ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA – OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Informacija o skorašnjoj objavi novinskog članka kojim se prenosi glasina na tržištu koja se odnosi na izdavatelja financijskih instrumenata
(Čl. 1. točke 1. Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta) (SL 2003., L 96, str. 16.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 3., str. 74.), članka 1. stavka 1. Direktive Komisije 2003/124/EZ od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6 u pogledu definicije i javnog objavljivanja povlaštenih informacija i definicije manipuliranja tržištem (SL 2003., L 339, str. 70.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 6., str. 17.) i članaka 10. i 21. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL 2014., L 173, str. 1.)
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - SPORAZUMI
Zabranjeni sporazumi - Odredba koja distributeru daje "prednost pri ostvarenju prodajne transakcije" tijekom šest mjeseci od registracije
(Čl. 101. st. 1. i 3. UFEU-a i članka 2. i članka 4. točke (b) Uredbe Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL 2010., L 102, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 3., str. 276.).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - SIGURNOST PROIZVODA (EUROPSKO PRAVO)
Pojam sastojci hrane izolirani iz životinja
(Čl. 1. st. 2. točke (e) Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL 1997., L 43, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 3., str. 60.), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. (SL 2009., L 188, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 3., str. 185.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 258/97).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA ODGOVORNOSTI I OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI - PRIMJENA ODGOVARAJUĆIH ODREDABA MONTREALSKE KONVENCIJE (EUROPSKO PRAVO)
Dokazani gubitak predane prtljage – Pravo na naknadu štete
(Čl. 17. st. 2. i čl. 22. st. 2. Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu, zaključene u Montrealu 28. svibnja 1999., koju je Europska zajednica potpisala 9. prosinca 1999., a koja je u njezino ime odobrena Odlukom Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 2001. (SL 2001., L 194, str. 38.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 21., str. 5.) (u daljnjem tekstu: Montrealska konvencija) te koja je, kad je riječ o Europskoj uniji, stupila na snagu 28. lipnja 2004.
Otvori odluku

TRGOVAČKI UGOVORI - CARINSKE RADNJE I PLAĆANJE CARINE (EUROPSKO PRAVO)
Izmjena podataka o osobi deklaranta s ciljem dokazivanja postojanja neizravnog odnosa zastupanja
(Čl. 78. stavak 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice)
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA – OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Neizbježne i predvidive stavke konačne cijene koja se plaća
(Čl. 23. st. 1. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici - SL 2008., L 293, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 164.).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - USKRAĆIVANJE UKRCAJA (EUROPSKO PRAVO)
Izmjena rezervacije za let koji je dio zračnog prijevoza protiv putnikove volje - Dolazak putnika u njegovo konačno odredište bez kašnjenja
(Čl 4. st. 3., čl. 5. st. 1. toč. (c) podtoč. iii. i čl. 7.Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91(SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBAVIJEST O PROIZVODU (EUROPSKO PRAVO)
Ugovori o potrošačkim kreditima – pravo na povlačenje i rok za ostvarivanje tog prava
(Čl. 10. st. 2. toč. (p) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58. i ispravak SL 2014., L 283, str. 66.)
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - PRIJEVOZ ZRAČNI - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - LET - PRAVO NA ODŠTETU (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na naknadu štete u slučaju dužeg kašnjenja leta i pitanje nadležnosti
(Čl. 5. toč. 1. i čl. 15. do 17. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30. i Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - NAKNADE ŠTETE (EUROPSKO PRAVO)
Štete koje su nastale javnom tijelu koje je dodijelilo zajmove pod povoljnim uvjetima radi stjecanja dobara koja su predmet zabranjenog sporazuma
(Članak 101. Ugovor o funkcioniranju Europske unije - Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije te Povelja o temeljnim pravima Europske unije, C 083 /2010, 30. ožujka 2010).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE (EUROPSKO PRAVO)
Prijevoz putnika – Uporaba informatičkih alata i aplikacije za pametne telefone
Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL 2006., L 376, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.)
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE - ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA
Određivanje subjekata odgovornih za naknadu štete
(Čl. 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Definicija duhanskih proizvoda
(Čl. 2. toč. 8. Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ - SL 2014., L 127, str. 1.).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA, NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA POTROŠAČA - TRGOVAČKI UGOVORI - UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Samostalnost trgovačkog zastupnika
(Čl. 1. i 2. Direktive Vijeća od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi samozaposlenih trgovačkih zastupnika - 86/653/EEZ, L 382/17).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana nacionalnom sudu da ocjenjuje postojanje nepoštene poslovne prakse
(Čl. 11. Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi) - SL 2005., L 149).
Otvori odluku

