5 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - KARAKTERISTIKE I SADRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA
Prestanak stanarskog prava
(Čl. 61. Zakona o stambenim odnosima – Narodne novine, br. 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZABILJEŽBA
Zabilježba tužbe radni pobijanja dužnikovih pravnih radnji
(Čl. 354. st. 2. toč. 2, 4, 8, 9, 13. i 14., čl. 365. st. 2. i čl 381. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19 i čl. 99. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 63/19).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA - OPĆENITO
Zadržavanje novca naplaćeno u ovršnom postupku nema veze s trgovačkim ugovorm
(Čl. 225. u vezi s čl. 215. i čl. 216 Zakon o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - OPĆI UČINCI UGOVORA - UGOVORNA KAZNA - UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE
Pravo na naknadu štete
(Čl. 352. st. 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 63/08, 25/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD ŽIVOTINJA - ŠTETA KOJU UZROKUJE DIVLJAČ
Nalet na krdo divljih svinja na prometnici - odgovornost lovačkog društva
(Čl. 83. st. 1. Zakona o lovstvu - "Narodne novine", br. 140/05 i čl. 1063.-1067. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - ŽIG - TRAJANJE, PRODUŽENJE I PRESTANAK VRIJEDNOSTI ŽIGA - RAZDOBLJE ZAŠTITE REGISTRIRANOG ŽIGA
Opoziv prava koja proizlaze iz žiga Unije – Istek petogodišnjeg razdoblja
Čl. 51. st. 1. toč. (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) i čl. 58. st. 1. toč. (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE
Početak tijeka zastare za tražbine uzdržavanja
(Čl. 233. st. 2. u vezi čl. 226. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 u vezi čl. 372. st. 1. i čl. 379. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01, čl. 209. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 i 61/11 i čl. 289. Obiteljskog zakona "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - VRSTE OTKAZA - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Nedolazak na posao do okončanja postupka za uznemiravanje predstavlja tešku povredu obveze iz radnog odnosa
(Čl. 108. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Radnik nije tražio dopuštenje poslodavca da izostane s posla
(Čl. 10. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04-pročišćeni tekst i 68/05 i čl. 118. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM I DRUGIH PROPISA S USTAVOM I ZAKONOM – ZAKONI
Nema retroaktivnosti u izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova – Narodne novine, br. 68/18
(Čl. 21. st. 2. Zakon o najmu stanova – Narodne novine, br. 91/96, čl. 5. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova – Narodne novine, br. 68/18
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Pravično suđenje
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA
Dokazivanje pripadosti hrvatskom narodu
(Čl. 8. stavka 1. točke 5. Zakona o hrvatskom državljanstvu - "Narodne novine", br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 - odluka USRH broj: U-I-206/1992 i dr. od 8. prosinca 1993 i 130/11, čl. 3., čl. 14. st. 2., čl. 19. st. 2. i čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14, čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 18/97, 6/99 - pročišćeni tekst, 8/99 - ispravak, 14/02 i 1/06).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO – POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO
Udaljenje iz službe
(Čl. 19. st. 2. i čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - ODLUKA U KAZNENOM POSTUPKU
Nije osigurana sudska kontrola spojivosti zdravstvenog stanja podnositelja s istražnim zatvorom
(Čl. 123. st.1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 te čl. 23. i 25. st.1. Ustav Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA - DRŽAVNI SLUŽBENICI
Ponašanje policijskih službenika
(Čl. 109. st. 2., čl. 96. st. 1. toč. 6. u svezi čl. 37. Zakona o policiji - "Narodne novine", br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 i 33/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Sustav potpora poljoprivrednicima
(Čl. 99. st. 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013., L 347, str. 549. i ispravci SL 2016., L 130, str. 6., SL 2017., L 327, str. 83. i SL 2018., L 233, str. 3.) i čl. 73. st. 4. prvog podstavka točke (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL 2014., L 227, str. 69. i ispravak SL 2019., L 68, str. 16.),
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - POREZ NA DOBIT (EUROPSKO PRAVO)
Nacionalni porezni propis koji zabranjuje društvu sa sjedištem u jednoj državi članici odbitak kamata isplaćenih društvu sa sjedištem u drugoj državi članici, koje pripada istoj grupi društava, u slučaju ostvarivanja znatne porezne pogodnosti
(Članak 49. Ugovor o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Stavljanje novčanih sredstava na raspolaganje uz naknadu – Prijenos mjenice na faktoring društvo i dobivenog novca izdavatelju mjenice”
(Čl. 135. st. 1. točke (b) i (d) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - SOCIJALNA SKRB (EUROPSKO PRAVO)
Iznos ostvarene mirovine koji mora biti barem jednak najnižem zakonskom iznosu – Udio radnika obaju spolova koji nemaju pravo na prijevremenu mirovinu
(Čl. 4. st. 1. Direktive Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti (SL 1979., L 6, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 7.).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – STJECAJ KAZNENIH DJELA
Nije riječ o stjecaju nego o prividnom stjecaju
(Čl. 51. u svezi čl. 141. i 229. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – STJECAJ KAZNENIH DJELA
Stjecaj kaznenog djela iz čl. 215. st. 1. i čl. 139. st. 2. KZ/11.
(Čl. 51. Kaznenog zakona – Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nije riječ o nezakonitom dokazu
(Čl. 10. st. 2. u svezi s čl. 281. i 273. Zakona o kaznenom postupku – Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Nije riječ o nezakonitom dokazu
(Čl. 10. st. 2. točka 3. Zakon o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENI POSTUPAK - ISTRAŽNI ZATVOR
Određivanje istražnog zatvora
(Čl. 123. st. 1. toč. 3., čl. 494. st. 4., čl. 494. st. 3. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - ZAHTJEV ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE - RAZLOZI ZBOG KOJIH SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV
Osnovanost zahtjeva
(Čl. 517. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19.
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – OSNOVE ZA ODBIJANJE PRIZNANJA I IZVRŠENJA
Pravosudna suradnja
(Čl. 20. st. 2. toč. 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
Propust u dostavi rješenja o ovrsi ne utječe valjanost parničnog postupka
(Čl. 365. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92,112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08-Odluka USRH, 123/08, 57/11 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PASIVNA LEGITIMACIJA
Odgovornost zbog napisa na internetskom portalu
(Čl. 354. st. 1., te stavka 2. točke 11. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08, 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - ISPRAVA NA TEMELJU KOJE SE IZDAJE PLATNI NALOG
Platni nalog iz rješenja o ovrsi
(Čl. 353. st. 1. toč. 1.i 3, čl. 354. st. 2. toč. 2., 4., 8., 9., 11., 13., i 14 Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA
Revizija nije dopuštena na pravomoćno rješenje o troškovima parničnog postupka
(Čl. 129. st. 5, čl. 392. st. 1. i čl. 393. te čl. 382. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - PODOBNOST OVRŠNE ISPRAVE ZA OVRHU
Nepostojanje opće klauzule ovršnosti – ovrhovoditelj ne može tražiti ovrhu na novčanoj tražbini ovršenice
(Čl. 50. st. 1. toč. 1. i. st. 5. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 i čl. 54. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu - "Narodne novine", br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09).
Otvori odluku

OVRŠNO PRAVO - PRIJEDLOG ZA OVRHU - SADRŽAJ PRIJEDLOGA
Promjena predmeta i sredstva ovrhe
(Čl. 380. toč. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19 u svezi s čl. 21. i čl. 102. st. 4.Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - STEČAJNA MASA
Stečajna masa kao nositelj prava vlasništva
(Čl. 199. st. 4. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12).
Otvori odluku