Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - POSJED - ZAŠTITA POSJEDA - SUDSKA ZAŠTITA
Posjed stvari na temelju sporazuma stranaka
(Čl. 22. st. 2. i čl. 23. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09).
Otvori odluku

POSJED - ZAŠTITA POSJEDA - SUDSKA ZAŠTITA - SADRŽAJ ODLUKE KOJOM SE PRUŽA POSJEDOVNA ZAŠTITA
Uspostava posjedovnog stanja - predaja ključeva kod prava služnosti prolaza
(Čl. 22. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - OBVEZE S VIŠE DUŽNIKA ILI VJEROVNIKA - SOLIDARNOST DUŽNIKA
Ugovor o kreditu - pravo na regres
(Čl. 53. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI - PRETPOSTAVKE POBIJANJA
Utvrđenje da nekretnina predstavlja bračnu stečevinu
(Čl. 66. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UČINCI OBVEZA - POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI - ROK ZA TUŽBU
Početak tijeka roka za pobijanje dužnikovih pravnih radnji kod ugovora o kupoprodaji nekretnine
(Čl. 67. st. 1. i čl. 71. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - NASTUPANJE ZASTARE
Kada je tražbina vjerovnika osigurana založnim pravom upisanim u zemljišne knjige, nastupanje zastare
(Čl. 368. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - TRAŽBINE NAKNADE ŠTETE - POČETAK TIJEKA ZASTARE
Vraćanje nepripadno isplaćene mirovine, zastara, početak tijeka zastare
(Čl. 166. st. 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 102/98 i čl. 376. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI - MANE VOLJE - NESPORAZUM
Nepostojeći pravni posao
(Čl. 282. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NIŠTETNI UGOVORI
Darovanje dijela nekretnine koji dio nije vlasništvo darovatelja - ništetnost
(Čl. 322. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI - NIŠTETNI UGOVORI - POBOJNI UGOVORI
Ugovor o prijenosu poslovnog udjela - očiti nerazmjer uzajamnih davanja - poništenje ugovora
(Čl. 15. st. 1. i čl. 139. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UČINCI DVOSTRANOOBVEZNIH UGOVORA - JEDNOSTRANI RASKID
Nezakoniti raskid ugovora o profesionalnom igranju - pravo na premije
(Čl. 9. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O NALOGU - NAKNADA TROŠKOVA
Pravo na naknadu troškova uzdržavanja
(Čl. 773. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - OBVEZNO OSIGURANJE - OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU TREĆIM OSOBAMA - POJAM MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
Osiguratelji vučnog i priključnog vozila različiti - solidarna odgovornost oba osiguratelja
(Čl. 82. Zakona o osiguranju - "Narodne novine", br. 9/94, 20/97, 46/97-pročišćeni tekst, 116/99 i 11/02 te čl. 178. st. 4. i čl. 414. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU - OBLICI NAKNADE ŠTETE
Traženje objave presude prema odredbama Zakona o medijima
(Čl. 22. st. 1. - Zakona o medijima - "Narodne novine", br. 59/04 i 84/11).
Otvori odluku

PRIJEVOZ ZRAČNI - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - KAŠNJENJE LETA - PRAVO NA ODŠTETU (EUROPSKO PRAVO)
Pojam udaljenost u zračnom prometu
(Čl. 7. st. 1. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 - SL 1991., L 46).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - UPIS PROMJENA U DRUŠTVU - UČINAK UPISA
Tužba radi utvrđenja ništavosti odluka - upis izmjene društvenog ugovora
(Čl. 366.a i čl. 455. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR
Upis zabilježbe sudske odluke
(Čl. 38. st. 4. Zakona o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - NEOSNOVANA PRIJAVA ZA UPIS
Promjena Društvenog ugovora - priložene isprave starije od godinu dana
(Čl. 43. st. 3. toč. 6. i 7. Zakona o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - BRISANJE SUBJEKTA NAKON ZAKLJUČENE LIKVIDACIJE
Imenovanje likvidatora brisanom društvu
(Čl. 382. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - NAGRADA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Kada je Statutom utvrđeno samo pravo, ali ne i visina iznosa naknade
(Čl. 269. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00 i 118/03).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - UGOVORI - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA
Nepoštena ugovorna odredba o mjesnoj nadležnosti
(Čl. 81. i 87. Zakona o zaštiti potrošača - "Narodne novine", br. 96/03 te čl. 3. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima - SL 1993., L 95).
Otvori odluku