PRIJEVOZ ZRAČNI - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - KAŠNJENJE LETA - PRAVO NA ODŠTETU (EUROPSKO PRAVO)
Pojam udaljenost u zračnom prometu
(Čl. 7. st. 1. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 - SL 1991., L 46).
Otvori odluku

ZAŠTITA KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA - IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (EUROPSKO PRAVO)
Alternativno rješavanje sporova
(Čl. 2. Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o ARPS-u) - SL 2013., L 165 te Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2008., L 136).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBAVIJEST O PROIZVODU (EUROPSKO PRAVO)
Upotreba naziva "mlijeko za biljne proizvode"
(Čl. 78. st. 2. i Prilog VII. dio III. toč. 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 - SL 2013., L 347).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - SIGURNOST PROIZVODA (EUROPSKO PRAVO)
Cjepivo kao uzrok bolesti
(Čl. 4. Direktive Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode - SL 1985., L 210).
Otvori odluku

PRIJEVOZ ZRAČNI - SKLAPANJE UGOVORA O PRIJEVOZU PUTNIKA (EUROPSKO PRAVO)
Odvojeno iskazivanje iznosa cijene zračnog prijevoznika
(Čl. 22. st. 1. i čl. 23. st. 1. Uredbe (EZ-a) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici - SL 2008 L 293).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE - ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - NEDOPUŠTENO OGLAŠAVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Oglašavanje stomatoloških usluga
(Čl. 49. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47, čl. 3. st. 3. i 8. Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi) - SL 2005., L 149 te Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) - SL 2000., L 178).
Otvori odluku

UGOVORI O PRIJEVOZU - POJEDINI UGOVORI U ZRAČNOM PROMETU - LET - OTKAZIVANJE LETA (EUROPSKO PRAVO)
Odgovornost zračnog prijevoznika
(Čl. 5. st. 1. toč. (c) i čl. 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 - SL 2004., L 46).
Otvori odluku

ZRAČNI PRIJEVOZ - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - KAŠNJENJE LETA - PRAVO NA ODŠTETU (EUROPSKO PRAVO)
Odgovornost prijevoznika za kašnjenje leta prouzročenog sudarom zrakoplova s pticom - inzistiranje da zrakoplov pregleda stručnjak ovlašten od strane prijevoznika
(Čl. 5. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 - SL L 46).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA - KOMPARATIVNO OGLAŠAVANJE (EUROPSKI SUD)
Zavaravajuće usporedno oglašavanje
(Čl. 4. toč. (a) i (c) Direktive 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju - SL L 376 te čl. 7. Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ("Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi") - SL L 149).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Trošak poziva za korisničku podršku u vezi sa sklopljenim ugovorom na telefonsku liniju
(Čl. 21. Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - SL 2011., L 304).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - BRISANJE SUBJEKTA NAKON ZAKLJUČENE LIKVIDACIJE (EUROPSKO PRAVO)
Pristup osobnim podacima nakon brisanja likvidiranog društva iz registra
(Čl. 3. Prve direktive Vijeća 68/151/EEZ od 9. ožujka 1968. o usklađivanju zaštitnih mjera koje su radi zaštite interesa njihovih članova i drugih predviđene u državama članicama za društva u smislu čl. 58. st. 2. Ugovora, a s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera u čitavoj Zajednici - SL 1968., L 65, kako je izmijenjena Direktivom 2003/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. - SL 2003., L 221 te čl. 6. st. 1. toč. (e) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka - SL 1995., L 281).
Otvori odluku

