Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - POSJED - ZAŠTITA POSJEDA
Čin jednokratnog nasipavanja šljunka
(Čl. 22. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - POSJED - ZAŠTITA POSJEDA
Postavljanje metalnih vrata
(Čl. 22. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM STVARI - PRAVNI POLOŽAJ UPRAVITELJA - POSLOVI REDOVNE UPRAVE
Imenovanje zajedničkog upravitelja etažirane zgrade
(Čl. 40., 66. i 86. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - PRAVO VLASNIŠTVA - SUVLASNIŠTVO - DIOBA - DIOBA ISPLATOM
Stjecanje založnog prava pri diobi isplatom
(Čl. 51. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - SUVLASNIŠTVO - UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM STVARI - ZAŠTITA SUVLASNIŠTVA - ZAJEDNIČKI DIJELOVI
Aktivna legitimacija suvlasnika stambene zgrade u postupku naknade štete na zajedničkim dijelovima zgrade
(Čl. 85. st. 1. i čl. 377. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

PRAVO VLASNIŠTVA - STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA - DOSJELOST - STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJEDANJEM NA NEPOKRETNOJ STVARI - VRIJEME DOSJEDANJA
Primjena Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima na rokove dosjelosti
(Čl. 388. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, paragraf 1460. Općega građanskog zakonika - Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine - "Narodne novine", br. 73/91 te čl. 28. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91).
Otvori odluku

PRAVO VLASNIŠTVA - ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - TUŽBE ZA POVRAT STVARI - TUŽBA ZBOG UZNEMIRAVANJA
Utvrđivanje jačeg pravnog temelja
(Čl. 166. i 167. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99 i 22/00).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - DRUŠTVENO VLASNIŠTVO - VLASNIŠTVO TRGOVAČKOG DRUŠTVA KAO PRAVNOG SLJEDNIKA DRUŠTVENOG PODUZEĆA
Nekretnine nisu procijenjene u vrijednost društvenog kapitala
(Čl. 390.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09).
Otvori odluku

UGOVOR O KUPOPRODAJI - ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI - UGOVORNO OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE PRODAVATELJEVE ODGOVORNOSTI
Ugovorna odredba "viđeno - kupljeno"
(Čl. 408. st. 1. i čl. 410. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORI O PRIJENOSU STVARI I PRAVA - UGOVOR O DAROVANJU - OBLIK DAROVNOG UGOVORA
Daroprimac u posjedu nekretnine u vrijeme sklapanja ugovora
(Čl. 482. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

UGOVORI - UGOVOR O DAROVANJU - OPOZIV ZBOG NEZAHVALNOSTI
Vođenje kaznenog postupka
(Čl. 494. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORI - UGOVOR O OSIGURANJU - OSIGURANJE OSOBA - POLICA OSIGURANJA ŽIVOTA
Utvrđivanje stupnja invaliditeta
(Čl. 7. st. 3. Općih uvjeta za osiguranje od nesreće - AUVB 1988).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PROUZROČENJE ŠTETE - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih snaga
(Čl. 154. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PROUZROČENJE ŠTETE - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE - ODGOVORNOST ZA DRUGOG - ODGOVORNOST DRŽAVE
Naknada razlika između tržišne i zaštićene najamnine
(Čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODGOVORNOST U SVEZI SOBAVLJANJEM POSLOVA OD JAVNOG INTERESA - KOMUNALNE DJELATNOSTI - ODGOVORNOST OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE - NAKNADA U NOVCU
Presuda kojom se nadomješta ugovor o naknadi za umanjenu vrijednost nekretnine
(Čl. 24. st. 5. i 6. Zakona o otpadu - "Narodne novine", br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07 i 60/08 te čl. 5. st. 4. i st. 5. Pravilnika o mjerilima postupka i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnine i jedinicama lokalne samouprave - "Narodne novine", br. 59/06 i čl. 4. st. 4. Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnine i Općini Viškovo - Službene novine Primorsko-goranske županije, br. - 47/06.
