PARNIČNI POSTUPAK – NADLEŽNOST SUDOVA – MJESNA NADLEŽNOST – NADLEŽNOST U BRAČNIM, PATERNITETSKIM I MATERNITETSKIM SPOROVIMA (EUROPSKO PRAVO)
Razlika u duljini trajanja razdoblja boravka koja se zahtijevaju za određivanje nadležnog suda
(Čl. 3. st. 1. toč. (a) šeste alineje Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 (SL 2003., L 338, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133. i izmjena SL 2014., L 46., str. 22.)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (MEĐUNARODNA NADLEŽNOST) (EUROPSKO PRAVO)
Nadležnost u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću
(Čl. 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (SL 2003., L 338, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133. i ispravak SL 2014., L 46, str. 22.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2116/2004 od 2. prosinca 2004. (SL 2004., L 367, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 67).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (EUROPSKO PRAVO)
Neučinkovit pravni lijek
(Čl. 6. St. 1. I čl. 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PRAVO - RJEŠENJE DRUGOSTUPANJSKOG SUDA KOJIM SE PODNESENA ŽALBA ODBACUJE (EUROPSKO PRAVO)
Odbačaj žalbe – nedostatno obrazloženje
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - TUŽBA RADI ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA (UDRUŽNA TUŽBA) - AKTIVNA LEGITIMACIJA (EUROPSKO PRAVO)
Nacionalni propis kojim se udrugama za zaštitu interesa potrošača dodjeljuje aktivna legitimacija za pokretanje postupka pred sudom
(Čl. 2., 7., 10. i 22. do 24. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ŽALBA - ROK ZA ŽALBU (EUROPSKO PRAVO)
Prihvaćanje nepravodobno podnesene žalbe
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (EUROPSKO PRAVO)
Snižavanje iznosa mjesečnog uzdržavanja – pitanje nadležnosti
(Čl. 4. st. 3. Haškog protokola od 23. studenoga 2007. o mjerodavnom pravu za obveze uzdržavanja koji je u ime Europske zajednice potvrđen Odlukom Vijeća 2009/941/EZ od 30. studenoga 2009 (Haški protokol) - SL 2009., L 331, str. 17.) te Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja - SL 2009., L 71, str. 1.).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - STVARNA I MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Tužba za naknadu štete zbog deliktne odgovornosti podnesene protiv članova odbora vjerovnika
(Čl. 1. st. 2. toč. (b) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM (EUROPSKO PRAVO)
Nepristranost vještaka
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - ULOGA SUDSKIH SAVJETNIKA( EUROPSKO PRAVO)
Nedostatak ovlaštenja za vođenje postupka
(Čl. 6. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ( "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PARNIČNIH TROŠKOVA (EUROPSKO PRAVO)
Neobrazloženo odbijanje zahtjeva za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova
(Čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNE RADNJE - RAČUNANJE ROKOVA (EUROPSKO PRAVO)
Računanje rokova kad zadnji rok pada na dan kad sud ne radi
(Čl. 6. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - MJESNA NADLEŽNOST - NADLEŽNOST U BRAČNIM, PATERNITETSKIM I MATERNITETSKIM SPOROVIMA (EUROPSKO PRAVO)
Međunarodna nadležnost suda
(Čl. 1. st. 2. toč. (a) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

POSEBNI POSTUPCI - MIRENJE (EUROPSKO PRAVO)
Povreda načela povjerljivosti pregovora pri postizanju prijateljskog rješenja
(Čl. 35. st. 3. i 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST - MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Mjesna nadležnost kod povrede prava osobnosti pravne osobe na internetskim stranicama država članica - središte interesa oštećene osobe
(Čl. 7. toč. 2. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST - ISKLJUČIVA MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Prijenos registracije žiga na drugu osobu
(Čl. 22. toč. 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2001., L 12).
Otvori odluku

NADLEŽNOST - POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST - MJESNA NADLEŽNOST KOJA PROIZLAZI IZ MJESTA PRUŽANJA USLUGE (EUROPSKO PRAVO)
Regresni zahtjev solidarnih dužnika proizašlih iz ugovora o kreditu
(Čl. 7. toč. 1. podtoč. (b) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

NADLEŽNOST U SPOROVIMA O NEKRETNINAMA (EUROPSKO PRAVO)
Mjesna nadležnost suda u postupku povodom tužbe kojom se zahtijeva utvrđenje ništetnosti ugovora i brisanje uknjižbe provedene na temelju ništetnog ugovora
(Čl. 7. toč. 1. podtoč. (a) i čl. 24. toč. 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

NADLEŽNOST - STVARNA NENADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Pritužba Hrvatske gospodarske komore - stvarna nenadležnost Europskog suda za ljudska prava - nekompatibilnost rationae personae
(Čl. 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - VJERODOSTOJNA ISPRAVA - PODOBNOST ZA OVRHU (EUROPSKO PRAVO)
Rješenje javnog bilježnika - pojam sud - (ne)kontradiktornost postupka
(Poglavlje I. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OVRŠNA JAVNOBILJEŽNIČKA ODLUKA I OVRŠNA JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Rješenje o ovrsi javnog bilježnika i europski ovršni naslov
(Čl. 3. st. 1. i čl. 16. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine - SL 2004., L 143).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST U SPOROVIMA ZA NAKNADU ŠTETE (EUROPSKO PRAVO)
Mjesto na kojem se dogodio štetni događaj
(Čl. 5. toč. 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2001., L 12).
Otvori odluku

PARNIČNI TROŠKOVI - NANADA PARNIČNIH TROŠKOVA PREMA USPJEHU U PARNICI (EUROPSKO PRAVO)
Isticanje previsokog tužbenog zahtjeva - iznimke od naknade parničnih troškova prema uspjehu u parnici - pravo na pristup sudu
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

DOSTAVLJANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Pravni zahtjev u građanskim ili trgovačkim stvarima - izvansudska privatna pismena
(Čl. 16. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 - SL L 324).
Otvori odluku

NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (EUROPSKO PRAVO)
Sukob nadležnosti - litispendencija
(Čl. 27. st. 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2001 L 12).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (EUROPSKO PRAVO)
Imunitet međunarodnih organizacija
(Čl. 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

OSTALI IZVANPARNIČNI POSTUPCI - POSTUPAK LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Lišenje poslovne sposobnosti - započinjanje postupka
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI (EUROPSKO PRAVO)
Europski platni nalog
(Čl. 4. i 7(2)(c) Uredbe (EZ-a) br. 1896/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. kojom se uvodi postupak europskoga platnog naloga - OJ 2006 L 399).
Otvori odluku

EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI (EUROPSKO PRAVO)
Izvođenje dokaza pred sudom zamoljene države članice - troškovi svjedoka
(Čl. 10., 14. i 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u području izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim predmetima - OJ 2001 L 174).
Otvori odluku

OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA - PRIZNANJE ODLUKE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA (EUROPSKO PRAVO)
Priznanje sudskih odluka koje se tiču stečajnog postupka u državi članici
(Čl. 3. i 25. Uredbe Vijeća (EC) broj 1346/2000, od 29. svibnja 2000. o stečajnim postupcima (OJ 2000 L 160) izmijenjene Uredbom 603/2005 od 12. travnja 2005. (OJ 2005 L 100).
Otvori odluku

PRIZNANJE I OVRHA STRANIH ODLUKA (EUROPSKO PRAVO)
Privremeno skrbništvo nad djetetom - priznanje sudskih presuda država članica
(Čl. 20. Regulative Vijeća (EC) broj 2201/03 od 27. studenoga 2003. u vezi s nadležnošću i priznanjem i izvršenjem presuda u obiteljskim stvarima i stvarima roditeljske odgovornosti).
Otvori odluku

IZVANPARNIČNI POSTUPAK - OSTALI IZVANPARNIČNI POSTUPCI (EUROPSKO PRAVO)
Izvansudske isprave (javnobilježničke potvrde) - sustav dostave unutar Zajednice
(Čl. 16. i 17. Uredbe Vijeća (EC) broj 1348/2000 od 29. svibnja 2000. o dostavi u državama članicama sudskih i izvansudskih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima (OJ 2000 L 160).
Otvori odluku

UGOVOR O ARBITRAŽI (EUROPSKO PRAVO)
Nadležnost sudova u slučaju klauzule o arbitraži
(Čl. 1(2)d Uredbe Europskog vijeća broj 44/2001, od 22. prosinca 2000. o nadležnosti i priznanju izvršenja presuda u građanskim i trgovačkim stvarima - OJ 2001 L12).
Otvori odluku