Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - GOSPODARSTVO
Obnova postupka - ukinute zakonske odredbe
(Čl. 39. st. 2. Zakona o lovstvu – "Narodne novine", br. 140/05, 75/09, 14/14 i 21/16, čl. 58. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – "Narodne novine", br. 99/99 i 29/02 i čl. 123. st. 1. toč. 1. Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA (EUROPSKO PRAVO)
Usluga elektroničke pošte na internetu – Usluga Gmail
(Čl. 2. toč. (c) Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL 2002., L 108, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 25.), kako je izmijenjena Direktivom 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. (SL 2009., L 337, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 68.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - STRANKE U UPRAVNOM SPORU - TUŽITELJ
Tužba - pravni sljednik
(Čl. 30. st. 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - ŽALBA - POSTUPANJE PO ŽALBI PRVOSTUPANJSKOG UPRAVNOG SUDA
Žalba- povrat u prijašnje stanje
(Čl. 52. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA
Troškovi spora-sudska pristojba
(Čl. 79. st. 2. Zakona o upravnim sporovima – "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 27/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – ZASTARA KAZNENOG PROGONA
Nezastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije
(Čl. 81. st. 2. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 u svezi s čl. 3. do 5. Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije – "Narodne novine", br. 57/11)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENO DJELO (USTAVNO PRAVO)
Prijetnja upućena službenoj osobi
(Čl. 129. st. 2. i 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - SIGURNOSNE MJERE (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje primjene načela retroaktivnosti
(Čl. 7. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Slobodna procjena o pitanjima kaznene politike – razlika u postupanju zbog dobi ili spola
(Čl. 5. u vezi s čl. 14.Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – PRODULJENO KAZNENO DJELO
Nisu ispunjene pretpostavke za konstrukciju produljenog kaznenog djela
(Čl. 52. st. 4. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OPOZIV UVJETNE OSUDE
Postupak opoziva uvjetne osude
(Čl. 564. st. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku –-"Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12. – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – UVJETNI OTPUST
Odlučivanje o prijedlogu za uvjetni otpust bez suglasnosti osuđenika
(Čl. 59. stavak 2. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 u svezi čl. 159.a toč. 4. i 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora – "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11 - Kazneni zakon, 56/13 i 150/13).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - SIGURNOSNE MJERE - OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE (EUROPSKO PRAVO)
Ispitivanje zakonitosti – smještaj u psihijatrijskoj ustanovi
(Čl. 5. st. 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PRAVO VLASNIŠTVA – MEĐA
Računanje roka za podnošenje tužbe radi dokazivanja vlasništva i označavanja međe
(Čl. 103. st. 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09 te čl. 334. st. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – SUVLASNIŠTVO – UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM STVARI – POSLOVI IZVANREDNE UPRAVE
Izdvajanje iz zajedničkog sustava centralnog grijanja, posao izvanredne uprave, spor između suvlasnika zgrade
(Čl. 41. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - PRAVO VLASNIŠTVA - VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA ZGRADE (ETAŽNO VLASNIŠTVO) – ZAJEDNIČKA PRIČUVA
Obveza vlasnika samostojećeg objekta – kao posebnog dijela nekretnine
(Čl. 89. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

TROŠKOVI ODRŽAVANJA POSEBNOG DIJELA – ZAJEDNIČKA PRIČUVA – OSTALO
Fiducijarni vlasnik nije obveznik plaćanja zajedničke pričuve
(Čl. 89. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ORIGINARNO STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA – GRAĐENJE – GRAĐENJE PREKORAČENJEM GRANICE (MEĐE)
Pravni učinci
(Čl. 155. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA – DOSJELOST – STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJEDANJEM NA NEPOKRETNOJ STVARI – VRIJEME DOSJEDANJA
Računanje vremena dosjelosti
(Čl. 159., čl. 388. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09 te Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-58/97 od 17. studenoga 1999 – "Narodne novine", br. 137/99)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – NOVČANE OBVEZE - ZATEZNE KAMATE
Tijek zateznih kamata – neimovinska šteta
(Čl. 1103. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 38/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZATEZNE KAMATE
Tijek zateznih kamata – završetak liječenja
(Čl. 1103. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 38/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – NOVČANE OBVEZE – KAMATA NA KAMATU
Pravo na isplatu procesne kamate na uglavničene dospjele zatezne kamate obračunate na iznos nespornog dijela naknade štete koji je isplaćen sa zakašnjenjem
(Čl. 31. st. 1. i st. 2. i čl. 41. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08 te čl. 12. st. 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu – "Narodne novine", br. 151/05, 36/09 i 75/09).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – POVREMENE TRAŽBINE
Zastara zateznih kamata na troškove postupka kada nisu utvrđeni u ovršnoj ispravi
(Čl. 30. st. 1. i st. 2. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 12/12 i 25/13 te čl. 226. st. 1. i čl. 227. st. 1. i st. 2. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - TUMAČENJE UGOVORA - NAKNADNI NESTANAK UZROKA NIŠTETNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Održavanje valjanosti ugovora nakon uklanjanja nepoštene odredbe
(Članak 6. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima - SL 1993., L 95, str. 29., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UČINCI DVOSTRANOOBVEZNIH UGOVORA – RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI - OPĆENITO
Ukidanje zakonske odredbe odlukom Ustavnog suda RH – učinak na ugovorne obveze utvrđene na temelju te ukinute odredbe
(Čl. 369. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OSTALI UGOVORI O UDRUŽIVANJU – UGOVOR O OSNIVANJU ZADRUGE – OPĆENITO
Odgovornost zadrugara za obveze zadruge
(Čl. 2., čl. 9., čl. 22. Zakona o zadrugama – "Narodne novine", br. 53/91, 36/95 i 12/02 i čl. 647. u-ž Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96 i 112/99).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVOR O KREDITU – OTKAZ DAVATELJA KREDITA – OSTALO
Za regresno potraživanje osiguratelja neodlučna je okolnost je li dužnik uredno zaprimio izjavu o otkazu ugovora o kreditu
(Čl. 1067. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

UGOVOR - ZAŠTITA POTROŠAČA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza vjerovnika da procijeni svrhovitost kredita
(Čl. 5. st. 6. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58. i ispravak SL 2014., L 283, str. 66.).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – OPĆENITO
Početak tijeka zateznih kamata na iznos imovinske nereparirane štete
(Čl. 12. st. 1. i st. 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu – "Narodne novine", br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE – ZBOG POVREDE PRAVA OSOBNOSTI
Standard zatvorske sobe
(Čl. 74. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora – "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 129/00, 59/01, 67/01, 12/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 118/11, 125/11 i 56/13).
