6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE (EUROPSKO PRAVO)
Socijalna sigurnost radnika migranata - iznos ostvarene mirovine koji mora biti viši od najnižeg zakonskog iznosa
(Čl. 5. toč. (a) Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku poglavlje 5., svezak 3., str. 160.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – TROŠARINE (EUROPSKO PRAVO)
Pojam komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo
(Čl. 7. st. 2. i 3. Direktive Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PROMET – CESTOVNI (EUROPSKO PRAVO)
Univerzalna poštanska usluga
(Članak 3. stavak 1. Direktive 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga, kako je izmijenjena Direktivom 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008., člankom 13. stavkom 1. točkom (d) Uredbe br. 561/2006, kako je izmijenjena Uredbom br. 165/2004.)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Podugovaranje
(Čl. 49. i 56. UFEU-a, čl. 25. Direktive 2004/18 i čl. 71. Direktive 2014/24)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI - POREZ NA DOBIT (EUROPSKO PRAVO)
Dividenda koje rezidentno društvo isplaćuje rezidentnom mirovinskom fondu
(Čl. 63., čl. 64. st. 1. i čl. 65. UFEU)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA – PONUDA (EUROPSKO PRAVO)
Raskid prethodnog ugovora zbog njegova djelomičnog davanja u podugovor
(Čl. 57. stavka 4. točke (g) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE (EUROPSKO PRAVO)
Tražbina koja se odnosi na sustav mirovinskog osiguranja ili obiteljske doplatke – Država članica boravišta i država članica zaposlenja
(Čl. 45. i 48. UFEU-a kao i članaka 13. i 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, u verziji kako je izmijenjena i ažurirana Uredbom Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996. (SL 1997., L 28, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 7., str. 7.), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1992/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. (SL 2006., L 392, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 18.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 1408/71).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO – POREZI (EUROPSKO PRAVO)
Transakcije koje se odnose na plaćanja – Usluge koje društvo pruža banci u okviru upravljanja bankomatima
(Čl. 13. dijela B točke (d) podtočke 3. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena porezna osnovica (SL 1977., L 145, str. 1., u daljnjem tekstu: Šesta direktiva).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Izvještavanje o tekućim događajima i doslovno navođenje – sloboda izražavanja i informiranja
(Čl. 5. st. 3. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA (EUROPSKO PRAVO)
Usluga elektroničke pošte na internetu – Usluga Gmail
(Čl. 2. toč. (c) Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL 2002., L 108, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 25.), kako je izmijenjena Direktivom 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. (SL 2009., L 337, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 68.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje usluga arbitraže i mirenja te određenih pravnih usluga
(Čl. 10. točkom (d) podtočkama i. i ii. Direktive 2014/24 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravak SL 2016., L 311, str. 26.).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Obrada osobnih podataka i slobodan protok takvih podataka
(Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Posebna izuzeća za ugovore o nabavi usluga
(Čl. 10. toč. (h) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. te ispravci SL 2015., L 27, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza države da uspostavi regulatorni okvir koji će obvezivati zdravstvene ustanove da usvoje odgovarajuće mjere za zaštitu života pacijenata
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ NA DOHODAK (EUROPSKO PRAVO)
Jednako postupanje - mirovina koja se prima u državi članici koja nije država članica rezidentnosti
(Čl. 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda medija
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - GOSPODARSTVO - TRGOVINA - SLOBODNO KRETANJE ROBE (EUROPSKO PRAVO)
Davanje s istovrsnim učinkom kao carina
(Čl. 28 . i 30. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008 (TFEU, OJ C 115/47).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE (EUROPSKO PRAVO)
Porezni nadzor - načelo proporcionalnosti
(Čl. 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KRETANJE I BORAVAK - SCHENGENSKA GRANICA (EUROPSKO PRAVO)
Mjere koje imaju učinak istovjetan graničnoj kontroli
(Čl. 67. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU, OJ C 115/47) i čl. 21. Uredbe (EZ) br. 562/2006 EP i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), kako je izmijenjena Uredbom br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KRETANJE I BORAVAK DRŽAVLJANA EUROPSKE UNIJE (EUROPSKO PRAVO)
Neizdavanje putovnice
(Čl. 2. Protokola br. 4 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI AKT, UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR - TROŠKOVI POSTUPKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravni lijek - zahtjev da postupak ne smije biti preskup
(Čl. 10.a st. 5. Direktive Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš - SL 1985., L 175, str. 40.), kako je izmijenjena Direktivom 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. - SL 2003., L 156, str. 17.) te čl. 3. st. 8. i čl. 9. st. 4 Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, potpisane u Aarhusu 25. lipnja 1998. i potvrđene u ime Europske zajednice Odlukom Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005. - SL 2005., L 124, str. 1.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Ugovor o javnoj nabavi - posljedica neobjavljivanja
(Čl. 7. st. 2. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL 2007., L 315, str. 1.), čl. 18. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.) i čl. 36. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL 2014., L 94, str. 243.).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Pravo odbitka poreza na dodanu vrijednost
(Čl. 14. i 17. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje - SL 1977 L 145 te Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347).
Otvori odluku

USTAVNA PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sudsko razmatranje okolnosti u kojima je sporna izjava iznesena
(Čl. 8. i čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA - PRAVO STRANKE NA PRAVNI LIJEK (EUROPSKO PRAVO)
Stegovni postupak protiv suca
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Kriterij dodjele - tehnička ocjena nasuprot ekonomski najpovoljnije ponude
(Direktiva 2014/24/ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ - SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Izmjena zatečene potpore - Znatno povećanje prihoda od poreza namijenjenih financiranju programa potpora
(Čl. 108. st. 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje: UFEU) - 2010/C 83/01 te čl. 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. UFEU-a - SL 2004., L 140, str. 1).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita od protjerivanja
(Čl. 12. Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem - SL 2004 L 16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Protjerivanje stranca zbog počinjenja kaznenih djela
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - ODVJETNIŠTVO
Najniži iznos naknade odvjetniku
(Čl. 101. st. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 2016. u vezi s čl. 4. st. 3. Ugovora o Europskoj uniji - 92/C 191/01).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - NAČELO PRISTUPA PODACIMA I ZAŠTITE PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pristup dokumentaciji i informacijama na temelju kojih je upravno tijelo donijelo odluku
(Čl. 41. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - 2010/C 83/02).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA - VLADAVINA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Donošenje dviju različitih odluka utemeljenih na istim činjenicama
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO
Kaznena odgovornost novinara za izjave dane u okviru autoriziranog intervjua
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE – OSTALO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - GOSPODARSTVO - POLJOPRIVREDA (EUROPSKO PRAVO)
Hitne mjere za sigurnost hrane
(Čl. 34. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje - SL 2003., L 268 te čl. 53. i 54. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane - SL 2002., L 31).
Otvori odluku

MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - GOSPODARSTVO - RIBARSTVO (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana ribolova - pravomoćnost odluka Suda, načelo jednakog očekivanja i načelo jednakog postupanja
(Čl. 1. i 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 530/2008 od 12. lipnja 2008. o uspostavi hitnih mjera u pogledu ribolova plavoperajne tune plovilima s okružujućom mrežom plivaricom u Atlantskom oceanu istočno od 45° zapadne zemljopisne dužine i u Sredozemnome moru - SL 2008., L 155).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE – OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Suspenzija mirovine pri ponovnom zapošljavanju u javnoj službi
(Čl. 14. u vezi s čl. 1. Protokola br. 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA KRETANJE I BORAVAK - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Premještanje tražitelja azila unutar EU
(Čl. 78. st. 3. i čl. 289. st. 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 2016. te čl. 18. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Odgovornost za dozvolu ulaska iz humanitarnih razloga
(Čl. 2., 12. i 13. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva - SL 2013., L 180 (Uredba Dublin III), te čl. 5. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) - SL 2006., L 105 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. - SL 2013., L 182).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Pravni lijek protiv odluke o transferu
(Čl. 13. st. 1., čl. 27. st. 1. i čl. 29. st. 2. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (Uredba Dublin III) - SL 2013., L 180).
Otvori odluku

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Prosljeđivanje osobnih podataka koje obrađuje policija trećoj osobi radi podizanja tužbe radi naknade štete
(Čl. 7. toč. (f) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka - SL L 281).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - KONCESIJE (EUROPSKO PRAVO)
Koncesije za igre na sreću
(Čl. 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 (2016)).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Izuzeće od poreza za crkvenu zajednicu
(Čl. 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 (2016)).
Otvori odluku

CARINE - CARINSKI NADZOR (EUROPSKO PRAVO)
Iznos carinskog duga u okolnostima kad je obujam robe stavljene u postupak vanjskog provoza manji zbog potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka nego onaj koji je podnesen odredišnoj carinarnici
(Čl. 94. st. 1., čl. 96., 203., 204., 206. st. 1. i čl. 213. Uredbe (EZZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice - SL 1992., L 302, čl. 2. st. 1. toč. (d) i čl. 70. i 71. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL 2006., L 347).
Otvori odluku

TROŠARINE (EUROPSKO PRAVO)
Obračun trošarine na duhan koji je potrebno podvrgnuti drobljenju i rezanju kako bi bio prikladan za pušenje
(Čl. 2. st. 1. toč. (c) podtoč. (ii) Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan - SL L 176).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Naplata poreza na dodanu vrijednost na naknadu za prodaju praznih medija i uređaja za snimanje i reproduciranje
(Čl. 2., 24. st. 1. i čl. 25. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL L 347).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Odbijanje izuzeća od naplate poreza na dodanu vrijednost jer je porezni obveznik propustio dostaviti identifikacijski broj za PDV koji mu je prilikom otpreme u drugu državu članicu ona i dodijelila
(Čl. 22. st. 8. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje - SL 1977 L 145).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Klevetnički komentari na internetskom blogu
(Čl. 8. i 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Publiciranje osobnih podataka o oporezivanju
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO - ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Imenik pretplatnika - univerzalna usluga
(Čl. 25. st. 2. Direktive 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) - SL 2002., L 108, kako je izmijenjena Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. - SL 2009., L 337).
Otvori odluku

CARINE - CARINSKI NADZOR (EUROPSKO PRAVO)
Obaveza prijavljivanja gotovine koja se unosi u Europsku uniju ili iznosi iz nje
(Čl. 3. st. 1. Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice - SL 2005., L 309, te čl. 4. st. 1. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) - SL 2006., L 105).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – POREZI – OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Upravna suradnja u području oporezivanja
(Čl. 1. st. 1. i čl. 5. Direktive Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ - SL 2011., L 64, te čl. 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Dozvola za boravak državljaninu treće države kao roditelju građana Unije
(Čl. 20. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47 te čl. 7. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje iz članstva Udruge - povreda prava na pristup sudu
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Povreda prava na pristup sudu - nerazumno trajanje parničnog postupka
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje statusa izbjeglice - sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine
(Čl. 12. st. 2. toč. (c) i st. 3. Direktive Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita te o sadržaju odobrene zaštite - SL 2004., L 304).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Vize s ograničenom valjanošću i humanitarna zaštita
(Čl. 25. st. 1. toč. (a) Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) - SL 2009., L 243 i ispravak SL 2013., L 154 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. - SL 2013., L 182 te čl. 4. i 18. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Uklanjanje novinara iz parlamentarne dvorane
(Čl. 6.1. i 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Pasivno ponašanje vlasti u slučaju obiteljskog nasilja
(Čl. 2., 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Zadržavanje podataka u elektroničkoj komunikaciji
(Čl. 15. st. 1. Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) - SL 2002., L 201, kako je izmijenjena Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. - SL 2009., L 337 te čl. 7., čl. 8. i čl. 52. st. 1. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE - POVLASTICE (EUROPSKO PRAVO)
Prava djece bračnog druga pograničnog radnika na novčanu pomoć
(Čl. 7. st. 2. Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji - SL 2011., L 141 te čl. 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE - POVLASTICE (EUROPSKO PRAVO)
Novčana pomoć djeci pograničnih radnika
(Čl. 7. st. 2. Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji - SL 2011., L 141).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRISTOJBE (EUROPSKO PRAVO)
Pristojbe pri ishođenju ovlaštenja
(Čl. 13. st. 2. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu - SL 2006., L 376).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Postupanje s migrantima
(Čl. 4. Protokola br. 4 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Obvezni školski program i vjerska uvjerenja
(Čl. 9. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pohranjivanje dinamične IP adrese od strane pružatelja usluga informatičkih medija
(Čl. 2. toč. (a) i čl. 7. toč. (f) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka - SL 1995., L 281).
Otvori odluku