TRGOVAČKI UGOVORI - UGOVOR O ISPITIVANJU ROBE I USLUGA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Kontrola kvalitete medicinskih proizvoda
(Čl. 11. st. 1. i 10. te čl. 16. st. 6. Direktive Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima - SL 1993., L 169, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. rujna 2003. - SL 2003., L 284).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA (EUROPSKO PRAVO)
Ispitivanje nepoštenih ugovornih odredaba o hipotekarnom zajmu
(Čl. 6. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima - SL 1993., L 95).
Otvori odluku

NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Nepoštena poslovna praksa i zajedničke ponude
(Čl. 5. i 7. Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, Direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ("Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi") - SL L 149).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - VLADAJUĆI POLOŽAJ I OGRANIČAVAJUĆA DJELOVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Državna intervencija u određivanje cijena plina
(Čl. 3. st. 1. i 2. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ - SL 2009., L 211).
Otvori odluku

UGOVOR O LICENCIJI - NAKNADA (EUROPSKO PRAVO)
Sporazum o licenciji - plaćanje naknade
(Čl. 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA (EUROPSKO PRAVO)
Ispitivanje nepoštenih ugovornih odredaba
(Čl. 7. st. 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima - SL L 95 te toč. 1. podtoč. (e) priloga toj Direktivi, te čl. 10. st. 2. i čl. 22. st. 2. Direktive br. 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ - SL L 133, ispravci u SL 2009., L 207, SL 2010., L 199, i SL 2011., L 234).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana cigareta s mentolom
(Čl. 2. toč. 25., 6. st. 2. toč. (b), čl. 7. st. 1. do 5., prve rečenice čl. 7., čl. 12. do 14. i čl. 13. st. 1. toč. (c) Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ - SL L 127).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Posebni sustav za elektroničke cigarete
(Čl. 20. Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ - SL L 127).
Otvori odluku

ZRAČNI PRIJEVOZ - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - PRAVO NA ODŠTETU (EUROPSKO PRAVO)
Prisilne mjere protiv zračnog prijevoznika
(Čl. 16. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL L 46).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE - VLADAJUĆI POLOŽAJ (EUROPSKO PRAVO)
Javni monopol u području klađenja na sportska natjecanja
(Čl. 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47 te čl. 8. Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva - SL L 204, kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998. - SL L 217).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - SIGURNOST PROIZVODA (EUROPSKO PRAVO)
Oglašavanje mineralnih voda
(Čl. 8. st. 1. Uredbe br. 1924/2006 (u vezi s Prilogom toj Uredbi) Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani - SL L 404 kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 107/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. i valjanosti čl. 2. st. 1. Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane - SL L 109 te čl. 9. st. 1. i 2. Direktive 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. - SL L 164).
Otvori odluku

UGOVORI - OPĆI UVJETI UGOVORA (EUROPSKO PRAVO)
Pružatelj telekomunikacijskih usluga - prilagodba ugovornih uvjeta
(Čl. 20. st. 2. Direktive 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) - SL L 108, kako je izmijenjena Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. - SL L 337).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE - POJEDINI SLUČAJEVI NEPOŠTENOG TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda nastana i pružanja usluga - odvjetnici - mogućnost otvaranja komora
(Čl. 52. i 59. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - NEDOPUŠTENO OGLAŠAVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Emitiranje oglasa za distribucijski sektor od strane televizija osnovanih na njihovu teritoriju
(Čl. 30., 85. i 86. Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici te čl. 3 (1) Direktive Vijeća 89/552/EEZ od 3. listopada 1989. o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama glede obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja - SL L 298).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - SIGURNOST PROIZVODA - OBAVIJEST O PROIZVODU (EUROPSKO PRAVO)
Posebno zabrinjavajuće tvari u proizvodu
(Čl. 7. st. 2. i čl. 33. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ - SL L 396).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - LIKVIDACIJA DRUŠTVA - NASTAVLJANJE DRUŠTVA (EUROPSKO PRAVO)
Pojam "prijenos pogona"
(Čl. 1. st. 1. Direktive Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona - SL L 82).
Otvori odluku

