6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
ZASTARA – PREKID ZASTARE – PODNOŠENJE TUŽBE
Restitucijski zahtjev potrošača zbog ništetne ugovorne odredbe o promjenjivosti stope ugovorne kamate – kod ugovora o kreditu u kunama
(Čl. 241. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NIŠTETNI UGOVORI – OPĆENITO (USTAVNO PRAVO)
Nedostatak u ispunjenju ugovorne obveze, a ne ništetnost zbog nepodobnosti stana za stanovanje
(Čl. 233. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 42/08).
Otvori odluku

NEVALJANOST UGOVORA – NIŠTETNI UGOVORI - OPĆENITO
Nepoštena ugovorna odredba o promjenjivosti stope ugovorne kamate – kod ugovora o kreditu u kunama
(Čl. 322. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 u svezi s čl. 96. Zakona o zaštiti potrošača – "Narodne novine", br. 125/07, 79/09, 89/09 i 133/09).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU (EUROPSKO PRAVO)
Efektivna godišnja kamatna stopa – nepostojanje naznake točnog postotka te stope
(Članak 10. stavak 2. točku (g) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58. i ispravak SL 2014., L 283, str. 66.), kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2011/90/EU od 14. studenoga 2011. (SL 2011., L 296, str. 35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 14., str. 216.)
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - NAKNADE ŠTETE (EUROPSKO PRAVO)
Štete koje su nastale javnom tijelu koje je dodijelilo zajmove pod povoljnim uvjetima radi stjecanja dobara koja su predmet zabranjenog sporazuma
(Članak 101. Ugovor o funkcioniranju Europske unije - Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije te Povelja o temeljnim pravima Europske unije, C 083 /2010, 30. ožujka 2010).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - REDOVITI OTKAZ - OD STRANE POSLODAVCA
Radnik opetovano krši temeljne obveze iz radnog odnosa
(Čl. 115. st. 1. t.3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – OTKAZ UGOVORA O RADU - RAZLOZI ZA OTKAZ
Liječnički pregled za radno mjesto
(Čl. 119. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ UGOVORA O RADU - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ (USTAVNO PRAVO)
Prijenos poduzeća, pogona ili dijela poduzeća
(Čl. 133. Zakona o radu – Narodne novine, br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13 i Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16–20; posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 05, svezak 003, str. 151.-155).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA
Ostavljanje djece u školskom dvorištu bez nadzora
(Čl. 115. st. 1. t. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA
Upozorenje radniku
(Čl. 119. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO- ODREĐIVANJE PLAĆE
Povoljniji izvor prava
(Čl. 7. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADE PO DRUGIM OSNOVAMA
Isplata božićnice, dara za dijete i regresa
(Čl. 95. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA PLAĆE
Neto iznos naknade plaće
(Čl. 94. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ODGOVORNOST RADNIKA ZA ŠTETU UZROKOVANU POSLODAVCU
Manjak sredstava u skladištu
(Čl. 107. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br.93/4 i 127/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – POREZI - POREZ NA DOHODAK
Porezni dug
(Zakona o porezu na dohodak - "Narodne novine", br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ – POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Porez na promet nekretnina – cijena iz isprave
(Čl. 9. st. 1., 2., 4. i 7. Zakona o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine", br. 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11 i 143/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – TROŠARINE (EUROPSKO PRAVO)
Pojam komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo
(Čl. 7. st. 2. i 3. Direktive Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - KOMUNALNI DOPRINOS
Određivanja namjene građevine
(Čl. 31. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - "Narodne novine", br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 -proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 i čl. 122. Zakona o gradnji - "Narodne novine", br. 153/13 i 20/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE (EUROPSKO PRAVO)
Socijalna sigurnost radnika migranata - iznos ostvarene mirovine koji mora biti viši od najnižeg zakonskog iznosa
(Čl. 5. toč. (a) Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku poglavlje 5., svezak 3., str. 160.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - DOPRINOSI - MIROVINSKO OSIGURANJE
Zastara naplate doprinosa
(Čl. 82. stavka 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja - "Narodne novine", br. 147/02, 175/03 i 177/04, čl. 229. Zakona o doprinosima - "Narodne novine", br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12 i 144/12).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE (USTAVNO PRAVO)
Ovlaštena osoba za izradu snimke izvedenog stanja
(Čl. 12. st. 2., čl. 16. i čl. 19. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - "Narodne novine", br. 86/12 i 143/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GRAĐENJE
Svojstvo stranke u postupku
(Čl. 115. st. 1. Zakona o gradnji – "Narodne novine", br. 153/13.)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Očevid
(Čl. 3. st. 3. i čl. 16. st. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - "Narodne novine", br. 86/12 i 143/13, čl. 4. st. 1. i čl. 84. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE – OSTALO - KONCESIJA
Prijenos - troškovi prethodnog nositelja
(Čl. 10. Zakona o rudarstvu - "Narodne novine", br. 190/03 i Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina - "Narodne novine", br. 125/98).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - GOSPODARSTVO
Ugostiteljske usluge - suglasnost
(Čl. 33. st. 1., st. 2. i čl. 37. st. 1. toč. 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti - "Narodne novine", br. 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14 i 89/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA - OPĆENITO