SLOBODNO KRETANJE ROBE (EUROPSKO PRAVO)
Ujednačavanje cijena pri poštanskoj prodaji lijekova
(Čl. 34. i 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - PREBIVALIŠTE (EUROPSKO PRAVO)
Povreda ustavnih prava - izbrisani u Sloveniji
(Čl. 8., 13., 14., 37.1 i 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na privatnost - porod kod kuće
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KONCESIJE (EUROPSKO PRAVO)
Automatsko produživanje koncesija
(Čl. 12. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu - SL L 376 te čl. 49., 56. i 106. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Državne potpore bankama
(Točke 40. do 46. Komunikacije Komisije o primjeni pravila o državnim potporama za poticajne mjere u korist banaka u kontekstu financijske krize počevši od 1. kolovoza 2013. ("Komunikacija o bankarstvu") - SL 2013., C 216 te čl. 107. do 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Državljanin treće države kao roditelj građana Unije
(Čl. 20. i 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

TRGOVINA - SLOBODNO KRETANJE ROBE - OGRANIČENJA (EUROPSKO PRAVO)
Jezik federalne jedinice države članice i izdavanje računa
(Čl. 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (EUROPSKO PRAVO)
Istrebljenje biljaka s potencijalnim nametnicima
(Čl. 6. st. 2. do 4. Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/789 od 18. svibnja 2015. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar Unije - SL 2015., L 125).
Otvori odluku

LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA - OSTALO (EUROPSKO PRAVO)
Regije s nacionalnim manjinama u smislu kohezijske politike - prijedlog građanske inicijative
(Čl. 4. st. 2. i čl. 11. st. 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) - OJ C 321 E/1 te čl. 4. st. 2. toč. (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 211/2011 od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi - SL L 65).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA - SCHENGENSKA GRANICA (EUROPSKO PRAVO)
Nezakoniti ulazak i sankcije
(Čl. 2. st. 1., čl. 3. toč. 2. i čl. 6. st. 3. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom - SL L 348).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda izražavanja novinara
(Čl. 6. st. 1. i čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - JEDNAKOST PRED ZAKONOM (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana diskriminacije - istospolni parovi - dozvola boravka
(Čl. 8. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Vraćanje stranca u sigurnu treću zemlju
(Čl. 3. st. 3. i čl. 18. st. 2. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva - SL L 180).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Spajanje obitelji - procjena dovoljnih novčanih sredstava
(Čl. 7. st. 1. toč. (c) Direktive Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji - SL L 251).
Otvori odluku

POLITIČKE STRANKE (EUROPSKO PRAVO)
Nadzor financiranja političkih stranaka
(Čl. 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Samostalne demonstracije bez prethodne notifikacije vlastima
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

SOCIJALNA SKRB - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Socijalna pomoć
(Čl. 4. i 70. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - SL L 166, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1244/2010 od 9. prosinca 2010. - SL L 338, kao i čl. 24. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na području države članice - SL L 158).
Otvori odluku

MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda kretanja i mirovinska prava
(Čl. 45. i 48. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47) te čl. 4. st. 3. Ugovora o Europskoj zajednici (UEU) - OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK - STRANACA - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Režim supsidijarne zaštite
(Čl. 29. i 33. Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite - SL L 337).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Zadržavanje podnositelja azila radi zaštite nacionalne sigurnosti ili javnog poretka
(Čl. 8. st. 3. prvog podst. točke (e) Direktive 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu - SL L 180).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRIVATNOG ŽIVOTA - ZAŠTITA DJECE (EUROPSKO PRAVO)
Financijska kompenzacija kod povrede poštovanja privatnog života
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Propisivanje od strane nacionalnog zakonodavstva obveze poštovanja minimalne plaće u ugovoru o javnoj nabavi
(Čl. 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47 te 26. Direktive 2004/18/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama - SL 2004 L 134).
Otvori odluku

TRGOVINA - SLOBODNO KRETANJE ROBE - OGRANIČENJA (EUROPSKO PRAVO)
Određivanje najniže cijene po jedinici alkohola
(Čl. 34. i 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47 u vezi s tumačenjem Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 - SL L 347).
Otvori odluku

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
PDV na neiskorištene zrakoplovne karte
(Čl. 2. toč. 1. i čl. 10. st. 2. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje - SL L 162, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 1999/59/EZ od 17. lipnja 1999. - SL L 162, a zatim Direktivom Vijeća 2001/115/EZ od 20. prosinca 2001. - SL L 15).
Otvori odluku

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
PDV kod prijenosa licencije - zlouporaba prava
(Čl. 2. st. 1. toč. (c), čl. 24. st. 1., čl. 43. i čl. 273. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL L 347 te čl. 49., 56. i 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Tajno praćenje - pravo na privatnost
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA - OGRANIČENJA (EUROPSKO PRAVO)
Privremeno razmještanje radnika radi ispunjenja ugovora
(Čl. 59. i 60. (nakon izmjene čl. 49. i 50. Ugovora) Ugovora o Europskoj zajednici).
Otvori odluku

TRGOVINA - SLOBODA PRUŽANJA USLUGA - OGRANIČENJA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda kretanja dobara - povrat medicinskih troškova koji su nastali u drugoj državi članici - kupnja naočala
(Čl. 59. i 60. Ugovora o Europskoj zajednici).
Otvori odluku

POREZI - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Oporezivanje ušteđevine u obliku životnog osiguranja
(Čl. 59. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

TRGOVINA - SLOBODA PRUŽANJA USLUGA - OGRANIČENJA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda kretanja dobara - povrat medicinskih troškova koji su nastali u drugoj državi članici - kupnja naočala
(Čl. 30. i 36. Ugovora o Europskoj zajednici).
Otvori odluku

TRGOVINA - SLOBODA PRUŽANJA USLUGA - OGRANIČENJA (EUROPSKO PRAVO)
Usluge koje se nude telefonom potencijalnim primateljima u drugim državama članicama
(Čl. 59. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

TRGOVINA - SLOBODNO KRETANJE ROBE - OGRANIČENJA (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana oglašavanja medicinskih proizvoda koji nisu odobreni u državi uvoza - opravdanje - zaštita javnog zdravlja

Otvori odluku

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Obrada osobnih podataka
(Čl. 10., 11. i 13. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka - SL L 281).
Otvori odluku

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Određivanje primjenjivog prava
(Čl. 4. st. 1. toč. (a) i čl. 28. st. 1., 3. i 6. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka - SL L 281).
Otvori odluku

ELEKTRONIČKI MEDIJI (EUROPSKO PRAVO)
Videofilmovi u sklopu internetske stranice novina
(Čl. 1. st. 1. toč. (a) podtoč. i. toč. (b) Direktive 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) - SL L 95).
Otvori odluku