ZRAČNI PRIJEVOZ - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - KAŠNJENJE LETA (EUROPSKO PRAVO)
Prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta - izvanredne okolnosti
(Čl. 5. st. 3. i čl. 13. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 - SL L 46).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - ZAVARAVAJUĆA POSLOVNA PRAKSA (EUROPSKO PRAVO)
Označavanje hrane
(Čl. 2. st. 1. toč. (a) i (i) te čl. 3. st. 1. toč. 2. Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane - SL L 109, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. - SL L 188).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - SJEDIŠTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA (EUROPSKO PRAVO)
Društva s ovlastima certificiranja
(Čl. 49., 51. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47 te čl. 14. i 16. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu - SL L 376).
Otvori odluku

PRIJEVOZ - POSEBNE VRSTE PRIJEVOZA - PRIJEVOZ ŽIVIH ŽIVOTINJA (EUROPSKO PRAVO)
Primjena Uredbe br. 1/2005 i izvan teritorija EU
(Čl. 14. st. 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 - SL 2005 L 3).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - UGOVORI - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA (EUROPSKO PRAVO)
Utvrđivanje iznosa kamate u ugovoru o hipotekarnom zajmu
(Čl. 6. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima - SL L 95).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - PRODAJA PROIZVODA I PRUŽANJE USLUGA - SIGURNOST PROIZVODA (EUROPSKO PRAVO)
Odgovornost za neispravnu medicinsku opremu
(Čl. 1., čl. 6. st. 1. i čl. 9. prvi stavak toč. (a) Direktive Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode - SL L 210).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Nadležnost sudova za ništavost i nepoštenost ugovora
(Čl. 7. st. 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima - SL 1993 L 95).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE - POJEDINI SLUČAJEVI NEPOŠTENOG TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Objava povlaštenih informacija
(Čl. 1. toč. 1. Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta) - SL L 96 i čl. 1. st. 1. Direktive Komisije 2003/124/EZ od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6 u pogledu definicije i javnog objavljivanja povlaštenih informacija i definicije manipuliranja tržištem - SL L 339).
Otvori odluku

PRIJEVOZ ZRAČNI - SKLAPANJE UGOVORA O PRIJEVOZU PUTNIKA (EUROPSKO PRAVO)
Navođenje konačne cijene pri rezervaciji
(Čl. 23. st. 1. druga rečenica Uredbe (EZ-a) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici - SL 2008 L 293).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE - POJAM (EUROPSKO PRAVO)
Londonski crni taksiji - korištenje autobusnih trakova - selektivna gospodarska prednost
(Čl. 107. st. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - JAVNE USLUGE KOJE SE PRUŽAJU POTROŠAČIMA (EUROPSKO PRAVO)
Ugovori o opskrbi električnom energijom
(Čl. 3. st. 5. i Prilog A toč. (b) i (c) Direktive 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 96/92/EZ - SL L 176, ispravak u SL 2004, L 16 te čl. 3. st. 3. i Priloga A toč. (b) i (c) Direktive 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 98/30/EZ - SL L 176).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - SIGURNOST PROIZVODA (EUROPSKO PRAVO)
Sigurnost hrane
(Redak 1.28. poglavlja 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu - SL L 338, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1086/2011 od 27. listopada 2011. - SL L 281).
Otvori odluku

POJEDINI UGOVORI U ZRAČNOM PROMETU - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE (EUROPSKO PRAVO)
Prijevoz prtljage zrakoplovom
(Čl. 22. st. 1. Uredbe (EZ-a) br. 1008/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici - SL L 293).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE (EUROPSKO PRAVO)
Usvajanje zakona prema kojima maloprodajne cijene knjiga moraju biti određene od strane izdavača ili uvoznika i obvezujuće za sve trgovce
(Čl. 3(f), čl. 5. i 85(1) Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici).
Otvori odluku

