6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2018. godinu
      Nar. novine, 64/18.

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu
      Nar. novine, 64/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o reprezentativnosti Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Matice hrvatskih sindikata za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini
      Nar. novine, 59/18.

    Rješenje o reprezentativnosti Hrvatske udruge poslodavaca za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini
      Nar. novine, 59/18.

    Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
      Nar. novine, 61/18.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 66/18.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 66/18.

    Kolektivni ugovor društva Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.
      Nar. novine, 66/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/28, urbroj: 425-02/2-18-20 od 2. srpnja 2018.
      Nar. novine, 61/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/53, urbroj: 425-02/8-18-5 od 3. srpnja 2018.
      Nar. novine, 61/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/08, urbroj: 425-01/1-18-1 od 13. travnja 2018.
      Nar. novine, 67/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 59/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o geodetskim elaboratima
      Nar. novine, 59/18.

    Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina
      Nar. novine, 59/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima
      Nar. novine, 59/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
      Nar. novine, 61/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 60/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
      Nar. novine, 61/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova
      Nar. novine, 68/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
      Nar. novine, 61/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine
      Nar. novine, 61/18.

    Pravilnik o mesnim proizvodima
      Nar. novine, 62/18.

    Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 69/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim zdravstvenim tvrdnjama
      Nar. novine, 59/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede velikih zglobova" Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 59/18.

    Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše
      Nar. novine, 68/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o šumama
      Nar. novine, 68/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 61/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
      Nar. novine, 62/18.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 62/18.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 64/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.
      Nar. novine, 60/18.

    Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
      Nar. novine, 60/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
      Nar. novine, 66/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
      Nar. novine, 68/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti
      Nar. novine, 68/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
      Nar. novine, 66/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo
      Nar. novine, 66/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva
      Nar. novine, 66/18.

    Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina
      Nar. novine, 66/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brela
      Nar. novine, 66/18.

    Pravila za statutarnu certifikaciju kontejnera
      Nar. novine, 69/18.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama
      Nar. novine, 69/18.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta
      Nar. novine, 69/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
      Nar. novine, 69/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zrakoplovnim priredbama
      Nar. novine, 64/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom
      Nar. novine, 62/18.

    Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora
      Nar. novine, 67/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 69/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
      Nar. novine, 64/18.

    Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
      Nar. novine, 68/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima
      Nar. novine, 64/18.

    Zakon o komunalnom gospodarstvu
      Nar. novine, 68/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
      Nar. novine, 60/18.

    Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti
      Nar. novine, 66/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o elektroničkom novcu
      Nar. novine, 64/18.

    Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga
      Nar. novine, 64/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
      Nar. novine, 59/18.

    Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama
      Nar. novine, 62/18.

    Zakon o platnom prometu
      Nar. novine, 66/18.

    Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 68/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 64/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o tržištu kapitala
      Nar. novine, 65/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača
      Nar. novine, 59/18.

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 59/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača
      Nar. novine, 67/18.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)
      Nar. novine, 68/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju ovlasti Ministarstvu zdravstva za davanje prethodne suglasnosti zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač Republika Hrvatska za davanje u zakup poslovnog prostora i/ili zemljišta
      Nar. novine, 62/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
      Nar. novine, 62/18.

    Zakon o Zakladi vojne solidarnosti
      Nar. novine, 68/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2018.
      Nar. novine, 61/18.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018.
      Nar. novine, 66/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 62/18.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 66/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihičkih poremećaja" Odjelu za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju i druge poremećaje i Odjelu za psihoterapijsko liječenje afektivnih i anksioznih poremećaja Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", Zagreb
      Nar. novine, 59/18.

    Rješenje o verificiranju i dodjeli naziva "Referentni centar ministarstva zdravstva za fotodermatologiju" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 60/18.

    Pravilnik o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda
      Nar. novine, 61/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
      Nar. novine, 62/18.

    Izmjene i dopune Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 62/18

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 63/18.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 63/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 63/18.

    Zakon o djelatnosti psihoterapije
      Nar. novine, 64/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za izradu i primjenu bioloških referentnih intervala medicinsko-biokemijskih pretraga" Kliničkom zavodu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice Merkur, Zagreb
      Nar. novine, 67/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za rehabilitaciju srčanih bolesnika" Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma "Thalassotherapia" Opatija
      Nar. novine, 67/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore
      Nar. novine, 64/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje
      Nar. novine, 62/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
      Nar. novine, 64/18.

    Izmjene i dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica
      Nar. novine, 67/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 68/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
      Nar. novine, 68/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
      Nar. novine, 61/18.

    Zakon o audiovizualnim djelatnostima
      Nar. novine, 61/18.

    Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto
      Nar. novine, 61/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica
      Nar. novine, 60/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona
      Nar. novine, 60/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 60/18.

    Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 61/18.

    Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
      Nar. novine, 64/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 64/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
      Nar. novine, 64/18.

    Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj
      Nar. novine, 67/18.

    Pravilnik o provedbi mjere 9 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 68/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju Nacionalnog dana mirotvorstva
      Nar. novine, 60/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 62/18.

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
      Nar. novine, 66/18.

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
      Nar. novine, 68/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 66/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju
      Nar. novine, 66/18.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE"
      Nar. novine, 66/18.

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 66/18.

    Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 66/18.

    Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
      Nar. novine, 66/18.

    Pravilnik o tajnosti podataka obrane
      Nar. novine, 67/18.

    Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija
      Nar. novine, 68/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 60/18.

    Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
      Nar. novine, 60/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
      Nar. novine, 59/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 61/18.

    Odluka o određivanju središnjih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012
      Nar. novine, 68/18.

    Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja
      Nar. novine, 68/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Statuta Hrvatske odvjetničke komore
      Nar. novine, 64/18.

    Izmjene Kodeksa odvjetničke etike
      Nar. novine, 64/18.

    Zakon o državnom odvjetništvu
      Nar. novine, 67/18.

    Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću
      Nar. novine, 67/18.

    Zakon o područjima i sjedištima sudova
      Nar. novine, 67/18.

    Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
      Nar. novine, 67/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
      Nar. novine, 67/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću
      Nar. novine, 67/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
      Nar. novine, 68/18.