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Virtualna valuta bitcoin
(Čl. 2. st. 1. i čl. 135. st. 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL L 347).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Ponovni ulazak nakon protjerivanja - mogućnost izricanja kaznenih sankcija
(Čl. 11. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom - SL L 348).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Osuda novinara za nepoštovanje naredbi policije
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Davanje za slučaj starosti - ublažavanje socijalnog položaja osoba s niskim prihodima
(Čl. 3. st. 1. toč. (d) i čl. 7. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - SL L 166 kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 988/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, od 16. rujna 2009. - SL L 284).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Povrat državne potpore - obračun kamata
(Čl. 14. Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu čl. 93. Ugovora o EZ-u - SL L 83 te čl. 11. i 13. Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe br. 659/1999 - SL L 14).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DOBIT (EUROPSKO PRAVO)
Oporezivanje dividendi
(Čl. 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Doniranje embrija koji neće biti iskorišteni za oplodnju
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

SOCIJALNA SKRB - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Univerzalna usluga
(Čl. 9. i 32. Direktive 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) - SL L 108, kako je izmijenjena Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. - SL L 337).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Početak eksploatacije mineralnih sirovina
(Čl. 107. st. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

POREZI - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Financijski nadzor - obveza prijavljivanja unosa gotovine - visina kazne
(Čl. 9. Uredbe (EZ) br.1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice - SL L 309).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Građanska integracija državljana trećih država
(Čl. 5. st. 2. i čl. 11. st. 1. Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem - SL 2004 L 16).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - OSTALO (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na život - prestanak tretmana održavanja na životu
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Govor mržnje u komentarima trećih osoba
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Obračun mirovine
(Čl. 4. Direktive Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti - SL L 6 te čl. 5. st. 1. toč. (a) Okvirnog sporazuma o radu s nepunim radnim vremenom sklopljenog 6. lipnja 1997., koji je sadržan u prilogu Direktivi Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC - SL 1998. L 14, izmijenjena Direktivom Vijeća 98/23/EZ od 7. travnja 1998. - SL L 131).
Otvori odluku

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ZAŠTITA PUČANSTVA - ZARAZNE BOLESTI (EUROPSKO PRAVO)
Seksualna orijentacija i davanje krvi
(Toč. 2.1 Priloga III. Direktive Komisije 2004/33/EZ od 22. ožujka 2004. o provedbi Direktive 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na određene tehničke zahtjeve za krv i krvne sastojke - SL 2004 L 91).
Otvori odluku

OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - OSTALO (EUROPSKO PRAVO)
Države članice EU - međusobno priznavanje vozačkih dozvola
(Čl. 2. st. 1. i čl. 11. st. 2. Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama - SL 2006 L 403, izmjena SL 2009 L 19).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda izražavanja odvjetnika
(Čl. 6. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (EUROPSKO RPAVO)
Odgovornost za onečišćenje okoliša
(Čl. 191. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47 te čl. 1. i čl. 8. st. 3. Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprječavanja i otklanjanja štete u okolišu - SL L 143).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Povreda obveze države članice - primjena snižene stope PDV-a na digitalne ili elektroničke knjige
(Čl. 96. i 98. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL L 347, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2010/88/EU od 7. prosinca 2010. - SL L 326, u vezi s prilozima II. i III. toj Direktivi i Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112 - SL L 77).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na privatni život - obveze države u odnosu na transseksualne osobe
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na privatnost - obrada osobnih podataka
(Čl. 3. st. 2. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - SL L 281).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Pružanje usluga hitnog zdravstvenog prijevoza - izravna dodjela volonterskim tijelima
(Čl. 49., 56., 105. i 106. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Deportacija kad postoji opasnost od zlostavljanja
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo slobode kretanja članova obitelji građana Unije - posebna dozvola ulaska
(Čl. 35. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ - SL L 158 i ispravci SL L 229 i SL L 197).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK - STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na saslušanje osobe s nezakonitim boravkom
(Čl. 6. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom - SL L 348).
Otvori odluku

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (EUROPSKO PRAVO)
Liječenje u drugoj državi članici
(Čl. 22. st. 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, u verziji izmijenjenoj i ažuriranoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996. - SL 1997, L 28).
Otvori odluku

TROŠARINE (EUROPSKO PRAVO)
Trošarina na cigarete
(Čl. 7. st. 2. i čl. 8. st. 6. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan - SL L 176).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DOHODAK (EUROPSKO PRAVO)
Oporezivanje igara na sreću - razlike u poreznom tretmanu država članica
(Čl. 52. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - UFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Različiti standardi slobode izražavanja ovisno o tome radi li se o novinaru ili stručnjaku u određenom području
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

TRGOVINA - OGRANIČENJE SLOBODNOG KRETANJA ROBE (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenje izdavanja zahtjeva za odobrenje pesticida i fito-farmaceutskih proizvoda na belgijskom teritoriju - zaštita zdravlja
(Čl. 30. i 36. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

TRGOVINA - OGRANIČENJE SLOBODNOG KRETANJA ROBE (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenja uvoza dobara pornografskog sadržaja iz druge države članice - javni moral
(Čl. 36. i 227. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

TRGOVINA - OGRANIČENJE SLOBODNOG KRETANJA ROBE (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana određenih vrsta trgovine nedjeljom
(Čl. 30. i 36. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

ODGOJ I OBRAZOVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Mjere za pohađanje obrazovnih programa - dijete državljanina druge države članice
(Čl. 189. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici te čl. 12. st. 1. Uredbe Vijeća br. 1612/68 od 15. listopada 1968. o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice - SL 1968 L 257).
Otvori odluku

ODGOJ I OBRAZOVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Tečajevi koji se pružaju radi uspostavljanja višeg obrazovanja - financiranje studija
(Čl. 60. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

ODGOJ I OBRAZOVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Pristup stručnom osposobljavanju - pravo na socijalne pogodnosti - diskriminacija
(Čl. 7. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici te čl. 7(2) Uredbe Vijeća br. 1612/68 od 15. listopada 1968. o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice - SL 1968 L 257).
Otvori odluku

CARINE - CARINSKI NADZOR (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda prijevoza robe unutar Zajednice - iznimke - javna sigurnost
(Čl. 10. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 222/77 od 13. prosinca 1976. o provozu u Zajednici - SL 1977 L 38 te čl. 36. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DOHODAK (EUROPSKO PRAVO)
Način oporezivanja radnika koji ima prebivalište u jednoj državi članici a veliki dio dohotka ostvaruje u drugoj državi članici
(Čl. 48. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo ulaska i boravka u drugoj državi članici - visina prihoda
(Čl. 48. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici te čl. 1. Uredbe Vijeća br. 1612/68 od 15. listopada 1968. o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice - SL 1968 L 257).
Otvori odluku

