6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 16/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu
      Nar. novine, 20/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 16/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
      Nar. novine, 15/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
      Nar. novine, 17/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o žigu
      Nar. novine, 14/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora
      Nar. novine, 12/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Nasljednopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju
      Nar. novine, 14/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati
      Nar. novine, 16/19.

    Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
      Nar. novine, 20/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2018. godine
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika
      Nar. novine, 20/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 13/19.

    Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi
      Nar. novine, 13/19.

    Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 13/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu
      Nar. novine, 14/19.

    Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
      Nar. novine, 15/19.

    Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači
      Nar. novine, 15/19.

    Pravilnik o lovočuvarskoj službi
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 18/19.

    Pravilnik o cjeniku divljači
      Nar. novine, 20/19.

    Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
      Nar. novine, 20/19.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
      Nar. novine, 20/19.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 20/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
      Nar. novine, 12/19.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.
      Nar. novine, 15/19.

    Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 20/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
      Nar. novine, 14/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Statut Turističke zajednice Zadarske županije
      Nar. novine, 17/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split
      Nar. novine, 12/19.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi
      Nar. novine, 15/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
      Nar. novine, 17/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
      Nar. novine, 17/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona
      Nar. novine, 20/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa
      Nar. novine, 15/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2019. godinu
      Nar. novine, 13/19.

    Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
      Nar. novine, 14/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
      Nar. novine, 14/19.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
      Nar. novine, 14/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode
      Nar. novine, 14/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 14/19.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
      Nar. novine, 14/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
      Nar. novine, 16/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 12/19.

    Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2019."
      Nar. novine, 13/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
      Nar. novine, 16/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar
      Nar. novine, 16/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu
      Nar. novine, 13/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 13/19.

    Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
      Nar. novine, 20/19.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u
      Nar. novine, 20/19.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om
      Nar. novine, 20/19.

    Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a
      Nar. novine, 20/19.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
      Nar. novine, 20/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
      Nar. novine, 18/19.

    Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu
      Nar. novine, 18/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu
      Nar. novine, 18/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 13/19.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
      Nar. novine, 18/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
      Nar. novine, 14/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine
      Nar. novine, 19/19.

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019.
      Nar. novine, 20/19.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2019.
      Nar. novine, 20/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem
      Nar. novine, 20/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
      Nar. novine, 13/19.

    Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu
      Nar. novine, 14/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 15/19.

    Odluka izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 15/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 15/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 15/19.

    Odluka o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 16/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ
      Nar. novine, 14/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o djelatnosti socijalnog rada
      Nar. novine, 16/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
      Nar. novine, 16/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske
      Nar. novine, 16/19.

    Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
      Nar. novine, 17/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
      Nar. novine, 12/19.

    Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
      Nar. novine, 12/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
      Nar. novine, 17/19.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Carinske uprave
      Nar. novine, 16/19.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
      Nar. novine, 18/19.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini
      Nar. novine, 12/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluku o proglašenju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 13/19.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. "Partnerstva između znanstvenika i ribara"
      Nar. novine, 13/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
      Nar. novine, 13/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
      Nar. novine, 13/19.

    Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 14/19.

    Pravilnik o darovanju građevnog materijala
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
      Nar. novine, 20/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
      Nar. novine, 20/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, Gradsko vijeće Grada Iloka, Gradsko vijeće Grada Ogulina i Općinsko vijeće Općine Davor
      Nar. novine, 14/19.

    Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 14/19.

    Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor
      Nar. novine, 14/19.

    Obvezatne upute broj LS-III - o zaštiti osobnih podataka
      Nar. novine, 14/19.

    Obvezatne upute broj FLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor koji će se održati 10. ožujka 2019.
      Nar. novine, 14/19.

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2019. godinu
      Nar. novine, 16/19.

    Odluka o proglašenju 22. veljače – "Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva"
      Nar. novine, 17/19.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 17/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
      Nar. novine, 15/19.

    Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
      Nar. novine, 16/19.

    Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
      Nar. novine, 17/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama
      Nar. novine, 14/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Lupinjak
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Hum na Sutli
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Đurmanec
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Mali Tabor
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Razvor
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Mihanović Dol
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Miljana
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornji Čemehovec
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Plavić
      Nar. novine, 16/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Luke Poljanske
      Nar. novine, 16/19.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme
      Nar. novine, 17/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Dubrava Križovljanska
      Nar. novine, 17/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Otok Virje
      Nar. novine, 17/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin
      Nar. novine, 17/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća
      Nar. novine, 17/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu
      Nar. novine, 16/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
      Nar. novine, 14/19.

    Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
      Nar. novine, 16/19.

    Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća
      Nar. novine, 16/19.

    Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća
      Nar. novine, 16/19.

    Pravila o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 16/19.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima
      Nar. novine, 20/19.