Tumačenje priloženih dokumenata
(Čl. 280. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA - OPĆENITO
Valjanost potvrde o sukladnosti
(Čl. 280. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA - PONUDA
Dokaz certificiranog tijela
(Čl. 268. st. 1. toč. 13. b Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA – PRAVNI LIJEKOVI
Zajednica ponuditelja - ovlaštenje za upravnu tužbu.
(Čl. 273. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16 i čl. 17 st. 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - ZAŠTITA OD POSTUPANJA PRUŽATELJA JAVNIH USLUGA
Postupanje pružatelja javnih usluga – pretplatnik HRT pristojbe
(Čl. 157. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09 i čl. 34. st. 1. Zakona o Hrvatskoj radio televiziji - "Narodne novine", br. 137/10, 76/12 i 78/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - POSTUPANJE SUDA PO TUŽBI
Povrat sredstava
(Čl. 30. st. 1. t. 7. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014. -2020. - "Narodne novine", br. 92/14).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Pravni kontinuitet – ne postoji pravni kontinuitet između odredbi čl. 242. st. 1. KZ/11 i čl. 233. st. 1. KZ/97
(Čl. 3. st. 3. u svezi s čl. 242. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – ZASTARA IZVRŠENJA KAZNE
Tijek zastare izvršenja kazne
(Čl. 84. st. 1., 2. i 3. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OSTALA KAZNENA DJELA
Prisila prema službenoj osobi – uporaba opasnog oruđa
(Čl. 314. st. 2. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OSTALA KAZNENA DJELA
Napad na službenu osobu – elementi djela
(Čl. 315. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – POKUŠAJ
Pokušaj kaznenog djela – ublažavanje kazne
(Čl. 34. u svezi čl. 48. i 49. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak.
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Procjena o kazni zatvora od strane država članica potpisnica Konvencije
(Čl. 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - SVRHA ODGOJNIH MJERA I MALOLJETNIČKOG ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Smještaj u instituciju pod državnom nadležnošću
(Čl. 3. i čl. 5. st. 1. i čl. 6. stavak 1. i 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Mišljenje vještaka koje je sudu dostavio okrivljenik nije nezakonit dokaz koji bi se trebao izdvojiti iz spisa.
(Čl. 10. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Kada se nazakonit dokaz smatra zakonitim
(Čl. 10. st. 3. Zakonaa o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u svezi s čl. 9. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 – pročišćeni tekst i 115/06).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – BRANITELJ
Zamjena branitelja po službenoj dužnosti i na teret proračunskih sredstava
(Čl. 66. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ISTRAŽNI ZATVOR (USTAVNO PRAVO)
Razlozi za produljenje istražnog zatvora
(Čl. 123. st. 1. toč. 3., čl.130 i čl. 133. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – DOSTAVA ODLUKE, PODNESAKA I RAZGLEDAVANJE SPISA
Preotvaranje rasprave
(Čl. 165. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI KAZNENI POSTUPAK – ISTRAGA (EUROPSKO PRAVO)
Kriterij za učinkovitu istragu
(Čl. 2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Presuđena stvar – produljeno kazneno djelo
(Čl. 469. toč. 3. u svezi čl. 12. Zakon o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – APSOLUTNO BITNE POVREDE
Apsolutano bitna povreda postupka – nije ostvarena
(Čl. 468. st. 2. Zakona o kaznenom postupku –"Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ODBACIVANJE ŽALBE KAO NEDOPUŠTENE
Odbacivanje žalbe protiv odluke u drugom stupnju kao nedopuštene
(Čl. 480. st. 1. u svezi s čl. 490. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA
Pravo na obnova postupka osobe na koju je prema prijedlogu državnog odvjetnika imovinska korist prenesena
(Čl. 562. u svezi čl. 558. st. 4. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ZAHTJEV ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE
Dopuštenost zahtjeva
(Čl. 515. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (EUROPSKO PRAVO)
Pravična ravnoteža
Čl. 1. Protokola br. 1. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – UVJETNI OTPUST
Uvjetni otpust – neosnovan odbačaj prijedloga
(Čl. 158.b toč. 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora – "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EUROPSKO PRAVO)
Europski uhidbeni nalog koji je izdalo državno odvjetništvo države članice radi izvršenja kazne
(Okvirna odluku Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009)
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Dokazi
(Čl. 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
Opravdan razlog
(Čl. 124. st. 1. i čl. 122. st. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Nasilje na štetu maloljetne osobe
(Čl. 196. toč. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 u vezi sa čl. 20. st. 4. i st. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji – ''Narodne novine'', br. 137/09, 14/10 i 60/10).
Otvori odluku

MJESNA NADLEŽNOST – POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST – MJESNA NADLEŽNOST ZA POJEDINE VRSTE SPOROVA – NADLEŽNOST U SPOROVIMA ZA NAKNADU ŠTETE
Regresna parnici osiguratelja protiv osiguranika
(Čl. 52. st. 1. i st. 3. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

OSIGURANJE - OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI – PRETPOSTAVKE ZASNIVANJA
Izjava o zapljeni po pristanku dužnika kao ovršna isprava
(Čl. 296. u svezi čl. 23. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA RADNIKA
Prijava tražbine radnika u stečajnom postupku
(Čl. 137., čl. 138. i čl. 167. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 71/15 i 104/17)
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - UTVRĐIVANJE TRAŽBINE
Odbijanje tužbenog zahtjeva
(Čl. 282. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19).)
Otvori odluku