Otvori odluku

PRAVO DRUŠTVO - DIONIČKO DRUŠTVO - PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA - STJECANJE VLASTITIH DIONICA (USTAVNo PRAVO)
Tužbeni zahtjev na zaključenje Ugovora o kupoprodaji dionica
(Čl. 49. Zakona o preuzimanju dioničkih društava - "Narodne novine", br. 109/07, 36/09 i 108/12).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO – PRIJENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA – PRIJENOS DIONICA UZ PLAĆANJE OTPREMNINE – OTPREMNINA U NOVCU – SUDSKO ISPITIVANJE PRIMJERENOSTI OTPREMNINE
Početak tijeka roka za podnošenje tužbe manjinskog dioničara za isplatu primjerene otpremnine
(Čl. 300.f. st. 1. do čl. 300.k. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima – "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO – ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA – ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA
Pretpostavke za odgovornost člana uprave društva za naknadu štete vjerovniku društva
(Čl. 252. st. 5. i čl. 430. Zakona o trgovačkim društvima – "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07)
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA – PREKRŠAJI (USTAVNO PRAVO)
Neposjedovanje odobrenja od ZAMP-a za javno priopćavanje glazbenih dijela
(Čl. 169. i čl. 180 st. 1. toč. 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima – "Narodne novine", br. 167/03, 79/07, 81/11, 125/11 i 141/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA PRAVA RADNIKA
Dostava zahtjeva za zaštitu prava radnika
(Čl. 132. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ
Kontrola bolovanja
(Čl. 116. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od strane poslodavca bez jasnih navoda i razloga
(Čl. 116. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU - RAZLOZI ZA OTKAZ
Postojanje vjerojatnosti razloga za otkaz ugovora o radu
(Čl. 188. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU - RAZLOZI ZA OTKAZ
Galamljenje i psovanje radnika na svoga nadređenoga
(Čl. 116. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – IZVANREDNI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ
Upravljanje autobusom u alkoholiziranom stanju i izazivanje prometne nezgode
(Čl. 116. st. 1. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Kriterij prilikom otkaza ugovora o radu
(Čl. 115. st. 2. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - VRSTE OTKAZA - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Gospodarski razlozi i organizacijske promjene
(Čl. 115. st. 2. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – REDOVITI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ – OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA
Korištenje nevjerodostojne svjedodžbe prilikom zasnivanja radnog odnosa
(Čl. 115. st. 1. toč. 3. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA RADNIKA - PRAVO POVRATKA NA PRETHODNE ILI ODGOVARAJUĆE POSLOVE
Rok za traženje povratka na posao
(Čl. 15.d st. 3. Zakona o obvezama i pravima državnih službenika – "Narodne novine", br. 93/16).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Neproduživanje ugovora o radu na određeno vrijeme
(Čl. 17. Zakona o suzbijanju diskriminacije – "Narodne novine", br. 85/08 i 112/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SINDIKALNI PREDSTAVNIK I POVJERENIK
Savjetovanje poslodavca sa sindikalnim povjerenikom – odluka o otkazu na temelju pravilnika
(Čl. 150. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - DISKRIMINACIJA - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA - RADNIKA
Teret dokazivanja diskriminacije
(Čl. 130. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 6/11, 82/12, 88/12 i 73/13).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Pravo na nepristran sud
(Čl. 29. Ustava Republike Hrvatske – "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

DRŽAVNI SLUŽBENICI – PLAĆE – OSTALO
Državni službenik (mladi pravosudni policajac – vježbenik) nema pravo na dnevnicu za vrijeme premještaja radi izobrazbe
(Čl. 34. st. 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora – "Narodne novine", br. 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 56/13 i 150/13, čl. 55. st. 1. i st. 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike – "Narodne novine", br. 104/13 i čl. 11. st. 2. Pravilnika o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa – "Narodne novine", br. 81/02 i 55/05).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - PRISTOJBE I TROŠARINE – PRISTOJBE - SUDSKE
Postupanje suda sa zahtjevom za povrat pristojbe
(Čl. 15. st. 2. i st. 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu – "Narodne novine", br. 148/14 i 103/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - ZAPOŠLJAVANJE
Osobe s invaliditetom - kvota zapošljavanja
(Čl. 8. st. 1. i 6., čl. 10. st. 1., 2., 3., 8. i 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – "Narodne novine", br. 157/13, 152/14 i 39/18).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti – uračunavanje radnog staža