PODUZETNIČKE I TRŽIŠNE SLOBODE (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenja slobode pružanja usluga
(Čl. 59. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

OCJENA SUGLASNOSTI NACIONALNOG PRAVA S PRAVOM ZAJEDNICE (EUROPSKO PRAVO)
Ovlaštenje nacionalnog sada da razmatra svoj zahtjev - pitanje je li nacionalno pravo u skladu s pravom Zajednice
(Čl. 5. i 177. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Spajanje obitelji i sloboda poslovnog nastana
(Čl. 41. st. 1. Dodatnog protokola od 23. studenoga 1970. i zaključenog, odobrenog i potvrđenog u ime Europske ekonomske zajednice Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2760/72 od 19. prosinca 1972. o sklapanju Dodatnog protokola i Financijskog protokola potpisanih 23. studenoga 1970. i priloženih Sporazumu o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i Turske te o mjerama potrebnima za njihovo stupanje na snagu - SL L 293).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Schengen
(Čl. 5. st. 1. u vezi s čl. 13. st. 1. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) - SL L 105 te čl. 24. st. 1. i čl. 34. Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) - SL L 243).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Potpora programima proizvodnje obnovljivih izvora energije - ograničenje na područje države članice
(Čl. 2. st. 2. i čl. 3. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ - SL 2009 L 140 te čl. 34. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - OJ C 115/47).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Masovni izgon stranaca
(Čl. 3., 5.1, 5.4 i 38. te čl. 13. u vezi s čl. 3. i 5. te čl. 4. Protokola br. 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ELEKTRONIČKA TRGOVINA (EUROPSKO PRAVO)
Usluge prijenosa preko satelita
(Čl. 2. točka (c) i (f) Direktive 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru na području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Okvirna direktiva) - SL 2002 L 108 te čl. 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - UFEU - SL C 115/47).
Otvori odluku

POREZI - POSEBAN POREZ (EUROPSKO PRAVO)
Pojačana suradnja u području oporezivanja financijskih transakcija
(Čl. 327. i 332. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - UFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

USTAVNA PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenje prava na slobodu izražavanja
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Zadržavanje podataka u vezi s pružanjem elektroničkih komunikacijskih usluga
(Čl. 7., 8. i 11. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389 vezano za ocjenu valjanosti Direktive 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Nadzorno tijelo za zaštitu podataka - zahtjev neovisnosti
(Čl. 28. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka - SL 1995 L 281).
Otvori odluku

POKRETANJE POSTUPKA OCJENE PROPISA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Direktiva 2011/82 donesena na pogrešnom pravnom temelju - poništenje
(Čl. 91. st. 1. toč. (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - UFEU - SL C 115/47).
Otvori odluku

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Načelo porezne neutralnosti
(Čl. 12. st. 3. toč. (a), treći podst. i čl. 98. st. 1. i 2. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje - SL L 145, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2001/4/EZ od 19. siječnja 2001. - SL L 22).
Otvori odluku

AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Materijalni uvjeti prihvata azilanata
(Čl. 13. st. 5. Direktive 2003/9/EZ od 27. siječnja 2003. o uvođenju minimalnih standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za azil - SL 2003 L 31).
Otvori odluku

PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA (EUROPSKO PRAVO)
Izbrisani u Sloveniji - materijalna šteta
(Čl. 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo boravka državljanina treće države koji je član obitelji građana Unije
(Čl. 6. i 7. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice - SL 2004 L 158 te čl. 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - UFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

TRGOVINA - OGRANIČENJE SLOBODNOG KRETANJA KAPITALA (EUROPSKO PRAVO)
Distribucija lijekova - ograničenje slobode poslovnog nastana
(Čl. 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - UFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Intervencija putem državnih sredstava
(Čl. 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - OJ C 115/47).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVIŠTE GRAĐANA (EUROPSKO PRAVO)
Schengenske vize - izdavanje jedinstvenih viza
(Čl. 21. st. 1. i čl. 32. st. 1. Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) - SL 2009 L 243).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - VLADAVINA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Retroaktivno skraćenje roka za povrat sredstava - povreda načela djelotvornosti, pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja
(Čl. 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Kriteriji za ispitivanje povrede slobode izražavanja
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA (EUROPSKO PRAVO)
Pristup dokumentima institucija Europske unije
(Čl. 4(3) Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskoga parlamenta, Komisije i Vijeća - OJ 2001 L 145).
Otvori odluku

PUTNE ISPRAVE (EUROPSKO PRAVO)
Uzimanje otisaka prstiju u svrhu izdavanja putovnice
(Čl. 1. st. 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice - OI 2004 L 385).
Otvori odluku

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA (EUROPSKO PRAVO)
Pristup informacijama Unije
(Čl. 4(6) Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskoga parlamenta, Komisije i Vijeća - OJ 2001 L 145).
Otvori odluku

POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Umanjenje PDV-a trgovačkog društva - uzimanje u obzir prometa podružnica s poslovnim nastanom u drugim državama članicama i trećim državama
(Čl. 17(2), (3) i (5) i čl. 19(1) Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje - OJ 1977 L 145).
Otvori odluku

OBRAZOVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Pristup zanimanju kada postoje razlike u obrazovnim programima - poslovni nastan
(Čl. 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana ulaska u zemlju na temelju imigracijskih pravila - ograničenje prava na obranu
(Čl. 30(2) Direktive 2004/58/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji o slobodi kretanja i boravka na teritoriju države članice, kojom se vrši izmjena i dopuna Uredbe (EEZ-a) broj 1612/68 i ukidaju direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ - OJ 2004 L 229).
Otvori odluku

PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA (EUROPSKO PRAVO)
Prebivalište kao uvjet za stipendiju
(Čl. 7(2) Uredbe Vijeća broj 1612/68, od 15. listopada 1968. o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice - OJ 1968 L 257).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na dovršetak života
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Ne bis in idem - kod poreznih prekršaja
(Čl. 50. i 51. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - 2010/C 83/02).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Neizravna diskriminacija u obrazovanju
(Čl. 2. Protokola br. 1 u vezi s čl. 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Ugovor kojim javna tijela uspostavljaju međusobnu suradnju - ispunjenje cilja u javnom interesu
(Čl. 1(2)(a) i (d), čl. 2. i 28 te kategorija 8 i 12 Dodatka II A Direktive Europskoga parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim opskrbama te ugovora o pružanju javnih usluga - OJ 2004 L 134).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Automatsko priznanje izbjegličkog statusa
(Čl. 12(1)(a) Direktive Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim mjerilima prema kojima se državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva priznaje status izbjeglica ili osoba koje na drugi način trebaju međunarodnu zaštitu te o sadržaju odobrene zaštite - OJ 2004 L 304).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Nezakonito uhićenje - izvanredna predaja (Extraordinary rendition)
(Čl. 3., 5., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Minimalni uvjeti prijma podnositelju zahtjeva za azil
(Čl. (5), (7) i (8) Direktive Vijeća 2003/9/EZ od 27. siječnja 2003. kojom se utvrđuju minimalni standardi za prihvat tražitelja azila - OJ 2003 L 31).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda kretanja osoba s posebnim statusom
(Čl. 21(1) Ugovora o funkcioniranju Europske unije - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA – OSTALO (EUROPSKO PRAVO)
Diskriminacija na temelju seksualne orijentacije
(Čl. 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99, 8/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2/10).
Otvori odluku

ELEKTRONIČKA TRGOVINA (EUROPSKO PRAVO)
Naknade u području mobilne telefonije
(Čl. 13. Direktive 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru na području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Okvirna direktiva) - OJ 2002 L 108).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Umjetna oplodnja i predimplantacijska dijagnostika
(Čl. 8. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Preventivna obveza zaštite od zlostavljanja
(Čl. 3. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE - POVLASTICE (EUROPSKO PRAVO)
Kaznena narav mjere zabrane subvencija u poljoprivredi zbog davanja krivih podataka - ne bis in idem
(Čl. 138(1) Uredbe Komisije (EZ-a) br. 1973/2004 od 29. listopada 2004. kojom se utvrđuju podrobna pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1782/2003 u pogledu programa potpore predviđenih u Glavi IV. i Glavi IV.a te Uredbe i o korištenju zemljišta izvan uporabe za proizvodnju sirovina).
Otvori odluku

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na odbitak PDV-a
(Čl. 167. i 273. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - OJ 2006 L 347).
Otvori odluku

PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA (EUROPSKO PRAVO)
Brisanje iz evidencije registra prebivališta
(Čl. 8. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenje prava na privatnost
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA (EUROPSKO PRAVO)
Pristup javnim dokumentima - zlouporaba dužnosti
(Čl. 8. i 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

CARINE - CARINSKI NADZOR (EUROPSKO PRAVO)
Carinski propisi - povrat carinskog duga
(Čl. 239. Uredbe Vijeća (EEZ) broj 2913/92 od 12. listopada 1992 o uspostavljanju Carinskog kodeksa Zajednice - OJ 1992 L 302).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Dozvola boravka - nametanje previsokih i nerazmjernih pristojbi - načelo pravičnosti
(Čl. 8. Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. prosinca 2003. o statusu državljana trećih država koji imaju stalni boravak - OJ 2004 L 6).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - IZBORNO PRAVO (EUROPSKO PRAVO)
Diskvalifikacije u obnašanju parlamentarne službe - pravo na slobodne izbore
(Čl. 3. Protokola 1 i čl. 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Mjere ograničenja - obiteljska povezanost s osobama koje su povezane s vođama režima na koji se te mjere primjenjuju
(Čl. 60. i 301. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pristup informacijama o okolišu
(Čl. 2. i 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti podacima o okolišu i ukidanju Direktive Vijeća 90/313/EEZ - OJ 2003 L 41).
Otvori odluku

GRAĐANSKA STANJA - ISPRAVE - OSTALO, VOZAČKA DOZVOLA (EUROPSKO PRAVO)
Međusobno priznavanje službenih dokumenata
(Čl. 8(2) Direktive Vijeća 91/439/EEZ o vozačkim dozvolama kako je izmijenjena Direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama - OJ 2006 L 403).
Otvori odluku

AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Izgon ilegalnih imigranata
(Čl. 1. i 3. te čl. 4. Protokola 4 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

USTAVNA PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenje slobode izražavanja
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana prometa za kamione na određenoj dionici autoceste - mjere za ograničavanje zagađenja
(Čl. 28. i 29. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija - OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Koncesije javnih usluga - usluga spašavanja
(Čl. 1(2)(a) i (d) 1(4) Direktive 2004/18/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim nabavama te ugovora o pružanju javnih usluga - OJ 2004 L 134).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Primjena kriterija s kojima su ponuđači upoznati u skladu s načelom transparentnosti i jednakosti stranaka
(Čl. 17(1) Direktive Vijeća 92/50/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju postupaka dodjele ugovora o javnim uslugama - OJ 1992 L 209 te čl. 70. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica - OJ 2002 L 248).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Povreda obveze navođenja razloga za odbijanje ponude
(Čl. 41. Direktive Europskoga parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim opskrbama te ugovora o pružanju javnih usluga - OJ 2004 L 134).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Emitiranje programa koji potiče na mržnju
(Čl. 22.a Direktive 97/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 1997. o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonom, uredbom ili administrativnom mjerom u državama članicama koje se tiče obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja - OJ 1997 L 202).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (EUROPSKO PRAVO)
Kontrola buke zrakoplova
(Čl. 2. do 5. Direktive 2002/30 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. ožujka 2002. kojom se uspostavljaju pravila i postupci za uvođenje operativnih ograničenja buke u zrakoplovnim lukama Zajednice - OJ 2002 L 85).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita ugroženih vrsta - europski hrčak
(Čl. 12(1) Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. izmijenjene Direktivom Vijeća 2006/105/EZ od 20. studenoga 2006. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore - OJ 1992 L 206 i OJ 2006 L 353).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (EUROPSKO PRAVO)
Progresivno smanjivanje emisija zagađivača - nacionalna ograničenja za zagađivače
(Čl. 9. Direktive 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o integriranom sprječavanju i kontroli onečišćenja (IPPC) od 15. siječnja 2008. te čl. 4. i 6. Direktive 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nacionalnim gornjim granicama e.misije za pojedina atmosferska zagađivala (NEC) od 23. listopada 2001.).
Otvori odluku

DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje - sukladnost sa zajedničkim tržištem
(Čl. 86. i 87. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

JAVNO BILJEŽNIŠTVO (EUROPSKO PRAVO)
Obavljanje profesije javnog bilježnika u državama članicama EU
(Čl. 43. i 45. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

