6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
      Nar. novine, 3/17

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice
      Nar. novine, 3/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.
      Nar. novine, 118/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi
      Nar. novine, 2/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/01, urbroj: 425-02/2-17-2 od 4. siječnja 2017.
      Nar. novine, 5/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 1/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 2/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
      Nar. novine, 4/17.

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 4/17.

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 5/17.

    Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
      Nar. novine, 5/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski mlinci« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 8/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2016. godine
      Nar. novine, 6/17.

    Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2016. godine
      Nar. novine, Nar. novine, 6/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 4/17.

    Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)
      Nar. novine, 4/17.

    Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2017. godini
      Nar. novine, 5/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica, za javnu raspravu
      Nar. novine, 6/17.

    Odluka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica, za javnu raspravu
      Nar. novine, 6/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije
      Nar. novine, 5/17.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
      Nar. novine, 7/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
      Nar. novine, 5/17.

    Plan dodjele za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u frekvencijskom pojasu 3400 - 3800 MHz
      Nar. novine, 6/17.

    Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
      Nar. novine, 6/17.

    Plan dodjele za sustave točka - više točaka
      Nar. novine, 6/17.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 440 - 470 MHz
      Nar. novine, 6/17.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz Opći uvjeti
      Nar. novine, 6/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
      Nar. novine, 3/17.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
      Nar. novine, 3/17.

    Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
      Nar. novine, 3/17.

    Odluka o proglašenju "Kanjona rijeke Cetine" značajnim krajobrazom
      Nar. novine, 4/17.

    Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 5/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja
      Nar. novine, 3/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 7/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
      Nar. novine, 7/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu
      Nar. novine, 8/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda
      Nar. novine, 3/17.

    Pravilnik o udjelima UCITS fonda
      Nar. novine, 3/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 3/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe
      Nar. novine, 2/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
      Nar. novine, 2/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze
      Nar. novine, 2/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
      Nar. novine, 2/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 1/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2016.
      Nar. novine, 5/17.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2016.
      Nar. novine, 5/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
      Nar. novine, 6/17.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 6/17.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 6/17.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za prirođene srčane bolesti odraslih" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 6/17.

    Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje" Zavodu za integrativnu medicinu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 7/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
      Nar. novine, 3/17.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 7/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu ROYAL CASINO d.o.o.
      Nar. novine, 2/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
      Nar. novine, 2/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o trošarinama
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
      Nar. novine,1/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
      Nar. novine, 1/17.

    Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o porezu na dohodak
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o priređivanju zabavnih igara
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre
      Nar. novine, 1/17.

    Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
      Nar. novine, 2/17.

    Program polaganja ispita za poreznog savjetnika
      Nar. novine, 2/17.

    Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
      Nar. novine, 7/17.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o tarifi upravnih pristojbi
      Nar. novine, 8/17.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu
      Nar. novine, 2/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine
      Nar. novine, 4/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 6/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 6/17.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 1/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o provedbi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada
      Nar. novine, 3/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
      Nar. novine, 2/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
      Nar. novine, 2/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine
      Nar. novine, 8/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
      Nar. novine, 8/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 4/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 5/17.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
      Nar. novine, 5/17.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 5/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 3/17.

MEĐUNARODNO PRAVO
Gospodarski i trgovinski odnosi - Međunarodno tehničko zakonodavstvo
>>> pokaži sve promjene

    Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, sastavljen u Grand Baieu 29. kolovoza 2009.
      Nar. novine - Međunarodni ugovori, 1/17.