6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2010-01/023, urbroj: 580-06/41-2012-235 od 6. rujna 2012.
      Nar. novine, 123/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 123/12.

    Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
      Nar. novine, 123/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 128/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 121/12.

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 124/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/12-03/01, urbroj: 524-03-01-02/3-12-4 od 31. listopada 2012. za ABS SISAK d.o.o. iz Siska
      Nar. novine, 128/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 128/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera
      Nar. novine, 126/12.

    Naputak o izmjeni Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini
      Nar. novine, 126/12.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla namijenjenih prehrani ljudi
      Nar. novine, 128/12.

    Naredba o izmjeni Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja
      Nar. novine, 128/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
      Nar. novine, 131/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 131/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 123/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje kojim se provode uredbe Europske komisije o izmjenama Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje
      Nar. novine, 124/12.

    Pravilnik o mesnim proizvodima
      Nar. novine, 131/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini
      Nar. novine, 121/12.

    Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 121/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 130/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka
      Nar. novine, 121/12.

    Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti
      Nar. novine, 123/12.

    Pravilnik o upravljanju i nadzoru balastnih voda
      Nar. novine, 128/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zrakoplovnog osoblja
      Nar. novine, 123/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila
      Nar. novine, 122/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste
      Nar. novine, 123/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini
      Nar. novine, 122/12.

    Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
      Nar. novine, 124/12.

    Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače
      Nar. novine, 129/12.

    Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
      Nar. novine, 130/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 130/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
      Nar. novine, 131/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
      Nar. novine, 126/12.

    Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 130/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela
      Nar. novine, 123/12.

    Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava
      Nar. novine, 124/12.

    Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
      Nar. novine, 129/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 128/12.

    Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."
      Nar. novine, 128/12.

    Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
      Nar. novine, 130/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: 003-08/12-01/3, urbroj: 326-01-12-14 od 31. listopada 2012.
      Nar. novine, 122/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama
      Nar. novine, 123/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 124/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Godišnji provedben plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2012. godine
      Nar. novine, 125/12.

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2012.
      Nar. novine, 126/12.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2012.
      Nar. novine, 126/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine
      Nar. novine, 122/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za medicinsko-biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja" Kliničkom zavodu za kemiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
      Nar. novine, 122/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor" Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija
      Nar. novine, 122/12.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 122/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
      123/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 126/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 126/12.

    Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
      Nar. novine, 126/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
      Nar. novine, 128/12.

    Odluka o imenovanju Državnog povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama
      Nar. novine, 128/12.

    Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara
      Nar. novine, 128/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine
      Nar. novine, 129/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
      Nar. novine, 129/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 129/12.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 129/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista hitne medicine
      Nar. novine, 131/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama
      Nar. novine, 131/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 131/12.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Odluke o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 131/12.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Odluke o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 131/12.

    Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
      Nar. novine, 132/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika centra za socijalnu skrb, doma socijalne skrbi i druge pravne osobe koja pruža socijalne usluge
      Nar. novine, 124/12.

    Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2012. godini
      Nar. novine, 130/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
      Nar. novine, 123/12.

    Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima prosvjetnih inspektora
      Nar. novine, 124/12.

    Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 126/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 131/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima
      Nar. novine, 124/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini trošarine na cigarete i sitno rezani duhan
      Nar. novine, 131/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenog poljoprivrednog proizvoda
      Nar. novine, 130/12.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna bruto-plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz 2012.
      Nar. novine, 128/12.

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu
      Nar. novine, 132/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2012. godine
      Nar. novine, 127/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2012. godine
      Nar. novine, 127/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine
      Nar. novine, 127/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2012. godine
      Nar. novine, 127/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2012. godine
      Nar. novine, 127/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo polugodište 2012. godine
      Nar. novine, 127/12.

    Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2012. godine
      Nar. novine, 127/12.

    Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini
      Nar. novine, 130/12.

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 132/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 132/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 132/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 132/12.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu
      Nar. novine, 132/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 132/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu
      Nar. novine, 121/12.

    Pravilnik o prikupljanju i izvještavanju o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva
      Nar. novine, 124/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 430-01/2012-02/12, urbroj: 580-09-1/17-2012-02 od 6. rujna 2012.
      Nar. novine, 126/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja broj: klasa: UP/I 430-01/11-83/002, urbroja: 580-09-1/43-2012-019 od 25. listopada 2012.
      Nar. novine, 128/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/008, urbroj: 580-09-01/89-2012-007 od 25. listopada 2012.
      Nar. novine, 129/12.

    Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita
      Nar. novine, 130/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/013, urbroj: 580-09-2/80-2012-002 od 25. listopada 2012.
      Nar. novine, 131/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/004, urbroj: 580-09-1/43-2012-014 od 20. studenoga 2012.
      Nar. novine, 131/12.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike
      Nar. novine, 129/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 121/12.

    Poslovnik o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 121/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droge
      Nar. novine, 130/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
      Nar. novine, 131/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 124/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-2414/2011, U-I-3890/2011, U-I-4720/2012 od 7. studenoga 2012.
      Nar. novine, 126/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načina odobravanja službenih putovanja
      Nar. novine, 128/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
      Nar. novine, 123/12.

    Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 124/12.

    Zakon o izmjeni Zakona o policiji
      Nar. novine, 130/12.

    Uredba o snimanju iz zraka
      Nar. novine, 130/12.

    Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja
      Nar. novine, 130/12.

    Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja
      Nar. novine, 130/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u Dhaki
      Nar. novine, 124/12.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u St. Pöltenu
      Nar. novine, 129/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka
      Nar. novine, 121/12.

    Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana
      Nar. novine, 126/12.

    Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 130/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća
      Nar. novine, 128/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna neto-plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz 2012.
      Nar. novine, 128/12.