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE - POJEDINI SLUČAJEVI NAKNADE IMOVINSKE ŠTETE
Šteta zbog odstrela križanca domaće i divlje svinje
(Čl. 3. st. 1. Zakona o lovstvu - "Narodne novine", br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16 i 62/17).
Otvori odluku

PROUZROČENJE ŠTETE - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - PRAVIČNA NOVČANA NAKNADA - ZBOG POVREDE PRAVA OSOBNOSTI
Povreda prava osobnosti pljuvanjem u lice i vrijeđanjem
(Čl. 1046. i 1100. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - SMRT BLISKE OSOBE
Pravična novčana naknada neimovinske štete za duševne boli zbog smrti očuha
(Čl. 1101. st. 1. i čl. 1093. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO - DIONIČKO DRUŠTVO - NIŠTETNOST I POBOJNOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE
"Poništenje" odluke glavne skupštine
(Čl. 355. do 366. i čl. 478. st. 1., st. 5. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE - UZDRŽAVANJE PUNOLJETNE DJECE
Školovanje u Pučkom otvorenom učilištu
(Čl. 210. st. 1. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13 te čl. 1. st. 2. Zakona o obrazovanju odraslih - "Narodne novine", br. 1/07 i 107/07).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE - UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA - TRAJANJE I PRESTANAK OBVEZE UZDRŽAVANJA
Zakonske pretpostavke za prestanak obveze uzdržavanja
(Čl. 298. st. 1. i čl. 300. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15 te čl. 217. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13 i 5/15).
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO - NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU ZAKONA - BRAČNI DRUG I IZVANBRAČNI DRUG
Različite adrese prebivališta izvanbračnih drugova
(Čl. 8. st. 2. Zakona o nasljeđivanju - "Narodne novine", br. 48/03).
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO - PRELAZAK OSTAVINE NA NASLJEDNIKE - ZASTARA PRAVA ZAHTIJEVATI OSTAVINU
Prigovor zastare
(Čl. 144. st. 1. i st. 2. Zakona o nasljeđivanju - "Narodne novine", br. 52/71, 47/78 i 56/00).
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO - JAVNI BILJEŽNICI KAO SUDSKI POVJERENICI - NAGRADE I TROŠKOVI
Dolazak javnog bilježnika zbog svjedočenja o činjenicama
(Čl. 90. Zakona o javnom bilježništvu - "Narodne novine", br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - REDOVITI OTKAZ - OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA
Otkaz tijekom otkaznog roka
(Čl. 115. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o radu -"Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Neovlašteno raspolaganje tekstom novinskog članka
(Čl. 116. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA
Iznošenje obrane radnika
(Čl. 119. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - OTPREMNINA U SLUČAJU OTKAZA
Osnovica za izračun otpremnine - kada se radnik prije otkaza nalazi na bolovanju
(Čl. 126. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA RADNIKA - ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA (EUROPSKO PRAVO)
Protupravno uvođenje video nadzora
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - NAKNADE PO DRUGIM OSNOVAMA
Pravo na naknadu troškova prijevoza
(Čl. 7. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 i 61/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - NAKNADA PLAĆE - DODACI
Prekovremeni rad liječnika na specijalističkom usavršavanju - preko propisanog godišnjeg (180 sati) maksimuma
(Čl. 65. st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 te čl. 3.b Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine - "Narodne novine", br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU - PRIMJENA PROPISA
Necjelovitost odredbe o oslobođenju poslodavca od odgovornosti za štetu radniku
(Čl. 15. Zakona o zaštiti na radu - "Narodne novine", br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09, čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu - "Narodne novine", br. 75/09, čl. 103. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 te čl. 1067. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU - DJELOVANJE RADNIČKOG VIJEĆA - NASTUPANJE PRED SUDOM
Troškovi postupka
(Čl. 156. st. 7. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVARANJE UVJETA RADA - KOLEKTIVNI UGOVORI - SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ KOLEKTIVNIH UGOVORA
Dodatak za posebne uvjete rada liječnika radiologa
(Čl. 65. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja - "Narodne novine", br. 88/13 te čl. 1. i čl. 3. Uredbe o dodacima na plaće za pojedine poslove zaposlenih u zdravstvu - "Narodne novine", br. 20/03 i 47/03).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - PRAVA U SVEZI S VOJNOM SLUŽBOM
Troškovi stanovanja djelatnih vojnih osoba - članova posade broda
(Čl. 49. st. 2. Pravilnika o službi na brodovima u Oružanim snagama Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - ODVJETNIŠTVO
Najniži iznos naknade odvjetniku
(Čl. 101. st. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 2016. u vezi s čl. 4. st. 3. Ugovora o Europskoj uniji - 92/C 191/01).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - ODVJETNIŠTVO
Dopuštenost priziva protiv rješenja Hrvatske odvjetničke komore
(Čl. 60. st. 1. i st. 2. Zakona o odvjetništvu - "Narodne novine", br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11 te čl. 1., 2., 3. i 4. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Protjerivanje stranca zbog počinjenja kaznenih djela
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita od protjerivanja
(Čl. 12. Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem - SL 2004 L 16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA
Privremeni boravak
(Čl. 34. i 52 .toč. 4. Zakona o strancima - "Narodne novine", br. 79/07 i 36/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA
Brak iz koristi
(Čl. 57. st. 1. i 2. i čl. 172. st. 1. toč. 3. Zakona o strancima - "Narodne novine", br. 130/11, 74/13 i 69/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - AZIL
Obustava postupka odobrenja međunarodne zaštite
(Čl. 39. st. 1. i st. 2. toč. 4. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - "Narodne novine", br. 70/15 te čl. 112. st. 1., 3. i 4. Zakona o strancima - "Narodne novine", br. 130/11 i 74/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI
Otpis duga
(Čl. 137. st. 3. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI - POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Zastara utvrđivanja porezne obveze
(Čl. 94. st. 1. i 3. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 147/08).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - PRISTOJBE - HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI
Drugi prijamnik u istom kućanstvu
(Čl. 34. st. 2. i st. 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji - "Narodne novine", br. 137/10, 76/12, 78/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - NAKNADA - KOMUNALNA
Županijsko državno odvjetništvo
(Čl. 19., čl. 22. st. 1., čl. 23. st. 1. al. 2. i st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu - "Narodne novine", br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 te čl. 29. al. 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - "Narodne novine", br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO
Rokovi za otklanjanje nedostataka prijave
(Čl. 171. st. 1. i 3. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15 te čl. 19. st. 4. Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - "Narodne novine", br. 159/13 i 22/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO
Komunalni redar
(Čl. 16. st. 2. toč. 6. i čl. 18. st. 1. toč. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - "Narodne novine", br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 153/13 i 36/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO - ELEKTRONIČKI MEDIJI
Naknada za pravo puta za korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture
(Čl. 27. st. 1. i čl. 28. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama - "Narodne novine", br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA - POSTUPAK PO ŽALBI KAD PRVOSTUPANJSKO TIJELO NA ZAHTJEV STRANKE NIJE RIJEŠILO U ROKU
Nedonošenje rješenja - nadležnost za rješavanje
(Čl. 66. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91 i 103/96 te čl. 394. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - OPĆENITO
Pretpostavka za vođenje spora
(Čl. 30. st. 1. toč. 5. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - PREDMET UPRAVNOG SPORA
Pravomoćna presuda
(Čl. 30. st. 1. toč. 7. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR STRANKE U UPRAVNOM SPORU
Zastupanje tuženika
(Čl. 20. st. 3. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA
Pravo na naknadu troškova pravne pomoći
(Čl. 60. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - "Narodne novine", br. 70/15, čl. 10. st. 3. Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite - "Narodne novine", br. 140/15 te čl. 79. st. 5. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - VRSTE KAZNI - NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - UVJETNA OSUDA - UVJETNI OTPUST
Neisplata imovinskopravnog zahtjeva oštećenoj osobi
(Čl. 59. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA
Elementi djela kaznenoga djela nepružanja pomoći
(Čl. 123. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENA DJELA PROTIV OSOBNE SLOBODE
Kvalificirana prijetnja - elementi djela
(Čl. 139. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO
Prethodno pitanje upućeno Sudu Europske unije
(Čl. 18. st. 5. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO - NEZAKONITI DOKAZI
Uvid u zbirke i registre podataka telekomunikacijskog operatora
(Čl. 10. st. 2. toč. 3. i čl. 339.a st. 9. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - MJESNA NADLEŽNOST
Dodjela spisa na županijskim sudovima primjenom sustava eSpis
(Čl. 29. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u vezi s čl. 49. st. 1. toč. 2. Pravilnika o radu u sustavu eSpis - Narodne novine", br. 35/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZUZEĆE SUDACA - RAZLOZI ZA IZUZEĆE
Provođenje dokazne radnje u drugoj državi
(Čl. 32. st. 1. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - DOKAZNE RADNJE - ISPITIVANJE SVJEDOKA - OSOBE OSLOBOĐENE OBVEZE SVJEDOČENJA
Iskaz supruge i oca optuženika
(Čl. 285. st. 2. i čl. 300. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Sjednica vijeća o ukidanju jamstva
(Čl. 468. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Pravo na pravično suđenje
(Čl. 468. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - OSNOVE ZBOG KOJIH SE PRESUDA MOŽE POBIJATI - POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Stjecaj i izricanje jedinstvene kazne
(Čl. 469. toč. 5. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - KRIVNJA, SADRŽAJ KRIVNJE KOD PREKRŠAJA - NEUBROJIVOST KOD PREKRŠAJA - SAMOSKRIVLJENA NEUBROJIVOST KOD PREKRŠAJA
Samoskrivljena neubrojivost
(Čl. 27. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - VRSTE PREKRŠAJNIH SANKCIJA - ZAŠTITNE MJERE - OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI
Pretpostavke za izricanje
(Čl. 53. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - ODUZIMANJE PREDMETA
Obvezno oduzimanje oružja
(Čl. 76.a Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 te čl. 92. st. 2. Zakona o oružju - ''Narodne novine'', br. 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - MJERE OPREZA - ODREĐIVANJE MJERA OPREZA I VREMENSKO TRAJANJE
Trajanje mjera opreza
(Čl. 130. st. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - MJERE ZA OSIGURANJE NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I USPJEŠNO PROVOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA
Punomoć
(Čl. 140. st. 7. u vezi s čl. 115. st. 3. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - TIJEK POSTUPKA DO DONOŠENJA ODLUKE - ISPITIVANJE OPTUŽNOG PRIJEDLOGA
Nedostatna pisana obavijest
(Čl. 161. st. 4. u vezi s čl. 109.a Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - TIJEK POSTUPKA DO DONOŠENJA ODLUKE - ISPITIVANJE OPTUŽNOG PRIJEDLOGA
Nedostatak dokaznih prijedloga
(Čl. 161. st. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Dostava poziva okrivljeniku
(Čl. 195. st. 1. toč. 3. u vezi s čl. 164. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Izricanje zaštitne mjere
(Čl. 195. st. 2. u vezi s čl. 183. st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA ŠTETU OKRIVLJENIKA
Oslobađajuća presuda
(Čl. 213. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA U KORIST OKRIVLJENIKA
Zastara
(Čl. 215. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - JAVNI RED I MIR
Pojam javnosti
(Čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Nasilje u obitelji
(Čl. 20. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - ''Narodne novine'', br. 137/09, 14/10 i 60/10).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - APSOLUTNA NADLEŽNOST - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (MEĐUNARODNA NADLEŽNOST)
Zakonska subrogacija
(Čl. 52. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13 te čl. 53. st. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91 i 88/01 te čl. 91. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA
Neprofitna pravna osoba
(Čl. 34.b st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - MJESNA NADLEŽNOST - NADLEŽNOST U BRAČNIM, PATERNITETSKIM I MATERNITETSKIM SPOROVIMA (EUROPSKO PRAVO)
Međunarodna nadležnost suda
(Čl. 1. st. 2. toč. (a) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNE RADNJE - RAČUNANJE ROKOVA (EUROPSKO PRAVO)
Računanje rokova kad zadnji rok pada na dan kad sud ne radi
(Čl. 6. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI
Povlačenje tužbe
(Čl. 158. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - OSTALA PRAVILA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Priznanje dijela tužbenog zahtjeva
(Čl. 157. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - OSTALA PRAVILA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Povlačenje tužbe
(Čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - OSTALA PRAVILA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Povlačenje tužbe u slučaju preplaćenih kamata nakon zaključenja dodatka ugovora prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju iz rujna 2015.
