STVARNO PRAVO – ZAŠTITA POSJEDA – TUŽBA ZBOG UZNEMIRAVANJA POSJEDA
Neznatno smetanje posjeda.
(Čl. 20. st. 2. i čl. 22. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – PREDAJA U POSJED
Nepošteni posjednik nije ovlašten zadržati stvar dok mu ne budu naknađeni troškovi za koje traži naknadu, nego mora stvar predati bez odgode.
(Čl. 165. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – SLUŽNOSTI – STVARNE SLUŽNOSTI
Naknada za umanjenje vrijednosti nekretnine zbog ograničenja prava vlasništva stvarnom služnošću.
(Čl. 33. stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15, u vezi s čl. 51. stavak 1. Zakona o izvlaštenju – Narodne novine, br. 74/14)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO – ZABILJEŽBA
Pogrešni pravni put za zaštitu prava.
(Čl. 117. stavka 2. Zakona o zemljišnim knjigama – Narodne novine, br. 63/19)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – OBLIK UGOVORA – NEDOSTATAK POTREBNOG OBLIKA UGOVORA
Nedostatak propisanog oblika sklapanja ugovora kao razlog njegove ništavosti.
(Čl. 103. Zakona o obveznim odnosima – Narodne novine, br. 53/91, 73/91, 3/94, 11193, 10795, 7/96, 91/96 i 112/99)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – OPĆI UČINCI UGOVORA – UGOVORNA KAZNA
Ugovorna kazna kao osnova za alternativno ovlaštenje vjerovnika.
(Čl. 350. i čl. 353. Zakona o obveznim odnosima – Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVORI O BANKARSKOM POSLOVANJU – UGOVOR O KREDITU – VALUTNA KLAUZULA
Ništetnost dijela odredbe Ugovora o kreditu za kupnju motornog vozila.
(Čl. 118. Zakona o zaštiti potrošača – (Narodne novine, br. 41/2014., 110/2015) i čl. 138. a Zakona o zaštiti potrošača – Narodne novine, br. 79/2007., 125/2007., 75/2009., 79/2009., 89/2009., 133/2009., 78/2012., 56/2013.)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZAŠTITA POTROŠAČA – POJEDINI SLUČAJEVI
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u odnosu prema Zakonu o zaštiti potrošača.
(Čl. 5. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti potrošača – Narodne novine, br. 41/14., 100/15. i 14/19.)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – PROUZROČENJE ŠTETE – IMOVINSKA ŠTETA
Šteta od divljači.
(Čl. 83 st. 1. Zakona o lovstvu – 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NEZAKONIT ILI NEPRAVILAN RAD SUDACA
Šteta od divljači.
(Čl. 105. Zakona o sudovima – Narodne novine, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19 i čl. 79. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – IZVANUGOVORNE OBVEZE – STJECANJE BEZ OSNOVE
Stjecanje bez osnove u odnosu na podmirenje duga pravnog prednika.
(Čl. 1111. i čl. 1112. Zakona o obveznim odnosima – Narodne novine,br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – PROUZROČENJE ŠTETE - ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD ŽIVOTINJA – ŠTETA KOJU UZROKUJE DIVLJAČ
Rupa u ogradi kroz koju je lisica izašla na autocestu.
(Čl. 17. 50. st. 1. Zakona o cestama - Narodne novine, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19 u vezi čl. 1049. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – OSTALE IZVANUGOVORNE OBVEZE – NAKNADA ŠTETE
Zastarijevanje se ne prekida podnošenjem prijedloga za osiguranje dokaza.
(Čl. 230. i 241. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18.)
Otvori odluku

DIONIČKO DRUŠTVO – ČLANOVI NADZORNOG ODBORA – OPOZIV ČLANOVA
Opoziv članova nadzornog odbora zbog gubitka povjerenja.
(Čl. 260. i 257. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)
Otvori odluku

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – SKUPŠTINA – NIŠTAVOST ODLUKA SKUPŠTINE
Nasljednici su imatelji poslovnog udjela od trenutka smrti člana društva.
(Čl. 255., 277. i 448. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA – JAVNE USLUGE KOJE SE PRUŽAJU POTROŠAČIMA
Vlasnik nekretnine kao korisnik javne usluge prikupljanja otpada.
(Čl. 33. st. 5. i čl. 30. st. 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – Narodne novine, br. 94/13 i 73/17)
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO – UZDRŽAVANJE – UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA
Neosnovanost tužbenog zahtjeva za uzdržavanje bračnog druga.
(Čl. 295. Obiteljskog zakona - Narodne novine, br. 103/15 i 98/19).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO – UZDRŽAVANJE – UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA
Presumpcija očinstva.
(Čl. 303., 306., 313., 314. i 317. Obiteljskog zakona – Narodne novine, br. 103/15, 98/19 i 47/20)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – OTKAZ
Otkaz ugovora o radu državne službenice.
(Čl. 110. st. 1., 114. st. 2, čl. 3. st. 3., – Narodne novine, br. 86/08., 61/11. i 4/18. i čl. 74. st.2. i čl. 57. st. 2. Zakona o upravnim sporovima – Narodne novine, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – IZVANREDNI OTKAZ
Otkaz ugovora o radu od strane radnika kao osobito važan razlgo za skraćenje otkaznog roka.
(Čl. 122. stavak 7. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – MIROVINSKO OSIGURANJE
Pravo na naknadu štete nastale isplatom novčanih davanja po osnovi priznatog prava na mirovinu.
(Čl. 160. st. 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 102/98, 71/99, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08, 94/09, 40/10, 121/10, 139/10, 61/11 i 114/11)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA
Protupravna gradnja.
(Čl. 212. Kaznenog zakona - Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19 i 84/21).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA – OPĆENITO O OVRŠNOM POSTUPKU I POSTUPKU OSIGURANJA – STVARI I PRAVA KOJI NE MOGU BITI PREDMET OVRHE
Nedopuštenost ovrhe u odnosu na suvlasniška prava.
(Čl. 61. i 122. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 i 81/15).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVRŠENIKA – OVRHA RADI ISPRAŽNJENJA I PREDAJE NEKRETNINE
Pravna zaštita prava na dom u odnosu na pravnu zaštitu prava vlasništva.
(Čl. 20. i 256. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 94/14, 55/16, 73/17 i 131/20).
Otvori odluku

OVRHA – POSTUPAK OSIGURANJA – PRIVREMENE MJERE RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE
Pretpostavke za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine.
(Čl. 344. i 346. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 94/14, 55/16).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK – PRAVNE POSLJEDICE OSPOBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA
Namjera kao najbitniji konstitutivni element za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.
(Čl. 130., 131. i 132. Stečajnog zakona (Narodne novine, br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13).
Otvori odluku