5 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

- za objavljivanje radova u časopisu Hrvatska pravna revija (HPR)

HRVATSKA PRAVNA REVIJA je časopis u kojem znanstvenici i afirmirani praktičari mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima primjene prava.

U časopisu se objavljuju radovi koji se recenziraju i oni koji ne podliježu recenzentskom postupku. Recenzirani radovi kategoriziraju se u ove kategorije:

 • izvorni (originalni) znanstveni članak - original scientific paper
 • prethodno priopćenje - preliminary communication
 • pregledni znanstveni članak - review
 • izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa - conference paper
 • stručni članak - professional paper.

Izvorni znanstveni članak sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Prethodno priopćenje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje. Pregledni znanstveni članak mora biti originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojem autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već publicirane radove, kao i pregled tih radova. Izlaganje sa znanstvenog skupa, prethodno referirano na takvom skupu, mora biti objavljeno u obliku cjelovitog članka, i to samo ako nije prije toga objavljeno u zborniku skupa. Stručni članak sadrži korisne prijedloge iz određene struke i ne mora sadržavati izvorna istraživanja.

Konačnu odluku o kategorizaciji pojedinog rada donosi Uredništvo.

Pri dostavi radova za objavu u časopisu Hrvatska pravna revija molimo autore da se pridržavaju sljedećih pravila:

 1. Rad ne smije biti već objavljen ili u tom cilju upućen drugom časopisu;
 2. Rad se dostavlja e-mailom na adresu glavnog urednika (abijelic@ingbiro.hr), odnosno na adresu ingbiro@ingbiro.hr , a iznimno i na CD-u;
 3. Opseg rada ne smije prelaziti osam kartica (oko 12000 znakova). Rad koji prelazi zadani opseg neće se objavljivati, osim prema posebnoj odluci Uredništva;
 4. Naslov mora biti koncizan i istovremeno informativan;
 5. U lijevom kutu naslovne stranice rukopisa treba stajati ime i prezime autora, akademski i stručni naziv odnosno akademski stupanj autora te naziv i adresa ustanove u kojoj radi;
 6. Rad treba biti pripremljen u što je moguće jednostavnijoj formi, pri čemu je potrebno izbjegavati posebne formate, poravnavanja, uvlake, tabove, prazne redove, nepotrebne razmake, automatska nabrajanja, podnožja, zaglavlja i slično;
 7.  Propise koji se navode u tekstu autori su dužni označiti punim nazivom propisa i službenoga glasila u kojem je objavljen, sa svim daljnjim izmjenama i dopunama te naznakom kako će se propis navoditi u daljnjem tekstu, u punom nazivu ili skraćenom obliku. Jednom navedeni brojevi službenoga glasila više se ne navode, osim ako je riječ o izmjenama i dopunama koje se posebno komentiraju.
 8. Ako su u radu uporabljene kratice i simboli, uz rukopis je potrebno priložiti objašnjenje o njihovu značenju;
 9. Tablice moraju biti pregledno i korektno priređene te opisane (broj, naslov, legenda);
 10. Svi radovi osim prikaza moraju biti opremljeni sažetkom s maksimalno 150 riječi te ključnim riječima. Sažetkom, pisanim u trećem licu, na skraćen način predstavlja se sadržaj odnosno bitne odrednice članka;
 11. Bilješke (fusnote) se koriste radi objašnjenja, komentara ili referenci teksta, a objavljuju se na dnu stranice;
 12. Na kraju teksta abecednim redom navodi se literatura korištena u radu na sljedeći način:
  • Knjige:
   - Bolanča, D., Delač, D., Frković, S., Jug, J., Kundih, B., Nakić, J., Seršić, V., Vukmanović, D., Pomorsko dobro, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2005.,
   - Ćurković, M., Ugovor o osiguranju - komentar odredaba Zakona o obveznim odnosima, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2017.
  • Časopisi:
   - Barbić, J., Pregled odredaba Zakona o trgovačkim društvima o monističkom ustroju organa dioničkog društva, Hrvatska pravna revija, 12/2007, str. 44,
   - Miladin, P., Markovinović, H., Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima, Pravo u gospodarstvu, 3/2007, str. 3. Literatura koja je već u cijelosti navedena u bilješkama, neće se ponovno navoditi u popisu literature;
 13. Radovi se ne objavljuju prema redoslijedu pristizanja na adresu nakladnika, već, prije svega, ovisno o aktualnosti teme koju obrađuju, o čemu odluku donosi Uredništvo. O objavljivanju radova koji se ne objave u roku od šest mjeseci od zaprimanja, Uredništvo će se posebno dogovoriti s autorom.