Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
PROMJENA VJEROVNIKA ILI DUŽNIKA – USTUPANJE POTRAŽIVANJA UGOVOROM (CESIJOM) - OPĆENITO
Prijenos tražbine na "zajednički odvjetnički ured" kao primatelja
(Čl. 80. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18 i čl. 4. i čl. 25. Zakona o odvjetništvu – "Narodne novine", br. 91/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - OSIGURANI SLUČAJ (EUROPSKO PRAVO)
Materijalna šteta prouzročena na nekretnini zbog požara na automobilu parkiranom na privatnom parkiralištu te nekretnine – pokriće obveznim osiguranjem
(Čl. 3. Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (SL 2009., L 263, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 114.).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU – ODGOVORNOST GLAVNOG UREDNIKA – ISPRAVAK INFORMACIJE – SUDSKA ZAŠTITA
Postojanje povrede prava ili interesa objavljenom informacijom
(Čl. 40. st. 1. i čl. 48.st. 3. Zakona o medijima – "Narodne novine", br. 59/04, 84/11 i 81/13).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POSEBNI SLUĆAJEVI ODGOVORNOSTI – ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OSTALIM SLUČAJEVIMA – ODGOVORNOST ŠKOLE
Ozljeđivanje učenika – u obavljanju praktične nastave kod treće osobe (poslodavca)
(Čl. 1045. st. 3. i čl. 1063. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18 u svezi čl.24. i čl. 25. Zakona o strukovnom obrazovanju – "Narodne novine", br. 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18).
Otvori odluku

POPRAVLJANJE IMOVINSKE I NEIMOVINSKE ŠTETE – PODIJELJENA ODGOVORNOST – DOPRINOS OŠTEĆENOG NASTALOJ ŠTETI
Doprinos pješaka – prelazak kolnika ceste bez obilježenog pješačkog prijelaza
(Čl. 1092. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18 u svezi čl. 129.st. i čl. 131. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama – "Narodne novine", br.105/04, 142/6 i 60/08).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - AUTORSKO DJELO (EUROPSKO PRAVO)
Pojam "djelo" – "Okus prehrambenog proizvoda"
(Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO - POSTUPAK ZA OSTAVINSKU RASPRAVU – UĆINAK PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU I ZAPISU
Tražbina s osnova bračne stečevine – nasljednikova pravnog slijednika (supružnika)
(Čl.231. Zakona o nasljeđivanju – "Narodne novine", br. 52/71, 47/78 i 56/00)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - POJAM I PRETPOSTAVKE ZA OTKAZ
Rok za izvanredni otkaz
(Čl. 116. st. 2. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Izvještavanje o tekućim događajima i doslovno navođenje – sloboda izražavanja i informiranja
(Čl. 5. st. 3. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - SLOBODA IZRAŽAVANJA (USTAVNO PRAVO)
Nepoštivanje suda od strane podnositelja
(Čl. 10., 12., 317. i 318. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - PRETPOSTAVKE DOPUSTIVOSTI USTAVNE TUŽBE (USTAVNO PRAVO)
Sadržaj ustavne tužbe
(Čl. 14. st. 2., čl. 18. st. 1., čl. 19., čl. 29. st. 1., čl. 48. st. 1. i 4. i čl. 50. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - ODLUKE U GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU - PARNIČNI POSTUPAK (USTAVNO PRAVO)
Kriterij za procjenu duljine postupka
(Čl. 63. st. 2. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ
Porez na promet nekretnina – kupnja prve nekretnine
(Čl. 11. toč. 10. Zakona o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine", br. 69/97, 26/00., 127/00 i 153/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ
Porez na promet nekretnina – nasljeđivanje izvanbračnog druga
(Čl. 1. Protokola 12. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – "Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 18/97, 6/99, 14/02, 13/09, 9/05, 1/06 i 2/10 s Protokolima, čl. 1. st. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije – "Narodne novine", br. 85/08 i 112/12, čl. 13. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine", br. 69/97, 26/00, 127/00, 153/02 i 22/11).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - GEODETSKA IZMJERA I KATASTAR ZEMLJIŠTA
Promjena oblika, površine i broja čestice
(Čl. 65. st. 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – "Narodne novine", br. 16/07 i 124/10).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PROSTORNO UREĐENJE
Uklanjanje reklame
(Čl. 18. st. 1. toč. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu – "Narodne novine", br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA
Privedenost namjeni
(Čl. 17. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Ozakonjena zgrada - zemljište nužno za redovitu uporabu
(Čl. 157. st. 2. toč. 5. Zakona o prostornom uređenju – "Narodne novine", br. 153/13).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Prekid postupak radi spora
(Čl. 19. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – "Narodne novine", br. 86/12 i 143/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK
Poništenje rješenja-pravni učinci
(Čl. 115.st. 5 Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - UKIDANJE ZAKONITOG RJEŠENJA KOJIM JE STRANKA STEKLA NEKO PRAVO
Pridržaj ukidanja zakonitog rješenja
(Čl. 130 st. 1. toč. 2. Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR
Naknada štete
(Čl. 23. Zakona o upravnim sporovima – "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – ZASTARA KAZNENOG PROGONA
Zastara kaznenog progona – primjena blažeg zakona
(Čl. 81. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV OSOBNE SLOBODE
Nije riječ o kaznenom djelu spolnog uznemiravanja, nego je riječ o prekršaju
(Čl. 156. st. 1. i 2. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OPOZIV UVJETNE OSUDE
Opoziv uvjetne osude zbog neispunjenja posebne obveze
(Čl. 58. Kaznenog zakona – "Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - ODUZIMANJE PREDMETA (USTAVNO PRAVO)