UGOVORI U ZRAČNOM PROMETU - LET - KAŠNJENJE LETA (EUROPSKO PRAVO)
Vrijeme dolaska zrakoplova
(Čl. 2., 5. i 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili duljeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 - SL L 46).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - ZLOUPORABA VLADAJUĆEG POLOŽAJA (EUROPSKO PRAVO)
Kolateralni učinak zaštitne cijene
(Čl. 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - OJ C 115/47).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenje slobode tržišnog natjecanja u području igara na sreću
(Čl. 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - UFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

UGOVORI - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA (EUROPSKO PRAVO)
Potrošačko kreditiranje - konverzija u stranu valutu
(Čl. 4. st. 2. i čl. 6. st. 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o ugovornim odredbama u potrošačkim ugovorima, koje se protive načelu savjesti i poštenja (nepoštenim odredbama) - SL 1993 L 95).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - KONCENTRACIJE (EUROPSKO PRAVO)
Koncentracija na tržištu osobnih komunikacija
(Čl. 2. i 6. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika - SL 2004 L 24).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - UGOVORI (EUROPSKO PRAVO)
Nadležnost suda države članice kupca kada je komercijalna djelatnost usmjerena prema potrošačima te države
(Čl. 15(1)(c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - OJ 2001 L 12).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - VLADAJUĆI POLOŽAJ I OGRANIČAVAJUĆA DJELOVANJA - KONCENTRACIJE (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana privatizacije i grupiranja u području tržišta električnom energijom
(Čl. 63. i 345. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) - OJ C 115/47).
Otvori odluku

LIKVIDACIJA DRUŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Postupak reorganizacije i likvidacije kreditne ustanove
(Čl. 3., 9. i 32. Direktive 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija - SL 2001 L 125/15).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA - ZAVARAVAJUĆA POSLOVNA PRAKSA (EUROPSKO PRAVO)
Zabranjena poslovna praksa - dokazivanje
(Čl. 5. i 6. Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, Direktive 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi) - OJ 2005 L 149).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - JAVNE USLUGE KOJE SE PRUŽAJU POTROŠAČIMA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenja televizijskog oglašavanja
(Čl. 4(1) i 23(1) Direktive 2010/13/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama glede pružanja audiovizualnih medijskih usluga - SL 2010 L 95).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - UGOVORI - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA (EUROPSKO PRAVO)
Informiranje potrošača - jednostrana promjena cijene usluge
(Čl. 1(2), 3 i 5 Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o ugovornim odredbama u potrošačkim ugovorima, koje se protive načelu savjesti i poštenja (nepoštenim odredbama) - OJ 1993 L 95).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - SIGURNOST PROIZVODA (EUROPSKO PRAVO)
Sigurnost hrane
(Čl. 10. Uredbe (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda te se utvrđuju postupci u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane - OJ 2002 L 31).
Otvori odluku

TRŽIŠNO NATJECANJE - VLADAJUĆI POLOŽAJ I OGRANIČAVAJUĆA DJELOVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Isključivanje poduzetnika s tržišta
(Čl. 101(1) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU) - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - OJ C 115/47).
Otvori odluku

TRŽIŠNO NATJECANJE - POJEDINI SLUČAJEVI NEPOŠTENOG TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenje tržišnog natjecanja - sustav obvezne obuke na štetu konkurenata
(Čl. 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU) - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - OJ C 115/47).
Otvori odluku

UGOVOR O ZRAČNOM PROMETU - ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA - GRANICE ODGOVORNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Odgovornost zračnog prijevoznika - izvanredne okolnosti
(Čl. 5(1)(b) i 9. Uredbe (EZ-a) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. kojom se utvrđuju opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te kojom se ukida Uredba (EEZ-a) br. 295/9191 - OJ 2004 L 46).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Trošak za kupca koji je osvojio nagradu u sklopu promotivne akcije
(Čl. 31. Dodatka I Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. u vezi s nepoštenim poslovnim djelovanjima poduzetnika prema potrošaču na unutarnjem tržištu - "Direktiva o nepoštenim poslovnim djelovanjima" - OJ 2005 L 149).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBAVIJEST O PROIZVODU (EUROPSKO PRAVO)
Klasifikacija prehrambenih proizvoda - maslac
(Čl. 115. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim odredbama za pojedine poljoprivredne proizvode - OJ 2007 L 299).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - UGOVORI NA DALJINU (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita potrošača u zračnom prijevozu
(Čl. 23(1) Uredbe (EZ-a) br. 1008/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (prerada) - OJ 2008 L 293).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBAVIJEST O PROIZVODU (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana oglašavanja zdravstvenih vrijednosti alkoholnih pića
(Čl. 2(2)(5) Uredbe (EZ-a) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama na hrani - OJ 2006 L 404).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Sukladnost odredaba o nadzoru igara na sreću
(Čl. 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Iznimke od zabrane - selekcijski kriteriji za distributere motornih vozila
(Čl. 1(1) (f) Uredbe Komisije (EZ-a) br. 1400/2002 od 31. srpnja 2002. o primjeni čl. 81. st. 3. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađena djelovanja u sektoru motornih vozila - OJ 2002 L 203).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana nepoštene odredbe u potrošačkom ugovoru
(Čl. 3(1) i 6(1) Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o ugovornim odredbama u potrošačkim ugovorima, koje se protive načelu savjesti i poštenja (nepoštenim odredbama - OJ 1993 L 95).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Putni aranžman - osiguranje od rizika insolventnosti
(Čl. 7. Direktive Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja 1990. o paket putovanjima, paket odmorima i paket turama - OJ 1990 L 158).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda nastana i pružanja usluga
(Čl. 43. i 49. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

UGOVOR O ZRAČNOM PROMETU - OTKAZIVANJE LETA - PRAVO NA ODŠTETU (EUROPSKO PRAVO)
Popravljanje štete - materijalna i nematerijalna šteta
(Čl. 2(1), 8. i 12. Uredbe (EZ-a) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. kojom se utvrđuju opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te kojom se ukida Uredba (EEZ-a) br. 295/9191 - OJ 2004 L 46).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBAVIJEST O PROIZVODU (EUROPSKO PRAVO)
Genetski modificirani proizvodi
(Čl. 2. do 4. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje - OJ 2003 L 268).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - PRODAJA PROIZVODA (EUROPSKO PRAVO)
Zamjena neispravnog proizvoda - troškovi
(Čl. 3(2) i (3) Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima - OJ 1999 L 171).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Ovlaštenja države članice pri primjeni odredaba temeljnog ugovora
(Čl. 5. Uredbe Vijeća br. 1/2003, od 16. prosinca 2002. o provođenju pravila o tržišnom natjecanju utvrđenih u čl. 81. i 82. Ugovora o Europskoj zajednici - OJ 2003 L 1 te čl. 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE - POJEDINI SLUČAJEVI (EUROPSKO PRAVO)
Protunatjecateljsko ponašanje - tržište kreditnim i debitnim karticama
(Čl. 81. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija - OJ C 321 E/1 te čl. 53. EEA Ugovora o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora od 2. svibnja 1992 - OJ 1994 L1).
Otvori odluku

TRŽIŠNO NATJECANJE - VLADAJUĆI POLOŽAJ I OGRANIČAVAJUĆA DJELOVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda pružanja usluga - ograničenja paralelne trgovine
(Čl. 81. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija - OJ C 321 E/1 te čl. 53. EEA Ugovora o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora od 2. svibnja 1992 - OJ 1994 L1).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA (EUROPSKO PRAVO)
Odgovornost dioničara javnih kompanija (televizijski operateri) za povrede u vezi s uređivačkom politikom - sloboda kretanja kapitala
(Čl. 49. i 63. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija - OJ C 321 E/1 te Prve direktive Vijeća 68/151/EEZ od 9. ožujka 1968. o koordinaciji zaštitnih mehanizama koje, u svrhu zaštite interesa članica i ostalih, države članice zahtijevaju od društava u smislu čl. 58. st. 2. Ugovora, s ciljem ujednačavanja takvih zaštitnih mehanizama u cijeloj Zajednici - OJ L 65, 14. 3. 1968.).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - VLADAJUĆI POLOŽAJ I OGRANIČAVAJUĆA DJELOVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Monopol na organizaciju lutrije
(Čl. 43. i 49. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Državne potpore francuskoj javnoj televiziji
(Čl. 86. st. 2. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