(Čl. 158. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PARNIČNIH TROŠKOVA (EUROPSKO PRAVO)
Neobrazloženo odbijanje zahtjeva za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova
(Čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - OBJEKTIVNA PREINAKA TUŽBE
Ponovljeni postupak nakon ukidanja prvostupanjske presude
(Čl. 190. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - TUŽBA - POVLAČENJE TUŽBE
Povlačenje tužbe nakon glavne rasprave
(Čl. 193. st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - TUŽBA - POSTUPAK PRIJE PODNOŠENJA TUŽBE KAD JE STRANKA U POSTUPKU REPUBLIKA HRVATSKA
Tužba radi pobijanja predstečajne nagodbe
(Čl. 186.a st. 1. i 6. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te čl. 83. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi - "Narodne novine", br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - NASTAVAK PREKINUTOG POSTUPKA
Ostavinski postupak
(Čl. 215. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - GLAVNA RASPRAVA - TIJEK GLAVNE RASPRAVE
Presumirano povlačenje tužbe
(Čl. 295. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - RAZLOZI ZA ŽALBU - APSOLUTNO BITNE POVREDE - PROTUZAKONITO ODUZIMANJE MOGUĆNOSTI RASPRAVLJANJA PRED SUDOM
Očitovanje vještaka na primjedbe na nalaz
(Čl. 354. st. 2. toč. 6. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

POSEBNI POSTUPCI - ARBITRAŽA (IZBRANO SUĐENJE) - PRAVORIJEK - TUŽBA ZA PONIŠTAJ PRAVORIJEKA
Arbitraža, pojam javnog poretka
(Čl. 36. st. 2. toč. 2.b i čl. 43. st. 1. Zakona o arbitraži - "Narodne novine", br. 88/01).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA
Razlozi za žalbu
(Čl. 46. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - PRIJEDLOG ZA OVRHU - SADRŽAJ PRIJEDLOGA
Ovrhovoditelj u ovršnom postupku može zahtijevati namirenje manjeg iznosa svoje tražbine prema ovršeniku od iznosa na koji bi imao pravo na temelju ovršne isprave
(Čl. 35. st. 1. i 3. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 te čl. 173. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - SADRŽAJ PRIJEDLOGA ZA OVRHU
Način utvrđivanja identiteta ovršenika
(Čl. 39. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - SADRŽAJ RJEŠENJA O OVRSI
Bitna povreda kada nije otisnut štambilj, nego doneseno posebno (neobrazloženo) rješenje o ovrsi
(Čl. 41. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OBUSTAVA OVRHE
Obustava ovrhe uslijed proteka roka od godine dana
(Čl. 180.a st. 4. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O OVRSI - OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE - OVRHA NA NEKRETNINI - OPĆENITO
Žalba protiv rješenja o ovrsi nakon proteka roka iz odredbe čl. 49. st. 1. Ovršnog zakona
(Čl. 46. st. 1. toč. 7. i toč. 9. do toč. 11. u vezi s čl. 49. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OSIGURANJE - PRIJEDLOG ZA OSIGURANJE
Nepotpun prijedlog za osiguranje, ovlaštenje drugostupanjskog suda za odbacivanje takvog prijedloga
(Čl. 39. st. 1. i st. 3. u vezi s čl. 341. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 94/14, te čl. 109. Zakona o parničnom postupku - " Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

OSIGURANJE - PRIVREMENE MJERE - PRETPOSTAVKE ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE
Osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava na nekretnini
(Čl. 296. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12).
Otvori odluku

OSIGURANJE - PRIVREMENE MJERE - UČINCI PRIVREMENIH MJERA
Zabilježba privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine koja je predmet ugovora o kupoprodaji - ništavost pravnog posla
(Čl. 103. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99).
Otvori odluku