5 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - PRAVO SLUŽNOSTI - POVLASNA NEKRETNINA I SLUŽNOST
Povlasna nekretnina
(Čl. 177. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - SLUŽNOSTI - NA NEKRETNINAMA
Regulirano pravo služnosti na nekretninama na kojim postoji EKI
(Čl. 12. st. 1. točke 11., čl. 27. i 28. Zakona o elektroničkim komunikacijama - "Narodne novine", br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17 i čl. 6., 8 i 7. podstavcima 1., 2., 3. i 4. Pravilnika o potvrdi i naknadi o pravu puta - "Narodne novine", br. 152/11, 151/14 i 95/17).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - NAČELA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - NAČELO POVJERENJA
Održavanje stanja upisa u zemljišnoj knjizi zbog inzistiranja na tome da sudska odluka mora sadržavati nalog za uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja
(Čl. 150. Zakona o zemljišnim knjigama – "Narodne novine", br. 63/19).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - VRSTA I PREDMET SPORA- PREDBILJEŽBA
Prijedlog protustranke za opravdanje predbilježbe
(Čl. 45. i 61. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 – ispravak i 108/17 u svezi čl. 241. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 63/19).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - DRUŠTVENO VLASNIŠTVO - OSTALO
Općenarodna imovina –šume i šumsko zemljište
(Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama - "Narodne novine", br. 41/90).
Otvori odluku

OBVEZOI PRAVO - ZATEZNE KAMATE
Obveza plaćanja zateznih kamata nije vezana uz eventualno postojanje kamata na stambeni kredit
(Čl. 368. st. 5. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O GRAĐENJU - OPĆENITO
Sklapanje ugovora o građenju isključivo u pisanom obliku
(Čl. 127. i čl. 620. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - UGOVORI - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA
Dostava preslike police osiguranja od automobilske odgovornosti i Uvjeta
(Čl. 96. Zakona o zaštiti potrošača - "Narodne novine", broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09 i 133/09.
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - MJENICA - INDOSAMENT - BJANKO INDOSAMENT - PRAVO IMATELJA
Bjanko indosament – pravo imatelja mjenice
(Čl. 13. st. 2. i čl. 47. Zakona o mjenici – "Narodne novine", br. 74/94 i 92/10).
Otvori odluku

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - OSOBE OVLAŠTENE ZAHTIJEVATI ZAŠTITU PRAVA
Pravo nositelja žiga
(Čl. 7. Zakona o žigu – "Narodne novine", br. 173/03, 54/05, 76/07, 30/09 i 49/11).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ODGOVORNOST, DUŽNOSTI I PRAVA RODITELJA - UZDRŽAVANJE DJETETA
Nepolaganje ispita i ponavljanje godina studija – osnova za prestanak uzdržavanja
(Čl. 290. st. 1. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15 i 98/19).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - BRAČNI UGOVOR
Revizija – bračni ugovor
(Čl. 551. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15, 98/19 u vezi s čl. 255. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 35/13)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZABRANA DISKRIMINACIJE GLEDE ZAPOŠLJAVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Nacionalni propis koji određuje dobnu granicu od 50 godina za pristup javnobilježničkoj profesiji
(Čl. 10. UFEU-a, članka 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja) te članka 6. stavka 1. Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69. i ispravak SL 2020., L 63, str. 9.)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – OTKAZ – IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Sukob oko odlaska na specijalizaciju i uvjeta ugovora o istome
(Čl. 108. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Zatvaranje poslovnice
(Čl. 115. st. 1. toč. 1. i st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – OTKAZ UGOVORA O RADU - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Kriterij za poslovno uvjetovani otkaz
(Čl. 115. st. 2. Zakona o radu - Narodne novine br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - ZASTARA POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA
Rok za zastaru je 5 godina po ZR/14
(Čl. 230. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, čl. 139. Zakona o radu - Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA
O navodima podnositelja o zlostavljanju od strane policijskih službenika nije provedena službena istraga
(Čl. 23. st. 1. i 25. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14, te čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 18/97, 6/99 – pročišćeni tekst, 8/99 – ispravak, 14/02 i 1/06).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - OPĆENITO
Nepostojanje prekida roka zastare je predvidivo
(Čl. 29. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14, čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 18/97, 6/99 - pročišćeni tekst, 8/99 - ispravak, 14/02 i 1/06 u vezi s čl. 3. Ustava i čl. 17. Konvencije.
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - JEDNAKOST PRED ZAKONOM
Pravo na obranu nije povrijeđeno
(Čl. 29. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - JEDNAKOST PRED ZAKONOM
Povreda prava na pravično suđenje
(Čl. 19. st. 2. i čl. 29. st. 1. Ustav Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KRETANJE I BORAVAK – AZIL (EUROPSKO PRAVO)
Politika azila - Zahtjev za međunarodnu zaštitu i razlozi za nedopuštenost
(Čl. 33. stavka 2. točke (d) Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL 2013., L 180, str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249. i ispravci SL 2020., L 76, str. 38. i SL 2020., L 415, str. 90.) u vezi s člankom 2. točkom (q) te direktive).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Pojmovi ,postojeća potpora’ i "nova potpora" – skupno izuzeće potpora i potpore de minimis
(Čl. 107. i 108. Ugovor o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Oporezivanje - solidarna odgovornost primatelja oporezive isporuke koji je izvršio pravo na odbitak PDV-a znajući da osoba koja je odgovorna za njegovo plaćanje taj porez neće platiti
(Čl. 205. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA – OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Javna nabava robe - zahtjev za registraciju ili odobrenje koje je izdalo nacionalno tijelo kojoj se izvršava ugovor o javnoj nabavi
(Čl. 2. i 46. Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL 2004., L 134, str. 114.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 156.) i na načelo zaštite legitimnih očekivanja.)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNE I KAŽNJAVANJE - UVJETNI OTPUST
Uvjetni otpust – nisu ispunjeni uvjeti
(Čl. 59. st. 2. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – IZUZEĆE SUDACA - RAZLOZI ZA IZUZEĆE
Isključenje od obavljanja sudačke dužnosti.
(Čl. 32. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – PRETHODNI POSTUPAK - KAZNENA PRIJAVA - IZVIDI KAZNENIH DJELA
Izdvajanje službenih zabilješki
(Čl. 208. Zakona o kaznenom postupku – Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Zastara kaznenog progona kao razlog za odbijanje izvršenja europskog uhidbenog naloga
(Čl. 20. st. 2. točke 7. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – Narodne novine, br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18 i 70/19).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA – PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE
Priznanje i izvršenje presude - odgoda odlučivanja o osnovanosti EUN-a
(Čl. 91. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – Narodne novine, br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18 i 70/19)
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - VRSTE KAZNI - UBLAŽAVANJE KAZNE
Postojanje "naročito olakotnih okolnosti "
(Čl. 202. st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - UBLAŽAVANJE KAZNE
Višestruki počinitelj prekršaja iz područja sigurnosti prometa na cestama
(Čl. 40. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - NEZAKONITI DOKAZI
Što ne može biti dokaz u postupku
(Čl. 90. st. 2. točke 2 Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - KOMUNALNA DJELATNOST
Nepoduzimanje mjere naplate dospjelih potraživanja u skladu s odredbama Ovršnog zakona predstavlja osnovu za prekršajnu odgovornost
(Čl. 36., čl.202. st.1. Prekršajnog zakona – "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i čl. 8. i čl. 9. Zakona o računovodstvo – Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA
Tužitelj – fizička osoba, potražuje od tuženika - pravne osobe naknadu imovinske i neimovinske štete
(Čl. 34. b toč. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 70/19.)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - MJESNA NADLEŽNOST
Pravo na pristup sudu
(Čl. 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14 u svezi članka 117. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV PRESUDE
Revizija po ZID ZPP 70/19 – nema prakse revizijskog suda i drukčija pravna shvaćanja različitih sudova
(Čl. 387. stavak 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine",br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 - Odluka Ustavnog suda RH i 70/19)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV PRESUDE
Prijedlog za dopuštenje revizije po ZID ZPP 70/19
(Čl. 387. stavak 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine",br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 - Odluka Ustavnog suda RH i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV PRESUDE
Prijedlog za dopuštenje revizije po ZID ZPP 70/19
(Čl. 385., 387. stavak 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine",br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 - Odluka Ustavnog suda RH i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV PRESUDE
Prijedlog za dopuštenje revizije po ZID ZPP 70/19
(Čl. 387. stavak 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine",br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 - Odluka Ustavnog suda RH i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - KAD SE POSTUPAK MOŽE PONOVITI
Razlozi za (ne)ponavljanje postupka
(Čl. 422. st. 2., čl. 421 st. 1. t. 1.,7.8,9.i 10. te st. 3. I čl. 353.st. 1. u vezi čl. 381. Zakona o parničnom postupku - „Narodne novine“, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA - OPĆENITO
Cilj i svrha ovrhe
(Čl. 380. toč 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine“, br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 I 70/19 u vezi čl. 21. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku