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokazi - ispitivanje svjedoka od strane državnog odvjetnika
(Čl. 10. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokazi - prepoznavanje
(Čl. 10. st. 2. u vezi s čl. 301. st. 1. toč. 6. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12 i 56/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO - BRANITELJ
Pravo na branitelja
(Čl. 66. st. 1. toč. 5. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO - DOSTAVA ODLUKE, PODNESAKA I RAZGLEDAVANJE SPISA
Dostava telekomunikacijskim sredstvom
(Čl. 169. st. 1. toč. 5. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRIPREMNO ROČIŠTE - JAVNOST RASPRAVE
Isključenje javnosti s rasprave - odbijanje prijedloga
(Čl. 388. st. 2. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12 i 56/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - OSNOVE ZBOG KOJIH SE PRESUDA MOŽE POBIJATI - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Državni odvjetnik prije kraja dokaznog postupka djelomično činjenično izmijenio optužni akt
(Čl. 468. st. 3. u vezi s čl. 441. st. 6. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - OSNOVE ZBOG KOJIH SE PRESUDA MOŽE POBIJATI - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Apsolutno bitna povreda - stvarna nenadležnost suda
(Čl. 468. st. 1. toč. 6. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA
Obnova postupka - nisu ostvareni uvjeti za tzv. nepravu obnovu
(Čl. 506. st. 1. u vezi s čl. 498. st. 1. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12 i 56/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA - RAZLOZI ZA OBNOVU (EUROPSKO PRAVO)
Ponavljanje postupka
(Čl. 6.1 i 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - UKIDANJE PRAVOMOĆNE ODLUKE
Zahtjev prihvaćen - ukinuta pravomoćna odluka
(Čl. 513. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - KAZNE - PLAĆANJE NOVČANE KAZNE
Rok plaćanja - obroci
(Čl. 33. st. 10. i čl. 257. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE - KAZNE - PREKRŠAJNA ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA I ODGOVORNIH OSOBA U PRAVNIM OSOBAMA
Pravni sljednik
(Čl. 59. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13 i 157/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, ODUZIMANJE PREDMETA, REHABILITACIJA, PODACI IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE I PRAVNE POSLJEDICE OSUDE - PROPISIVANJE NEGATIVNIH PREKRŠAJNIH BODOVA
Mjerodavni zakon za upisivanje bodova
(Čl. 80. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POSTUPOVNE ODREDBE - NEZAKONITI DOKAZI
Slučajni nalaz
(Čl. 90. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 158/13 i 110/15 u vezi s čl. 249. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POSTUPOVNE ODREDBE - DOSTAVA I RAZGLEDAVANJE SPISA - NAČIN DOSTAVE
Odbijanje potpisivanja obaveznog prekršajnog naloga
(Čl. 146. st. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - TIJEK POSTUPKA DO DONOŠENJA ODLUKE - ISPRAVAK PRESUDE
Doseg ispravka odluke o prekršaju
(Čl. 186. st. 1. u vezi s čl. 195. st. 1. toč. 11. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13 i 157/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG - PRETHODNI POSTUPAK PO PRIGOVORU
Pravodobnost prigovora
(Čl. 243. st. 1. i 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Dostava obavijesti o upisu zaštitne mjere u vozačku dozvolu
(Čl. 289. st. 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15 u vezi s čl. 58. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Početak izvršenja zaštitne mjere
(Čl. 289. st. 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14 u vezi s čl. 58. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13 i 157/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Radnje vozilom u prometu
(Čl. 43. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Fizička osoba obrtnik
(Čl. 257. st. 4. i čl. 290. st. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Upravljanje vozilom za vrijeme sigurnosne mjere
(Čl. 289. st. 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Davanje znakova iz policijskog vozila
(Čl. 32. st. 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10 i 74/11 u vezi s čl. 6. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama - "Narodne novine", br. 141/11).
Otvori odluku

NADLEŽNOST U SPOROVIMA O NEKRETNINAMA (EUROPSKO PRAVO)
Mjesna nadležnost suda u postupku povodom tužbe kojom se zahtijeva utvrđenje ništetnosti ugovora i brisanje uknjižbe provedene na temelju ništetnog ugovora
(Čl. 7. toč. 1. podtoč. (a) i čl. 24. toč. 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - ZASTUPNICI STRANAKA - PRIVREMENI ZASTUPNIK
Izraz "pojaviti se pred sudom"
(Čl. 85. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARINIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA - VRSTE DOKAZA - ISPRAVE
Javna isprava - potvrda o činjenicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(Čl. 230. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - RAZLOZI ZA ŽALBU - APSOLUTNO BITNE POVREDE - PREKORAČENJE TUŽBENOG ZAHTJEVA
Platni nalog
(Čl. 354. st. 2. toč. 12. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - PREDMET OVRHE I OSIGURANJA
Nezakonita promjena predmeta ovrhe
(Čl. 50. st. 1. toč. 6. i st. 6. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14 te čl. 54. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu - "Narodne novine" br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
Kada se može dopustiti povrat u prijašnje stanje u ovršnom postupku
(Čl. 12. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - PROKAZNI POPIS IMOVINE
Pokoravanje sudu - izricanje novčane kazne
(Čl. 16. st. 3 i čl. 16.a st. 11. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - DRUGA ISPRAVA KOJA JE ZAKONOM ODREĐENA KAO OVRŠNA ISPRAVA
Zadužnica - učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi - zastarni rok
(Čl. 183. st. 1. i 7. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 te čl. 223. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OVRHA - OPĆENITO - VJERODOSTOJNA ISPRAVA
Poslovne knjige kao vjerodostojna isprava
(Čl. 31. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br.112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).
Otvori odluku

OVRHA - PRIJEDLOG ZA OVRHU - SADRŽAJ PRIJEDLOGA
Potvrda o ovršnosti
(Čl. 36. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OBUSTAVA OVRHE
Kada je ovrhovoditelj samo djelomično predujmio troškova postupka
(Čl. 14. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OBUSTAVA OVRHE
Kada je protekao i dodatni rok za predujmljivanje troškova postupka
(Čl. 14. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE - OVRHA NA NEKRETNINI - NEKRETNINA KAO PREDMET OVRHE
Službena dokumentacija vezana uz ugovor o kreditu
(Čl. 81. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br.112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OVRHA NA NEKRETNINI - DOKAZ O VLASNIŠTVU
Nekretnina kao predmet ovrhe
(Čl. 77. i 77.a Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 te čl. 119. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI PRAVNE OSOBE PO RAČUNU KOD BANKE - OVRHA PREMA SOLIDARNIM OVRŠENICIMA
Redoslijed naplate kod solidarnog jamstva
(Čl. 212. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 te čl. 111. st. 3. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OVRHA RADI VRAĆANJA RADNIKA NA RAD ODNOSNO SLUŽBU
Obveza postupanja poslodavca po pravomoćnoj presudi
(Čl. 269. st. 1. i 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku