STVARNO PRAVO - MEĐA
Obnova međe
(Čl. 103. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15, Zakona o sudskom vanparničnom postupku od 24. srpnja 1934. broj 71, 720 - "Službene novine" od 1. kolovoza 1934. broj 175-XLV)
Otvori odluku

ZEMLJINŠNOKNJIŽNO PRAVO - ZABILJEŽBA
Ne smatra se ograničenjem glede raspolaganja stečenim pravom ili dužnošću ili teretom glede kojih je ugovoren istodobni upis.
(Čl. 117. i 119. Zakon o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13i 108/17)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – OPĆI UČINCI UGOVORA - UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE
Neizgradnja i neprodaja objekta – izgubljena dobit
(Čl. 230. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - SPORAZUMI
Zabranjeni sporazumi - Odredba koja distributeru daje "prednost pri ostvarenju prodajne transakcije" tijekom šest mjeseci od registracije
(Čl. 101. st. 1. i 3. UFEU-a i članka 2. i članka 4. točke (b) Uredbe Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL 2010., L 102, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 3., str. 276.).
Otvori odluku

Pravo industrijskog vlasništva - Patenti - Postupak za priznanje patenta
Bitne tehničke karakteristike rješenja tehničkog problema
(Čl. 37. st. 1. toč. 4. Zakona o patentu – "Narodne novine", br. 16/20)
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE DJETETA
Kredit podignut za kupnju osobnog vozila ne utječe na zakonsku obvezu uzdržavanja mlt. djece
(Čl. 288. st. 1. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO - PREDMET NASLJEĐIVANJA
Stan ne predstavlja ostavinsku imovinu ostaviteljice ako je ista imala tek pravo osobne služnosti stana
(Članak 5. st. 3. Zakona o nasljeđivanju - Narodne novine, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - RASPORED RADNOG VREMENA
Tužitelj u kontinuitetu radio pola sata prije početka smjene od punog radnog vremena
(Čl. 44. st. 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike" - Narodne novine", br. 93/08, 89/12 i 104/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PLAĆA - ODREĐIVANJE PLAĆE
Odlukama uprave mijenja se osnovica plaće
(Čl. 90. Zakon o radu – "Narodne novine", br.93/14, 127/17 i 98/19)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – POREZI - POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Postupak izvlaštenja
(Čl. 23. st. 6. Zakona o izvlaštenju - "Narodne novine", br. 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO – OPĆENITO - SOCIJALNA SKRB
Usluga smještaja starijim i bolesnim osobama
(Čl. 185. st. 1. u vezi s čl. 184. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi - Narodne novine, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20) .
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE
Osiguranik nema pravo na invalidsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža
(Čl. 56. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15).
Otvori odluku

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - OPĆENITO
Upravitelj predmetnog javnog vodnog dobra - Hrvatske vode
(Čl. 235. Zakon o vodama - "Narodne novine", br. 66/19.)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE
Teško kazneno djelo protiv spolne slobode – stvarna nadležnost
(Čl. 154. st. 1. u svezi s čl. 153. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OSTALA KAZNENA DJELA
Nedozvoljena uporaba osobnih podataka – nisu ostvareni elementi djela.
(Čl. 146. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – IZVIDI KAZNENIH DJELA
Izdvajanje službenih zabilješki
(Čl. 208. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA
Obnova kaznenog postupka.
(Čl. 506. st. 1. Zakon o kaznenom postupku – "Narodne novine", br., 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – UTVRĐENJE DA POSTOJI POVREDA ZAKONA
Povreda zakona u korist okrivljenika
(Čl. 513. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PRETHODNO PITANJE
Rješavanje pitanja iz područja obiteljskih odnosa
(Čl. 12. st. 1. 21. I 215. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – DOSTAVLJANJE - NAČINI DOSTAVLJANJA
Dostava za ročište nije pokušana biti obavljena na bilo koji drugi način određen Uredbom o dostavi
Uredba broj 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. 11. 2007. o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima u državama članicama i čl. 84. st. 2. točke 5. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08 - ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 – Odluka USRH i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – DOSTAVLJANJE - NAČINI DOSTAVLJANJA
Visina troškova ovrhovoditelj je dužan dokazati odgovarajućim računima, a ne ponudama
(Čl. 21. st. 1 Ovršni zakon - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20 i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - Narodne novine, br. 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15).
Otvori odluku

OVRHA - PRIGOVOR TREĆE OSOBE
Treća osoba u ovršnom postupku
(Čl. 55. Ovršnog zakona, "Narodne novine", broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 u svezi s čl. 369. Ovršnog zakona - Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20).
Otvori odluku

OVRHA - ZALOŽNA PRAVA, SLUŽNOSTI, STVARNI TERETI I PRAVO GRAĐENJA TE UGOVORI O ZAKUPU I NAJMU
U tražbine trećeg prvenstvenog reda spadaju i tražbine na ime zatezne kamate na glavnicu založnog vjerovnika
(Čl. 106. st. 1. toč. 1., čl. 107. st. 3., 4. 5. i čl. 19. st. 1. Ovršnog zakona - Narodne novine, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 67/08).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OSIGURANJE - NAČIN ZASNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA
Upisom založnog prava na poslovnom udjelu u Upisnik FINE ostvaruje se pravni učinak zabrane otuđenja i opterećenja poslovnog udjela
(Čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima – "Narodne novine", br. 121/05).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - POREZI I DRUGA JAVNA DAVANJA
Namirenje poreznog tijela na nekretnini nakon proteka roka zastare
(Čl. 109. st. 10. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16,).
Otvori odluku