lipanj 2020
Bijelić Alen
Intervju s Majom Kuhar, predsjednicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave – o aktualnim pitanjima, dvojbama i izazovima u javnoj nabavi
Javna nabava nedavno se zatekla u žarištu pažnje stručne javnosti jer se očekivalo da će država morati rješavati novonastale probleme hitnom nabavom dobara, radova i usluga uz istovremenu dvojbu o tome je li takav cilj moguće postići u postojećem zakonodavnom okviru javne nabave. No, pravo je pitanje omogućava li zakonodavni okvir javne nabave funkcioniranje iste u izvanrednim okolnostima uz očuvanje temeljnih načela javne nabave ili je ipak cijeli postupak potrebno prilagoditi pandemiji i potresu. Stoga se ovo, ionako dinamično i turbulentno područje prava, našlo pred velikim izazovima pa je čak i Europska komisija donijela određene smjernice. Osim toga, neke dvojbe u javnoj nabavi postoje već neko vrijeme te smo o svim spomenutim izazovima razgovarali s Majom Kuhar, predsjednicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
Više [Samo za prijavljene korisnike]

lipanj 2020
Vajda Alan
Uvjeti boravka i rada visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
Navedenim tekstom prikazujemo uvjete boravka i rada visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj, što je propisano odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, 66/19 i 53/20), Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 120/12, 81/13 i 38/15) i Direktive Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. godine o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih država u svrhu zapošljavanja visokokvalificirane radne snage (SL L 155, 18. 6. 2009.).
Ključne riječi: EU plava karta, stalni boravak, visokokvalificirani državljani trećih država, uvjeti izdavanja EU plave karte, Zakon o strancima.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

lipanj 2020
Moslavac Bruno
Screenshot kao tehnika prikupljanja dokaza u prethodnom kaznenom postupku: zakonitost pretrage
Pribavljanje dokaza za potrebe kaznenog postupka uvjetovano je provođenjem različitih radnji od strane ovlaštenih tijela kaznenog progona, a pretraga kao dokazna radnja uvjetovana je poštivanjem brojnih procesnih zahtjeva. Aktivnost potencijalnog osumnjičenika prilikom pribavljanja dokaza nije dobrodošla i može rezultirati nezakonitim dokazima. U ovom radu autor case-study metodom razmatra mogućnost da osumnjičenik korištenjem screenshota dobrovoljno izruči sporni sadržaj iz internetskog prostora policijskim istražiteljima i tako svojevoljno pridonese prikupljanju dokaznog materijala za vlastitu optužbu. Element dobrovoljnosti okrivljenika smjera k olakšavanju njegova procesnog položaja u daljnjem tijeku kaznenog postupka.
Ključne riječi: screenshot, kazneni postupak, pretraga, aktivnost okrivljenika.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

lipanj 2020
Bouček Vilim
Presuda Polbud Suda EU i lex societatis – prekogranično preoblikovanje društva kroz izolirani prijenos registriranog sjedišta i sloboda izbora oblika trgovačkog društva
U radu analiziramo presudu Polbud Suda Europske unije iz 2017. s aspekta daljnjeg širenja područja primjene slobode poslovnog nastana (čl. 49. i 54. UFEU) na prekogranično preoblikovanje društva i utjecaja na osobni statut trgovačkog društva na području Europske unije. U presudi Polbud Sud Europske unije je konačno, i suprotno od svoje presude Vale iz 2012., odredio da je u prekograničnom preoblikovanju društva prijenos registriranog sjedišta trgovačkog društva iz države članice izmještaja (podrijetla) u državu članicu premještaja (primateljicu) moguć i bez prijenosa njegova stvarnog sjedišta. Navedene odrednice presude Polbud specifično utječu i na osobni statut trgovačkog društva (lex societatis). Širenjem polja primjene slobode poslovnog nastana u presudi Polbud, ističe autor, ne jamči se više samo izravan slobodan izbor mjesta obavljanja gospodarske djelatnosti, a potom na temelju presuda Suda Europske unije u predmetima Centros, Überseering i Inspire Art i slobodan izbor osobnog statuta društva na temelju određivanja registriranog sjedišta u željenoj državi članici, već osnivači ili članovi trgovačkog društva sada mogu, ako žele, već prvotno registrirano sjedište društva naknadno premjestiti iz te u drugu državu članicu premještaja, ako su za to u novoj državi premještaja ispunjene pretpostavke. Na taj način, zaključuje autor, dopuštajući takav naknadni posredan izbor mjerodavnog prava, Sud Europske unije na opisani način ne širi samo područje primjene slobode poslovnog nastana već i polje primjene stranačke autonomije u europskome međunarodnom privatnom pravu.
Ključne riječi: presuda Polbud Suda Europske unije, prekogranično preoblikovanje društva, izolirani prijenos registriranog sjedišta društva, područje primjene slobode poslovnog nastana, osobni statut trgovačkog društva.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

lipanj 2020
Đerđa Dario, Šamanić Paula
Recentna stajališta Suda Europske unije o zakonskom propisivanju rokova za rješavanje upravnih sporova
U radu se obrađuje problematika zakonskog određivanja rokova za rješavanje upravnih sporova s posebnim naglaskom na recentna stajališta Suda Europske unije. U tu svrhu najprije se analizira trajanje upravnih sporova u Republici Hrvatskoj te se prikazuju i analiziraju zakonom utvrđeni rokovi unutar kojih je Visoki upravni sud Republike Hrvatske obvezan odlučiti u pojedinim upravnim područjima. Posebno se naglašava važnost načela kontradiktornosti i izjašnjavanja stranke kojima se sud mora voditi u upravnom sporu, a koji često ne idu u prilog brzom rješavanju upravnih sporova. Zatim se na primjeru rokova za rješavanje upravnih sporova u području pružanja međunarodne zaštite u Mađarskoj analiziraju stajališta Suda Europske unije o primjenjivosti zakonski određenih rokova za rješavanje upravnih sporova. Analizira se primjerenost ovih rokova, odnosno pitanje je li nacionalni sud u određenom roku u mogućnosti potpuno i učinkovito preispitati predmetnu upravnu odluku te istovremeno poštivati postupovna prava podnositelja zahtjeva zajamčena pravom Unije.
Ključne riječi: upravni spor, rok, Sud Europske unije, međunarodna zaštita.

Više [Samo za prijavljene korisnike]