Procjena platežne sposobnosti u Zakonu o elektroničkim komunikacijama
Novi Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 76/22) stupio je na snagu 12. srpnja 2022. godine, a jedna od ključnih izmjena je procjena platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva za sklapanje ugovora s operatorima javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga. Nadležne institucije ističu da je glavni cilj ove odredbe smanjenje broja dužnika i iznosa njihova duga. Budući da se najveći broj ovrha odnosi na ovrhe vezane za telekomunikacijske usluge, cilj zakonodavne intervencije je smanjenje ukupnog broja dužnika.
Barbara Mijatović, mag. iur.

ODUSTANAK OD KUPNJE ULAZNICE ZA KONCERT KUPLJENE PREKO POSREDNIKA
S dolaskom novih tehnologija razvili su se razni oblici tzv. distancijske kupnje s ili bez posrednika. Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 19/22) stoga potrošačima u slučaju sklapanja ugovora na daljinu pod određenim uvjetima osigurava pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja ikakvog razloga, odnosno opravdanja. Zakonodavac na taj način nastoji zaštititi pravo potrošača da raskine ugovor ako kupljena stvar ili usluga ne odgovaraju njegovim potrebama. No, Zakon o zaštiti potrošača propisuje i određene iznimke glede kupnje karata i ulaznica za kulturna i sportska događanja, a Sud Europske unije je i raspravljao o pravu potrošača da raskine ugovor o kupnji ulaznice za koncert kupljene preko posrednika.
Alen Bijelić, mag. iur.

Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama stupa na snagu 25. srpnja 2022. godine, a u ovom tekstu ćemo istaknuti njegove najvažnije značajke.
Barbara Mijatović, mag. iur.

RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE U HRVATSKOJ
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20; u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje niz prava i potpora koje roditelji mogu ostvariti povodom rođenja djeteta. Osim toga, valja napomenuti da roditelji imaju pravo na druge potpore koje mogu biti propisane lokalnim propisima. Cilj ovog rada je ukratko obrazložiti što je rodiljni, a što roditeljski dopust, koliko iznose pripadajuće naknade te dati odgovore na neka praktična pitanja.
Alen Bijelić, mag. iur.

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA
Prijenos poslovnog udjela jedan je od načina raspolaganja poslovnim udjelom u društvu s ograničenom odgovornošću. Za prijenos poslovnog udjela nije potrebna promjena društvenog ugovora kao osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću, ali je potreban ugovor u strogo određenoj formi, i to neovisno o tome radi li se o naplatnom pravnom poslu pri čemu se isti klasificira kao ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela, besplatnom pravnom poslu koji se klasificira kao ugovor o darovanju, ili nekom drugom ugovoru koji se poduzima s ciljem prijenosa poslovnog udjela.
Tanja Valek, mag. iur.

SMIJERNICE 04/2022 O IZRAČUNU ADMINISTRATIVNIH KAZNI PREMA GDPR-u
Europski odbor za zaštitu podataka 12. svibnja 2022. objavio je javno savjetovanje za Smjernice 04/2022 o izračunu administrativnih kazni prema GDPR-u na stranicama Europskog odbora za zaštitu podataka , a komentare je moguće poslati najkasnije do 27. lipnja 2022. Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) usvojio je Smjernice u cilju usklađivanja metodologije nadzornih tijela koja ih koriste pri izračunu iznosa kazne. Predmetne Smjernice nadopunjuju prethodno donesene Smjernice o primjeni i određivanju upravnih kazni u svrhu Uredbe 2016/679 (WP253), koja se usredotočuje na okolnosti u kojima se izriče novčana kazna.
Barbara Mijatović, mag. iur.

Naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022.
Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, br. 143/13 i 98/19) omogućava se pojedinim osobama pristup pravnoj pomoći iako za istu nemaju dovoljno financijskih sredstava. Cilj spomenutog zakona je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima. Vlada RH svake godine određuje iznos naknade na koju pravo ostvaruju pružatelji besplatne pravne pomoći (odvjetnici, vještaci i tumači).
Alen Bijelić, mag. iur.

NOVI ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI
Prijavitelji nepravilnosti, tzv. zviždači, su fizičke osobe koje istupaju putem prijavljivanja ili javnog razotkrivanja kada se u okviru svog radnog okruženja susretnu s nepravilnostima koje su od nepovoljnog utjecaja na javno zdravlje, zaštitu potrošača ili neki drugi oblik javnog interesa. Njihova važnost kao osoba koje upozoravaju javnost na opasnost za njezin interes i potrebu zaštite istoga ogleda se kroz činjenicu njihove zaštite u okviru europskog i nacionalnog zakonodavstva koje sve više stavlja naglasak na potrebu njihove bolje zaštite, a u duhu koje je još 2019. godine donesena Direktiva (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.
Tanja Valek, mag.iur

Prijenos vlasništva motornog vozila – kako isto izgleda od 2020.?
Tehnički pregled, registracija, novi vlasnik – nekada je to bio pothvat za koji je trebalo uzimati dan godišnjeg odmora da se sve riješi a i tada je bilo upitno hoćete li sve uspjeti riješiti u istome danu. Srećom, to je sada stvar prošlosti. U ovome članku ukratko ćemo obraditi prijenos vlasništva motornog vozila, gdje se isti može obaviti, koje uvjete je potrebno ispuniti te kratko o porezu na motorna vozila.
Ivan Toth, mag. iur.

STANJE LJUDSKIH PRAVA U HRVATSKOJ U 2021. GODINI U SVJETLU PANDEMIJE KORONAVIRUSA I POTRESA

Pučki pravobranitelj je na temelju članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju dužan podnijeti Hrvatskom saboru godišnje izvješće koje sadrži analizu i ocjenu stanja zaštite prava i sloboda u Republici Hrvatskoj, analizu i ocjenu stanja vezanu za određene pojavne oblike povreda prava pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina, ocjenu o mjeri u kojoj su tijela iz članka 4. Zakona postupala u skladu s prethodnim preporukama, mišljenjima, prijedlozima i upozorenjima pučkog pravobranitelja te listu preporuka pučkog pravobranitelja za otklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti koje dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana.


Alen Bijelić, mag. iur.