NEDOPUŠTENO OGLAŠAVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Promocija kockanja organiziranog na internetu u drugim državama članicama
(Čl. 49. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

PRIJEVOZ ZRAČNI (EUROPSKO PRAVO)
Mjere druge države članice glede visine preleta prilikom pristupa zračnoj luci
(Čl. 9. i 18.(2) Ugovora između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom transportu od 21. lipnja 1999. - OJ 2002 L 114, odobren odlukom Zajednice broj 2002/309/EC, Euratom Vijeća i Komisije u odnosu na Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji od 4. travnja 2002. o zaključenju sedam ugovora sa Švicarskom Konfederacijom - OJ 2002 L 1141).
Otvori odluku

TRŽIŠNO NATJECANJE - VLADAJUĆI POLOŽAJ I OGRANIČAVAJUĆA DJELOVANJA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničenje cijene roaminga
(Čl. 95. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1 u vezi s usvajanjem Regulative (EC) broj 717/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 27 lipnja 2007. o roamingu javnih mreža mobilnih telefona unutar Zajednice).
Otvori odluku

UGOVORI SKLOPLJENI NA DALJINU (EUROPSKO PRAVO)
Troškovi isporuke robe
(Čl. 6(1) i 6(2) Direktive 97/7/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača u odnosu na ugovore na daljinu, OJ 1997 L 144).
Otvori odluku

POJEDINI SLUČAJEVI NEPOŠTENOG TRŽIŠNOG NATJECANJA (EUROPSKO PRAVO)
Sudjelovanje potrošača u besplatnoj lutriji ako ostvare određeni broj kupnji
(Čl. 5(2) Direktive 2005/29/EC, od 11. svibnja 2005. koja se tiče nepoštenih trgovačkih praksi glede poslovnog odnosa prema potrošaču na unutarnjem tržištu (OJ 2005 L 145).
Otvori odluku

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE (EUROPSKO PRAVO)
Zlouporaba tržišta - nezakonita kupoprodaja upućenih osoba ("insider dealing")
(Čl. 2. i 14. Direktive 2003/6/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o nezakonitom trgovanju upućenih osoba i manipulaciji tržišta (zlouporabi tržišta) - OJ 2003 L 96).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - OPĆENITO
Pravila tržišnog natjecanja - izuzeće
(Čl. 81(1) i (3) Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA
Mjesna nadležnost sudova u slučaju spora
(Čl. 3, 4(1), 6(1), 7(1) i 7(2) Direktive Vijeća 93/13/EEC od 5. travnja 1993. o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima - OJ 1993 L 95).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda osnivanja zdravstvenih ustanova prema pravu Zajednice
(Čl. 43. u vezi s čl. 48. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na slobodno kretanje robe - određivanje cijene
(Čl. 3(1), 10., 28., 30., 81. i 151. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

UGOVOR O LICENCIJI - SADRŽAJ I OBLIK UGOVORA
Preprodaja luksuznih proizvoda u diskontnim trgovinama - suprotnost ugovoru
(Čl. 8(2) i 7(1) Direktive broj 89/104/EEC od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na zaštićene znakove - OJ 1989 L 40, izmijenjene Ugovorom o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. - OJ 1994 L1).
Otvori odluku

TRŽIŠNO NATJECANJE - ZLOUPORABA VLADAJUĆEG POLOŽAJA (EUROPSKO PRAVO)
Odbijanje isporučivanja uobičajene narudžbe veletrgovcima radi sprječavanja paralelnog izvoza
(Čl. 82. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

ZRAČNI PRIJEVOZNIK - ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE - POZIVANJE NA GRANICE ODGOVORNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Naknada štete putnicima zbog otkaza leta zrakoplova - razlozi
(Čl. 5. Uredbe (EC) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s nadoknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova i opozivanju Uredbe EEC br. 295/91 - OJ 2004 L46).
Otvori odluku