6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
      Nar. novine, 91/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
      Nar. novine, 91/18.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA INSPECT d.o.o. iz Šibenika, Grebaštička 5, OIB: 96403712988, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 93/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu
      Nar. novine, 94/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/75, urbroj: 425-02/8-18-15 od 15. listopada 2018.
      Nar. novine, 94/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Autorsko pravo i srodna prava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
      Nar. novine, 96/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova
      Nar. novine, 90/18.

    Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
      Nar. novine, 90/18.

    Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove
      Nar. novine, 90/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 95/18.

    Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti
      Nar. novine, 95/18.

    Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
      Nar. novine, 95/18.

    Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske
      Nar. novine, 95/18.

    Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima
      Nar. novine, 95/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture
      Nar. novine, 89/18.

    Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 90/18.

    Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 92/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 93/18.

    Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom
      Nar. novine, 94/18.

    Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 94/18.

    Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 94/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018. godini
      Nar. novine, 91/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz
      Nar. novine, 94/18.

    Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja
      Nar. novine, 95/18.

    Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata
      Nar. novine, 95/18.

    Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama
      Nar. novine, 95/18.

    Pravilnik o rezervama
      Nar. novine, 95/18.

    Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu
      Nar. novine, 95/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o žičarama
      Nar. novine, 96/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izvanrednom prijevozu
      Nar. novine, 92/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju Referentnog centra za more
      Nar. novine, 91/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
      Nar. novine, 93/18.

    Odluka o sustavu upravljanja
      Nar. novine, 96/18.

    Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018."
      Nar. novine, 96/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 89/18.

    Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
      Nar. novine, 89/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 89/18.

    Izmjene i dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 91/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva
      Nar. novine, 89/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 91/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
      Nar. novine, 91/18.

    Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
      Nar. novine, 96/18.

    Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu
      Nar. novine, 96/18.

    Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti
      Nar. novine, 96/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
      Nar. novine, 96/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 96/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
      Nar. novine, 96/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.
      Nar. novine, 91/18.

    Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2018.
      Nar. novine, 93/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodatnom stručnom usavršavanju prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u području citodijagnostike
      Nar. novine, 91/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini
      Nar. novine, 95/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 96/18

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj. 533-04-18-0070 od 28. rujna 2018. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 94/18.

    Zakon o obavljanju studentskih poslova
      Nar. novine, 96/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 90/18.

    Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika
      Nar. novine, 94/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br.: U-I-3197/2017 i U-I-3949/2017 od 16. listopada 2018.
      Nar. novine, 94/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
      Nar. novine, 88/18.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac
      Nar. novine, 88/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor
      Nar. novine, 91/18.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice
      Nar. novine, 93/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Popovac
      Nar. novine, 94/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 89/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu" za razdoblje 2017. – 2020.
      Nar. novine, 89/18.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 91/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 92/18.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
      Nar. novine, 94/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 96/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 96/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu
      Nar. novine, 91/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
      Nar. novine, 91/18.

    Odluka o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme
      Nar. novine, 91/18.

    Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu
      Nar. novine, 92/18.

    Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 92/18.

    Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 92/18.

    Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana
      Nar. novine, 94/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Ivano-Frankivsku
      Nar. novine, 96/18.