Test razmjernosti
Čl. 30. st. 1. i 2. i čl. 92. st. 1. toč. 17. i st. 2 Zakona o oružju – "Narodne novine", br. 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17 u vezi s čl. 48. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Zamolbeno ispitivanje okrivljenika – nije nezakonit dokaz
(Čl. 10. st. 2. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – RAZLOZI ZA IZUZEĆE
Razlozi za izuzeće suca
(Čl. 35. st. 5. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OŠTEĆENIK KAO TUŽITELJ
Oštećenik kao tužitelj
(Čl. 55. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (USTAVNO PRAVO)
Određivanje istražnog zatvora
(Čl. 123. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - odluka USRH broj: U-I-448/2009 i dr., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – PRIVREMENA MJERA OSIGURANJA IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTJEVA
Osiguranje imovinskopravnog zahtjeva
(Čl. 160. st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ISPITIVANJE SVJEDOKA
Ispitivanje svjedoka na način određen međunarodnim ugovorom
(Čl. 293. Zakona o kaznenom postupku –"Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – APSOLUTNO BITNE POVREDE
Ostvarena je bitna povreda – u rješenju nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama
(Čl. 468. st. 1. toč. 11. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u svezi čl. 101. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 67/18).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – APSOLUTNO BITNE POVREDE
Izreka rješenja o uvjetnom otpustu je nerazumljiva
(Čl. 468. st. 1. toč. 11. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – APSOLUTNO BITNE POVREDE
Ostvarena je bitna povreda kada je saslušan svjedok o onome što je čuo u razgovoru drugog svjedoka i policijskog službenika
(Čl. 468. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA
Odbačaj zahtjeva za obnovu postupka
(Čl. 497. stavak 1. Zakon o kaznenom postupku – "Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA
Obnova postupka – stvarna nenadležnost suda
(Čl. 508. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u svezi s čl. 81. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – RASPRAVNA NESPOSOBNOST OKRIVLJENIKA
Način utvrđivanja raspravne nesposobnosti neubrojivog okrivljenika
(Čl. 552. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – RJEŠENJE O PREDAJI S PRISTANKOM
Sud je povrijedio zakon kada je odobrio predaju zbog izvršenja kazne zatvora čije izvršenje nije ni zatraženo
(Čl. 28. st. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17. i 67/18)
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – NUŽNA OBRANA
Nužna obrana
(Čl. 18. st. 1. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15. i 70/17.).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – RAČUNANJE ROKOVA
Dan predaje žalbe
(Čl. 122. st. 3. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – ISPITIVANJE SVJEDOKA I VJEŠTAKA
Pisana izjava
(Čl. 173. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – IZMJENA I PROŠIRENJE OPTUŽNOG PRIJEDLOGA
Izmjena subjektivnog identiteta optužbe
(Čl. 176. st. 1. u vezi s čl. 59. st. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – SADRŽAJ ŽALBE
Odbačaj žalbe
(Čl. 193. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Ispitivanje svjedoka
(Čl. 291. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Pozivanje putem oglasne ploče
(Čl. 195. st. 1. toč. 3. u vezi sa čl. 145. st. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA – RADNI ODNOSI
Prijava promjene ugovora o radu
(Čl. 112. st. 1. toč. 5. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16 i 18/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA – RADNI ODNOSI
Odbijanje e-prijave
(Čl. 112. st. 1. toč. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 i 62/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika u vezi njihove službe
(Čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – ''Narodne novine'', br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Javnost mjesta događaja
(Čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Utvrđenje uznemirujućeg ponašanja
(Čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Isticanje crteža
(Čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – OSTALO
Droga
(Čl. 54. st. 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga – ''Narodne novine'', br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – NASILJE U OBITELJI
Činjenični opis
(Čl. 20. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji – ''Narodne novine'', br. 137/09, 14/10 i 60/10).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - TUŽBA RADI ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA (UDRUŽNA TUŽBA) - AKTIVNA LEGITIMACIJA (EUROPSKO PRAVO)
Nacionalni propis kojim se udrugama za zaštitu interesa potrošača dodjeljuje aktivna legitimacija za pokretanje postupka pred sudom
(Čl. 2., 7., 10. i 22. do 24. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - IZVANPARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO
Sudska nenadležnost – postupak za utvrđenje starosti građevinskog objekta
(Čl. 16. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br.53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11, 25/13 i 89/14)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - IZVANPARNIČNI POSTUPAK - STRANKE
Postupak utvrđenja postojanja stručne spreme
(Paragraf 5. Pravnih pravila Zakona o sudskom izvanparničnom postupku od 24. 07.1934.)
Otvori odluku

OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVRŠENIKA – OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI PO RAČUNU – IZRAVNA NAPLATA
Nakon 4. kolovoza 2018. godine – na temelju isprava koje su postale ovršne prije 15. listopada 2012. godine
(Čl. 211. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
Otvori odluku