6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
OBVEZNO PRAVO - NEIMOVINSKA ŠTETA (EUROPSKO PRAVO)
Pravedna naknada na temelju diskrecijske ocjene Suda
(Čl. 41 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU (EUROPSKO PRAVO)
Efektivna godišnja kamatna stopa – nepostojanje naznake točnog postotka te stope
(Članak 10. stavak 2. točku (g) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58. i ispravak SL 2014., L 283, str. 66.), kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2011/90/EU od 14. studenoga 2011. (SL 2011., L 296, str. 35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 14., str. 216.)
Otvori odluku

UGOVOR - ZAŠTITA POTROŠAČA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza vjerovnika da procijeni svrhovitost kredita
(Čl. 5. st. 6. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58. i ispravak SL 2014., L 283, str. 66.).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - TUMAČENJE UGOVORA - NAKNADNI NESTANAK UZROKA NIŠTETNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Održavanje valjanosti ugovora nakon uklanjanja nepoštene odredbe
(Članak 6. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima - SL 1993., L 95, str. 29., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - OSIGURANI SLUČAJ (EUROPSKO PRAVO)
Otvaranje vrata vozila
(Čl. 3. st. 1. Direktive Vijeća 72/166/EEZ od 24. travnja 1972. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti - "SL 1972., L 103, str. 1").
Otvori odluku

ODGOVORNOST DRŽAVE - ŠTETA I NAKNADA (EUROPSKO PRAVO)
Sustav naknade štete žrtvama nasilnih kaznenih djela
(Čl. 12. st. 2. Direktive Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela - SL 2004., L 261).
Otvori odluku

UGOVORI - UGOVOR O KREDITU - UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU (EUROPSKO PRAVO)
(Ne)navođenje jasnih elemenata o ugovorima o potrošačkom kreditiranju
(Čl. 1., čl. 3. toč. (m), čl. 10. st. 1. i 2., čl. 22. st. 1. i čl. 23. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ - SL L 133, ispravci u SL 2009., L 207, SL 2010., L 199 i SL 2015., L 36).
Otvori odluku

UGOVOR O ZAJMU - ZAJAM U STRANOJ VALUTI (EUROPSKO PRAVO)
Tečajne transakcije u okviru ugovora o zajmu o namjenskom potrošačkom kreditu izraženom u stranoj valuti
(Čl. 4. st. 1. i čl. 19. st. 4., 5. i 9. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ - SL L 145).
Otvori odluku

UGOVOR O OSIGURANJU - OBVEZE OSIGURATELJA (EUROPSKO PRAVO)
Informiranje kod ugovora o osiguranju
(Čl. 31. st. 3. Direktive Vijeća 92/96/EEZ od 10. studenoga 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na izravno životno osiguranje i izmjeni direktiva 79/267/EEZ i 90/619/EEZ (Treća direktiva o životnom osiguranju) -SL L 360).
Otvori odluku

UGOVOR O OSIGURANJU - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Nejasna ugovorna odredba
(Čl. 4. st. 2. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima - SL 1993 L 95).
Otvori odluku

TRAŽBINE IZ VRIJEDNOSNIH PAPIRA (EUROPSKO PRAVO)
Obveznice - izmjene financijskih uvjeta - pojam građanske i trgovačke stvari
(Čl. 1. st. 1. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 - SL L 324).
Otvori odluku

UGOVOR O KREDITU - UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU - PRAVA I OBVEZE STRANAKA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza informiranja i provjere kreditne sposobnosti
(Čl. 5. i 8. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ - SL L 133, ispravci u SL 2009. L 207, SL 2010. L 199 i SL 2011. L 234).
Otvori odluku

ODGOVORNOST ZA ŠTETU - ODGOVORNOST DRŽAVE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Obeštećenje od strane država članica za gubitak ili štetu nanesenu pojedincima kao posljedicu povrede prava Zajednice
(Čl. 164 i 215. st. 2. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

UGOVOR O OSIGURANJU - OBVEZNO OSIGURANJE - POJAM MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (EUROPSKO PRAVO)
Pojam upotreba vozila - traktor s prikolicom u dvorištu farme
(Čl. 3. st. 1. Direktive Vijeća 72/166/EEZ od 24. travnja 1972. o usklađivanju zakonodavstava država članica o osiguranju od odgovornosti za upotrebu motornih vozila i o provedbi obveze osiguranja od takve odgovornosti (Prva direktiva) - SL L 103).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORI - OSTALI UGOVORI (EUROPSKO PRAVO)
Ugovor o usluzi mobilne telefonije - naknada za uporabu platnih instrumenata
(Čl. 52. st. 3. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ - SL 2007 L 319).
Otvori odluku

ISPUNJENJE OBVEZE I POSLJEDICE NEISPUNJENJA (EUROPSKO PRAVO)
Povreda obveze od strane države članice - pravodobno preuzimanje zakonodavstva Europske unije
(Čl. 260(1) Ugovora o funkcioniranju Europske unije - UFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

ODGOVORNOST U SLUČAJU NEZGODE IZAZVANE MOTORNIM VOZILOM U POGONU - ODGOVORNOST TREĆOJ OSOBI KOJA SE PREVOZI (EUROPSKO PRAVO)
Opseg naknade štete iz obveznog osiguranja motornih vozila
(Čl. 1. do 3. (čl. 3(1) Prve direktive, čl. 1(1) Druge direktive i čl. 1(1) Treće direktive) Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti - kodificirana verzija - SL 2011 L 263).
Otvori odluku

ODGOVORNOST DRŽAVE (EU) - ZA NEPRAVILAN RAD TJELA UPRAVE (EUROPSKO PRAVO)
Izvanugovorna odgovornost za štetu institucija Unije - nadležnost
(Čl. 225(1), 235. i 288. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija - OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Opće načelo odgovornosti država članica za štetu nastalu pojedincima uslijed povrede zakonodavstva Unije
(Čl. 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

POVREDA SLOBODE IZRAŽAVANJA I SLOBODE MEDIJA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenje slobode izražavanja
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

OSIGURANJE OSOBA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Utvrđivanje faktora rizika prema spolu - diskriminacija
(Čl. 5(2) Direktive Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o primjeni načela jednakog postupanja između muškaraca i žena u mogućnosti dobivanja i nabave roba i usluga - OJ 2004 L 373).
Otvori odluku

SKLAPANJE UGOVORA O NAJMU STANA SA ZAŠTIĆENOM NAJAMNINOM - SMRT NAJMOPRIMCA (EUROPSKO PRAVO)
Prijenos prava na stanovanje na sustanara istog spola - gospodarska zajednica
(Čl. 6., 8., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU - ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda izražavanja - medijske slobode - kleveta
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku