rujan 2020
Pavlović Mladen
Odgovornost za ugovorne obveze u slučaju epidemije/pandemije
Svaki sudionik u obveznom odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje. Vjerovnik u obveznom odnosu je ovlašten od dužnika zahtijevati ispunjenje obveze, a dužnik je dužan obvezu ispuniti savjesno i u svemu kako ona glasi te za ispunjenje odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Dužnik se oslobađa od odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoju obvezu ili da je zakasnio s njezinim ispunjenjem zbog okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje nije mogao spriječiti, otkloniti ni izbjeći, a radi se o vanjskom, nepredvidivom i izvanrednom događaju. Epidemija/pandemija koronavirusa sigurno potpada pod takav događaj, što znači da predstavlja višu silu uslijed koje ugovorna strana može biti oslobođena od odgovornosti za štetu. Međutim, ne postoji opće zakonsko pravilo na temelju kojeg bi se moglo unaprijed zaključiti u kojim slučajevima i na koji način bi se epidemija/pandemija mogla smatrati kao viša sila i kao eskulpirajući razlog za neispunjenje ugovorne obveze neke ugovorne strane, a time i oslobođenje od odgovornosti za nastalu štetu, pa u slučaju prijepora to u svakom slučaju trebati posebno utvrđivati.
Ključne riječi: ispunjenje obveze, viša sila, slučaj, obujam naknade štete.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

rujan 2020
Ćurković Marijan
Savjetovanje u osiguranju
Na tržištu osiguranja nude se bezbrojni ugovori o osiguranju od strane velikog broja distributera osiguranja. Ponuda je svakako vrlo velika i sadržajno različita. Nasuprot ponudi postoji potražnja – ugovaratelji osiguranja/osiguranici, koji imaju potrebu za osiguravajućom zaštitom od rizika koji im prijete, žele adekvatno osiguranje, odnosno osiguranje koje najviše odgovara njihovoj osiguravajućoj potrebi. Kako izabrati najbolje pokriće, najboljeg osiguratelja, najpovoljniju ponudu osiguranja – pitanja su na koja potencijalni ugovaratelj osiguranja, kao neprofesionalac, u pravilu nije u stanju odgovoriti. Upravo zato stvara se potreba da, prije sklapanja ugovora o osiguranju, dobije savjet od profesionalca koji poznaje osiguranje. Tu potrebu uočila je i EU direktiva o distribuciji osiguranja 2016/97 (IDD), koja problemu savjetovanja potrošača osigurateljne usluge posvećuje posebnu pažnju. Ta je Direktiva stupila na snagu 1. listopada 2018. U skladu s obvezom transponiranja Direktive u nacionalno zakonodavstvo, Republika Hrvatska je uskladila svoje zakonodavstvo s odredbama Direktive kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 112 od 14. prosinca 2018.), koji je stupio na snagu 22. prosinca 2018. Zakon o osiguranju funkciji savjetovanja ugovaratelja osiguranja/osiguranika pristupa formalno preuzimajući odredbe Direktive o savjetovanju potrošača osigurateljnog proizvoda i usluge. Jedno od dvojbenih pitanja jest: ima li mjesta profesionalnom savjetniku u osiguranju, kao samostalnom zanimanju, prema hrvatskom pravu osiguranja.
Ključne riječi: distribucija osiguranja, savjetovanje potencijalnog ugovaratelja osiguranja, savjetovanje kao jedini posao profesionalnog savjetnika u osiguranju.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

rujan 2020
Rajko Alen
Posebnosti regulacije sudskih pristojbi u upravnom sporu
U kontekstu prošlogodišnjeg stupanja na snagu novih propisa na području sudskih pristojbi, s fokusom na sudske pristojbe u upravnom sporu, razmotrene su pretpostavke za nastanak pristojbene obveze i vrijeme njezina nastanka, vrijednost predmeta spora kod utvrđivanja iznosa pristojbe, oslobođenja od obveze plaćanja pristojbe, te još nekoliko s time povezanih pitanja.
Ključne riječi: sudske pristojbe, upravni spor, vrijednost predmeta spora.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

rujan 2020
Vajda Alan
Donesen novi Zakon o vatrogastvu
Navedenim tekstom dajemo skraćeni prikaz novog Zakona o vatrogastvu koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 125/19, te se primjenjuje počevši od 1. siječnja 2020. godine.
Ključne riječi: Zakon o vatrogastvu, Hrvatska vatrogasna zajednica, Državna vatrogasna škola, profesionalni vatrogasci, radni odnosi vatrogasaca.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

rujan 2020
Loboja Ante
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 75/20), koje se odnose na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. stavka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, Narodne novine, br. 65/17 i 75/20), kojima se dokazuje nekažnjavanost gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, nepostojanje duga po osnovi poreza i doprinosa, te nepostojanje ostalih (fakultativnih) osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave propisanih člankom 254. stavkom 1. točkom 2. Zakona o javnoj nabavi, a s obzirom na datum izdavanja tih dokumenata.
Ključne riječi: Pravilnik o izmjeni, javna nabava, ažurirani popratni dokumenti, početak postupka javne nabave, ZJN 2016.

Više [Samo za prijavljene korisnike]