6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2013. godini
      Nar. novine, 134/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona
      Nar. novine, 133/12.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 146/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
      Nar. novine, 144/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 146/12.

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2013. godinu
      Nar. novine, 147/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 140/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 137/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 137/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 137/12.

    Odluka Povjerenstva za utvrđivanje reprezrentativnosti klasa: 006-04/12-06/30, urbroj: 689/1-12-3 od 13. studenoga 2012. godine
      Nar. novine, 137/12.

    Rješenje o reprezentativnosti sindikata za HŽ Cargo d.o.o.
      Nar. novine, 137/12.

    Rješenje o reprezentativnosti sindikata za Hrvatski telekom d.d.
      Nar. novine, 137/12.

    Rješenje o reprezentativnosti sindikata za HŽ Infrastruktura d.o.o.
      Nar. novine, 137/12.

    Rješenje o reprezentativnosti sindikata za HP Hrvatska pošta d.d.
      Nar. novine, 137/12.

    Rješenje o reprezentativnosti sindikata za Hrvatske šume d.o.o.
      Nar. novine, 137/12.

    Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
      Nar. novine, 141/12.

    Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 146/12.

    Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za zapošljavanje
      Nar. novine, 146/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 140/12.

    Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama
      Nar. novine, 143/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/12-04/16, urbroj: 524-03-01-02/3-12-4 od 7. prosinca 2012. za ATESTI I PROCJENE d.o.o. iz Kaštel Novog
      Nar. novine, 140/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti na radu
      Nar. novine, 143/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ostala prava i obveze iz radnog odnosa - Inspektorat rada
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita
      Nar. novine, 145/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu
      Nar. novine, 145/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 137/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina
      Nar. novine, 144/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Okrug za katastarsku općinu Okrug
      Nar. novine, 137/12.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za katastarsku općinu Turanj
      Nar. novine, 141/12.

    Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
      Nar. novine, 143/12.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 145/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o koncesijama
      Nar. novine, 143/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode
      Nar. novine, 141/12.

    Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
      Nar. novine, 142/12.

    Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije
      Nar. novine, 142/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja
      Nar. novine, 142/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 142/12.

    Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 142/12.

    Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
      Nar. novine, 142/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode
      Nar. novine, 147/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje
      Nar. novine, 138/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane za životinje
      Nar. novine, 141/12

    Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani
      Nar. novine, 146/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-monoklorpropandiola i bezno(a)pirena u hrani
      Nar. novine, 146/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora
      Nar. novine, 142/12.

    Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2012. godine
      Nar. novine, 145/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora
      Nar. novine, 142/12.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora
      Nar. novine, 142/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2013. godini
      Nar. novine, 134/12.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu
      Nar. novine, 134/12.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zaprešiću
      Nar. novine, 134/12.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Velika Gorica
      Nar. novine, 134/12.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Samoboru
      Nar. novine, 134/12.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Sisku
      Nar. novine, 134/12.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku
      Nar. novine, 134/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz
      Nar. novine, 144/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 144/12.

    Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 144/12.

    Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
      Nar. novine, 145/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
      Nar. novine, 136/12.

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za spregnute konstrukcije od čelika i betona
      Nar. novine, 136/12.

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za drvene konstrukcije
      Nar. novine, 136/12.

    Tehnički propisi o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije
      Nar. novine, 136/12.

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za čelične konstrukcije
      Nar. novine, 136/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjernim jedinicama
      Nar. novine, 145/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE"
      Nar. novine, 133/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tlačnoj opremi
      Nar. novine, 140/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama
      Nar. novine, 140/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo
      Nar. novine, 140/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 141/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 144/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o upisniku lučkih korisnika
      Nar. novine, 136/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova
      Nar. novine, 136/12.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče
      Nar. novine, 140/12.

    Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.) - Izmjene i dopune broj 2 (2013.)
      Nar. novine, 146/12.

    Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - Sredstva za spašavanje (2009.) - Izmjene i dopune broj 2 (2012.)
      Nar. novine, 146/12.

    Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2013.)
      Nar. novine, 146/12.

    Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala (2013.)
      Nar. novine, 146/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radnom vremenu članova posade zrakoplova
      Nar. novine, 142/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
      Nar. novine, 144/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače
      Nar. novine, 146/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 133/12.

    Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
      Nar. novine, 138/12.

    Zakon o poštanskim uslugama
      Nar. novine, 144/12.

    Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 146/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
      Nar. novine, 134/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora
      Nar. novine, 142/12.

    Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
      Nar. novine, 144/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
      Nar. novine, 146/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
      Nar. novine, 133/12.

    Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 134/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
      Nar. novine, 144/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom
      Nar. novine, 142/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
      Nar. novine, 133/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu
      Nar. novine, 136/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2013. godinu
      Nar. novine, 141/12.

    Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2013. godinu
      Nar. novine, 141/12.

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2013. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 141/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom izvješćivanju o rasporedu
      Nar. novine, 145/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopunama Odluke o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju
      Nar. novine, 138/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati
      Nar. novine, 141/12.

    Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društva za upravljanje i depozitne banke
      Nar. novine, 141/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu
      Nar. novine, 145/12.

    Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 145/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih fondova
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za upravljanje investicijskim fondovima
      Nar. novine, 141/12.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova
      Nar. novine, 141/12.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja zatvorenih investicijskih fondova
      Nar. novine, 141/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji
      Nar. novine, 144/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni
      Nar. novine, 134/12.

    Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni
      Nar. novine, 134/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o Popisu robe s dvojnom namjenom
      Nar. novine, 138/12.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu
      Nar. novine, 145/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda
      Nar. novine, 146/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sanaciji javnih ustanova
      Nar. novine, 136/12.

    Statut Stranke običnih ljudi
      Nar. novine, 140/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2012.
      Nar. novine, 142/12.

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2012.
      Nar. novine, 142/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 145/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
      Nar. novine, 134/12.

    Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
      Nar. novine, 144/12.

    Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
      Nar. novine, 144/12.

    Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 144/12.

    Uredba o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 144/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glaukom" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
      Nar. novine, 144/12.

    Pravilnik o uvjetima i postupku za odobrenje nastavka rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi u slučaju prestanka koncesije
      Nar. novine, 146/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 147/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada
      Nar. novine, 147/12.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 147/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 147/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 147/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
      Nar. novine, 147/12.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 147/12.

    Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 147/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 140/12.

    Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 141/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi
      Nar. novine, 146/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća
      Nar. novine, 134/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 136/12.

    Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu
      Nar. novine, 144/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi
      Nar. novine, 134/12.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje boja i lakova
      Nar. novine, 134/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 136/12.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 136/12.

    Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta
      Nar. novine, 138/12.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 144/12.

    Uredba o dopuni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
      Nar. novine, 144/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 146/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 146/12.

    Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom
      Nar. novine, 146/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Dubrovnika
      Nar. novine, 147/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Carinskoj tarifi za 2013. godinu
      Nar. novine, 135/12.

    Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenog poljoprivrednog proizvoda
      Nar. novine, 140/12.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
      Nar. novine, 144/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu
      Nar. novine, 136/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo
      Nar. novine, 134/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 136/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-83/006 od 20. studenoga 2012.
      Nar. novine, 137/12.

    Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja
      Nar. novine, 145/12.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike porezne uprave
      Nar. novine, 134/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Drniša
      Nar. novine, 133/12.

    Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša
      Nar. novine, 133/12.

    Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša
      Nar. novine, 133/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje rada Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)
      Nar. novine, 134/12.

    Odluka o raspodijeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 137/12.

    Odluka o smjernicama za uključivanje Republike Hrvatske u Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe, te u Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvitak Transeuropske prometne mreže
      Nar. novine, 141/12.

    Zakon o registru birača
      Nar. novine, 144/12.

    Zakon o lokalnim izborima
      Nar. novine, 144/12.

    Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu
      Nar. novine, 145/12.

    Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine i Akcijskog plana procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine
      Nar. novine, 146/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
      Nar. novine, 144/12.

    Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
      Nar. novine, 144/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja
      Nar. novine, 133/12.

    Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog riječnog graničnog prijelaza I. kategorije Osijek
      Nar. novine, 137/12.

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR)
      Nar. novine, 138/12.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije "EU NAVFOR Somalija - Atalanta"
      Nar. novine, 138/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dragovoljnom služenju vojnog roka
      Nar. novine, 143/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o prebivalištu
      Nar. novine, 144/12.

    Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza
      Nar. novine, 144/12.

    Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2013.
      Nar. novine, 144/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
      Nar. novine, 136/12.

    Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
      Nar. novine, 142/12.

    Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
      Nar. novine, 143/12.

    Strategija razvoja pravosuđa, za razdoblje od 2013. do 2018. godine
      Nar. novine, 144/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
      Nar. novine, 133/12.

    Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma
      Nar. novine, 136/12.

    Zakon o probaciji
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o probaciji
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
      Nar. novine, 143/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
      Nar. novine, 144/12.