(Čl. 45. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti - "Narodne novine", br. 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 i 153/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNO OSIGURANJE - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Ozljeda na radu - dopunska dijagnoza
(Čl. 14.b toč. 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju – "Narodne novine", br. 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12, 57/12, 90/12, 123/12 i 144/12 i čl. 32. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti – "Narodne novine", br. 1/11, 153/11, 51/12, 126/12, 147/12 i 38/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - DENACIONALIZACIJA
Prijenos dionica - legitimna očekivanja
(Čl. 53. st. 2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02, čl. 7. st. 4. Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća – "Narodne novine", br. 36/03-proč. tekst i 33/06).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GRAĐENJE - POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Svojstvo stranke - uvid u spis
(Čl. 17. st. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – "Narodne novine", br. 86/12 i 143/13, čl. 4. st. 1. i 84. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje usluga arbitraže i mirenja te određenih pravnih usluga
(Čl. 10. točkom (d) podtočkama i. i ii. Direktive 2014/24 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravak SL 2016., L 311, str. 26.).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nezakonit dokaz – provjera uspostavljanja telekomunikacijskog kontakta bez naloga suca istrage
(Čl. 10. st. 2. točka 3. u vezi s člankom 339.a. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokazi – prikupljanje obavijesti od strane policije
(Čl. 10. st. 2. u svezi s člankom 208.b stavak 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nezakonitost iskaza osobe koja je oslobođena svjedočenja
(Čl. 10. st. 2. u svezi s čl. 285. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Odlučivanje o nezakonitim dokazima
(Čl. 10. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK – ISTRAGA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza pravodobnog provođenja istrage
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK - ISTRAGA - DOKAZNE RADNJE - PRETRAGA DOMA I DRUGIH PROSTORIJA (EUROPSKO PRAVO)
Test razmjernosti
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PODIZANJE, SADRŽAJ I PREDAJA OPTUŽNICE (EUROPSKO PRAVO)
Razlika u slučaju izmjene činjenica na kojima se temelji optužnica
(Članak 6. stavak 4. Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.) i članak 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – PRETPOSTAVKE ZA ODRŽAVANJE RASPRAVE
Ispunjeni su uvjeti za suđenje u odsutnosti
(Čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – APSOLUTNO BITNE POVREDE
Ostvarena je bitna povreda – izreka rješenja je proturječna razlozima
(Čl. 468. st. 1. toč. 11. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – APSOLUTNO BITNE POVREDE
Ostvarena je apsolutno bitna povreda – povrijeđene su odredbe o izuzeću
(Čl. 468. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PRIHVAĆENA I UKINUTO PRVOSTUPANJSKO RJEŠENJE
Posebni uvjeti za izvršavanje europskog uhidbenog naloga
(Čl. 494. st. 4. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 )
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI – UKIDANJE MJERE
Ukidanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi
(Čl. 557.e Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – EUROPSKI UHODBENI NALOG
Prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga
(Čl. 33. stavak 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 67/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – PREKRŠAJNA ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA I ODGOVORNIH OSOBA U PRAVNIM OSOBAMA
Pravna osoba u stečaju
(Čl. 59. st. 2. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – ODGOVORNA OSOBA
Predsjednik uprave
(Čl. 61. st. 1. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – OBVEZNIK PLAĆANJA TROŠKOVA
Invalidi Domovinskog rata
(Čl. 139. st. 6. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA
Rok za podnošenje zahtjeva
(Čl. 140. st. 7. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - IZVIDI PREKRŠAJA I PRIKUPLJANJE DOKAZA U PROVOĐENJU NADZORA
Zapisnik kao dokaz
(Čl. 158. st. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Proturječnost izreke
(Čl. 195. st. 1. toč. 11. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Prekoračenje optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Beznačajan prekršaj
(Čl. 196. toč. 1. u vezi s čl. 24.a Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – OBNOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA U KORIST OKRIVLJENIKA
Ocjena o prikladnosti dokaza
(Čl. 215. st. 7. i 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – OBNOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA U KORIST OKRIVLJENIKA
Zakon o potrošačkom kreditiranju
(Čl. 214. st. 1. toč. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17. u vezi s čl. 26. st. 1. podst. 28. i st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju – ''Narodne novine'', br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13 - ispravak, 9/15, 78/15, 102/15 i 52/16 - Odluka Ustavnog suda RH).