MJENICA - BJANKO MJENICA
Zlonamjerno stjecanje mjenice - prigovori
(Čl. 16. st. 2. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94 i 92/10 te čl. 12. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - ČEK - TRASANT - ODGOVORNOST, PLAĆANJE I OPOZIVANJE ČEKA
Krađa čekova
(Čl. 1. toč. 3. i 6., te čl. 23. toč. 9. Zakona o čeku - "Narodne novine", br. 74/94 te čl. 143. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA (EUROPSKO PRAVO)
Odbijanje priznanja roditeljske veze kod surogat aranžmana koji je protivan propisima države nastanjenja
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODNOSI RODITELJA I DJECE - NAČIN NA KOJI SE RODITELJI SKRBE O DJETETU - NADLEŽNOST SUDA - ODUZIMANJE DJETETA
Mogućnost saslušanja roditelja prije ovrhe
(Čl. 517. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br.103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - POSTUPAK PRED SUDOM - OBVEZNO SAVJETOVANJE I OBITELJSKA MEDIJACIJA
Postupak obveznog savjetovanja kada je nepoznato boravište tuženika
(Čl. 410. st. 5. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

POSTUPAK U NASLJEDNIM STVARIMA - POSTUPAK ZA OSTAVINSKU RASPRAVU - UČINAK PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU I ZAPISU
Učinak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju
(Čl. 232. Zakona o nasljeđivanju - "Narodne novine", br. 48/03, 163/03 i 35/05).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVOR O RADU - UGOVOR O RADU NA IZDVOJENOM MJESTU RADA (EUROPSKO PRAVO)
Nadležnost suda "pojam domaća baza"
(Čl. 19. toč. 2. podtoč. (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2001., L 12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ
Početak računanja roka za zahtjev za zaštitu prava radnika
(Čl. 120. st. 3. i čl. 133. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Nedostavljanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
(Čl. 108. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Kada je radnik proglašen krivim za kazneno djelo pronevjere
(Čl. 108. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Okolnost da je radnik dio prikupljene novčane pomoći zadržao za sebe, kao osobito važna činjenica
(Čl. 116. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ S PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA (EUROPSKO PRAVO)
Izmjena ugovora o radu glede dospijeća prava na isplatu jubilarne nagrade - potreba provođenja savjetovanja
(Čl. 1. st. 1. i čl. 2. Direktive Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje - SL 1998. L 225).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ UGOVORA O RADU - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA
Neiznošenje obrane radnika zbog potrebe savjetovanja s odvjetnikom
(Čl. 119. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ UGOVORA O RADU - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA
Onemogućavanje iznošenja obrane - relativno bitna povreda
(Čl. 111. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OBLIK I SADRŽAJ ODLUKE O OTKAZU TE NJEZINO DOSTAVLJANJE
Dostava putem oglasne ploče
(Čl. 132. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OBLIK I SADRŽAJ ODLUKE O OTKAZU TE NJEZINO DOSTAVLJANJE
Poslodavac izvršio odjave kod nadležnih službi a da prethodno radniku nije uručio odluku o otkazu ugovora o radu
(Čl. 120. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU
Kada je tijekom spora istekao ugovor o radu na određeno vrijeme
(Čl. 118. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU
Dan prestanka radnog odnosa kod sudskog raskida ugovora o radu
(Čl. 125. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA (EUROPSKO PRAVO)
Nadzor yahoo messenger računa
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - REDOVITI OTKAZ UGOVORA O RADU - PRAVO ZAPOSLENJA NA DRUGIM POSLOVIMA
Propuštanje zapošljavanja tužiteljice na drugim poslovima
(Čl. 107. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - ISPLATA PLAĆE
Radni odnos kod dva poslodavca
(Čl. 30. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04 i 68/05).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - VRAĆANJE RADNIKA NA POSAO U SLUČAJU NEDOPUŠTENOG OTKAZA - ISPLATA PLAĆE
Isticanje zahtjeva za vraćanje na rad, isplata plaće, prekluzija
(Čl. 114. (121.) i 115. (122.) Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04-pročišćeni tekst i 68/05).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - ISPLATA PLAĆE
Zatezna kamata na dosuđenu bruto plaću u dijelu koji se odnosi na porez na dohodak i prirez na porez na dohodak
(Čl. 83. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 te čl. 45. st. 2. Zakona o porezu na dohodak - "Narodne novine", br. 177/04 i čl. 29. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

