6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora
      Nar. novine, 51/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/002 od 17. ožujka 2015.
      Nar. novine, 58/15.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/13-01/047 od 17. ožujka 2015.
      Nar. novine, 58/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o zaštiti novčarskih institucija
      Nar. novine, 56/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu
      Nar. novine, 52/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Aneks Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
      Nar. novine, 51/15.

    Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe
      Nar. novine, 52/15.

    Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
      Nar. novine, 55/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 60/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva BUILD PROTECT d.o.o. iz Rijeke, M. Albaharija 5, OIB: 23448731483, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 51/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ASI d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 192, OIB: 57590538934, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 51/15.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
      Nar. novine, 53/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ENING d.o.o. iz Bjelovara, Iločka 33, OIB: 67647928091, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 57/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva EKSPERT PROJEKT d.o.o. iz Zaprešića, D. Tadijanovića 4, OIB: 99165778773, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 57/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 51/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 49/15.

    Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 49/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 49/15.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o smjernicama za izradu i provedbu programa nadziranja influence ptica u peradi i divljih ptica
      Nar. novine, 50/15.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prijenosa visokopatogene influence ptica te uspostavi sustava ranog otkrivanja na rizičnim područjima
      Nar. novine, 50/15.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica
      Nar. novine, 50/15.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Muškat momjanski" ili "Moscato di Momiano"
      Nar. novine, 50/15.

    Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori
      Nar. novine, 51/15.

    Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 51/15.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophrus ferrugineus (Olivier)
      Nar. novine, 51/15.

    Ispravak Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća
      Nar. novine, 55/15.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora
      Nar. novine, 56/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
      Nar. novine, 57/15.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice
      Nar. novine, 57/15.

    Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče
      Nar. novine, 57/15.

    Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (Nar. novine, br. 181/03 i 145/08)
      Nar. novine, 58/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 59/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
      Nar. novine, 56/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 50/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama
      Nar. novine, 55/15.

    Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2015. godinu
      Nar. novine, 56/15.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora
      Nar. novine, 59/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 59/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom
      Nar. novine, 50/15.

    Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
      Nar. novine, 56/15.

    Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
      Nar. novine, 56/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
      Nar. novine, 56/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
      Nar. novine, 56/15.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 56/15.

    Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
      Nar. novine, 56/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu
      Nar. novine, 55/15.

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne aerometre
      Nar. novine, 55/15.

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica
      Nar. niovine, 55/15.

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila
      Nar. novine, 55/15.

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje
      Nar. novine, 55/15.

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti
      Nar. novine, 55/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
      Nar. novine, 49/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
      Nar. novine, 49/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o brodarskim knjižicama
      Nar. novine, 49/15.

    Naredba o visini naknade za pregled i baždarenje čamaca koje provode lučke kapetanije unutarnjih voda
      Nar. novine, 50/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
      Nar. novine, 52/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta
      Nar. novine, 54/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje
      Nar. novine, 54/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema
      Nar. novine, 54/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet
      Nar. novine, 54/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade
      Nar. novine, 54/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
      Nar. novine, 55/15.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
      Nar. novine, 56/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom
      Nar. novine, 57/15.

    Naredba o izmjenama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali Ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjega kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala
      Nar. novine, 57/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
      Nar. novine, 49/15.

    Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
      Nar. novine, 52/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila
      Nar. novine, 52/15.

    Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima
      Nar. novine, 56/15.

    Naputak o načinu rada Povjerenstva za mirno rješavanje sporova u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 58/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
      Nar. novine, 50/15.

    Uredba o dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva
      Nar. novine, 56/15.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
      Nar. novine, 60/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima
      Nar. novine, 47/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2015."
      Nar. novine, 57/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring društva u likvidaciji
      Nar. novine, 52/15.

    Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 58/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Statuta Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 60/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014
      Nar. novine, 52/15

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga
      Nar. novine, 52/15.

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva
      Nar. novine, 56/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost 2014. - 2018.
      Nar. novine, 58/15.

    Statut Akcije bjelovarsko-bilogorske
      Nar. novine, 59/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2015.
      Nar. novine, 51/15.

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2015.
      Nar. novine, 53/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 57/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu
      Nar. novine, 50/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnove liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 53/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 53/15.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 53/15.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 53/15.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi
      Nar. novine, 55/15.

    Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe
      Nar. novine, 55/15.

    Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore dentalne medicine
      Nar. novine, 55/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glavobolje" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb
      Nar. novine, 58/15.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku neurokirurgiju" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 58/15.

    Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama
      Nar. novine, 59/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
      Nar. novine, 49/15.

    Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
      Nar. novine, 50/15.

    Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica
      Nar. novine, 50/15.

    Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice Sveučilišta
      Nar. novine, 51/15.

    Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.
      Nar. novine, 52/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
      Nar. novine, 55/15.

    Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2015./2016.
      Nar. novine, 58/15.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.
      Nar. novine, 60/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2015. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 55/15.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2015. - Lista preventivno zaštićenih dobara
      Nar. novine, 55/15.

    Izmjena Pravilnika o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
      Nar. novine, 57/15.

    Dopuna Odluke o troškovima postupka pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
      Nar. novine, 57/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
      Nar. novine, 52/15.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika
      Nar. novine, 56/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom nadzoru
      Nar. novine, 57/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora
      Nar. novine, 57/15.

    Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu - Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost
      Nar. novine, 60/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
      Nar. novine, 57/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
      Nar. novine, 49/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
      Nar. novine, 49/15.

    Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 55/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade
      Nar. novine, 56/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 49/15.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 53/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
      Nar. novine, 60/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
      Nar. novine, 55/15.

    Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa
      Nar. novine, 57/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o policijskim časnicima za vezu
      Nar. novine, 49/15.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrani pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 51/15.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 53/15.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Ubli
      Nar. novine, 55/15.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i robe u pomorskom prometu Šibenik
      Nar. novine, 60/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u Seoulu
      Nar. novine, 51/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o viznom sustavu
      Nar. novine, 55/15.

    Lista stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama
      Nar. novine, 59/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika
      Nar. novine, 51/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona
      Nar. novine, 56/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
      Nar. novine, 56/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
      Nar. novine, 56/15.