Otvori odluku

PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA – RADNI ODNOSI
Privremeno ustupanje radnika
(Čl. 229. st. 1. toč. 3. i st. 2. u vezi s čl. 10. st. 3., 4. i 5. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Javnost mjesta
(Čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Omalovažavanje ili vrijeđanje državnih organa
(Čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – ''Narodne novine'', br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – NASILJE U OBITELJI
Ekonomsko nasilje
(Čl. 4. podst. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Okolnost da je neke od predloženih dokaza potrebno provesti na području drugog suda
(Čl. 68. st. 1. i st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Sin sutkinje nadležnog suda kao važan razlog za svrhovitu delegaciju
(Čl. 68. st. 1. i st. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SUKOB NADLEŽNOSTI
Za suđenje u sporu u kojem tužitelj zahtijeva utvrđenje ništavim ugovora o unosu stvari u temeljni kapital društva stvarno nadležan je trgovački sud
(Čl. 34.b. st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 92/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 i čl. 14. toč. 2. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 48/15)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – STRANKE – STRANAČKA NESPOSOBNOST
Kada je tužitelj umro prije podnošenja tužbe, odbacivanje tužbe
(Čl. 77. st. 1., čl. 82. i čl. 83. st. 5. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – POVLAČENJE TUŽBE
Predmnijevano povlačenje tužbe
(Čl. 295. st. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PREKID POSTUPKA
Radni spor – izvanredna uprava
(Čl. 41. st. 2. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku – "Narodne novine", br. 32/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA – RELATIVNO BITNE POVREDE
Propust drugostupanjskog suda da ocijeni žalbene navode koji su od odlučnog značenja
(Čl. 354. st. 1. u vezi s čl. 375. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – DOPUNSKA DRUGOSTUPANJSKA ODLUKA
Pravni lijek protiv rješenja drugostupanjskog suda je revizija, neovisno o tome što je taj sud prvi donio odluku
(Čl. 377.a. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 84/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRŠNI POSTUPAK – DOSTAVA (USTAVNO PRAVO)
Adresa podnositelja ista kao i adresa odvjetničkog ureda
(Čl. 8. i 21. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12 i 25/13 u svezi s čl. 142. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14)
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK – PROTUOVRHA – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA PROTUOVRHU
Početak tijeka subjektivnog roka za podnošenje prijedloga za protuovrhu
(Čl. 44. st. 3. i čl. 62. st. 1. i st. 5. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA - ODGODA, OBUSTAVA I DOVRŠETAK OVRHE – OBUSTAVA OVRHE
Prestanak provedbe ovrhe na računima ovršenika fizičke osobe – obavijest o isknjižavanju osnove
(Čl.72.st.2. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 u svezi s čl. 12. st. 1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima – "Narodne novine", br. 68/18)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA NA NEKRETNINI – PRODAJA NEKRETNINE – PUTEM FINANCIJSKE AGENCIJE
Način pozivanja na predujmljivanje troškova prodaje
(Čl. 132.d st.1. u svezi čl. 95. st. 4. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE - OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA – ODGOVORNOST POSLODAVCA
Nepostupanja po rješenju o ovrsi – u izvansudskoj ovrsi
(Čl. 201. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17),
Otvori odluku

OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE – SUDSKI PENALI – IZRICANJE
Dopuštenost revizije protiv rješenja kojim se određuje naknadni rok za ispunjenje tražbine i izriču sudski penali
(Čl. 12. st. 1. i čl. 217. st. 1. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12 i čl. 382. st. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK – POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA – PRAVNA SREDSTVA I PRAVNE POSLJEDICE POBIJANJA
Stečajni sudac odlučuje zaključkom, a ne rješenjem o odobrenju stečajnom upravitelju za podnošenje tužbe za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika
(Čl. 18. st. 1. i st. 2., čl. 19. st. 1. i st. 7., čl. 212. st. 1. Stečajnog zakona – "Narodne novine", br. 71/15 i 104/17 i čl. 38. st. 2. i st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave – "Narodne novine", br. 32/17).
Otvori odluku