UGOVARANJE UVJETA RADA - SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU - BIRAČKO PRAVO (EUROPSKO PRAVO)
Biračko pravo radnika u društvu kćeri u drugoj državi članici
(Čl. 18. i 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 2016).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - REDOVITI OTKAZ - OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA - OBVEZA SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA ODLUKE
Okolnost da je poslodavac donio odluku o otkazu prije isteka roka od pet dana
(Čl. 145. st. 1. i 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - SUDSKA ZAŠTITA
Kada poslodavac nije izdao kvalificiranu ispravu koja može proizvesti pravne posljedice
(Čl. 129. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - OBVEZATNOST I IZVRŠNOST ODLUKA I RJEŠENJA USTAVNOG SUDA
Postupanje žalbenog suda nakon ukidanja odredbe koja se odnosi na predmetni slučaj
(Čl. 53. st. 2. i 56. st. 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske -"Narodne novine", br. 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO
Disciplinski (stegovni) postupak - pravo na pravično suđenje
(Čl. 29. st. 1. i 4. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine" br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 te čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Pravni lijek protiv odluke o transferu
(Čl. 13. st. 1., čl. 27. st. 1. i čl. 29. st. 2. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (Uredba Dublin III) - SL 2013., L 180).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Odgovornost za dozvolu ulaska iz humanitarnih razloga
(Čl. 2., 12. i 13. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva - SL 2013., L 180 (Uredba Dublin III), te čl. 5. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) - SL 2006., L 105 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. - SL 2013., L 182).
Otvori odluku

OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK STRANACA
Boravak - korištenje protivno svrsi
(Čl. 46. st. 2. toč. 5. Zakona o strancima - "Narodne novine", br. 130/11 i 74/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA KRETANJE I BORAVAK - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Premještanje tražitelja azila unutar EU
(Čl. 78. st. 3. i čl. 289. st. 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 2016. te čl. 18. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - PRISTOJBE - SUDSKE
Vrijednost predmeta spora za obračun pristojbe - kod subjektivne kumulacije (aktivnog suparničarstva)
(Čl. 23. st. 2. Zakona o sudskim pristojbama - "Narodne novine" br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03-pročišćeni tekst, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE – PRISTOJBE - SUDSKE
Zastara naplate pristojbe nastale prije 1. siječnja 2014. godine
(Čl. 32. u vezi s čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama - "Narodne novine", br. 157/13).
Otvori odluku

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
(Čl. 296. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 te čl. XVI. Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju - "Narodne novine", br. 91/13).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO
Obiteljska mirovina - izvanbračna zajednica - prethodno pitanje
(Čl. 21. st. 5. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 102/98, 71/99, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08, 94/09, 40/10, 121/10, 130/10-pročišćeni tekst, 61/11, 114/11, 76/12, 112/13 i 133/13 te čl. 55. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE – OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Suspenzija mirovine pri ponovnom zapošljavanju u javnoj službi
(Čl. 14. u vezi s čl. 1. Protokola br. 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