PRAVODOBNO PREUZIMANJE ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na naknadu štete za žrtve kaznenih djela
(Čl. 280. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

CARINE (EUROPSKO PRAVO)
Klasificiranje proizvoda za carinjenje
(Članak 12(5)(a)(i) i 6 Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se uspostavlja Carinski kodeks Zajednice - OJ 1997 L 17, OJ 1997 L 179).
Otvori odluku

POREZI - POSEBAN POREZ (EUROPSKO PRAVO)
Ekološki porez
(Čl. 110. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Zatvorska kazna za ilegalne migrante
(Čl. 15. i 16. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. godine o zajedničkim standardima i postupcima u državama članicama za povratak državljana trećih država koji u njima nezakonito borave - OJ 2008 L 348).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - VLADAVINA PRAVA (EUROPSKO PRAVO
Pravo na pravično suđenje - konzistentnost sudske prakse
(Čl. 1. Protokola 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ELEKTRONIČKI MEDIJI (EUROPSKO PRAVO)
Ovlaštenje države da ograniči ekskluzivno emitiranje nogometnih utakmica na plaćenoj televiziji
(Čl. 3.a Direktive 89/552/EEZ Vijeća od 3. listopada 1989. o koordinaciji određenih odredaba uređenih zakonom, uredbama ili administrativnim odlukama država članica u pogledu obavljanja televizijskog emitiranja - OJ 1989 L 298).
Otvori odluku

MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Mirovinska prava raseljenih osoba u BiH - diskriminacija
(Čl. 6. i 14. te čl. 1. Protokola 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Porezne olakšice kod kupnje prve nekretnine - diskriminacija
(Čl. 12., 18., 39. i 43. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija - OJ C 321 E/1 te čl. 4., 28. i 31. Ugovora o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora od 2. svibnja 1992 - OJ 1994 L1).
Otvori odluku

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Opskrba robom ili pružanje usluga
(Čl. 5. i 6. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje - OJ 1977 L 145, izmijenjena Direktivom Vijeća 92/111/EEZ od 14. prosinca 1992. - OJ 1992 L 384).
Otvori odluku

OGRANIČENJE SLOBODNOG KRETANJA KAPITALA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda kretanja roba i usluga
(Čl. 12., 18., 29. i 49. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

ELEKTRONIČKA TRGOVINA (EUROPSKO PRAVO)
Prodaja medicinskih pomagala preko interneta
(Čl. 1., 2., 3., 4. i 9. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8 lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva, posebno elektroničke trgovine, na unutarnjem tržištu - OJ 2000 L 178 te čl. 34. i 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

OSOBNO IME (EUROPSKO PRAVO)
Registracija prezimena u drugoj državi članici - plemićka titula
(Čl. 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - TFEU (OJ C 115/47).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOG ŽIVOTA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pobačaj
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - JEDNAKOST PRED ZAKONOM (EUROPSKO PRAVO)
Diskriminacija po vjerskoj osnovi - ugovor s vjerskim zajednicama
(Čl. 9. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

GRAĐENJE (EUROPSKO PRAVO)
Mjere zaštite na gradilištu - sigurnosni plan
(Čl. 3. Direktive Vijeća 92/57/EEC, od 24. lipnja 1992. o provedbi minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva na privremenim ili pokretnim gradilištima - OJ 1992 L 245).
Otvori odluku

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (EUROPSKO PRAVO)
Medicinski tretman u drugoj državi članici - pokrivanje troškova
(Čl. 49. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita novinarskih izvora
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana deportacije u zemlju u kojoj prijeti mučenje
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA (EUROPSKO PRAVO)
Pristup dokumentima koji se tiču pregleda državnih potpora
(Čl. 4(2) Uredbe (EC) 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2001. glede javnog pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije - OJ 2001 L 145).
Otvori odluku

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (EUROPSKO PRAVO)
Pokrivanje bolničkih troškova u drugoj državi članici
(Čl. 22. Uredbe 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice - OJ 1971 L 149).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita izbjeglica
(Čl. 12(1)(a) Direktive 2003/83/EC od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju statusa državljana treće države i osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba koje su na drugi način u potrebi za međunarodnom zaštitom i o sadržaju jamčene zaštite - OJ 2004 L 304).
Otvori odluku

ODGOJ I OBRAZOVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda kretanja studenata
(Članak 12 i 18(1) Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

SOCIJALNA SKRB - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Zamrzavanje socijalnih davanja suprugama osoba uključenih na UN-ovu listu osoba koje surađuju s teroristima
(Čl. 2(2) Uredbe Vijeća broj 881/2002, od 27. svibnja 2002. koja nameće određene specifične ograničavajuće mjere usmjerene prema određenim osobama i ustanovama povezanim s Osama bin Ladenom, mrežom Al-Quaide i Talibanima, i njene izmjene kroz Uredbu Vijeća 561/2003 od 27. ožujka 2003., OJ 2003 L 82).
Otvori odluku

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (EUROPSKO PRAVO)
Dopustivost poticaja kojima se stimulira propisivanje jeftinijeg lijeka u javnom zdravstvu
(Čl. 94. Direktive 2001/83/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice u odnosu na medicinske proizvode za ljudsko korištenje, izmijenjena Direktivom 2004/27/EC od 31. ožujka 2004. - PJ 2004 L 136).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - JEDNAKOST PRED ZAKONOM
Smještaj romske djece u razrede sastavljene isključivo od Roma - pravo na obrazovanje bez diskriminacije
(Čl. 6.1. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te čl. 2. Protokola 2 uz Konvenciju - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA - AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Gubitak statusa izbjeglice
(Čl. 11(1) Uredbe Vijeća 2004/83/EC od 19. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalificiranje i status u trećoj zemlji državljana ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili kao osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita i opseg jamčene zaštite (OJ 2004 L 304).
Otvori odluku

BORAVAK STRANACA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo boravišta roditelja koji se brine za dijete - ovisnost o socijalnoj pomoći
(Čl. 10. i 12. Uredbe Vijeća broj 161/68, od 15. listopada 1968. o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice - OJ 1968 (II) p. 475).
Otvori odluku

DRŽAVLJANSTVO (EUROPSKO PRAVO)
Povlačenje odluke o naturalizaciji kad je državljanstvo stečeno prijevarom
(Čl. 17. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

OBRAZOVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda kretanja ljudi u području obrazovanja u državama članicama
(Čl. 39. Ugovora o Europskoj zajednici - OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

CARINE - OSLOBOĐENJE (EUROPSKO PRAVO)
Carina na uvoz oružja i materijala za vojnu uporabu
(Čl. 26. Ugovora o Europskoj zajednici - OJ C 321 E/1 te čl. 20. Uredbe Vijeća broj 2913/93, od 12. listopada 1992. kojom se uspostavlja Carinski zakonik Unije - OJ 1992. L 302).
Otvori odluku

IZBORNI SPOROVI (EUROPSKO PRAVO)
Povreda izbornih prava - diskriminacija na osnovi podrijetla
(Čl. 14. u vezi s čl. 3. Protokola br. 1 te čl. 1. Protokola br. 12 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita novinarskih izvora
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Preventivna dimenzija povrede prava na život
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

OGRANIČENJE SLOBODNOG KRETANJA KAPITALA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda kretanja kapitala
(Čl. 56., 58. te 86. do 88. Ugovora o Europskoj zajednici - OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

EUROPSKO PRAVO - OGRANIČENJA SLOBODNOG KRETANJA DOMAĆIH DRŽAVLJANA
Nacionalna ograničenja prava slobodnog kretanja
(Čl. 18. Direktive 2004/38/EC Europskog Vijeća od 29. travnja 2004. o pravima slobodnog kretanja i boravka građana Unije i članova njihove obitelji na području država članica).
Otvori odluku

MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Nejednaki uvjeti u odnosu na dob umirovljenja i trajanje službe - ravnopravnost spolova
(Čl. 141. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pristup preslikama dokumenata - posebno opravdanje
(Čl. 6.1., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Poštanske usluge
(Čl. 13A(1)(a) Direktive broj 77/388/EEC o usklađivanju zakona država članica u odnosu na poreze, općeniti sustav poreza na dodanu vrijednost - OJ 1977 L145 te čl. 3. Direktive 97/67/EC o općim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta Zajednice u poštanskim uslugama - OJ 1998 L15).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na život i suđenje u razumnom roku
(Čl. 2. i 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA (EUROPSKO PRAVO)
Mjesto ispuštanja u okoliš genetski modificiranih organizama
(Čl. 19. i 25(4) Direktive 2001/18/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom ispuštanju u okoliš genetski modificiranih organizama).
Otvori odluku

MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Diskriminacija u odnosu na domaće državljane - odbijanje dijela mirovine osobi bez državljanstva za radni staž ostvaren u drugoj državi prije proglašenja nezavisnosti
(Čl. 14. u vezi s čl. 1. Protokola br. 1 te čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

POREZ NA DOHODAK (EUROPSKO PRAVO)
Porezne olakšice za darove - ograničenje na nacionalno zakonodavstvo
(Čl. 56. do 58. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Propuštanje poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite od strane vlasti - povreda prava na život
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

JAVNA NABAVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Sudjelovanje u natječajima za javne radove - ograničenje
(Čl. 24. Direktive 1993/37/EEC Europskog Vijeća o usklađivanju postupaka dodjele ugovora za javne radove od 14. lipnja 1993 - OJ L 199, izmijenjena Direktivom 97/52/EC Vijeća i Europskog parlamenta od 13. listopada 1997.).
Otvori odluku

ZAŠTITA OKOLIŠA (EUROPSKO PRAVO)
Smanjenje emisije stakleničkih plinova - načelo jednakog postupanja
(Čl. 1., 4. i 16(3) Direktive 2003/87/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003 o uspostavi sheme za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i izmjena Direktive 96/61/EC - OJ 2003 L275).
Otvori odluku

JEDNAKOST PRED ZAKONOM (EUROPSKO PRAVO)
Procesuiranje i čuvanje podataka o građanima Unije koji prebivaju u državi članici - suprotnost s načelom nediskriminacije
(Čl. 12(1) u vezi s čl. 17., 18. i 43. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1 te čl. 7(e) Direktive 95/46/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u odnosu na procesuiranje podataka i na slobodno kretanje takvih podataka).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita osobnih podataka i slobode tiska
(Čl. 3(1) i 9. Direktive broj 95/46/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u odnosu na procesuiranje osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka - OJ 1995 L 281).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Povreda privatnosti - zadržavanje otisaka prstiju, staničnih uzoraka i DNK profila osoba koje nisu osuđene za kaznena djela
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODGOJ I OBRAZOVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Grčki propisi o priznavanju diploma - suprotnost legislativi Europske unije
(Čl. 1., 3., 4., 7., 8. i 10. Direktive 89/48/EEC Europskog Vijeća o općem sustavu priznavanja visokoškolskih diploma dodijeljenih po završetku profesionalnog obrazovanja i usavršavanja u trajanju od najmanje tri godine, od 21. prosinca 1988. - OJ 1989 L 19, te čl. 226. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ 321 E/1).
Otvori odluku

ZAŠTITA OKOLIŠA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza izrade plana djelovanja u slučaju premašivanja graničnih vrijednosti kakvoće zraka
(Čl. 7(3) Direktive 1996/62/EC Europskog Vijeća o ocijeni i upravljanju kakvoćom okolnog zraka).
Otvori odluku

KRETANJE I BORAVAK STRANACA (U UNIJI)
Pravo na kretanje i boravak u Uniji osobe koja je bračni drug građanina Unije
(Čl. 3(1) Direktive 2004/38/EC Europskog Vijeća o pravu građana Unije i članova njihove obitelji da se kreću i borave slobodno na području država članica).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - JEDNAKOST PRED ZAKONOM
Smještaj romske djece u razrede sastavljene isključivo od Roma
(Čl. 3., 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99, čl. 2. Protokola 1 uz Konvenciju te čl. 14. Konvencije u vezi sa čl. 2. Protokola 1 uz Konvenciju).
Otvori odluku

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Sportski klubovi - izuzeće od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost
(Čl. 13A(1)(m) Šeste direktive Vijeća 77/388/EEC od 17. svibnja 1977. o harmonizaciji prava država članica u odnosu na poreze na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost - uniformirana osnova za ocjenu - OJ1977 L145).
Otvori odluku

POREZ NA DOHODAK (EUROPSKO PRAVO)
Izračunavanje oporezivog prihoda
(Čl. 39. i 56. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ 321 E/1).
Otvori odluku

DRŽAVNE MATICE ROĐENIH - OSOBNO IME (EUROPSKO PRAVO)
Registracija imena djeteta u zemlji prebivališta (Danska) koje ime se protivi pozitivnom zakonodavstvu zemlje državljanstva (Njemačka)
(Čl. 12. i 18. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku