6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Pravni odnosi u društvima
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u temeljnom kapitalu
      Nar. novine, 91/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2015-01/011, urbroj: 580-09/64-2015-015 od 30. srpnja 2015.
      Nar. novine, 93/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 85/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 90/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita
      Nar. novine, 86/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 87/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
      Nar. novine, 89/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge
      Nar. novine, 89/15.

    Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće
      Nar. novine, 89/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
      Nar. novine, 93/15.

    Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca
      Nar. novine, 93/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sigurnosnim znakovima
      Nar. novine, 91/15.

    Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima
      Nar. novine, 91/15.

    Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
      Nar. novine, 91/15.

    Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu
      Nar. novine, 91/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira - Potato spindle tuber viroida
      Nar. novine, 87/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
      Nar. novine, 87/15.

    Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
      Nar. novine, 88/15.

    Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
      Nar. novine, 93/15.

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
      Nar. novine, 93/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 85/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
      Nar. novine, 93/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 87/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostronom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
      Nar. novine, 87/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 85/15.

    Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
      Nar. novine, 85/15.

    Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
      Nar. novine, 88/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
      Nar. novine, 85/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
      Nar. novine, 87/15.

    Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
      Nar. novine, 93/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjernim jedinicama
      Nar. novine, 88/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 85/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema
      Nar. novine, 85/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
      Nar. novine, 86/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo
      Nar. novine, 86/15.

    Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Karlovačke županije
      Nar. novine, 93/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
      Nar. novine, 92/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/15-07/273 urbroj: 50301-05/18-15-1 od 30. srpnja 2015. ( o načinu pripreme Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska )
      Nar. novine, 85/15.

    Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade
      Nar. novine, 87/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
      Nar. novine, 87/15.

    Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
      Nar. novine, 88/15.

    Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
      Nar. novine, 88/15.

    Pravilnik o katalogu otpada
      Nar. novine, 90/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari
      Nar. novine, 89/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Zakona o faktoringu
      Nar. novine, 85/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 93/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
      Nar. novine, 86/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 85/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o osnivanju Imunološkog zavoda
      Nar. novine, 91/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2015.
      Nar. novine, 90/15.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2015.
      Nar. novine, 90/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service centru
      Nar. novine, 91/15.

    Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 93/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 86/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 86/15.

    Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 86/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 86/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 91/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 91/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici
      Nar. novine, 86/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
      Nar. novine, 85/15.

    Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske
      Nar. novine, 91/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Vijeća za elektroničke medije Agencije za elektroničke medije o dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – televizije i radija za 2015. i 2016. godinu klasa: 612-12/15-09/0156, urbroj: 567-02/01-15-02 od 29. srpnja 2015.
      Nar. novine, 86/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
      Nar. novine, 87/15.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika
      Nar. novine, 87/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 93/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
      Nar. novine, 91/15.

    Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj
      Nar. novine, 92/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak o obvezi Vlade Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009.
      Nar. novine, 85/15.

    Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja
      Nar. novine, 85/15.

    Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 93/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
      Nar. novine, 85/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
      Nar. novine, 93/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
      Nar. novine, 85/15.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 90/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Srednjoeuropski transportni koridor Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću"
      Nar. novine, 85/15.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Genovi
      Nar. novine, 86/15.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Curitibi
      Nar. novine, 88/15.

    Odluka o pokretanju postupka za ostvarivanjem članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj investicijskoj korporaciji
      Nar. novine, 93/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju pravne osobe za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelja azila
      Nar. novine, 85/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 85/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana
      Nar. novine, 85/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana
      Nar. novine, 85/15.