MIROVINSKO OSIGURANJE - HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA
Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata - revizija ocjene oštećenja organizma
(Čl. 5. st. 2. i čl. 130. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - "Narodne novine", br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 71/10, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13-pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14 te čl. 4. i čl. 12. st. 2. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - "Narodne novine", br. 116/11 i čl. 74. st. 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - SOCIJALNA SKRB - SOCIJALNA ZAŠTITA
Rodiljna i roditeljska briga o djetetu - primjena prava EU
(Čl. 32. st. 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama - "Narodne novine", br. 85/08, 110/08, 34/11 i 54/13 te čl. 6. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - SL 2004., L 166).
Otvori odluku

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U OBLASTI UPRAVE - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - LOKACIJSKA DOZVOLA
Osnovanost zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole - primjena prostornog plana koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja upravnog postupka
(Čl. 114. st. 2., čl. 188. st. 2. i 3. i čl. 122. st. 4. Zakona o prostornom uređenju - "Narodne novine", br. 153/13, te čl. 78. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16).
Otvori odluku

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Procjena utjecaja na okoliš - reciklažno dvorište
(Čl. 110. st. 1. Zakona o gradnji - "Narodne novine", br. 153/13 te čl. 80. Zakona o zaštiti okoliša - "Narodne novine", br. 80/13, 153/15 i 78/15).
Otvori odluku

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
Rabljena vozila - naknada za gospodarenje otpadnim vozilima
(Čl. 74. st. 1. podst. 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom - "Narodne novine", br. 94/13 te čl. 4. toč. 11. i 20. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima - "Narodne novine", br. 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13).
Otvori odluku

MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - GOSPODARSTVO - RIBARSTVO (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana ribolova - pravomoćnost odluka Suda, načelo jednakog očekivanja i načelo jednakog postupanja
(Čl. 1. i 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 530/2008 od 12. lipnja 2008. o uspostavi hitnih mjera u pogledu ribolova plavoperajne tune plovilima s okružujućom mrežom plivaricom u Atlantskom oceanu istočno od 45° zapadne zemljopisne dužine i u Sredozemnome moru - SL 2008., L 155).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE – OSTALO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - GOSPODARSTVO - POLJOPRIVREDA (EUROPSKO PRAVO)
Hitne mjere za sigurnost hrane
(Čl. 34. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje - SL 2003., L 268 te čl. 53. i 54. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane - SL 2002., L 31).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - GRAĐEVINSKA DOZVOLA, GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA - UPRAVNI AKT
Uvjerenje za uporabu građevine
(Čl. 333. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - "Narodne novine", br. 76/07 i 38/09 te čl. 2. i čl. 105. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - IZVRŠENJE RJEŠENJA - IZVRŠNOST RJEŠENJA
Prestanak odobrenja za gospodarski ribolov
(Čl. 16. st. 3. Zakona o morskom ribarstvu - "Narodne novine", br. 81/13, 14/14 i 152/14 te čl. 133. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - NADLEŽNOST
Delegacija službenica stranka u sporu
(Čl. 13. st. 8. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - NADLEŽNOST
Delegacija drugom stvarno nadležnom sudu
(Čl. 13. st. 8. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
Prilaganje dokaza koji opravdavaju propuštanje roka za žalbu
(Čl. 52. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12 i 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - ZAHTJEV ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE ZAKONITOSTI PRAVOMOĆNE PRESUDE
Dopuštenost zahtjeva
(Čl. 78. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Prekoračenje granice nužne obrane
(Čl. 3. st. 2. u vezi s čl. 21. st. 4. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 te čl. 29. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11 i 77/11).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE
Razbojništvo - namjerno prouzročenje smrti osobe
(Čl. 230. st. 3. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OSTALA KAZNENA DJELA (PRIMANJE MITA)
Primanje mita - elementi djela
(Čl. 294. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokazi - ispitivanje okrivljenika bez branitelja za kazneno djelo iz nadležnosti županijskog suda
(Čl. 10. st. 2. u vezi s čl. 281. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Iskaz svjedoka "po čuvenju" - zakonit dokaz
(Čl. 10. st. 2. u vezi s čl. 286. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OŠTEĆENIK KAO TUŽITELJ
Obustava postupka na pripremnom ročištu
(Čl. 386. u vezi s čl. 452. toč. 6. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PODNESCI, ZAPISNICI, ROKOVI I TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA
Rješenje o kažnjavanju okrivljenika
(Čl. 80. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE ZA OSIGURANJE NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA - JAMSTVO
Jamstvo prema VII. noveli ZKP-a
(Čl. 135. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 70/17 u vezi s čl. 102. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Bitna povreda nije ostvarena - sud je riješio predmet optužbe
(Čl. 468. st. 1. toč. 7. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Povreda zakona u optuženikovu korist
(Čl. 469. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA - PRIHVAĆANJE ŽALBE I PREINAČENJE PRVOSTUPANJSKOG RJEŠENJA
Dopuštenost žalbe - jamstvo na pravično suđenje
(Čl. 491. st. 3. u vezi s čl. 370. st. 1. Zakon o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PRIHVAĆENA I UKINUTO PRVOSTUPANJSKO RJEŠENJE
Žalba protiv rješenja - ispitivanje po službenoj dužnosti
(Čl. 494. st. 4. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - RAZLOZI ZBOG KOJIH SE MOŽE ODBITI IZVRŠENJE EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA
Europski uhidbeni nalog - izvršenje kod suđenja u odsutnosti
(Čl. 21. st. 2. toč. 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13,124/13 i 26/15).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - RAZLOZI ZBOG KOJIH SE MOŽE ODBITI IZVRŠENJE EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA
Odgoda predaje tražene osobe - nisu ostvareni uvjeti za odgodu
(Čl. 33. st. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13 i 26/15).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKE O NOVČANOJ KAZNI
Obustava izvršenja novčane kazne
(Čl. 85. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13 i 26/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - NEMOGUĆNOST KAŽNJAVANJA ZA PREKRŠAJ
Prekršajna neodgovornost djeteta
(Čl. 9. st. 1. i 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - NEMOGUĆNOST KAŽNJAVANJA ZA PREKRŠAJ
Prekršajna neodgovornost djeteta
(Čl. 9. st. 1. i 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PRODULJENI PREKRŠAJ
Produljeni prekršaj iz čl. 282 st. 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(Čl. 39. st. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13 i 157/13 te čl. 282 st. 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - ODUZIMANJE PREDMETA
Oduzimanje vozila
(Čl. 76.a Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15 u vezi s čl. 54. st. 1. toč. 1. i st. 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga - "Narodne novine", br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POSEBNE MJERE POLICIJE NA POČINJENJE PREKRŠAJA POD UTJECAJEM OPOJNIH SREDSTAVA
Mjera smještaja u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva
(Čl. 137. st. 1. toč. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13 i 157/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - OPĆE ODREDBE O IZVRŠENJU
Ukidanje klauzule pravomoćnosti
(Čl. 151. st. 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - BITNE POVREDE POSTUPKA
Prekoračenje optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13 i 157/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - ODBACIVANJE ŽALBE
Odricanje od prava na podnošenje žalbe
(Čl. 204. st. 2. toč. 2. u vezi s čl. 179. st. 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POSTUPAK ZA PRIMJENU PRAVNE POSLJEDICE NEGATIVNIH PREKRŠAJNIH BODOVA
Mjera poništenja vozačke dozvole
(Čl. 81. st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15 te čl. 286. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Neregistrirano vozilo
(Čl. 238. st. 1. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - OSTALO
Uznemiravanje kao oblik diskriminacije
(Čl. 25. st. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije - "Narodne novine", br. 85/08 i 112/12).
Otvori odluku

NADLEŽNOST - POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST - MJESNA NADLEŽNOST KOJA PROIZLAZI IZ MJESTA PRUŽANJA USLUGE (EUROPSKO PRAVO)
Regresni zahtjev solidarnih dužnika proizašlih iz ugovora o kreditu
(Čl. 7. toč. 1. podtoč. (b) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUKOB NADLEŽNOSTI
Vezanost općinskog suda rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojim je određena njegova nadležnost
(Čl. 23. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

SUDOVI - IZUZEĆE - SUDACA - RAZLOZI ZA IZUZEĆE
Sumnja stranke u nepristranost suca
(Čl. 71. st. 1. toč. 7. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PARNIČNIH TROŠKOVA
Poslodavac kao tuženik u radnom sporu
(Čl. 16. st. 1. toč. 2. Zakona o sudskim pristojbama (i tarifa) - "Narodne novine", br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03-pročišćeni tekst, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

TUŽBA - DEKLARATORNA (TUŽBA ZA UTVRĐENJE)
Tužba radi sklapanja ugovora
(Čl. 187. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te čl. 17. i 18. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine - "Narodne novine", br. 62/16).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PREINAKA TUŽBE
Kad tužitelj tijekom parnice umjesto tužbenog zahtjeva na utvrđenje ništavosti ugovora, na temelju iste činjenične osnove zahtijeva poništenje ugovora
(Čl. 191. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te čl. 61. i čl. 117. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNE RADNJE - SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI - SUDJELOVANJE UMJEŠAČA
(Ne)dopuštenost žalbe umješača protiv rješenja o povlačenju tužbe
(Čl. 193., 208. i 366. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA - ODLUČIVANJE PREMA SLOBODNOJ OCJENI
Ovlaštenja suda iz čl. 8. Zakona o parničnom postupku
(Čl. 8. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - IZVOĐENJE DOKAZA
Sloboda ocjene dokaza u parničnom postupku
(Čl. 29. st. 1. i 4. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10-pročišćeni tekst).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PRESUDA - ISPRAVLJANJE PRESUDE
Kada je tužitelj u tužbi pogrešno napisao tuženika i na isti način ga je naznačio sud - nedostaci u dispoziciji stranaka
(Čl. 342. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, i 25/13).
Otvori odluku

POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA - KADA JE ŽALBA DOPUŠTENA
Rješenje o razdvajanju postupka po protutužbi
(Čl. 378. st. 1. u vezi s čl. 311. st. 5. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

POJEDINI IZVANPARNIČNI POSTUPCI - RASKIDANJE (RAZVRGNUĆE ZAJEDNICE)
Suparničari u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice
(Čl. 83. st. 5. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te čl. 55. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15).
Otvori odluku

PROVEDBA OVRHE - NADLEŽNOST - MJESNA
Mjesna nadležnost javnog bilježnika
(Čl. 279. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).
Otvori odluku

PRVNI LIJEKOVI STRANAKA POTIV RJEŠNJA O OVRSI NA TEMELJU OVRŠNE ISPRVE - ŽALBA OVRŠENIKA
Prigovor na poštivanje prava na dom kao žalbeni razlog - u ovrsi radi iseljenja
(Čl. 50. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - UPUĆIVANJE NA PARNICU U POVODU ŽALBE
Ispunjenje tražbine onemogućeno zbog činjenice koja je nastala naknadno
(Čl. 50. st. 1. toč. 10. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OBUSTAVA OVRHE
Predujmljivanje troškova ovrhe
(Čl. 14. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OBUSTAVA OVRHE
Prijedlog za popis nekretnina direktora društva
(Čl. 72. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OBUSTAVA OVRHE
Nemogućnost provedbe ovrhe na nekretnini na kojoj postoji zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju
(Čl. 72. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU
Založno pravo na nekretnini - ovršenik u sporazumu pristao da se ovrhovoditelj namiruje i na drugim predmetima ovrhe
(Čl. 229. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI
Dokazivanje vlasništva predmeta osiguranja
(Čl. 296. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku